Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ 31/2013 z XXXI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 26.09.2013r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ 31/2013 z XXXI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 26.09.2013r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: 31
Rok: 2013

PROTOKÓŁ 31/2013

z XXXI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 26.09.2013r., o godz. 13:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

___________________________________________________________________


Obecni na Sesji Radni:


1. Barteczka Mirosław
2. Bartkowiak Natalia
3. Hauza Adam
4. Jakubowski Marian
5. Janiak Stanisław
6. Kalka Walerian
7. Kapała Anna
8. Kozica Marek
9. Machowicz Janina
10. May Jakub
11. Mikołajewski Ireneusz
12. Samol Szczepan
13. Stróżyński Łucjan
14. Wybierała Piotr
15. Zuziak Józef

Listy obecności Radnych i Sołtysów stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

      Otwarcia XXXI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza oraz Panią Skarbnik.

      Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy pełen skład Radnych, jest ona zatem władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:
1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2013
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2013-2016
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku
6. Informacja Burmistrza o przyjętych założeniach do projektu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2014 rok
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu parków elektrowni wiatrowych „Jutrosin” wraz z infrastrukturą techniczną
8. Informacja Dyrektorów Szkół o programowej działalności w roku szkolnym 2012/2013 ze szczególnym uwzględnieniem:
- osiągnięć dydaktycznych,
- stanu zagrożeń patologiami społecznymi,
- funkcjonowania systemu dowozu dzieci do szkół
9. Interpelacje i zapytania
10. Wolne głosy i wnioski
11. Zakończenie obrad

      Przed omawianiem kolejnych pkt porządku obrad Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych o przegłosowanie wprowadzenia dodatkowego pkt do porządku obrad (przed interpelacjami i zapytaniami), mianowicie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie propozycji podziału środków PROW na lata 2014-2020.

Rada przyjęła wprowadzoną zmianę bez sprzeciwu.

Porządek obrad po wprowadzonych zmianach:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2013
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2013-2016
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku
6. Informacja Burmistrza o przyjętych założeniach do projektu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2014 rok
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu parków elektrowni wiatrowych „Jutrosin” wraz z infrastrukturą techniczną
8. Informacja Dyrektorów Szkół o programowej działalności w roku szkolnym 2012/2013 ze szczególnym uwzględnieniem:
- osiągnięć dydaktycznych,
- stanu zagrożeń patologiami społecznymi,
- funkcjonowania systemu dowozu dzieci do szkół
9. Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie propozycji podziału środków PROW na lata 2014-2020
10. Interpelacje i zapytania
11. Wolne głosy i wnioski
12. Zakończenie obrad

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami

- brałem udział w Dożynkach Powiatowych, które odbyły się w Bojanowie;
- uczestniczyłem w Dożynkach Gminnych, które odbyły się w Rogożewie;
- uczestniczyłem w spotkaniu Rady Pedagogicznej w Dubinie;
- 8 września odbyły się w Śląskowie Powiatowe Zawody Strażackie;
- podpisaliśmy umowę na budowę kanalizacji sanitarnej na ulicy Akacjowej w Jutrosinie;
- odbyło się spotkanie jubilatów obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego;
- odbyła się narada z Dyrektorami Szkół;
- uczestniczyłem w zjeździe Wójta i Burmistrzów organizowanym przez WOKISS z Poznania;
- uczestniczyłem w imprezie w Gołaszynie „Wielkopolska Wieś Zaprasza”;
- uczestniczyłem w obradach Komisji Stałych Rady;
- uczestniczyłem w walnym zgromadzeniu LGD w Pępowie.

Brak pytań

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2013

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXI/178/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 września 2013 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2013-2016

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Uchwała ta jest konsekwencją zmian wprowadzanych do budżetu Gminy na 2013 rok. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXI/179/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 września 2013 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Informacja o przebiegu wykonania budżetu oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku

Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Poinformował o procentowych wykonaniach budżetu w I półroczu 2013 roku. I tak też dochody budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin wykonano w 53,62%.
W poszczególnych działach kształtuje się to następująco:
- w dziale Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano dochody w wysokości 99,02%;
- w dziale Leśnictwo zrealizowano dochody w wysokości 81,97%;
- w dziale Transport i łączność zrealizowano dochody w wysokości 0,00%;
- w dziale Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano dochody w wysokości 20,78%;
- w dziale Administracja publiczna zrealizowano dochody w wysokości 49,56%;
- w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zrealizowano dochody w wysokości 50,00%;
- w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zrealizowano dochody w wysokości 43,50%;
- w dziale Różne rozliczenia zrealizowano dochody w wysokości 51,18%;
- w dziale Oświata i wychowanie zrealizowano dochody w wysokości 51,53%;
- w dziale Pomoc społeczna zrealizowano dochody w wysokości 52,80%;
- w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano dochody w wysokości 63,75%;
- w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano dochody w wysokości 24,63%;
- w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano dochody w wysokości 66,49%.

Należności pozostałe do zapłaty, zaległości w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe oraz nadpłaty to kwoty 13.400 zł. oraz 305,82 zł. W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 286 upomnień i 56 tytułów egzekucyjnych. Na dzień sprawozdawczy zahipotekowano należności na kwotę 231.108,05 zł. z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz podatku rolnego.

Wydatki budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały zrealizowane w I półroczu 2013 roku w 49,95%, ale w poszczególnych działach z uwagi na zakres i rodzaj zadań kształtują się następująco:

- w dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano środki w 76,10%;
- w dziale Transport i łączność wydatkowano środki w 19,86%;
- w dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano środki w 46,49%;
- w dziale Administracja publiczna wydatkowano środki w 50,30%;
- w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano środki w 50,00%;
- w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano środki w 45,50%;
- w dziale Obsługa długu publicznego – wydatkowano środki w 59,50%;
- w dziale Oświata i wychowanie wydatkowano środki w 52,54%;
- w dziale Ochrona zdrowia wydatkowano środki w 38,42%;
- w dziale Pomoc społeczna wydatkowano środki w 51,04%;
- w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano środki w 56,04%;
- w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano środki w 44,49%;
- w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano środki w 44,89%.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2013r.

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie z przeznaczeniem na budowę kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” w Jutrosinie w kwocie 800.000,00 zł. - zadłużenie na 30.06.2013r. wynosi 200.000,00 zł.
Planowane spłaty:
- rok 2013 kwota 200.000,00 zł.

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Pawłowo – Rogożewo w kwocie 280.000,00 zł. - zadłużenie na 30.06.2013r. wynosi 70.000,00 zł.
Planowane spłaty:
- rok 2013 kwota 70.000,00 zł.

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dubin w kwocie 3.000.000,00 zł. - zadłużenie na 30.06.2013r. wynosi – 540.000,00 zł.
Planowane spłaty:
- rok 2013 kwota 180.000,00 zł.
- rok 2014 kwota 360.000,00 zł.

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie z przeznaczeniem na budowę stacji uzdatniania wody w Jutrosinie, w kwocie 320.000,00 zł. - zadłużenie na 30.06.2013r. wynosi 80.000,00 zł.
Planowane spłaty:
- rok 2013 kwota 80.000,00 zł.

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w roku 2012, w kwocie 500.000,00 zł. - zadłużenie na 30.06.2013r. wynosi 430.000,00 zł.
Planowane spłaty:
- rok 2013 kwota 70.000,00 zł.
- rok 2015 kwota 210.000,00 zł.
- rok 2016 kwota 150.000,00 zł.

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu i spłatę zobowiązań w kwocie 2.000.000,00 zł. - zadłużenie na 30.06.2013r. wynosi 2.000.000,00 zł.
Planowane spłaty:
- rok 2014 kwota 40.000,00 zł.
- rok 2015 kwota 340.000,00 zł.
- rok 2016 kwota 340.000,00 zł.
- rok 2017 kwota 340.000,00 zł.
- rok 2018 kwota 340.000,00n zł.
- rok 2019 kwota 340.000,00 zł.
- rok 2020 kwota 260.000,00 zł.

- emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i zadań inwestycyjnych w kwocie 4.000.000,00 zł.
Plan wykupu:
- rok 2013 kwota wykupu 600.000,00 zł.
- rok 2014 kwota wykupu 600.000,00 zł.
- rok 2015 kwota wykupu 600.000,00 zł.
- rok 2016 kwota wykupu 600.000,00 zł.
- rok 2017 kwota wykupu 800.000,00 zł.

Wszystkie należne raty z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie ogółem 965.933,00 zł. zostały uregulowane w terminie.
Zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczki na dzień sprawozdawczy wynosi – 6.520.000,00 zł.

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za I półrocze 2013 roku dołączono informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze samorządowych instytucji kultury: Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Cała informacja odnośnie wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2013 roku stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 6
Informacja Burmistrza o przyjętych założeniach do projektu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2014 rok

      Głos zajął Pan Burmistrz - Pan Zbigniew Koszarek. Pracownicy urzędu, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz dyrektorzy instytucji kultury opracowują i przedkładają Burmistrzowi plany finansowe dochodów, przychodów, wydatków oraz wysokości planowanej dotacji na 2014 rok w terminie do dnia 15 października 2013 roku. Jednostki pomocnicze – w terminie do dnia 30 września 2013 roku. Skarbnik Gminy na podstawie zebranych materiałów informacyjnych i planistycznych opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu.

- p. N. Bartkowiak – patrząc na stan finansów naszej gminy, mam pytanie czy realizując zaplanowane na rok 2014 inwestycje, będziemy korzystać ze środków zewnętrznych, czy dalej będziemy się zadłużać?;

- p. Burmistrz – trudno mi na to pytanie odpowiedzieć teraz. Wszystko okaże się przy uchwalaniu budżetu;

- p. N. Bartkowiak – warto się też zastanowić czy lepiej nie odłożyć tych inwestycji w przyszłości, jak będą kolejne rozdania środków zewnętrznych.

Brak więcej pytań.

Zarządzenie stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu parków elektrowni wiatrowych „Jutrosin” wraz z infrastrukturą techniczną


       Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Celem niniejszego planu jest wprowadzenie obszarów parku elektrowni wiatrowych „JUTROSIN” wraz z infrastrukturą techniczną. Jest to inwestycja, która wzbogaci Gminę i wpłynie korzystnie na jej rozwój gospodarczy. Opracowanie przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania wynika z aktualnych programów rządowych i UE, w zakresie rozwoju i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii wiatrowej. Realizacja parku elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Jutrosin może przyczynić się m.in.: do znacznego zwiększenia wpływów do budżetu Gminy. Obecnie teren objęty projektem planu jest użytkowany rolniczo, w większości pod uprawy polowe, na którym nie występują tereny zabudowane. Elektrownie wiatrowe mają zostać usytuowane w rejonach: Płaczkowa, Bartoszewic, Starego Sielca, Grąbkowa, Domaradzic, Śląskowa oraz Nowego Sielca.

- p. Sz. Samol – jak było w Grąbkowie zebranie wiejskie w tej sprawie, to nie było słychać żadnych sprzeciwów ze strony mieszkańców, a teraz dochodzą mnie takie słuchy. Chodzi tu przede wszystkim o rzekome sprzeczne dane co do odległości usytuowania elektrowni w stosunku do lokalizacji domów;

- p. Burmistrz – jak plan był wyłożony do wglądu (internet, tablica ogłoszeń, prasa) każdy mieszkaniec mógł się na ten temat wypowiedzieć. Nigdy wszyscy nie będziemy zgodni. Zobaczymy jak to będzie, każdy ma jakieś obawy. A w jaki sposób to wszystko będzie na nas oddziaływać, to okaże się w najbliższym czasie;

- p. S. Janiak – wiatraki na pewno nie zrobią nam tyle szkody, co zrobi kopalnia, która może powstać u naszych bliskich sąsiadów.

Brak więcej pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – 1 (p. N. Bartkowiak). Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXI/180/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 września 2013 roku została przyjęta przez Radę z 1 głosem wstrzymującym się.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Po tym pkt ogłoszono 10 minutową przerwę.
Obrady wznowiono od pkt 8.


Ad. 8
Informacja Dyrektorów Szkół o programowej działalności w roku szkolnym 2012/2013 ze szczególnym uwzględnieniem: osiągnięć dydaktycznych, stanu zagrożeń patologiami społecznymi,
funkcjonowania systemu dowozu dzieci do szkół

    Głos zajął Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jutrosinie – Pan Waldemar Swornowski. Średnia szkoły z zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2012/2013 wyniosła 4,08. Frekwencja na zajęciach – 94,87%. W roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa w Jutrosinie w sprawdzianie po klasie VI osiągnęła wynik 23,5 pkt, w przeliczeniu na ucznia. Do sprawdzianu przystąpiło 49 uczniów o bardzo zróżnicowanym poziomie wiedzy. Szkoła brała udział w różnych akcjach, projektach oraz programach, m.in.: „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, „Klub Bezpiecznego Puchatka”, „Wszystkie Kolory Świata – UNICEF”, „Stań po zielonej stronie mocy”, „Trzymaj formę”, czy „III Sztafecie im. Gen. Tadeusza Buka”. Zajęła IV miejsce w powiecie rawickim w konkurencjach sportowych, V miejsce w województwie w piłce siatkowej chłopców, III miejsce w rejonie w piłce ręcznej chłopców oraz III miejsce w rejonie w piłce nożnej chłopców. W szkole obserwuje się bardzo duże zaangażowanie w organizację i udział w konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych. Owocem tego są osiągnięcia uczniów na różnych szczeblach konkursowych.
Uczniowie dowożeni byli przez firmę KRZYKOL . Dowozy funkcjonowały bez większych problemów i w sposób prawidłowy i zgodny z planem. Na terenie szkoły nie odnotowano przypadków kradzieży, pobić skutkujących uszczerbkiem na zdrowiu, wymuszeń czy przypadków znęcania się. Szkoła jest wolna od narkotyków. Nie odnotowano też opuszczania zajęć czy wagarów. W tym zakresie istnieje ścisła współpraca pomiędzy wychowawcami, pedagogiem szkolnym, dyrekcją oraz rodzicami.

Brak pytań ze strony Radnych.

Cała informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

      Głos zajął Dyrektor Gimnazjum w Jutrosinie – Pan Andrzej Musielak. Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły realizowana była w całości w oparciu o podstawowe dokumenty, tzn.: statut wraz z wewnątrz-szkolnym systemem oceniania, program wychowawczy, program profilaktyki oraz zatwierdzony arkusz organizacji. W roku szkolnym 2012/2013 prowadzono działalność pozalekcyjną w postaci pracy organizacji szkolnych, kół przedmiotowych (Samorząd Uczniowski, Koło artystyczne, Wolontariat, Chór szkolny). Uczniowie uczestniczyli i osiągali sukcesy w różnych konkursach z wiedzy, czy zawodach sportowych. Do najważniejszych należą m.in.: mistrzostwo powiatu w piłce siatkowej i plażowej dziewcząt, II miejsce w zawodach rejonowych w siatkówce dziewcząt, III miejsce w rejonie w piłce plażowej dziewcząt, mistrzostwo powiatu w piłce siatkowej i plażowej chłopców, I miejsce w konkursie historycznym „Herby, rody szlacheckie na Ziemi Rawickiej” i wiele innych.
Wyniki procentowe egzaminu gimnazjalnego na tle innych szkół powiatu rawickiego w roku szkolnym 2012/2013:
- historia i WOS – średni wynik szkoły w % - 59,65; język polski – 58,72%; przedmioty przyrodnicze – 53,98%; matematyka – 43,18%, język angielski (poziom podstawowy) – 53,96% oraz język angielski (poziom rozszerzony) – 32,74%. Gimnazjum ściśle współpracuje z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Biblioteką Publiczną, Ochotniczą Strażą Pożarną oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rawiczu. Odnośnie obserwacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, rozmów i omówień przeprowadzonych zajęć można stwierdzić, że nauczyciele odpowiednio planują realizację treści kształcenia, które są zgodne z przyjętymi planami nauczania, w realizacji programów uwzględniają treści i osiągnięcia przewidziane w podstawie programowej, a poziom bezpieczeństwa w szkole – z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków nauki – uznaję za dobry i zadowalający.

- p. N. Bartkowiak - jestem pełna zachwytu co do wyników egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej, gorzej jest z tą matematyką. Ale w moim przekonaniu analiza porównawcza tylko w stosunku do powiatu rawickiego jest zbyt mała.

Cała informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

       Głos zajął Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie – Pan Jan Borucki. W roku szkolnym 2012/2013 mury szkoły opuściło 32 licealistów. Wszyscy przystąpili do egzaminu maturalnego i wybierają się do szkół wyższych lub pomaturalnych. Odeszło także 62 absolwentów ZSZ, z których wielu zamierza kontynuować naukę w szkołach uzupełniających by ostatecznie zdobyć średnie wykształcenie. Zdawalność egzaminu maturalnego: części pisemnej nie zdała 1 osoba – 96,9%, części ustnej nie zdały 2 osoby – 93,75%. Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przystąpiło 19 absolwentów w następujących zawodach: kucharz małej gastronomii, sprzedawca, rolnik oraz mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych. Ostateczny wynik egzaminu: wszyscy zdali część praktyczną – 100%, 2 – nie zdało części pisemnej – 90,5%. W ramach pracy dydaktycznej zajęcia realizowane były zgodnie z właściwymi ramowymi planami nauczania. Oprócz tego celem jak najpełniejszego przygotowania uczniów do czekających ich zadań w społeczeństwie dorosłym zorganizowano szereg zajęć dodatkowych, w których brali oni udział, a niejednokrotnie sami pod okiem nauczycieli je organizowali: zespół „ARS NOVA” - który daje uczniom możliwość wyżycia się artystycznego, jak i formowania w nich szeregu potrzebnych cech charakterologicznych, zajęcia sportowe, zajęcia w zespole recytatorskim, redagowanie gazetki szkolnej „Kujon” oraz kółka przedmiotowe. Uczniowie uczestniczą w konkursach, olimpiadach oraz zawodach, a także współorganizują różne uroczystości szkolne. Mają dostęp do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, czy też do pedagoga szkolnego.

Brak pytań ze strony Radnych.

Cała informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

       Głos zajął Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubinie – Pan Dariusz Stachowiak. W minionym roku szkolnym średnia ocen z zajęć edukacyjnych uczniów klas IV-VI wyniosła 3,82. Średnia frekwencja uczniów na zajęciach przedstawiała się następująco: edukacja wczesnoszkolna – 96,72%, klasy IV-VI – 94,93%, szkoła – 95,82%. Do sprawdzianu po klasie VI przystąpiło 17 uczniów. Wszyscy pisali arkusz standardowy mimo, że jeden z nich posiadał orzeczenie o afazji. Średni wynik szkoły to 17,35 pkt. Współczynnik łatwości zadań wyniósł więc 0,43 co wskazuje, że zadania okazały się trudne dla uczniów. W roku szkolnym 2012/2013 na terenie placówki nie odnotowano żadnych pobić skutkujących uszczerbkiem na zdrowiu, wymuszeń czy przypadków znęcania się. Nie było kradzieży. Szkoła wolna jest od narkotyków. Nie odnotowano przypadków notorycznego opuszczania zajęć czy wagarów. Zagrożenie patologiami społecznymi jest niewielkie. Uczniowie do szkoły dowożeni są gimbusem szkolnym. Dowozami objętych było 55 uczniów. Dowozy przebiegały sprawnie i bez większych problemów. W ciągu całego roku szkolnego nauczyciele brali udział w różnych formach szkoleniowych nabywając nowych doświadczeń i umiejętności oraz doskonaląc swój własny warsztat pracy, natomiast uczniowie brali udział w różnych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, osiągając w nich większe lub mniejsze sukcesy.

- p. N. Bartkowiak – mocno zatrwożona jestem wynikiem uczniów osiągniętym w sprawdzianie po klasie VI. Bardzo niepokojące jest to, że nikt nie osiągnął wysokiego wyniku. Może trzeba by było przypatrzeć się pracy pedagogów. Ja sama nim jestem i jestem oceniana przez pryzmat wyników mojej pracy, czyli poziomu wiedzy studentów;

- p . D. Stachowiak – ja też nie jestem zadowolony z osiągniętego wyniku. Cały czas pracowaliśmy z uczniami w ten sam sposób. A te błędy co popełnili nasi uczniowie, popełnili również uczniowie z Jutrosina;

- p. N. Bartkowiak – chodzi o to czy ta wiedza jest systematycznie sprawdzana;

- p. D. Stachowiak – może popełniliśmy jakieś błędy, nie mówię, że nie;

- p. A. Kapała – co Kuratorium na tak słabe wyniki?

- p. D. Stachowiak – mamy sami przyjrzeć się sytuacji i ją przeanalizować dogłębnie;

- p. E. Szymkowiak – budynek szkoły w Domaradzicach, jak i plac wokół niej wymaga dużego remontu.

Brak więcej pytań.

Cała informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

       Głos zajęła Dyrektor Zespołu Szkół w Szkaradowie – Pani Irmina Gilicka – Zalas. Działalność dydaktyczna – realizowanie nowej podstawy programowej, wewnątrz-szkolny system oceniania, rozwijanie pasji i zainteresowań, organizacja przez szkołę konkursów, m.in.: konkursu z okazji Dnia Języka Ojczystego, konkursu na najładniejszą kartkę świąteczną w języku obcym czy konkursu fotograficznego „Dziecko i zwierzę w fotografii”. Udział uczniów w konkursach: międzyszkolnych – wysokie lokaty – w konkursie z języka angielskiego i w konkursie poezji Jana Pawła II; powiatowych – wysokie lokaty - w konkursie ortograficznym, z języka niemieckiego oraz języka angielskiego, kuratoryjne (m.in. Wojewódzki Konkurs Matematyczny) i wielu innych. Udział uczniów w zawodach sportowych. Do najważniejszych osiągnięć można zaliczyć: awans do finału wojewódzkiego - uczniów gimnazjum - w indywidualnych biegach przełajowych, II miejsce chłopców w sztafetowych biegach przełajowych, czy III miejsce chłopców w piłce nożnej halowej. Udział uczniów w Euroweek – Szkole Liderów (obóz edukacyjno-językowy organizowany przez Europejskie Forum Młodzieży).
Działalność opiekuńczo wychowawcza – doskonalenie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rozwój samorządności, widoczne zaangażowanie samorządów w życie szkoły, podjęto intensywne działania w celu popularyzowania osiągnięć uczniów poprzez gazetkę korytarzową z dyplomami sportowymi, stronę www szkoły, apele szkolne, informacje w lokalnej prasie i szkolnej gazetce ”Gimbuś”, organizacja imprezy środowiskowej „Festiwal Talentów”. Kultywowano tradycje realizując bogaty kalendarz imprez szkolnych. W Szkole Podstawowej organizowano pomoc dla uczniów z problemami w zachowaniu (stwierdzono następujące problemy: bójki, wulgarne wyzwiska, celowe niszczenie rzeczy osobistych, czy kradzieże drobnych sum pieniężnych). W Gimnazjum natomiast: cyberprzemoc, niszczenie mienia, agresję słowną, ucieczki z lekcji czy palenie papierosów.
W całej szkole jest zapewniona pomoc psychologiczno-pedagogiczna. W zespole szkół uczniowie dowożeni byli przez firmę KRZYKOL oraz Gimbus Szkolny.
Wyniki egzaminów zewnętrznych:
- sprawdzian po klasie 6 – 22,89 pkt
- egzamin gimnazjalny (część humanistyczna z zakresu języka polskiego – 51,50%, część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – 52,74%, część matematyczno-przyrodnicza z zakresu matematyki – 42,13% pkt, część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych – 54,54%, język angielski – poziom podstawowy – 65,45%, język angielski – poziom rozszerzony – 52,77%, natomiast język niemiecki – 44,71%).

- p. N. Bartkowiak – można by pomyśleć nad nagrodami z okazji zbliżającego się Dnia Nauczyciela dla tych co uczą języków obcych – za tak wysokie osiągnięcia;

- p. Burmistrz – cieszę się z przedstawionych przez Dyrektorów wyników. Są one i lepsze i gorsze. Szkoła Podstawowa w Dubinie przez ostatnie 3 lata niestety się pochyla. Chciałbym aby Pan Dyrektor do końca października przeanalizował dogłębnie te wyniki i zrobimy sobie wówczas spotkanie z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną. Chcemy pomóc tej Szkole wyjść z dołka, zastosować program naprawczy. Na pewno koledzy – Dyrektorzy – doradzą i pomogą.

Cała informacja stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Ad. 9

Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie propozycji podziału środków PROW na lata 2014-2020

       Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Resort Rolnictwa przygotował pierwszą oficjalną wersję Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 bez jakichkolwiek konsultacji z samorządami województw, które zarówno ustawowo jak i politycznie są odpowiedzialne za rozwój regionalny, w tym kształtowanie polityki rozwoju obszarów wiejskich w swoich województwach. Do przedstawionej wersji Programu wniesione zostały przez różne podmioty – w tym samorządy gminne i wojewódzkie – liczne uwagi. Wniesione uwagi dotyczyły w głównej mierze zakresu rzeczowego przedstawionej wersji, zwłaszcza nieuwzględniania infrastruktury wiejskiej, w tym infrastruktury wodno-ściekowej i drogowej. Ministerstwo Rolnictwa nie przeprowadziło też w tej sprawie żadnej merytorycznej dyskusji z podmiotami samorządowymi, które z racji pełnionych funkcji powinny być traktowane w sposób równorzędny i partnerski, a nie przedmiotowo. Brak środków finansowych na drogi i kanalizację w perspektywie finansowej 2014-2020 w istotny sposób ograniczy możliwości rozwojowe gmin wiejskich oraz poziom życia na wsi. Dlatego uważam, że dobrze by było aby Rada Miejska w Jutrosinie podjęła stosowne stanowisko w tej sprawie.

- p. N. Bartkowiak – cz zostało dokładnie to sprawdzone, dlaczego na lata 2014-2020 nie ma uwzględnionych tych punktów w podziale środków PROW?

- p. Burmistrz – tak. Dlatego staramy się o to powalczyć. Wszystkie Gminy podejmują takie stanowisko, nie wiemy czy to coś da, ale myślę, że warto spróbować.

Brak więcej pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt stanowiska Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie propozycji podziału środków PROW na lata 2014-2020. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu stanowiska proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Stanowisko Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 września 2013 roku w sprawie propozycji podziału środków PROW na lata 2014-2020 zostało przyjęte przez Radę jednogłośnie.

Stanowisko stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. 10
Interpelacje i zapytania

- p. Sz. Samol – interesuje mnie temat (wydaje mi się, że jest to temat na jedną z najbliższych sesji) melioracji wodnej, w ogóle funkcjonowania spółek wodnych;

- p. Burmistrz – ale trzeba powiedzieć dokładnie o co chodzi , o wykaszanie rowów, czy co;

- p. St. Janiak – nie widzę problemu zaproszenia na jedną z najbliższych sesji Pana Franciszka Halca, który odpowie nam na nurtujące nas pytania;
- p. Ł. Stróżyński – mieszkańcy Nad Stawem (tutaj zaraz przy zakładzie p. Legutki) dopominają się o oświetlenie uliczne, przypominam też o tej nieszczęsnej drodze do Rogożewa oraz korzystając z obecności Radnego Powiatowego – Pana Fabiana Małeckiego – poruszam temat drogi Jutrosin-Zmysłowo;

- p. Burmistrz – chcemy złożyć wniosek na drogę Pawłowo - Ochłoda (położyć dywanik), a co nam się uda zrobić to zobaczymy;

- p. A. Kapała – przypominam się o nieszczęsnym bruku w Dubinie oraz chciałabym poruszyć temat wykonanej odnowy wsi w Dubinie, na sali - dach już przecieka, 16 czerwca była kontrola, obecny był na niej m.in. inspektor nadzoru, niby wszystko było w porządku, a w sierpniu podczas wesela – na ziemię spadła lampa. Czyli coś jest nie tak. Ktoś coś pominął;

- p. Burmistrz – przy tej lampie popękały plastikowe kołnierzyki i dlatego ona spadła, nie bezpośrednio z sufitu. Ja nie mogę być przy wszystkim obecny. Interweniowano w tej sprawie. Nie wiadomo też, czy lampa ta nie była po prostu wadliwa. Mają to wszystko posprawdzać;

- p. F. Małecki – odnośnie drogi – ani powiat, ani gmina nie ma pieniędzy na ten cel. Dzisiaj mieliśmy sesję powiatową i wiele takich problemów było poruszanych. Każdy chce na coś pieniądze;

- p. I. Gilicka- Zalas – chciałam pogratulować pani Sołtys Antkowiak – pięknie urządzonego Rynku w Dubinie.

Brak więcej interpelacji i zapytań.

Ad. 11
Wolne głosy i wnioski

- p. S. Janiak – padła propozycja aby zmniejszyć liczbę komisji w Radzie, 4 zamienić na 3. 2 komisje po prostu byłyby połączone. Ale żeby to zrobić musimy zmienić zapis w statucie. Pytam się Radnych czy aprobują tą propozycję i w związku z tym, czy można zacząć zajmować się zmienianiem statutu (14 Radnych „za”, 1 Radny (p. P. Wybierała wstrzymał się od głosu). Będzie to temat na jedną z najbliższych sesji;

- p. M. Jakubowski – wręczył oprawione stare dokumenty dotyczące OSP w Jutrosinie na ręce kustosza Muzeum Ziemi Jutrosińskiej – p. I. Mikołajewskiego;

- p. I. Mikołajewski – podziękował za przyznanie mu statuetki „Zasłużony dla Miasta Jutrosina”;'

- p. J. May – wspomniał o konkursie plastycznym pt. „Namaluj mój świat”. Prace przesyłać można do Ośrodka Pomocy Społecznej do Pakosławia (szczegóły na stronie internetowej);

- p. J. May – można by pomyśleć o miejscu aktywizacji dla osób starszych (65+). Jak robimy place zabaw, ogródki jordanowskie, to można by to połączyć i przystosować też do osób starszych, np. nad zalewem. Zapominamy o tych osobach, a nic tak nie przedłuża życia jak ruch;

- p. Burmistrz – robimy siłownię zewnętrzną przy Orliku, to te osoby przychodząc z dziećmi na Orlika, będą sobie mogły poćwiczyć, dzisiaj o godz. 17:00 – rozpoczyna się nowa edycja Uniwersytetu III Wieku, mamy Kluby Seniora – także działamy w tym kierunku;

- p. S. Janiak – kolejna sesja – 30 październik 2013 rok;

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 12
Zakończenie obrad

Na powyższym zakończono obrady XXXI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:

Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2013-10-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-26
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu