Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ 28/2013 z XXVIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 23.05.2013r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ 28/2013 z XXVIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 23.05.2013r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: 28
Rok: 2013

PROTOKÓŁ 28/2013

z XXVIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 23.05.2013r., o godz. 13:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
___________________________________________________________________


Obecni na Sesji Radni:


1. Barteczka Mirosław
2. Bartkowiak Natalia
3. Hauza Adam
4. Jakubowski Marian
5. Janiak Stanisław
6. Kalka Walerian
7. Kozica Marek
8. Machowicz Janina
9. May Jakub
10. Mikołajewski Ireneusz
11. Samol Szczepan
12. Stróżyński Łucjan
13. Wybierała Piotr
14. Zuziak Józef

Listy obecności Radnych i Sołtysów stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

       Otwarcia XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości – Pana Michała Dolińskiego – Prezesa Spółki „Wodociągi Gminne”, Pana Dariusza Płociniczaka – Radcę Prawnego, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza oraz Panią Skarbnik.
Przewodniczący Rady poinformował, że na 15 Radnych, obecnych na sesji jest 14 - większość qworum – co oznacza, że podejmowane przez Radę uchwały będą prawomocne (nieobecność Radnej: p. A. Kapała jest usprawiedliwiona).

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2012 oraz sprawozdanie finansowe
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem Burmistrza z wykonania budżetu za 2012 rok
5. Przedłożenie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:
- uchwały w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2012 rok oraz w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za 2012 rok
6. Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – zespół w Lesznie o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2012 oraz Uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin za 2012 rok
7. Dyskusja nad:
- przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012,
- dokumentami przedłożonymi przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu, zespół w Lesznie,
- Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie absolutorium dla Burmistrza za rok 2012
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za rok 2012:
a) przeprowadzenie głosowania (jawne),
b) ustalenie i ogłoszenie wyniku głosowania,
c) przedstawienie treści uchwały w sprawie absolutorium
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2013
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2013-2021
11. Informacja Prezesa Spółki z o.o. „Wodociągi Gminne” o prowadzonej działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Jutrosin linii kolejowej Nr 362 Kobylin-Rawicz na odcinku położonym na terenie Gminy Kobylin
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego
15. Informacja z działalności Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Jutrosinie
16. Interpelacje i zapytania
17. Wolne głosy i wnioski
18. Zakończenie obrad

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami

- udział w spotkaniu grupy LGD w Pępowie (nasza Gmina złożyła 3 wnioski, które ostatecznie zostały zaopiniowane pozytywnie: na oświetlenie placu zabaw w Bielawach, na siłownię przy Orliku oraz wniosek złożony przez Gminne Centrum Kultury i Rekreacji – na wydanie książki);
- odbył się – pomimo brzydkiej pogody – 2. bieg dookoła zalewu;
- uczestniczyłem w obchodach Dnia Strażaka – pierwsza część uroczystości odbyła się na Borku, druga - na sali w Dubinie;
- brałem udział w Filarach Gospodarki organizowanych przez Puls Biznesu;
- uczestniczyłem w obchodach Dnia Strażaka organizowanych przez PSP w Rawiczu;
- brałem udział w zebraniu walnym Banku Spółdzielczego w Jutrosinie;
- uczestniczyłem w targach rolniczych w Gołaszynie;
- odbyła się narada Dyrektorów Szkół i Przedszkoli;
- uczestniczyłem w obradach Komisji Stałych Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 3
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2012 oraz sprawozdanie finansowe

   Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin - Pan Zbigniew Koszarek. Wszelkie szczegóły omawiane były na Komisjach Stałych Rady, gdzie wcześniej każdy otrzymał sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2012 rok.
Budżet Miasta i Gminy Jutrosin na 2012 rok uchwalono w dniu 29 grudnia 2011 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XII/87/2011 w wysokości:
- dochody - 21.790.963,00
- wydatki - 23.748.140,00

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok w kwocie 1.957.177,00 zł. stanowiła niedobór budżetu, który miał zostać pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz ze sprzedaży papierów wartościowych. W ciągu całego 2012 roku następowały zmiany budżetowe na podstawie pism Ministerstwa Finansów, pism Wojewody Wielkopolskiego, umów oraz innych regulacji. Dokonywano także zmian poprzez zwiększenie i zmniejszenie dochodów własnych i wydatków budżetowych 11 razy Uchwałami Rady Miejskiej w Jutrosinie oraz 4 razy Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w wysokości:
- dochody - +1.538.877,00
- wydatki - +1.157.704,00

Ostateczny plan dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na koniec 2012 roku zamknął się kwotą:
- dochody - 23.329.840,00
- wydatki - 24.905.844,00

Ostatecznie zmieniła się też różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami budżetu na rok 2012 do kwoty 1.576.004,00 zł. stanowiąca niedobór budżetu, który został sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz wolnych środków.

Następnie Burmistrz przedstawił szczegółowo jak kształtowały się dochody i wydatki Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2012.

Sprawozdanie w całości znajduje się w sekretariacie UMiG w Jutrosinie
(załącznik nr 3 do protokołu).

Pan Przewodniczący podziękował p. Burmistrzowi za przedstawione sprawozdanie.

Brak pytań ze strony Radnych

     Następnie głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Ustawa nakłada obowiązek zatwierdzenia sprawozdań finansowych, takich jak: zestawienie zmian w funduszu jednostki, bilansu z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego, bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego oraz rachunku zysków i strat jednostki. Taka jest forma, że przed przystąpieniem do procedury absolutoryjnej trzeba podjąć uchwałę odnośnie przyjęcia wymienionych wcześniej sprawozdań.

Brak pytań ze strony Radnych.

Sprawozdania stanowią załącznik Nr 4 do protokołu.

Ad. 4

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem Burmistrza z wykonania budżetu za 2012 rok

       Głos zajęła Pani Skarbnik - Pani Grażyna Niedbała. Ustawa nakłada obowiązek zatwierdzenia sprawozdań finansowych. Ich cechą charakterystyczną jest to, że muszą mieć na koniec taki sam wynik finansowy. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za”(nieobecna: Radna A. Kapała), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXVIII/169/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 maja 2013 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 5

Przedłożenie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:
- uchwały w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2012 rok oraz w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za 2012 rok

      Przewodniczący Rady poprosił o zajęcie głosu Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej – Panią Natalię Bartkowiak. Odczytała Ona Uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2012 rok oraz w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za 2012 rok.
Komisja Rewizyjna działając na podstawie art. 18a, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym opiniuje pozytywnie wykonanie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2012 rok i na tej podstawie występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej w Jutrosinie o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin absolutorium za 2012 rok.

U Z A S A D N I E N I E:

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2012 rok, zapoznaniu się z wyjaśnieniami złożonymi przez Skarbnika Gminy Jutrosin oraz przedłożoną dokumentacją finansową i sprawozdawczą: Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2012.
Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady Miejskiej w Jutrosinie o udzielenie Panu Zbigniewowi Koszarkowi – Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin absolutorium za 2012 rok.
Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:
- za udzieleniem absolutorium: 3 głosy (jednogłośnie)

Dziękuje Pani Natalii Bartkowiak za przedstawienie uchwały w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu. Stanowi ona załącznik nr 6 do protokołu.

Przechodzimy do pkt kolejnego.

Ad. 6
Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – zespół w Lesznie o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2012 oraz Uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin za 2012 rok

       Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy w Jutrosinie – Pani Grażyna Niedbała. Odczytała Uchwałę Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu Burmistrza z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2012 rok.
Skład orzekający RIO w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 07/2013 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2013r. – wyraża o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok opinię pozytywną.

     Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał Uchwałę Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za 2012 rok.
Skład orzekający RIO w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 07/2013 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2013r. – wyraża opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu gminy za 2012 rok został podjęty zgodnie z wymogami prawa.

Ad. 7

Dyskusja nad:
- przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012,
- dokumentami przedłożonymi przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu, zespół w Lesznie,
- Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie absolutorium dla Burmistrza za rok 2012

Przewodniczący poprosił Radnych o kierowanie pytań do Burmistrza lub Komisji Rewizyjnej – odnośnie przedłożonych sprawozdań i uchwały Komisji Rewizyjnej.

Jeżeli nie ma pytań przechodzimy do pkt kolejnego porządku obrad.

Brak pytań, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwróciła uwagę na duże zaległości podatkowe oraz kontynuowanie dalszych inwestycji, przede wszystkim opierając się na finansowaniu ze źródeł zewnętrznych.

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za rok 2012:
a) przeprowadzenie głosowania (jawne),
b) ustalenie i ogłoszenie wyniku głosowania,
c) przedstawienie treści uchwały w sprawie absolutorium

        Projekt uchwały Nr XXVIII/170/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2012 odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak Po odczytaniu przystąpiono do głosowania: kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały, tym samym za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi proszę o podniesienie ręki: 14 „za”(nieobecność Radnej A. Kapała usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuje – zatem Uchwała Nr XXVIII/170/2013 została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Przewodniczący złożył gratulacje Burmistrzowi, życząc dalszej dobrej współpracy. Wręczył kwiaty, które następnie p. Burmistrz przekazał p. Skarbnik, dziękując Jej za odpowiedzialne gospodarowanie budżetem gminy w roku 2012.

Burmistrz podziękował również Radzie i Sołtysom.

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy .
Po przerwie wznowiono obrady od pkt 9.

Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2013

       Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za”(nieobecna Radna: A. Kapała), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXVIII/171/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 maja 2013 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 10

Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2013-2021

      Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Uchwała ta jest konsekwencją zmian wprowadzanych do budżetu Gminy na 2013 rok. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecna Radna: A. Kapała), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXVIII/172/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 maja 2013 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 11

Informacja Prezesa Spółki z o.o. „Wodociągi Gminne” o prowadzonej działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków

     Głos zajął Prezes Spółki „Wodociągi Gminne” - Pan Michał Doliński. Jak co roku, złożyłem na ręce Burmistrza oraz Radnych Rady Miejskiej w Jutrosinie wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Jutrosin. Miniony rok był rokiem przełomowym. Straciliśmy dużego klienta – PKM DUDA z Grąbkowa. W efekcie sprzedaż wody – porównując rok 2011 i 2012 – spadła o 300 tys. m³. Reaktywacja po Majerowiczu tez idzie niestety mizernie. W związku z tym, okazało się, że mamy dość duże niedobory w planowanych dochodach. Stąd konieczność blisko 6% podwyżki. Na cenę ścieków utrata klientów z Grąbkowa nie ma wpływu, bo koncern ma własną oczyszczalnię i z miejskiej nie korzysta. Mimo tego, to właśnie opłata za zrzut nieczystości wzrośnie dość znacznie. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej idzie wolno, więc nieczystości na oczyszczalnię dopływa niewiele, a to sprawia, że przychody nie pokrywają kosztów. Spółka przeliczyła się z szacowaniem ilości ścieków, które wpłyną na oczyszczalnię i teraz ilość tę musi urealnić. Konsekwencją niniejszego zrzutu przy podobnych kosztach jest podwyżka. Przymiarki były zawsze robione z dużym zapasem, bo liczyliśmy na to, że rozbudowa sieci będzie postępować znacznie szybciej, a to spowoduje większy spływ ścieków na oczyszczalnię. Większy spływ pozwoli zminimalizować podwyżki, bo można wówczas rozłożyć koszt na większą ilość ścieków. W najbliższym czasie gmina nie planuje inwestycji w sieć sanitarną, dlatego też na więcej nieczystości nie ma co liczyć. Trzeba więc sobie jasno i otwarto powiedzieć, że nasze kalkulacje należy urealnić – nie możemy z roku na rok udawać, że nie ma problemu. Część kanalizacyjna znacząco nas dołuje, nie możemy dopuścić do tego, że któryś rok z rzędu będziemy dokładać, bo w którymś momencie nie będzie już z czego. Koszty rosną, a ścieków nie ma tyle, ile moglibyśmy przerobić na naszych obiektach. Cena 1m³ jest liczona w przeliczeniu na 1 klienta, który produkuje ścieki. Proces oczyszczania ścieków jest trudniejszy. Stąd wniosek żeby urealnić tę cenę, aby w przyszłości nie było złych emocji związanych ze znaczną podwyżką. Podwyżka ma wynieść 23% i nie jest ona związana z jakąś podwyżką płac (bo od 3 lat żadnej podwyżki nie mieliśmy).

- p. N. Bartkowiak – dlaczego w tabeli dotyczącej podwyżek jest wzrost o około 45 000 zł.?

- p. Doliński – na początku roku 2012 mieliśmy badany bilans i rewident kazał nam przeksięgować dochody z 2011r. na 2012r. Te wynagrodzenia, które były z roku 2011r. kazano nam przeksięgować na rok 2012;

- p. N. Bartkowiak – jakie osoby są zatrudniane w Spółce (bo jest ich 23), skoro trzeba zlecać zadania jeszcze dodatkowo innym osobom?

- p. M. Doliński – mamy 3 oczyszczalnie na których mamy po jednym pracowniku, 7 pracowników – na etacie stałym – którzy pełnią rolę konserwatorów oraz 13 osób – jako brygada remontowa. Jeśli chodzi o zatrudnienie, to nie ma szału. Umowy zlecenia zawieramy z osobami, które nas wspierają w różnego rodzaju awariach, są to wyspecjalizowani fachowcy;

- p. N. Bartkowiak – a te pozostałe 4 osoby – to pracownicy umysłowi?

- p. M. Doliński – jest to główny księgowy, specjalista do spraw sprzedaży, kierownik techniczny i ja;

- p. M. Doliński – w moim odczuciu ludzie naprawdę mają dużo obowiązków i czasami czuję się aż nieswojo, że jest ich tak mało;

- p. N. Bartkowiak – mówił Pan, ze straciliśmy dużego klienta, a na jakim poziomie jest efektywność pracy oczyszczalni?

- p. M. Doliński – gospodarką ściekową nie byliśmy związani z koncernem, jeśli chodzi o wodę to strata była ogromna. Oczyszczalnie należące do Spółki „Wodociągi Gminne” były projektowane z założeniem przepustowości: Jutrosin – 600m³/dobę, Pakosław – 360m³/dobę, Chojno – 420m³/dobę. Aktualnie średnia wielkość dobowego zrzutu na poszczególne obiekty mieści się w przedziale 200-280 m³;

- p. N. Bartkowiak – czy były szacowane straty wynikające ze zbyt małej ilości ścieków?

- p. M. Doliński – każda z tych oczyszczalni wybudowana jest wg technologii 2 ciągów, uruchamianych w zależności od potrzeby. Dzięki temu eksploatacja „niedociążonej” oczyszczalni nie kosztuje więcej. Przy większej ilości ścieków, koszty można rozłożyć na większą ilość metrów sześciennych, przez co cena jednostkowa jest niższa;

- p. N. Bartkowiak – chciałabym zapytać co tak naprawdę podnosząc stawkę – będziemy finansować?

- p. M. Doliński – utrzymanie obiektów i ich obsługi;

- p. A. Hauza – skoro odszedł od nas klient, który nie był związany z nami gospodarką ściekową, to dlaczego ta duża podwyżka dotyczy właśnie ścieków?

- p. M. Doliński – przyjęliśmy zbyt optymistyczną ilość ścieków, liczyliśmy że dojdzie do rozruchu;

- p. A. Hauza – czyli w ubiegłym roku, były po prostu zbyt zaniżone kwoty podane;

- p. M. Doliński – ja muszę też zadbać o interes Spółki, staram się przekonać państwa do mojej racji. Nie chcę żeby za chwilę okazało się, że nie mamy pieniędzy, bo ciągle musimy dokładać;

- p. J. Zuziak – jaka jest procentowo – strata wody?

- p. M. Doliński – jest to trudne to oszacowania. Stratą jest każda awaria, która jest zgłoszona zbyt późno, otwarcie hydrantu, jak straż pożarna przyjedzie do pożaru, czy każde płukanie wodociągów. Jest to trudne do zmierzenia;

- p. Burmistrz – Spółka nie może przychodami ze sprzedaży wody finansować odbioru ścieków, bo nie pozwalają na to przepisy. Jakby gospodarstwa, które nie są skanalizowane wywoziły nieczystości, to nie nie byłoby takich kosztów. Zamknęliśmy wylewisko, ale gdy było czynne, codziennie szło 4-5 beczek. Dzisiaj do trzech oczyszczalni idą ścieki z 27 gospodarstw, w całej Spółce. To jest tyle ile mają same Szymonki. Tyle się tylko dowozi, reszta idzie na pola i w rowy. Niechby 10-20% gospodarstw, które nie są skanalizowane, przywoziło ścieki na oczyszczalnię, już by było inaczej, ale niestety to też nasza wina, ze ścieków nie ma. Też musimy się bić w piersi. Są tu sołtysi więc chciałbym, żeby o tym mówić na zebraniach. Ścieki wywozi się na oczyszczalnię. Na wzrost kosztów funkcjonowania oczyszczalni wpływ mają sami mieszkańcy, którzy spuszczają do kanalizacji gnojowicę lub środki chemiczne;

- p. Ł. Stróżyński – co z domowymi oczyszczalniami ścieków?

- p. Burmistrz – ja zwrócę się do Rady w przyszłym roku, aby wyznaczyć pieniądze w budżecie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;

- p. R. Krzyżosiak – tyle mówimy o tych podwyżkach, to jaka będzie teraz cena za wodę i ścieki?

- p. M. Doliński – woda – 2,76 zł. z VAT, ścieki – 4,95 zł. z VAT;

- p. M. Barteczka – straciliśmy dużego odbiorcę wody, a podwyżka wody duża nie jest, tylko ścieków, czy te wyliczenia we wniosku nie są błędne?;

- p. M. Doliński – podwyżka ścieków jest tak duża żeby urealnić tę stawkę, a zagwarantować Panu nie mogę, czy za jakiś czas znów nie będzie podwyżki. Produkcja wody zmienia się w ciągu całego roku, więc mogą pojawić się różnice. My tego wniosku nie przygotowujemy wg naszego wzoru. Opieramy się o u stawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz o Rozporządzenie Ministra Budownictwa, gdzie są zamieszczone wzory wniosków oraz warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Brak więcej pytań.

Ad.12
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak zwrócił się do Przewodniczących Komisji Stałych Rady o wyrażenie opinii co do proponowanych przez Spółkę Wodociągi Gminne stawek za wodę oraz ścieki, a tym samym o wyrażenie opinii co do podjęcia uchwały w tej sprawie:

- Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska - nie podejmowanie uchwały,
- Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – nie podejmowanie uchwały,
-Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu – każdy z członków Komisji zagłosuje indywidualnie,
- Komisja Rewizyjna – nie podejmowanie uchwały, ale prosiłabym jeszcze o zajęcie głosu w tej sprawie obecnego na Sesji Pana Radcy Prawnego;

Głos zajął Radca Prawny – Pan Dariusz Płociniczak – ustawodawca określa, które rzeczy muszą być zawarte w opracowaniu wniosku. Można mieć jakieś uwagi, gdyby doszło do ich naruszenia. Rada ma 3 wyjścia. Podjąć uchwałę, nie podejmować lub odrzucić. W tym ostatnim przypadku Radni musieliby jednak wskazać powody odrzucenia, a tymi mogą być jedynie błędy w kalkulacji będącej podstawą konstrukcji nowej taryfy. W przypadku nie podjęcia uchwały taryfa wchodzi w życie po upływie 70 dni (czyli od 1 lipca), zaś w przypadku odrzucenia - organ nadzoru czyli Wojewoda może stanowisko Rady podtrzymać, blokując wejście uchwały w życie, lub też jeżeli dojdzie do wniosku, że błędów nie ma, nie podzielić go. W tej sytuacji planowana podwyżka wchodzi w życie.

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie decyzji o niepodejmowaniu uchwały w sprawie taryf za wodę i ścieki. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem decyzji o niepodejmowaniu uchwały w sprawie taryf za wodę i ścieki proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecna Radna: A. Kapała), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę.

Dziękuję zatem Rada przegłosowała decyzję o niepodejmowaniu uchwały jednogłośnie.

Zgodnie z art. 24 ust. 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: „Jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w terminie
45 dni, wchodzą one w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf określonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne”. Czyli w naszym przypadku stawki obowiązujące od 01 lipca 2013 roku to:


Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług - cena za 1 m³ dostarczonej wody - 2,56; 2,76 zł/m³(z VAT),

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków

Gospodarstwa domowe i poza przemysłowi odbiorcy usług - cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków - 4,58; 4,95 zł/m³ (z VAT)

Przemysłowi odbiorcy usług - cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków - 8,65; 9,34 zł/m³ (z VAT)

Ad. 13

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Jutrosin linii kolejowej Nr 362 Kobylin-Rawicz na odcinku położonym na terenie Gminy Kobylin

      Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Przejęcie linii kolejowej nr 362 ma na celu zaspokojenie interesów gospodarczych, potrzeb społecznych w zakresie transportu osób i rzeczy, propagowanie turystyki i aktywnego wypoczynku oraz poprawę lokalnej infrastruktury transportowej. Zwracam się do Radnych o podjęcie tej uchwały. Polskie Koleje Państwowe tę trasę dają nam za darmo. W porozumieniu z Gminą Rawicz i Miejska Górka ustaliliśmy, żeby Gmina Jutrosin - jako jednostka sąsiadująca z Gminą Kobylin - przejęła ten odcinek, a utrzymywana będzie ona przez wszystkie samorządy Gmin Powiatu Rawickiego, które taką inicjatywę podjęły, czyli Gminę Rawicz, Miejska Górka, Jutrosin oraz Powiat Rawicki.

Przewodniczący Rady – Pan Stanisław Janiak poprosił o wyrażenie opinii w tej sprawie Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna,
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna,
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu – opinia pozytywna,
Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna, ale są wątpliwości co do kosztów utrzymania.

Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za”(nieobecna: Radna A. Kapała), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXVIII/173/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 maja 2013 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 14

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego

      Głos zajął Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zenon Łakomy. 10 maja 2013 roku Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego zwrócił się z prośbą do Rad Gmin – uczestników Związku, aby podjęły na najbliższych sesjach uchwały wprowadzające zmiany do Statutu Związku. W roku ubiegłym został uchwalony ten statut. Minister Administracji i Cyfryzacji przesłał do Wojewody Wielkopolskiego wniosek o wprowadzenie do niego zmian. I dlatego teraz tych 19 gmin – członków Związku - musi takie zmiany nanieść.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za”(nieobecna: Radna A. Kapała), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – 1 (p. N. Bartkowiak). Dziękuję zatem Uchwała Nr XXVIII/174/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 maja 2013 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. 15
Informacja z działalności Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Jutrosinie

        Głos zajął Pan Stanisław Janiak. Zarząd OMGZOSP RP w Jutrosinie został wybrany na X Zjeździe OSP w dniu 22 marca 2011r. na okres 5 lat. W skład zarządu weszło 21 osób reprezentujących 13 jednostek OSP. Z Zarządu Oddziału wyłoniono 8 osobowe prezydium, na czele którego stanął prezes druh Stanisław Janiak. Do zadań ZOMGZOSP należy w szczególności: wykonywanie uchwał Zjazdu Oddziału Gminnego, podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez prezydium ZOMGZOSP, uchwalanie wysokości składek członkowskich, organizowanie i wspieranie OSP oraz koordynowanie ich zadań oraz bieżące założenia w zakresie ochrony p.pożarowej. W rejonie działania ZOMGZOSP na 19 wsi sołeckich funkcjonuje 13 jednostek OSP, w tym 7 typu „M” i 6 typu „S”, z czego 2 decyzją Komendanta Głównego zostały włączone do KSRG. Są to OSP Jutrosin i OSP Szkaradowo. Odróżnia je od pozostałych jednostek potrzeba większego wyposażenia w sprzęt podstawowy i specjalistyczny oraz większa dyspozycyjność do niesienia pomocy i usuwania skutków zdarzeń. Z powinności statutowych wynika powoływanie w każdej jednostce grupy o nazwie „Jednostka Operacyjno Techniczna”. Decyzję o powołaniu JOT-ów podjęło 9 Zarządów OSP w Szkaradowie, Jutrosinie, Śląskowie, Rogożewie, Domaradzicach, Janowie, Ostojach, Grąbkowie i Dubinie. Pozostałe jednostki jak: Płaczkowo, Stary Sielec, Pawłowo i Jeziora (jak też punkty gaśnicze) mają przede wszystkim zabezpieczyć i nieść pomoc w swoim środowisku.
We wszystkich jednostkach OSP zrzeszonych jest 335 strażaków czynnych oraz 114 członków Młodzieżowych i Harcerskich Drużyn Pożarniczych. Spośród mieszkańców miasta i gminy 1249 osób jest członkami wspierającymi i opłacają od 5 – 10 zł roczną składkę członkowską, na rzecz swoich jednostek. Rozmieszczenie jednostek OSP na terenie objętym działalnością ZOMGZOSP jest właściwe i nie wymaga powołania dodatkowych jednostek OSP. W miejscowościach gdzie nie powołano OSP ustanowiono patronat sąsiednich jednostek i tak w Bartoszewicach – OSP Rogożewo, w Szymonkach, Nad Stawem, Bielawach, Zmysłowie - OSP Jutrosin, Piskornia - OSP Pawłowo, w Zaborowie – OSP Dubin, Nowy Sielec - OSP Śląskowo. Aby zapewnić szybką i skuteczną pomoc w przypadkach powstałych zagrożeń pożarowych w miejscowościach, których patronat pełnią wyżej wymienione jednostki oraz w przysiółkach przyległych do sołectw wspólnie z sołtysami zorganizowano punkty p.poż .
Podstawą działalności OSP są członkowie czynni, którzy muszą być wyposażeni w niezbędny sprzęt, odzież ochronną, a także posiadać odpowiednie wyszkolenie i umiejętności, aby sprostać stale rosnącym zadaniom stojącym przed OSP. Ze względu na stale rosnące potrzeby w zakresie wyposażenia jednostek OSP w sprzęt, umundurowanie oraz konieczność wykonywania indywidualnych ubezpieczeń i badań lekarskich strażaków ochotników, doceniamy dotacje finansowe przekazywane przez ZOWZOSPRP w Poznaniu w wysokości około 40% wartości zakupionego sprzętu i umundurowania. ZOMGZOSP w Jutrosinie angażuje również na ten cel środki, które rok rocznie Wysoka Rada uchwala w budżecie Gminy na ochronę p.poż. i kolejno stara się wyposażyć w niezbędny sprzęt wszystkie jednostki OSP. Należy zaznaczyć, że 3 jednostki, Szkaradowo, Jutrosin i Śląskowo uczestniczą w ponad 90% zdarzeń. Reszta przypada na pozostałe 10 jednostek, z których znaczna część nie brała udziału w likwidowaniu żadnych zdarzeń i zagrożeń. W związku z tym finansowanie jednostek OSP powinno odbywać się proporcjonalnie do potrzeb i zaangażowania w działania.
Wydatki za rok 2012 zostały przeznaczone przede wszystkim na:
usługi remontowe
zakupu materiałów, dotacje
zakupy inwestycyjne
koszty osobowe i ubezpieczenia
wydatków na zawody i Dzień Strażaka
badania i ubezpieczenia członków OSP
składki na ubezpieczenie społeczne, zakup energii, woda, gaz.
W tym miejscu należy podkreślić iż pomimo że, sprzęt pożarniczy taki jak: motopompy czy pojazdy mechaniczne ma sporo lat i wymagają częstych napraw i udoskonaleń to dzięki ofiarności strażaków, a szczególnie mechaników i kierowców jest on sprawny i gotowy do udziału w zdarzeniach. Zarząd Oddziału MG ZOSP RP w Jutrosinie szczególną wagę przykłada do corocznego organizowania imprez i uroczystości takich jak: zawody sportowo-pożarnicze, dni ochrony p.poż., turniej wiedzy „Młodzież Zapobiega Pożarom” oraz obóz szkoleniowo-wypoczynkowy w Brennie. Formą szczególnie uznawaną jest odznaczanie mogił zasłużonych strażaków. Jest to ważne wydarzenie tak dla rodzin strażaków jak i młodzieży – naszych następców.
W działalności ZOMGZOSP szczególnie miejsce zajmuje współpraca z Zarządami OSP. W m-cu styczniu br. odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze w jednostkach OSP w których zawsze biorą udział przedstawiciele Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego. Z uznaniem należy podkreślić zaangażowanie i aktywną działalność druhów strażaków w szkoleniu podstawowym i specjalistycznym.
W imieniu ZOMGZOSP oraz druhów strażaków pragnę zapewnić szanownych Radnych, że jednostki OSP w naszej gminie będą nadal podnosić swoje umiejętności, aby sprawnie i skutecznie nieść pomoc poszkodowanym przez zdarzenia losowe.

Informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

- p. Burmistrz – podziękował wszystkim strażakom za zaangażowanie oraz zaprosił na zawody strażackie, które odbędą się 9 czerwca w Janowie.

Brak pytań ze strony radnych.

Ad. 16
Interpelacje i zapytania

- p. Ł. Stróżyński – czy można by było pracowników interwencyjnych ściągnąć do oczyszczania rowu w Pawłowie?

- p. Burmistrz – chciałbym, żeby tym tematem zajęła się Spółka wodna;

- p. I. Mikołajewski – ulica Garncarska i droga do Zmysłowa – są w okropnym stanie;
Brak więcej interpelacji i zapytań

Ad. 17
Wolne głosy i wnioski

- p. F. Żmuda – chodzi mi o ten rów B – społecznie nikt teraz nie chce nic robić;

- p. Burmistrz – jest to obowiązek Spółek wodnych, jeżeli nie zadziałają one, to Gmina nie da pieniędzy na to;

- p. M. Jakubowski – mam prośbę do sołtysów, aby w swoich funduszach sołeckich ująć zakup 2 nowych wężów strażackich dla swoich jednostek;

- p. Burmistrz – zapraszam 9 czerwca na zawody strażackie do Janowa, 8 czerwca – na festyn do Jutrosina, organizowany przez Szkołę Podstawową;

- p. St. Janiak – termin następnej sesji – 27 czerwca.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 18

Zakończenie obrad

Na powyższym zakończono obrady XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:

Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2013-06-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu