Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ 27/2013 z XXVII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 25.04.2013r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ 27/2013 z XXVII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 25.04.2013r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: 27
Rok: 2013

PROTOKÓŁ 27/2013

z XXVII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,

która odbyła się dnia 25.04.2013r., o godz. 13:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

_____________________________________________________________


Obecni na Sesji Radni:

1. Barteczka Mirosław
2. Bartkowiak Natalia
3. Hauza Adam
4. Jakubowski Marian
5. Janiak Stanisław
6. Kalka Walerian
7. Kapała Anna
8. Kozica Marek
9. Machowicz Janina
10. May Jakub
11. Mikołajewski Ireneusz
12. Samol Szczepan
13. Stróżyński Łucjan
14. Wybierała Piotr
15. Zuziak Józef

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.

       Otwarcia XXVII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości: Pana Krzysztofa Nowaka – Komendanta Powiatowego Policji, Pana Pawła Jernasia – Kierownika Rewiru Dzielnicowych, Panią Mirosławę Domicz – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza oraz Panią Skarbnik.

Przewodniczący Rady poinformował, że w sesji uczestniczy pełen skład Rady, jest ona zatem władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:
1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2013
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2013-2021
5. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie za rok 2012 – podjęcie uchwały wewnętrznej
7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2012
8. Informacja Kierownika Rewiru Dzielnicowych o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Jutrosin
9. Interpelacje i zapytania
10. Wolne głosy i wnioski
11. Zakończenie obrad

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy Sesjami

- uczestniczyłem w uroczystościach związanych z 375-leciem nadania praw miejskich miastu Rawicz;
- uczestniczyłem w forum rolników;
- uczestniczyłem w zebraniu Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu;
- uczestniczyłem w Międzynarodowym Kongresie Grzybowym w Jutrosinie;
- uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym przejęcia zasobów PKP, które odbyło się w Miejskiej Górce;
- zakończyła się kontrola z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, jaką mieliśmy w Urzędzie;
- uczestniczyłem w gali, podczas której statuetkę Wielkopolski Rolnik Roku 2012 otrzymał Pan Wiesław Legutko – właściciel Przedsiębiorstwa Hodowlano-Nasiennego w Nad Stawem;
- uczestniczyłem w obradach Komisji Stałych Rady.
Brak pytań ze strony Radnych

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2013

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXVII/166/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 kwietnia 2013 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2013-2021

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Uchwała ta jest konsekwencją zmian wprowadzanych do budżetu Gminy na 2013 rok. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXVII/167/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 kwietnia 2013 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej

Głos zajęła Pani Mirosława Domicz - Kierownik MGOPS w Jutrosinie. Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej wprowadziła obowiązek oceny zasobów pomocy społecznej. Gmina przygotowuje ją w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXVII/168/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 kwietnia 2013 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6

Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie za rok 2012 - podjęcie uchwały wewnętrznej

Głos zajęła Pani Mirosława Domicz - Kierownik MGOPS w Jutrosinie. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone gminie zapisane w ustawie o pomocy społecznej i aktach wykonawczych do tej ustawy. Celem pomocy jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie zasięgiem swojego działania obejmuje teren miasta i gminy Jutrosin. Według stanu na dzień 31.12 2012r. Gminę zamieszkiwało 7193 mieszkańców. Z liczby tej MGOPS wsparciem w formie finansowej, rzeczowej, usługowej oraz pracy socjalnej objął 196 rodzin, w tym na wsi 144 rodziny, w których żyło 745 osób. Analizując liczbę osób objętych wsparciem z zakresu pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców przyjąć należy, iż pomocą zostało objętych 10,4% w stosunku do ogółu ludności Gminy. Rodziny korzystają z pomocy społecznej z powodu trudnej sytuacji socjalno-bytowej. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje: osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty: 542 zł (wartość obowiązuje od 1 października 2012r.), zwanym dalej kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty: 456 zł (wartość obowiązuje od 1 października 2012r.), zwanym dalej kryterium dochodowym na osobę w rodzinie. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości: 250,00 zł (wartość obowiązuje od 1 października 2012r.).
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie w okresie sprawozdawczym wypłacił następujące świadczenia:
1. Zasiłki stałe - ogółem dla 7 rodzin samotnie gospodarujących na ogólną kwotę 32.130,00 zł. Wypłacono 81 świadczeń.
Za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej i nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Wydatkowano kwotę 2.891,70 zł.
2. Zasiłki okresowe - były przyznawane w okresie (od miesiąca do trzech) głównie z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezradności czy bezrobocia dla osób i rodzin, które spełniają kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. 39 osób otrzymało łącznie 154 świadczenia w łącznej kwocie: 59.104,64 zł.
3. Zasiłki celowe - w 2012 roku wypłacono zasiłek celowy dla 144 rodzin na kwotę 62.800,00 zł. Środki pieniężne wydano na częściowe dofinansowanie zakupu opału, żywności, leków, pokrycia kosztów leczenia oraz zakup obuwia i odzieży.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje usługi opiekuńcze obejmujące pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienia kontaktów z otoczeniem. Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając usługi ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia na podstawie posiadanych dokumentów. Zakres przyznanych usług uzależniony jest od stanu zdrowia oraz od sytuacji rodzinnej osoby zainteresowanej. W gminie Jutrosin usługi są świadczone na umowę zlecenie - 400 zł. miesięcznie brutto. Świadczone były dla 6 rodzin i wydatkowano kwotę: 30.682,84 zł.

Jako zadanie własne z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowano pomoc w postaci bezpłatnego dożywiania. Nasza gmina po raz kolejny włączyła się do realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. W 2012 r. dożywianie w formie wydawania posiłków prowadzone było w 6 punktach w tym 4 na wsi. Do szkół wiejskich, w których nie ma stołówek, zupy były dowożone przez firmę ”Pod Dzwonem„ z Krotoszyna.
Dożywianiem objęto dzieci i młodzież z terenu Gminy Jutrosin w następujących szkołach :
1. Szkoła Podstawowa w Jutrosinie i Gimnazjum – koszt jednostkowy 3.50 zł.
2. Zespół Szkół w Szkaradowie i Gimnazjum w Szkaradowie – koszt 3,17zł.
3. Szkoła Podstawowa w Dubinie – 3.17 zł.
4. Przedszkole w Szkaradowie - koszt 3.20 zł.
5. Przedszkole w Dubinie - koszt 2.80 zł.
6. Przedszkole w Jutrosinie - koszt 3.50 zł.
Dofinansowujemy również koszty żywienia dzieci, które uczęszczają do Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie. Z tej formy pomocy skorzystało 187 osób z 85 rodzin.

W roku 2012 r. MGOPS w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawiczu
koordynował po raz kolejny organizację prac społecznie użytecznych. Celem programu było uaktywnienie osób długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej. Program realizowany był od stycznia do grudnia. W ramach prac społecznie użytecznych aktywność zawodową podjęło 10 osób bezrobotnych, objętych wsparciem pomocy społecznej. Ogółem przepracowano 4.133 godziny, za które otrzymały świadczenia na łączną kwotę 31.067,30 zł.
Osoby bezrobotne podejmowały prace w jednostkach podległych samorządowi gminnemu, wykonując prace porządkowe. Dzięki udziałowi w pracach społecznie - użytecznych bezrobotni zwiększyli motywację do podjęcia pracy, uzyskali własne źródło dochodu, podnieśli swą samoocenę. Udział w w/w pracach pomógł im w wytworzeniu nawyku systematyczności i odpowiedzialności. W roku 2013 realizacja prac społecznie-użytecznych będzie kontynuowana.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie w 2012 r realizował projekt partnerski „Mogę–Potrafię–Teraz” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie biorą udział Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu (lider projektu) oraz Ośrodki Pomocy Społecznej w Jutrosinie, Bojanowie, Miejskiej Górce i Pakosławiu.
Z gminy Jutrosin w projekcie uczestniczyło 10 osób, z którymi podpisano kontrakty (6 osób bezrobotnych) oraz umowy (4 osoby niepełnosprawne). Udział w projekcie przyczynił się do zdobycia i poszerzenia swoich umiejętności oraz pozyskania większego poczucia własnej wartości.
W ramach projektu wszyscy mieszkańcy Gminy Jutrosin mieli możliwość korzystania ze specjalistycznych usług prawnika i psychologa. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się porady prawnika (udzielono 46 porad 13 mężczyzn i 27 kobiet oraz 20 porad psychologa). Poradnictwo działało w wyznaczonych dniach i godzinach.

W 2012 roku MGOPS przejął do realizacji dodatki mieszkaniowe. Wnioski o dodatek mieszkaniowy składa się co pół roku. Ogółem złożono 13 wniosków, z tego 11 wniosków rozpatrzono pozytywnie wydając decyzję przyznającą dodatek dla 7 rodzin. Łącznie wydatkowano kwotę: 7.996,21 zł.

Ogółem w 2012 roku pracownicy tut. Ośrodka przeprowadzili łącznie 663 rodzinne wywiady środowiskowe. Klientom MGOPS wydano 632 decyzje administracyjne (w tym 3 decyzje odmowne).

Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały wewnętrznej. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała wewnętrzna 3/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 kwietnia 2013 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała wraz z całym sprawozdaniem stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2012

Głos zajął Sekretarz Miasta i Gminy - Pan Zenon Łakomy. Przedstawił sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2012. Zadania zostały zlecone w formie otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin – 5 stycznia 2012 roku. Komisja konkursowa po szczegółowej, formalno-prawnej i merytorycznej analizie i ocenie złożonych ofert – na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2012 roku – rozstrzygnęła o przyznaniu środków publicznych.

Na zadania w ramach „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (w których mieści się prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej, prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach sportu w mieście i na terenie Gminy, organizację imprez, w szczególności zawodów sportowych, festynów i turniejów) – przeznaczono kwotę 75.000 zł. Złożono 3 oferty (spełniające wymogi konkursowe):
- przez Klub Sportowy „ORLA JUTROSIN” - na prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej – komisja konkursowa przyznała kwotę – 54.000 zł.;
- przez Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” przy Szkole Podstawowej w Jutrosinie - na prowadzenie rozgrywek w piłce nożnej halowej – komisja przyznała kwotę – 6.000 zł.;
- przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Szkaradowo - na prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej oraz promowanie zdrowego i sportowego życia młodzieży z terenu Gminy Jutrosin – komisja przyznała kwotę – 13.000 zł.;


Na zadanie w ramach promocji Gminy, współpracy ze społeczeństwem krajowym i europejskim (działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, budowanie partnerstwa pomiędzy Gminami) – przeznaczono kwotę 8.000 zł.
Złożono 1 ofertę (spełniającą wymogi konkursowe) przez „Towarzystwo Przyjaźni Jutrosin-Potigny” w Jutrosinie – na organizację pobytu rodzin z Potigny (Francja) – komisja przyznała kwotę - 10.000 zł.

Na zadanie w ramach pomocy społecznej obejmującej pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – przeznaczono kwotę 3.000 zł. Złożono 1 ofertę (spełniającą wymogi konkursowe) przez Bank Żywności CARITAS w Rawiczu – na udzielanie pomocy żywnościowej dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – komisja przyznała kwotę - 3.000 zł.

Na zadanie w ramach działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych – przeznaczono kwotę 3.000 zł. Złożono 1 ofertę (spełniającą wymogi konkursowe) przez Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Jutrosinie – na realizację zadania – wakacje z niepełnosprawnością - półkolonie – komisja przyznała kwotę 3.000 zł.

Na zadanie w ramach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego obejmującej m.in. inicjatywy i twórcze działania stowarzyszeń, organizacji społeczno-kulturalnych i innych podmiotów w dziedzinach: sztuk plastycznych, muzyki i literatury – przeznaczono kwotę 2.000 zł. Złożono 1 ofertę (spełniającą wymogi konkursowe ) przez Jutrosińskie Stowarzyszenie Modelarzy w Jutrosinie – na realizację zadania - „umożliwianie młodzieży zdobywania wiedzy i technik modelarskich” - komisja przyznała kwotę – 2.600 zł.

Na zadanie w ramach podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (podejmowanie działań na rzecz upamiętnienia szczególnych wydarzeń, dat i ludzi zapisanych w historii Polski oraz Gminy Jutrosin – przeznaczono kwotę 4.000 zł. Złożono 1 ofertę (spełniającą wymogi konkursowe) przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Jutrosińskiej na realizację zadania – wydanie publikacji „Zeszyty Historyczne cz. 1: Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Jutrosińskiej 1918-1919” - komisja przynała kwotę – 7.400 zł.

Na zadanie w ramach ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w którym mieści się m.in.: edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz angażowanie ich do działań o charakterze proekologicznym – przeznaczono kwotę 1.000 zł. Złożono 1 ofertę (spełniającą wymogi konkursowe) przez Stowarzyszenie Wędkarskie „Żwirek” na realizację zadania – kształtowanie i dbałość o środowisko naturalne, rozwijanie zainteresowań środowiskiem naturalnym i sportem wędkarskim wśród dzieci i młodzieży – komisja przyznała kwotę – 1.000 zł.

       Komisja działając zgodnie z pkt 4 rozdziału 7 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XI/77/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: programu współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012, dokonała przesunięcia zaplanowanych środków pomiędzy zadaniami określonymi w Programie, głównie ze względu na brak ofert na realizację niektórych z nich. Przyznając środki na poszczególne zadania komisja kierowała się celowością i potrzebą ich przyznania w wysokości pozwalającej na podjęcie i wykonanie zadania przez organizację, dotychczasowy sposób wykorzystania przyznawanych środków oraz społeczną ocenę prowadzonej w środowisku działalności.

Ogólna kwota wydatkowana przez Gminę Jutrosin wyniosła 100.000 zł. Przyznane środki, zostały przez organizacje wykorzystane w pełni, zgodnie z przeznaczeniem uwzględnionym w złożonych ofertach.

Brak pytań ze strony Radnych.

Po tym pkt ogłoszono 10 minutową przerwę.
Obrady wznowiono od pkt 8.

Ad. 8
Informacja Kierownika Rewiru Dzielnicowych o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Jutrosin

      Głos zajął Pan Paweł Jernaś – Kierownik Rewiru Dzielnicowych. Rejon służbowy nr 15 to miasto Jutrosin - obsługiwane przez Karola Wieczorka, rejon służbowy nr 16 - to wszystkie wioski Gminy Jutrosin – obsługiwane przez Grzegorza Głowacza. Zagrożenie przestępczością w 2012 roku utrzymało się na takim samym poziomie, co w 2011 roku. Odnotowaliśmy 4 włamania (spadek w stosunku do roku 2011), 11 kradzieży (wzrost), nietrzeźwi kierujący samochodem – 8, rowerem – 6, uszkodzenie mienia – 1. Odnotowano 1 wypadek ze skutkiem śmiertelnym (droga krajowa 36 Dłoń – Smolice). Z ważniejszych przestępstw w roku 2012 wymienić można: włamanie do stacji benzynowej w Jutrosinie, kradzież elementów miedzianych dachu w Pałacu w Starym Sielcu, uszkodzenie części samochodowych w trakcie transakcji zakupu w Jutrosinie, kradzież linii telefonicznej TP S.A., czy kradzież lampek solarnych na cmentarzu w Jutrosinie. Z niewykrytych, a pozostawionych bez dozoru wymienić można: kradzież z pola w Nad Stawem metalowego zbiornika wody, kradzież glebogryzarki i roweru w Pawłowie, kradzież skutera i narzędzi ogrodniczych z pomieszczenia gospodarczego w Nad Stawem, kradzież kabli elektrycznych z terenu betoniarni w Jutrosinie. Odnotowano również handel zwierzętami w Nowym Sielcu - niezgodnie z wymogami weterynaryjnymi, niewypłacenie należnych środków pieniężnych pracownikowi w Bartoszewicach, czy też wprowadzenie do obrotu banknotu o nominale 50 zł. w Dubinie. Złożono 5 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Rawiczu za: umieszczenie ogłoszenia w niedozwolonym miejscu, kradzież pieniędzy w sklepie, uszkodzenie chodnika w Szkaradowie, czy używanie wulgarnych słów w Płaczkowie. Przeprowadzono 73 interwencje w miejscach publicznych, 59 – domowych (nałożono 8 niebieskich kart, 1 sprawca przemocy – kara pozbawienia wolności w zakładzie Karnym w Rawiczu). Nałożono 302 mandaty (w gminie Jutrosin 132). Zatrzymano 9 praw jazdy, 60 dowodów rejestracyjnych. Udzielono 261 pomocy prawnych. Ponadto współpracowano ze szkołami z terenu gminy oraz aktywnie uczestniczono w pracy Zespołu Interdyscyplinarnego w Jutrosinie.

      Głos zajął Pan Krzysztof Nowak – Komendant Powiatowy Policji. Gmina Jutrosin jest gminą spokojną, ale nie jest to tylko zasługa Policji. Oby było tak dalej. Mam ogromną prośbę do wszystkich o zachowanie szczególnej ostrożności w stosunku do tzw. „domokrążców”, oferujących m.in. zwrot pieniędzy, czy inne rzeczy. Uważajcie Szanowni Państwo, bo nikt nikomu pieniędzy za darmo nie da. To są oszuści! Tak samo, zwracajmy uwagę na otoczenie wokół nas. Czy np. pod nieobecność sąsiada nie kręcą się wokół jego posesji jakieś nieznane typy. Jeżeli coś takiego zauważycie – to proszę kontaktować się z Pawłem, czy bezpośrednio z nami.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc finansową przy zakupie 2 nowych samochodów do Komendy. Ponownie złożyłem na ręce Burmistrza wniosek o dofinansowanie zakupu paliwa do rewiru pakosławsko-jutrosińskiego. Informuję, że niedługo znowu radiowozy policyjne pojawią się na terenie Gminy Jutrosin, bo teraz troszeczkę o nas ucichło. Ale przypomnimy się! Ma to przede wszystkim na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców - moi drodzy.

- p. M. Jakubowski – jaki procent z mandatów idzie do Komendy Powiatowej w Rawiczu?

- p. K. Nowak – ani złotówki, wszystko idzie do budżetu państwa;

- p. N. Bartkowiak – w województwie zachodniopomorskim zdarzały się już takie przypadki, że mieszkańcy otrzymywali breloczki do kluczy, do których były przymocowane dżipiesy, w wyniku czego osoba taka była namierzana i wiadomo było gdzie w danej chwili się znajduje, więc uważajmy i na takie rzeczy;

- p. A. Kapała – jakie kryteria musi spełniać osoba żeby uzyskać pozwolenie na zakup broni?

- p. K. Nowak – całą sprawę prowadzi wydział postępowania administracyjnego w Poznaniu, w zależności od tego jaki jest to rodzaj broni - zwracają się do nas o opinię, jaka jest dana osoba. Sam proces wydawania zezwolenia to już jest prowadzony w Poznaniu;

- p. A. Kapała – czy liczy się opinia sąsiadów?

- p. K. Nowak – to zależy od Policji, zbiera się opinię z różnych środowisk (też np. z miejsca pracy danej osoby).

Brak więcej pytań.

Ad. 9

Interpelacje i zapytania

Brak

Ad. 10

Wolne głosy i wnioski

- p. I. Mikołajewski – wręczył p. M. Jakubowskiemu 100-letnie dokumenty dotyczące OSP w Jutrosinie;

- p. Ł. Stróżyński – podziękował za naprawę drogi do Pawłowa, apelował o naprawę drogi w kierunku Zmysłowa oraz dopytywał się czy możliwe jest uregulowanie rzeki Radęca;

- p. Burmistrz – na tej drodze nie jest jeszcze wszystko zrobione, a regulacja Orli mam nadzieję, że będzie w przyszłym roku zrobiona;

- p. E. Szymkowiak – są rozbieżności w czasie we włączaniu się świateł w sąsiednich wioskach;

- p. Burmistrz – wiem, będzie to regulowane;

- p. Burmistrz – 2 maja - Urząd Miasta i Gminy będzie nieczynny, na 3 maja zaplanowany jest 2. bieg dookoła zalewu (nie odbędzie się zaplanowany też na ten dzień spływ kajakowy), 4 maja – mamy capstrzyk strażacki w Dubinie, 5 maja – zawody wędkarskie, a 6 maja – koncert 3 Tenorów w sali Gminnego Centrum Kultury w Jutrosinie – także zapraszam z tego miejsca wszystkich do udziału;

- p. St. Janiak – termin następnej sesji to 23 maja 2013r.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 11

Zakończenie obrad

Na powyższym zakończono obrady XXVII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:

Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2013-05-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-05-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu