Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ 32/2013 z XXXII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 30.10.2013r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ 32/2013 z XXXII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 30.10.2013r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: 32
Rok: 2013

PROTOKÓŁ 32/2013

z XXXII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 30.10.2013r., o godz. 13:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
_______________________________________________________________________
Obecni na Sesji Radni:


1. Barteczka Mirosław
2. Bartkowiak-Bakun Natalia
3. Hauza Adam
4. Jakubowski Marian
5. Janiak Stanisław
6. Kalka Walerian
7. Kapała Anna
8. Kozica Marek
9. Machowicz Janina
10. May Jakub
11. Mikołajewski Ireneusz
12. Samol Szczepan
13. Wybierała Piotr
14. Zuziak Józef

Listy obecności Radnych i Sołtysów stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

    Otwarcia XXXII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości: Panią Monikę Pierożyńską-Semenków z firmy „Projekt” z Leszna, Pana Pawła Buchowskiego – przedstawiciela firmy „Finadvice Polska”, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Panią Mirosławę Domicz, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik oraz Pana Sekretarza.

Przewodniczący Rady poinformował, że na 15 Radnych, obecnych na sesji jest 14 - większość qworum – co oznacza, że podejmowane przez Radę uchwały będą prawomocne (nieobecność Radnego: p. Ł. Stróżyńskiego jest usprawiedliwiona).

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:
1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2013
4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów
5. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
6. Podjęcie decyzji o niepodejmowaniu uchwały w sprawie opłaty targowej na rok 2014
7. Podjęcie decyzji o niepodejmowaniu uchwały w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin
9. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Bielawy do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”
10. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Śląskowo do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”
11. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Grąbkowo do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2014 rok
13. Informacja dotycząca realizacji projektu pod nazwą „Mogę- Potrafię-Teraz”
14. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Burmistrza na temat oświadczeń majątkowych radnych oraz pracowników samorządowych
15. Informacja Dyrektorów Przedszkoli o programowej działalności w roku szkolnym 2012/2013
16. Interpelacje i zapytania
17. Wolne głosy i wnioski
18. Zakończenie obrad

Rada przyjęła porządek obrad bez sprzeciwu.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
- podpisaliśmy umowę na wykonanie oświetlenia w Bielawach;
- uczestniczyłem w ćwiczeniach Obrony Cywilnej w Miejskiej Górce;
- brałem udział w „Dniach Karpia” w Miliczu;
- byłem w Poznaniu na wystawie POLEKO;
- odbyło się spotkanie z Dyrektorami Szkół;
- uczestniczyłem w obchodach Dnia Papieskiego;
- brałem udział w w naradzie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego;
- uczestniczyłem w obchodach jubileuszu 60-lecia Koła Łowieckiego ŻURAW;
- uczestniczyłem w naradzie wójta i burmistrzów, która odbyła się tym razem w Bojanowie;
- brałem udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady.

Brak pytań

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2013

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXII/181/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 października 2013 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów

Głos zajął Pan Burmistrz – Zbigniew Koszarek. Początkowo na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów chcieliśmy zaciągnąć kredyt w kwocie 800 tys. zł., ale zmniejszamy go do kwoty 600 tys. zł. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXII/182/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 października 2013 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

Przewodniczący poinformował, że trwały prace na Komisjach Stałych Rady m.in. odnośnie stawek podatkowych na 2014 rok. Brak uwag ze strony Radnych.

- od 1m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:


komisja rolnictwa – proponowana stawka – 0,78 zł.
komisja budżetu – proponowana stawka – 0,78 zł.
komisja oświaty – proponowana stawka – 0,78 zł.
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 0,78 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2013 roku to 0,76, natomiast propozycja Min. Finansów – 0,89, proponowana stawka przez Burmistrza – 0,78. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,78. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych:

komisja rolnictwa – proponowana stawka – 4,56 zł.
komisja budżetu – proponowana stawka – 4,56 zł.
komisja oświaty – proponowana stawka – 4,56 zł.
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 4,56 zł.
Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2013 roku to 4,51, natomiast propozycja Min. Finansów – 4,56, proponowana stawka przez Burmistrza – 4,56. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych: 4,56. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni gruntów pozostałych:

komisja rolnictwa – proponowana stawka – 0,26 zł.
komisja budżetu – proponowana stawka – 0,26 zł.
komisja oświaty – proponowana stawka – 0,26 zł.
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 0,26 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2013 roku to 0,26, natomiast propozycja Min. Finansów – 0,46, proponowana stawka przez Burmistrza – 0,26. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1m² powierzchni gruntów pozostałych: 0,26. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od budowli:


komisja rolnictwa – proponowana stawka – 2%
komisja budżetu – proponowana stawka – 2%
komisja oświaty – proponowana stawka – 2%
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 2%

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2013 roku to 2%, natomiast propozycja Min. Finansów – 2%, proponowana stawka przez Burmistrza – 2%. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od budowli: 2%. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części:

komisja rolnictwa – proponowana stawka – 0,74 zł.
komisja budżetu – proponowana stawka – 0,74 zł.
komisja oświaty – proponowana stawka – 0,74 zł.
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 0,74 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2013 roku to 0,73, natomiast propozycja Min. Finansów – 0,74, proponowana stawka przez Burmistrza – 0,74. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części: 0,74. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:

komisja budżetu – proponowana stawka – 17,50 zł.
komisja oświaty – proponowana stawka – 17,50 zł.
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 17,50 zł.
komisja rolnictwa – proponowana stawka – 17,50 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2013 roku to 17,00, natomiast propozycja Min. Finansów – 23,03, proponowana stawka przez Burmistrza – 17,50. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,50. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym:

komisja budżetu – proponowana stawka – 10,75 zł.
komisja oświaty – proponowana stawka – 10,75 zł.
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 10,75 zł.
komisja rolnictwa – proponowana stawka – 10,75 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2013 roku to 10,65, natomiast propozycja Min. Finansów – 10,75, proponowana stawka przez Burmistrza – 10,75. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 10,75. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych:

komisja budżetu – proponowana stawka – 4,68 zł.
komisja oświaty – proponowana stawka – 4,68 zł.
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 4,68 zł.
komisja rolnictwa – proponowana stawka – 4,68 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2013 roku to 4,63, natomiast propozycja Min. Finansów - 4,68, proponowana stawka przez Burmistrza – 4,68. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych: 4,68. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części:

komisja budżetu – proponowana stawka – 5,40 zł.
komisja oświaty – proponowana stawka – 5,40 zł.
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 5,35 zł.
komisja rolnictwa – proponowana stawka – 5,40 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2013 roku to 5,30, natomiast propozycja Min. Finansów – 7,73, proponowana stawka przez Burmistrza – 5,40. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części: 5,40. Za tą stawką głosowało 9 Radnych, 4 było przeciwnych (p. M. Jakubowski, p. Sz. Samol, p. N. Bartkowiak-Bakun, p. M. Kozica), 1 Radny (p. I. Mikołajewski) - wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Rady poprosił by Rada przystąpiła do głosowania.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr XXXII/183/2013 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok. Kto z państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14 „za” (nieobecność Radnego: p. Ł. Stróżyńskiego - usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem uchwała Nr XXXII/183/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 października 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Po tym pkt ogłoszono 10 minutową przerwę.
Obrady wznowiono od pkt 6.

Ad. 6
Podjęcie decyzji o niepodejmowaniu uchwały w sprawie opłaty targowej na rok 2014
(przyjęcie decyzji oznacza, że w roku podatkowym 2014 zastosowanie będą miały stawki podatku obowiązujące w roku podatkowym 2013):

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie decyzji o niepodejmowaniu uchwały w sprawie opłaty targowej na rok 2014. Oznacza to, że w roku podatkowym 2014 zastosowanie będą miały stawki opłaty targowej obowiązujące w roku 2013, czyli: za sprzedaż artykułów spożywczych i przemysłowych na targowisku w Jutrosinie od stanowiska – 15,00 zł., natomiast za sprzedaż z koszyka, wózka, skrzynki – 5,00 zł.
Decyzja ta musi być przyjęta przez Radę i przegłosowana.

Rada przegłosowała decyzję o niepodejmowaniu uchwały jednogłośnie.

Ad. 7
Podjęcie decyzji o niepodejmowaniu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
(przyjęcie decyzji oznacza, że w roku podatkowym 2014 zastosowanie będą miały stawki podatku obowiązujące w roku podatkowym 2013):

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie decyzji o niepodejmowaniu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014. Oznacza to, że w roku podatkowym 2014 zastosowanie będą miały stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w roku 2013.
Decyzja ta musi być przyjęta przez Radę i przegłosowana.

Rada przegłosowała decyzję o niepodejmowaniu uchwały jednogłośnie.

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin

Głos zajęła Pani Pierożyńska z firmy „Projekt” z Leszna. Naszym obowiązkiem jest przybliżenie Państwu procedury sporządzenia zmiany studium. Prace nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin dla terenów parków siłowni wiatrowych prowadzone były w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dnia 06.09.2012r. w „Panoramie Leszczyńskiej” ukazało się ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin – 05.10.2012r. minął termin składania wniosków do projektu zmiany studium. Pismem z dnia 10.09.2012r. zawiadomiono instytucje i organy, właściwe do opiniowania i uzgadniania zmiany studium, o przystąpieniu do sporządzania przedmiotowej zmiany – w zawiadomieniu ustalono termin składania wniosków do projektu zmiany studium – do dnia 05.10.2012r. Zgodnie z art. 53 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko został uzgodniony zakres i stopień szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko z RDOŚ w Poznaniu i PPIS w Rawiczu. Burmistrz Miasta i Gminy w Jutrosinie zaakceptował projekt zmiany studium. Projekt zmiany studium został poddany procedurze opiniowania i uzgadniania. Pismem z dnia 24.05.2013r. w odpowiedzi na pismo Zarządu Woj. Wielkopolskiego ustalono 21- dniowy termin dokonania uzgodnienia. Pismem z dnia 07.06.2013r. przesłano ponownie projekt zmiany studium celem zaopiniowania do GDDKiA oraz PGNiG. W związku z pismem GDDKiA z dnia 28.06.2013r. projekt zmiany studium z uwzględnionymi uwagami przesłano ponownie celem zaopiniowania pismem z dnia 24.06.2013r. Dnia 04.07.2013r. w „Panoramie Leszczyńskiej” ukazało się ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium. W dniach od 16.07.2013r. do 16.08.2013r. projekt zmiany studium był wyłożony do publicznego wglądu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbyła się 31.07.2013r. 17.09.2013r. minął termin składania uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium. Z dyskusji sporządzono protokół. W czasie wyłożenia projektu zmiany studium do publicznego wglądu, na dyskusji publicznej została złożona uwaga przez Pana Ryszarda Wojciechowskiego, który wniósł o ograniczenie terenu lokalizacji siłowni wiatrowych w części północnej obszaru do drogi powiatowej nr 21-403. Uwaga została uwzględniona. Aktualnie prace nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin zarówno w części formalno-prawnej jak i merytorycznej zostały zakończone. Jest to krok pierwszy – następnym będzie przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXII/184/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 października 2013 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Bielawy do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”

Głos zajął Pan Burmistrz – Zbigniew Koszarek. 3 lata temu zgłaszaliśmy wioski: Bielawy, Śląskowo oraz Grąbkowo do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”. Ale żeby podtrzymać nadal uczestnictwo tych wiosek w tym Programie, musimy podjąć uchwały w tym temacie. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXII/185/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 października 2013 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Śląskowo do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”

Głos zajął Pan Burmistrz – Zbigniew Koszarek. 3 lata temu zgłaszaliśmy wioski: Bielawy, Śląskowo oraz Grąbkowo do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”. Ale żeby podtrzymać nadal uczestnictwo tych wiosek w tym Programie, musimy podjąć uchwały w tym temacie. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXII/186/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 października 2013 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Grąbkowo do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”

Głos zajął Pan Burmistrz – Zbigniew Koszarek. 3 lata temu zgłaszaliśmy wioski: Bielawy, Śląskowo oraz Grąbkowo do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”. Ale żeby podtrzymać nadal uczestnictwo tych wiosek w tym Programie, musimy podjąć uchwały w tym temacie. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXII/187/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 października 2013 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 12
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2014 rok

Głos zajęła Pani Mirosława Domicz – Kierownik MGOPS w Jutrosinie. Prace społecznie użyteczne jest to nowa forma pracy, skierowana dla osób bezrobotnych. Obejmuje głównie prace porządkowe (na stadionie sportowym, boiskach szkolnych, placach zabaw, w budynkach świetlic wiejskich oraz na przyległych terenach), a także pomoc w pracach gospodarczych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Jutrosin.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2014. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „14” za (nieobecność Radnego p. Ł. Stróżyńskiego - usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuje zatem uchwała Nr XXXII/188/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 października 2013 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 13
Informacja dotycząca realizacji projektu pod nazwą „Mogę-Potrafię-Teraz”

Głos zajęła Pani Mirosława Domicz – Kierownik MGOPS w Jutrosinie. MGOPS w Jutrosinie po raz 5 przystąpił do realizacji projektu partnerskiego „Mogę-Potrafię-Teraz”. Rekrutacja beneficjentów projektu trwała od 2 stycznia 2013r. Projekt realizowany jest w okresie od czerwca do grudnia 2013 roku. Wsparcie uczestników projektu ma na celu umożliwienie im podjęcia zatrudnienia lub rozpoczęcia własnej działalności oraz szeroko rozumianą integrację społeczną. Z Gminy Jutrosin w projekcie uczestniczy ostatecznie 10 osób, w tym: 7 kobiet i 3 mężczyzn. Kontrakty socjalne podpisano z 8 osobami bezrobotnymi – 7 kobietami i 1 mężczyzną oraz umowy z 2 mężczyznami - osobami niepełnosprawnymi. W trakcie trwania projektu jeden mężczyzna bezrobotny podjął pracę. Obecny stan uczestników to ogółem 9 osób. W dniu 26 czerwca 2013r. w Zespole Szkół Specjalnych w Rawiczu 7 bezrobotnych Beneficjentów uczestniczyło w spotkaniu z doradcą zawodowym z PUP w Rawiczu. Celem spotkania było zapoznanie osób z regionalnym rynkiem pracy, jego potrzebami, ofertami pracy oraz możliwościami dofinansowań. W dniach od 12 do 15 lipca wszyscy Beneficjenci uczestniczyli w warsztatach z zakresu gospodarowania budżetem domowym, które odbyło się w Rawiczu. Osoby bezrobotne w okresie od 29.07.2013r. do 03.08.2013r. brały udział w wyjazdowych warsztatach Ekonomii Społecznej i poszukiwania pracy w Dymaczewie koło Poznania. Osoby niepełnosprawne w terminie od 25.07.2013r. do 06.08.2013r. uczestniczyły w 12-dniowym obozie rehabilitacyjno-szkoleniowym w Sanatorium „Zefir” w Krynicy Morskiej. Podczas wyjazdu osoby uczestniczyły w zajęciach rehabilitacyjnych i zajęciach z psychologiem. Od dnia 26.08.2013r. 2 kobiety z Gminy Jutrosin rozpoczęły kurs prawa jazdy kategorii B i w listopadzie i w grudniu przystąpią od egzaminu w WORD w Lesznie. W dniach od 30.08.2013r. do 01.09.2013r. 3 osoby bezrobotne wzięły udział w wycieczce do Warszawy. Osoby bezrobotne i niepełnosprawne wzięły udział w kursie komputerowym pierwszego stopnia. W celu zwiększenia zaradności życiowej i aktywności zawodowej osoby bezrobotne na czas trwania projektu otrzymują zasiłki jednorazowe celowe w wysokości 300 zł. miesięcznie. Do zrealizowania pozostały jeszcze kursy zawodowe: „Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci do lat 5”, „Operatora wózka widłowego kat. I WJO z wymianą butli LPG” oraz „Kasjer-sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”. Od kwietnia do listopada w ramach działań środowiskowych zostało zorganizowane bezpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne. W roku bieżącym we wniosku zaplanowane były również działania w ramach aktywizacji zawodowej i edukacyjnej w grupie beneficjentów w wieku 15-30 lat. Dotychczasowa diagnoza Beneficjentów wskazuje, iż nie ma potrzeby i możliwości zrealizowania zaplanowanego wsparcia. Dzięki środkom otrzymanym w projekcie możliwe było zatrudnienie 2 dodatkowych pracowników socjalnych.

- p. N. Bartkowiak–Bakun – to jakaś osoba zatrudniona na etat ?

- p. M. Domicz – tak;

- p. N. Bartkowiak–Bakun – a był ogłoszony konkurs?

- p. M. Domicz – nie, nie jest potrzebny na to konkurs.

Brak więcej pytań.

Cała informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. 14
Informacja Przewodniczącego Rady oraz Burmistrza na temat oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych

Głos zajął Pan Burmistrz – Pan Zbigniew Koszarek. Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji, Dyrektor Biblioteki Publicznej, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, Sekretarz oraz Skarbnik złożyli w wymaganym ustawowo terminie, tj. do dnia 30 kwietnia 2013 roku oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Przekazałem je wraz z kopiami zeznań podatkowych PIT do analizy w zakresie zgodności zawartych w nich danych - Urzędowi Skarbowemu w Rawiczu. Naczelnik Urzędu Skarbowego w piśmie z dnia 23 października 2013r. zwrócił uwagę na przypadki niekompletnego wypełnienia rubryk przez niektóre osoby, jednak nie wpłynęły one znacząco na treść oświadczenia.
Moje oświadczenie majątkowe złożyłem zgodnie z przepisami do rozpatrzenia Wojewodzie Wielkopolskiemu, który nie stwierdził w nim żadnych nieprawidłowości.

Głos zajął Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Wszyscy radni złożyli w wymaganym ustawowo terminie, tj. do dnia 30 kwietnia 2013 roku oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Przekazałem je wraz z kopiami zeznań podatkowych PIT do analizy w zakresie zgodności zawartych w nich danych - Urzędowi Skarbowemu w Rawiczu. Naczelnik Urzędu Skarbowego w piśmie z dnia 23 października 2013r. zwrócił uwagę na przypadki niekompletnego wypełnienia rubryk prze niektóre osoby, jednak nie wpłynęły one znacząco na treść oświadczenia.
Moje oświadczenie majątkowe złożyłem zgodnie z przepisami do rozpatrzenia Wojewodzie Wielkopolskiemu, który nie stwierdził w nim żadnych nieprawidłowości.

Ad. 15
Informacja Dyrektorów Przedszkoli o programowej działalności w roku szkolnym 2012/2013

     Głos zajęła Pani Urszula Lis – Dyrektor Przedszkola w Jutrosinie. W roku szkolnym 2012/2013 personel Przedszkola liczył 19 pracowników, w tym: 10 pracowników pedagogicznych oraz 9 pracowników obsługowo – administracyjnych. Wszystkie nauczycielki w Przedszkolu posiadają wymagane kwalifikacje - ukończone wyższe studia magisterskie. Jedna posiada kwalifikacje dodatkowe – z zakresu oligofrenopedagogiki oraz terapii logopedycznej. Trzy osoby są nauczycielkami kontraktowymi, 5 to nauczycielki dyplomowane, a pozostałe 2 posiadają stopień nauczyciela mianowanego. Całe grono pedagogiczne uczestniczy zarówno w zewnętrznych, jak i wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego. Zdobytą wiedzę i umiejętności nauczycielki wykorzystują w bezpośredniej pracy z dziećmi. Przedszkole czynne jest od 6:30 – 16:30. Łącznie do Przedszkola uczęszczało 139 dzieci zgrupowanych w sześciu oddziałach:
I oddział - dzieci 5, 6 - letnie 20 dzieci /w tym: 7 dzieci 5 - letnich; 13 dzieci 6 - letnich/;
II oddział – dzieci 5, 6 - letnie 20 dzieci /w tym: 5 dzieci 5 - letnich; 15 dzieci 6 – letnich/;
III oddział - dzieci 3, 4 - letnie 25 dzieci /w tym: 1 dziecko 3 – letnie; 24 dzieci 4 – letnich/;
IV oddział - dzieci 4,5 - letnie 25 dzieci /w tym: 4 dzieci 4 –letnich; 21 dzieci 5-letnich/;
V oddział w GCKiR - dzieci 3,4,5 - letnie 25 dzieci /w tym: 4 dzieci 3 – letnich, 7 dzieci 4 - letnich, 14 dzieci 5 – letnich/;
VI oddział w Płaczkowie - dzieci 4,5,6 - letnie 24 dzieci /w tym: 7 dzieci 4 - letnich, 9 dzieci – 5 letnich, 8 dzieci 6 – letnich/. Ustalona stawka żywieniowa – 3,50 zł. (za dwa posiłki: 1,10 - śniadanie, 2,40 - obiad) nie uległa zmianie. Z dofinansowania do wyżywienia korzystało 5 dzieci.
Przedszkole pracuje w oparciu o opracowaną przez radę pedagogiczną koncepcję pracy Przedszkola. Zawarte w niej zadania ukierunkowane są na wszechstronny rozwój dziecka.
Praca z dziećmi prowadzona jest na podstawie programu – „Ku dziecku”, oraz programów autorskich nauczycielek „ Żyję zdrowo i bezpiecznie” oraz „Wędrówki plastyczne przez cztery pory roku”. Bierzemy udział w projektach edukacyjnych, akcjach i kampaniach: „Czyste powietrze wokół nas”, „Moje dziecko idzie do szkoły”, „Góra grosza”, „Akademia Super Przedszkolaka”, „Marzycielska poczta”, „Akademia przedszkolaka – Aquafresh”, „Warsztaty kulinarne” oraz „Dzieci-dzieciom”. Zorganizowaliśmy wiele imprez, uroczystości, które na stałe weszły do kalendarza imprez, a zarazem mają wpływ na poprawę jakości pracy w placówce i uściślają współpracę z rodzicami i środowiskiem. Ponadto dzieci biorą udział w festiwalu piosenki przedszkolnej, w konkursach plastycznych, recytatorskich, przeglądach muzycznych, w których mają możliwość zaprezentowania swoich uzdolnień. W wojewódzkim konkursie plastycznym „W zdrowym ciele zdrowy duch” zorganizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, w ramach Białej Soboty Marcel Świerczyński zajął I miejsce w kategorii przedszkolaków. W eliminacjach powiatowych XVIII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki przedszkolaków – Czerwonak 2013 - nasze Przedszkole reprezentowało 7 dzieci. Troje z nich otrzymało przepustkę do eliminacji rejonowych, które odbyły się w Lesznie. Kilkoro przedszkolaków wzięło udział w konkursie „Nie pal przy mnie proszę” o tematyce antynikotynowej, zorganizowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny w ramach Światowego Dnia Bez Tytoniu.
W ramach współpracy z rodzicami odbyło się 8 zebrań grupowych z rodzicami, ponadto 2 razy do roku każdy rodzic indywidualnie spotyka się z wychowawcą w celu szczegółowego omówienia diagnoz przedszkolnych. Rodzice mieli również możliwość obserwacji umiejętności swoich dzieci w czasie zajęć otwartych i występów artystycznych. Rodzice aktywnie brali udział w życiu Przedszkola uczestnicząc w przygotowaniu dzieci do organizowanych przez placówkę konkursów, uroczystości i wycieczek. W razie potrzeby nauczyciele informują rodziców o sposobach i możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, czy innej koniecznej dla dziecka.

Cała informacja stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

- p. N. Bartkowiak-Bakun – mam pytanie w związku z liczbą dzieci, które opuszczą mury Przedszkola, jaka jest prognoza demograficzna jeśli chodzi o potencjał dzieci, które uzupełnią ten brak do ogółu dzieci w Przedszkolu? Jaki jest plan związany z zatrudnieniem?

- p. U. Lis – jaka jest prognoza – to nie wiem, ale zawsze mamy problem z przyjęciem wszystkich dzieci; mamy nadzieję, że teraz będzie coraz więcej miejsca dla tych 3-4 letnich, które będą mogły być przyjęte. Po za tym w salach mamy przepełnienie. Jak 6-latki pójdą do Szkoły, to zmienią się warunki pracy, chodzi mi tu przede wszystkim o komfort dzieciaków – będzie więcej miejsca;

- p. N. Bartkowiak-Bakun – mi chodzi o dane dotyczące prognozy demograficznej, urealnienia tego, jak to będzie wyglądało w przyszłych latach. Chodzi mi tu o dzieci 3-4 letnie (są to dane jawne). Pamiętajmy, że Przedszkola są finansowane z budżetu gminy, dlatego myślę, że jak dzieci będzie mniej, to wówczas nie będzie potrzebnych też tyle etatów nauczycieli;

- p. U. Lis – przygotujemy takie dane;

- p. Burmistrz – obecnie wszystkie nasze Przedszkola są przepełnione, ale za niedługi czas naszym obowiązkiem będzie przyjęcie wszystkich dzieci 3-4 letnich do Przedszkola i będziemy sobie musieli z tym poradzić.

Brak więcej pytań ze strony Radnych.

       Głos zajęła Pani Maria Staśkiewicz – Dyrektor Przedszkola w Szkaradowie. W roku szkolnym 2012/2013 zostało przyjętych do Przedszkola 68 dzieci - 1dziecko realizuje indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Od 28.01 do Przedszkola uczęszczało już 70 dzieci, a od 01.03. było ich – 71. W obecnym roku szkolnym 2013/2014 uczęszcza do Przedszkola 74 dzieci. Dzieci 6 - letnich mamy 21, w ubiegłym – 15, dzieci 5 - letnich mamy 24, w ubiegłym – 22, dzieci 4 - letnich mamy 15, w ubiegłym – 18, dzieci 3 - letnich mamy 14, w ubiegłym mieliśmy 16, w tym 4 - dzieci 2,5 l.
Przyjęte dzieci zostały podzielone na trzy grupy wiekowe: grupę dz. 6-5 letnich, grupę dz. 6-5-4 letnich, grupę dz. 3-4 letnich. Dzieci otrzymują w Przedszkolu 2 posiłki: śniadanie i obiad, a stawka żywieniowa wynosi na obecny rok 3,30 zł., w ubiegłym 3,20 zł. W sprawie ”Pomocy Państwa w zakresie dożywiania”- Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie, w ubiegłym roku szkolnym pokrywał 2-gu dzieciom koszty posiłków, w tym roku jest tych dzieci - 8. Z przeznaczonych środków finansowych na usługi remontowe, podczas tegorocznych wakacji, rozpoczęty został remont łazienki dla dzieci młodszych – dotyczył on prac hydraulicznych, wymienione zostało także oświetlenie w tej łazience. Jak co roku, pomalowane zostały podłogi w salach dzieci starszych. W czasie sezonu grzewczego usunęliśmy II awarię pieca CO. Podsumowując przeprowadzoną diagnozę przedszkolną w roku szkolnym 2012/2013: dzieci 6-letnie osiągnęły za okres „jesienny” 101 pkt/110 możliwych, „wiosenny” 115 pkt/122, natomiast dzieci 5-letnie za okres „jesienny” 94 pkt/110 możliwych, a za „wiosenny” 107 pkt/122. Frekwencja obecności w Przedszkolu w ubiegłym r. szkol. dz. 6 - 5l. wyniosła 89%., dzieci 5-4l. wyniosła 84%, a w grupie 3-4 letnich – 79%. W ubiegłym roku szkolnym dzieci uczestniczyły w corocznie organizowanej jednodniowej wycieczce przedszkolnej do „Wioski Indiańskiej” w Józefowie. Nauczycielki realizowały wypracowane kierunki działania, takie jak: współpracę z Biblioteką Publiczną, Szkołą Podstawową, lokalnym środowiskiem. Praca z dziećmi dotyczyła również organizacji takich akcji, jak „Góra grosza”, zbieranie nakrętek, zbieranie makulatury, baterii. Kontynuujemy działania służące ochronie środowiska.

Cała informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

- p. N. Bartkowiak-Bakun – też interesuje mnie podobna diagnoza, jaką sugerowałam przy sprawozdaniu p. Dyrektor Przedszkola w Jutrosinie;

- p. A. Hauza – co to jest ta diagnoza?

- p. M. Staśkiewicz – obserwacja dziecka i jego rozwoju;

- p. J. May – jak wyglądają warunki lokalowe Przedszkola, bo dochodzą mnie słuchy, że jest dość ciepło w Przedszkolu;

- p. M. Staśkiewicz – od strony południowej, jak słoneczko zaświeci to mamy ciepło, od północnej już tak nie jest;

- p. J. May – czy na grzejnikach macie może termostaty?

- p. M. Staśkiewicz – nie mamy takiej możliwości, żeby je założyć.

Brak więcej pytań ze strony radnych.

       Głos zajęła Pani Hanna Frąckowiak – Dyrektor Przedszkola w Dubinie. Liczba dzieci uczęszczających do Przedszkola to 66. Liczba oddziałów – 3 (oddział 6-latków – 24 dzieci, oddział 5 – latków – 18 dzieci, oddział 3-4 latków – 24 dzieci). 66 dzieci korzysta z obiadu, dzienna stawka żywieniowa wynosi – 2,80 zł. W roku szkolnym 2012/2013 realizowane zadania dotyczyły obszarów: praca wychowawczo-dydaktyczna, współpraca z rodzicami, współpraca ze środowiskiem oraz baza i wyposażenie. Z uroczystości przedszkolnych wymienić można: Dzień Nauczyciela, pasowanie na Przedszkolaka, Andrzejki, Mikołaj, spotkanie z przedstawicielami fundacji Memento, spotkanie opłatkowe z udziałem całego personelu Przedszkola oraz dzieci z wszystkich grup wiekowych, Dzień Babci i Dziadka, bal przebierańców oraz Dzień Dziecka. Dzieci uczestniczyły w różnych konkursach plastycznych, w wycieczkach oraz akcjach charytatywnych, m.in.: „Góra Grosza”, zbiórka plastikowych zakrętek na rzecz chorych dzieci, akcja pod hasłem „Każdy może zostać Św. Mikołajem”, odwiedziny w Domu Dziecka w Łaszczynie z przygotowanymi paczkami. Realizujemy programy: „Moje dziecko idzie do szkoły”, „Bądźmy zdrowi – wiemy więc działamy”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Akademia zdrowego przedszkolaka”. Pomocą logopedyczną objęto 28 dzieci, a na zajęcia z terapii pedagogicznej uczęszczało 5 dzieci.
Przedszkole szeroko współpracuje ze środowiskiem lokalnym bliższym i dalszym: Szkołą Podstawową w Dubinie – wspieranie działań z zakresu adaptacji do szkoły, OSP – wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa, Muzeum w Jutrosinie - poznawanie historii ziemi jutrosińskiej i nie tylko, Policja – wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa, Biblioteka – wspieranie działań w zakresie rozwijania zainteresowań czytelniczych, MGOPS w Jutrosinie – pomoc w zakresie dożywiania, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu, Przychodnia Lekarska w Jutrosinie – wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowia, PSSE w Rawiczu – wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowia. Współpracujemy z rodzicami oraz fundacją „Memento”. Dzięki pomocy tej fundacji i fundacji Leroy Merlin oraz ofiarnej pracy rodziców udało się zrealizować: wymalować salę zajęć, wymienić 3 drzwi w sali zajęć, wymienić drzwi w toaletach dla dzieci, wymienić drzwi w kancelarii, położyć płytę chodnikową na placu zabaw oraz wyremontować piaskownicę. Oprócz tego dzieci otrzymały domek na plac zabaw. Fundacja Memento ofiarowała nam również nową kserokopiarkę ze stolikiem, środki czystości oraz artykuły żywnościowe. Dzieci otrzymały paczki ze słodyczami na Mikołaja.

Cała informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

- p. N. Bartkowiak-Bakun – też proszę o przygotowanie takiej diagnozy, jak już wspominałam przy wcześniejszych wystąpieniach; a drugie moje pytanie, co to jest za fundacja?

- p. H. Frąckowiak – to jest fundacja, którą założył mój mąż;

- p. Burmistrz – jak już wcześniej wspominałem mamy za mało miejsca w Przedszkolach (jak znów 6-latki nie pójdą wcześniej do szkoły to będziemy mieć problem). A taką analizę, o jaką prosi Pani Radna, myślę, że najlepiej jak przygotujemy na styczeń, żeby mieć taki pogląd całoroczny.

Brak więcej pytań ze strony Radnych.


Ad. 16
Interpelacje i zapytania

- p. N. Bartkowiak-Bakun – ja w sprawie zwiększenia zatrudnienia w Ośrodku Pomocy Społecznej, bo z tego co ja pamiętam, jak pytałam 2-3 miesiące temu, była mowa , że będziemy myśleć na ten temat. Dzisiaj się okazuje, że etat już jest i osoba jest zatrudniona. Myślę, że w warunkach jakich żyjemy powinniśmy taki konkurs przeprowadzić z czystej ludzkiej przyzwoitości. Nie wiem kto został zatrudniony, o to zapytam, ale podejrzewam, że jest to osoba zatrudniona kiedyś do projektu „Mogę-Potrafię-Teraz”. I przypomina mi się sytuacja, gdy pojawiło się ogłoszenie o możliwości złożenia aplikacji do tego projektu i znam osobę, która składała dokumenty i w czasie kiedy jeszcze można było składać dokumenty okazało się, że osoba już została zatrudniona. Nie wiem P. Burmistrzu, czy instytucja, która powinna być instytucją zaufania publicznego powinna tak funkcjonować;

- p. M. Domicz – osoby zatrudnione do projektu są w całości finansowane z Unii Europejskiej. Nie ma konieczności przeprowadzania konkursu. My przystępując do projektu nie spełnialiśmy wymogów ze względu na zbyt małą ilość pracowników. W pierwszym roku nie mieliśmy nikogo zatrudnionego, a późnej kontrola wykazała, że musimy. Pieniądze na to przyszły, więc postanowiliśmy, że taką osobę przyjmiemy;

- p. N. Bartkowiak–Bakun – rozumiem, tylko z tego co ja się orientuję jaka jest praktyka w samorządach, że zwyczajnie jest ogłaszany konkurs na pracownika socjalnego, tyle w tym temacie i myślę, że z punktu widzenia Radnych powinien być konkurs i informacja, że jest możliwość zatrudnienia;

- p. M. Domicz – nie tylko my tak zatrudnialiśmy, bo każda gmina, nawet PCPR w Rawiczu zatrudniał bez konkursu; to nie jest pracownik socjalny, to jest typowa osoba do projektu zatrudniona; w 2015 roku będziemy już na pewno musieli przyjąć dodatkowego pracownika socjalnego do pracy;

- p. Burmistrz - tutaj mówimy cały czas o pracowniku do projektu, jak będzie zatrudniany pracownik socjalny – to będzie konkurs. Nas czeka to, bo mamy za mało pracowników socjalnych, każda kontrola to wykazuje. My posiłkujemy się tym pracownikiem z projektu, ale on nie jest na stałe zatrudniony, kończy się projekt i my tej osoby nie mamy dalej;
- p. M. Antkowiak – mam pytanie w sprawie przeniesienia tego krzyża w Dubinie, o co domaga się konserwator zabytków. Jak ta Pani uzasadnia tą sugestie;

- p. Burmistrz – ja myślę, że ten krzyż pozostanie na tym miejscu co jest obecnie;

- p. A. Kapała – społeczeństwo Dubina jest absolutnie przeciwne jego przenoszenia w inne miejsce.

Brak więcej interpelacji i zapytań.

Ad. 17
Wolne głosy i wnioski

- p. I. Mikołajewski – zbliża się 01 listopada – jak co roku będziemy kwestować na cmentarzu, a 02.11 – młodzież przygotowuje zaduszki poetyckie;

- p. I. Mikołajewski – Klub Seniora – za moim pośrednictwem – chciał podziękować Panu Burmistrzowi za użyczenie autokaru, na ostatnią wycieczkę, w jakiej uczestniczyli;

- p. M. Kurzawa – nie są wykoszone wszystkie wały na Orli, ktoś się tym zajmuje?

- p. E. Szymkowiak – to co ostatnio dzieje się na drogach polnych, to jakaś masakra;

- p. Burmistrz – te niewykoszone wały brzydko wyglądają, ale musimy to zrobić. Jeżeli chodzi o przyorywanie dróg gminnych, to też musimy zrobić z tym porządek. Nie wiem czy to można karać mandatami, muszę się zapytać komendanta policji; mówmy też o tym na zebraniach, że jak ktoś wywozi np. obornik, to niech za sobą posprząta na drodze;

- p. M.Antkowiak - kiedy p. Kowalski założy tę lampę na świetlicy w Dubinie i kiedy będą świecić te na zewnątrz;

- p. A. Kapała – chciałabym aby policjanci zwrócili uwagę na jakiś krążący po Dubinie nieznany samochód, którego kierowca proponuje – szczególnie dziewczynkom podwiezienie;

- p. S. Janiak – podpisuje się pod tym też co powiedział sołtys Domaradzic – odnośnie dróg. Wiadomo przecież, że po akcji wywożenia np. obornika trzeba po sobie posprzątać, a my jako sołtysi nie możemy przecież nazwiskami donosić o kogo chodzi;

- p. M. Kurzawa – u nas jest jeden rolnik, który co chwilę coś takiego robi;

- p. N. Bartkowiak-Bakun – jest przecież coś takiego jak dobra praktyka rolnicza, są kontrole z ARiMR i mogą być takim rolnikom odebrane dopłaty;

- p. Sz. Samol – chciałbym zwrócić uwagę na psy, które są w gospodarstwach puszczane luzem, bo one zagrażają przede wszystkim naszym dzieciom;

- p. E. Szymkowiak – w ubiegłym tygodniu na Borku zauważyłem osoby, które kradły wodę z hydrantów;

- p. M. Kozica – poruszam sprawę lampy w Starym Sielcu;

- p. F. Małecki – ja odnośnie tego zatrudnionego pracownika socjalnego, jak mamy sprawdzone osoby z naszych terenów to po co szukać daleko;

- p. N. Bartkowiak-Bakun – z tego co wiem, to zatrudniona osoba nie jest z terenu naszej gminy;

- p. M. Domicz – jak już wcześniej mówiłam nie był wymagany konkurs, a to jest osoba zatrudniona do projektu, a nie nowy pracownik socjalny;

- p. S. Janiak – pani Radna J. Machowicz zwróciła się do mnie na początku sesji, abym zaapelował o wywieszenie na domach flag w dniu 11 listopada;

- p. Burmistrz – 8 listopada mamy tutaj w Gminnym Centrum Kultury akademię okolicznością z okazji 11 listopada, a główne uroczystości pod pomnikiem na Rynku odbędą się już samego 11 listopada;

- p. S. Janiak – następna sesja – 28 listopada, ostatnia sesja w tym roku – 30 grudzień.


Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 18
Zakończenie obrad


Na powyższym zakończono obrady XXXII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:

Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2013-11-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu