Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ 25/2013 z XXV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 21.03.2013r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ 25/2013 z XXV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 21.03.2013r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: 25
Rok: 2013

PROTOKÓŁ 25/2013

z XXV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,

która odbyła się dnia 21.03.2013r., o godz. 13:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

______________________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:


1. Barteczka Mirosław
2. Bartkowiak Natalia
3. Jakubowski Marian
4. Janiak Stanisław
5. Kalka Walerian
6. Kapała Anna
7. Machowicz Janina
8. May Jakub
9. Mikołajewski Ireneusz
10. Samol Szczepan
11. Stróżyński Łucjan
12. Wybierała Piotr
13. Zuziak Józef

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.

     Otwarcia XXV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości: Pana Kazimierza Maciaszka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu, Panią Wiesławę Krajka – z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza oraz Panią Skarbnik.

     Przewodniczący Rady poinformował, że na 15 Radnych, obecnych na sesji jest 13 - większość qworum – co oznacza, że podejmowane przez Radę uchwały będą prawomocne (nieobecność Radnych: p. A. Hauzy i p. M. Kozicy jest usprawiedliwiona).

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2013
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2013-2021
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie za rok 2012
7. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2012
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2012
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jutrosin w 2013 roku
10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2012 rok – podjęcie uchwały wewnętrznej
11. Przyjecie sprawozdania z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2012 rok – podjęcie uchwały wewnętrznej
12. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu o sytuacji na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w zakresie zatrudnienia i bezrobocia na terenie Gminy Jutrosin
13. Interpelacje i zapytania
14. Wolne głosy i wnioski
15. Zakończenie obrad

Ad. 1

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy Sesjami

- uczestniczyłem w spotkaniu z Minister Sportu;
- brałem udział w posiedzeniu Rady Powiatu i spotkaniu z Ministrem Kalembą, które odbyło się w Domu Kultury w Rawiczu;
- uczestniczyłem w naradzie Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu;
- uczestniczyłem w szkoleniach w sprawie kolektorów słonecznych;
- uczestniczyłem w obchodach Gminnego Dnia Kobiet w Szkaradowie (p. Burmistrz podziękował z tego miejsca KGW);
- uczestniczyłem w obchodach Dnia Kobiet, organizowanym przez Klub Seniora;
- odbyła się narada Wójta oraz Burmistrzów w Jutrosinie;
- uczestniczyłem w zebraniu Kółek Rolniczych w Jutrosinie (omawialiśmy m.in. sprawy związane z dożynkami gminnymi, które odbędą się w tym roku w Rogożewie);
- uczestniczyłem w naradzie sołtysów z terenu całego powiatu rawickiego;
- brałem udział w zebraniu Gminnych Spółek Wodnych w Jutrosinie;
- uczestniczyłem w zebraniach wiejskich;
- uczestniczyłem w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Miejskiej;
- uczestniczyłem w zebraniu Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gołaszynie.

Brak pytań ze strony Radnych

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2013

      Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za”(nieobecność 2 Radnych usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXV/158/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 21 marca 2013 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2013-2021

     Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Uchwałę dostosowujemy do nowego wzoru, zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku. Poza tym dostosowujemy ją do zmian wprowadzanych do budżetu Gminy na 2013 rok. Ponadto wprowadzamy do Wieloletniej Prognozy Finansowej budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Jutrosinie (ul. Akacjowa i ul. Wrocławska). Zaplanowano na ten cel kwotę 500.000,00 zł. W roku 2012 opracowano dokumentację dla tego zadania. Realizację prac budowlanych zaplanowano na rok 2015.
Głos zajął Pan Burmistrz – Pan Zbigniew Koszarek. Wszystkie pozostałe zadania ujęte w WPF zostają bez zmian. Nie było możliwości złożenia wniosku na Nowy Sielec i Śląskowo, dlatego w to miejsce chcielibyśmy złożyć wniosek na te ulice.

Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za”(nieobecność 2 Radnych usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXV/159/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 21 marca 2013 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki

      Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Zwracam się do Radnych, aby ten fundusz sołecki utrzymać. Przez ostanie 3 lata doszliśmy już do wprawy w tym temacie. Środki te zostaną przeznaczone głównie na realizację zadań bezpośrednio służących poprawie warunków życia mieszkańców sołectw. Jest to wsparcie dla dalszego wzrostu aktywności społecznej i podejmowanych na terenie sołectw inicjatyw obywatelskich. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za”(nieobecność 2 Radnych usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXV/160/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 21 marca 2013 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie za rok 2012

    Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie za rok 2012 wskazuje sumę aktywów i pasywów bilansu na koniec roku obrotowego w wysokości 130.507,15 zł. Ustala się, że w roku 2012 Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie uzyskało wynik finansowy netto plus 8.677,78 zł. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za”(nieobecność 2 Radnych usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXV/161/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 21 marca 2013 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7
Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2012

     Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2012 wskazuje sumę aktywów i pasywów bilansu na koniec roku obrotowego w wysokości 4.187,05 zł. Ustala się, że w roku 2012 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jutrosinie uzyskała wynik finansowy netto minus 5.358,57 . Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za”(nieobecność 2 Radnych usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXV/162/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 21 marca 2013 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2012

    Głos zajęła Pan Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Według ustawy o rachunkowości, jeżeli wynik finansowy jest ujemny, należy wskazać w jaki sposób zostanie on pokryty. W tym przypadku poprzez umniejszenie kapitału własnego jednostki. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za”(nieobecność 2 Radnych usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXV/163/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 21 marca 2013 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jutrosin w 2013 roku

    Głos zajął Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zenon Łakomy. Program taki uchwalaliśmy już w ubiegłym roku, ale wymóg ustawy jest taki – że każda gmina musi corocznie taki program uchwalić. Program dotyczy sytuacji, kiedy właściciel zarówno zwierząt domowych, jaki i gospodarskich, nienależycie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Wówczas to na gminie spoczywa obowiązek znalezienia miejsca i opiekuna dla tych zwierząt. Wskazane w Piskornii gospodarstwo rolne posiada miejsca, w którym zwierzęta mogą być utrzymywane w warunkach odpowiednich do gatunku i jego potrzeb, przy zachowaniu minimalnych norm powierzchni. W przypadku zwierząt domowych, Gmina Jutrosin ma podpisane z Lesznem – porozumienie na mocy którego wszystkie bezdomne zwierzęta z terenu Gminy mają w razie potrzeby zapewnioną właściwą opiekę w tym schronisku. Z tego tytułu wnieśliśmy tam opłatę – ponad 61 tys. zł. Ponadto od czasu podpisania umowy, tj. od kwietnia ubiegłego roku co miesiąc płacimy około 1,5 tys. zł. za zagwarantowanie tam dla naszych zwierząt 3 boksów. To dość drogi interes, bo gdyby w schronisku pojawiło się jakieś nasze zwierzę, koszty te mogłyby wzrosnąć nawet o kolejne 1,5-2 tys. zł.
W ciągu minionego roku schwytano 8 porzuconych psów. Były to zwierzęta zadbane, oswojone i często dobrej rasy. Póki co, udało nam się znaleźć osoby, które zechciały się nimi zaopiekować. 2 psy są na utrzymaniu gminy. 1 znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków w Jutrosinie, a drugi w Pakosławiu. Można powiedzieć, że psy na siebie zarabiają, bo pilnują z pracownikami obiektów. My tylko kupujemy karmę. Wiem, że czterokrotnie na terenie Gminy zdarzały się ugryzienia. Dlatego apelujemy o szczepienie naszych czworonogów. Rozmawiałem z lekarzem weterynarii i niestety, nie wygląda to dobrze. W większości przypadków ugryzień, psy nie miały świadectw szczepień przeciwko wściekliźnie, dlatego zwierzęta musiały być poddane obserwacji weterynaryjnej. Cały czas powtarzam, że wszyscy właściciele zwierząt, skoro je posiadają, to po prostu muszą o nie dbać, zapewniając im właściwą opiekę i wyżywienie.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za”(nieobecność 2 Radnych usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXV/164/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 21 marca 2013 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Po tym pkt ogłoszono 10 minutową przerwę.
Obrady wznowiono od pkt 10.

Ad. 10
Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2012 rok – podjęcie uchwały wewnętrznej

       Głos zajęła Pani Wiesława Krajka z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jutrosin na lata 2011-2013 został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz założenia Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, z których między innymi wynika, że przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo – wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności poprzez działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jutrosin został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/202/2010r z dnia 26 października 2010r. Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie były środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
     Z badań ogólnopolskich wynika, że zjawisko narkomanii jest nadal jednym z poważniejszych negatywnych zjawisk społecznych. Szczególnie narażone na nie jest młodzież, głównie z powodu lekceważenia problemu i zbyt liberalnego podejścia osób dorosłych. Młodzi ludzie mają dość beztroski stosunek do problemu używania narkotyków i zjawiska narkomanii. Nadal jest moda na zażywanie substancji uzależniających, traktowanych jako element zabawy, relaksu, rozrywki, pomocy w nauce, wspomagania przeżyć i doznań. Narkomania jest przyczyną tragedii wielu młodych ludzi i ich rodzin. Dzisiaj znaczenia nabiera więc fakt praktykowania zasad wychowania prewencyjnego, które należy wdrażać już od najwcześniejszych lat w domu, potem kontynuować w szkole. Zintegrowane działania są adresowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do rodziców oraz nauczycieli. Działania realizowane w 2012r. w ramach programu, były działaniami profilaktyki pierwszorzędowej adresowanymi do grupy niskiego ryzyka. Profilaktyka pierwszorzędowa ma na celu promocję zdrowego stylu życia, a przez to zmniejszenie zachowań ryzykownych. Profilaktyka wymaga podjęcia działań ukierunkowanych nie tylko na zapobieganie szkodom, ale przede wszystkim na promowanie zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.
Gdyby zapobieganie uzależnieniom ograniczyć tylko do informowania o narkotykach, to istnieje ryzyko pobudzenia ciekawości i chęci spróbowania. Konieczne są więc zróżnicowane oddziaływania, a ich podstawą powinna być nauka umiejętności radzenia sobie w życiu, zwłaszcza w sytuacjach trudnych, bez uciekania się do zażywania środków psychoaktywnych. Szkoła i dom to z pewnością najlepsze miejsca do prowadzenia oddziaływań profilaktycznych ukierunkowanych na zapobieganie narkomanii.
    W 2012r. w ramach realizowania programu zapobiegania narkomanii podjęto następujące zadania:
- podniesienie poziomu wiedzy i świadomości z zakresu uzależnień i zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży: przeprowadzono warsztaty profilaktyczne w Zespole Szkół im. J. Pawła II w Jutrosinie i w Gimnazjum w Jutrosinie. Warsztaty przeprowadził Artur Amenda ze Stowarzyszenia Arka Noego - instruktor terapii uzależnień, w Gimnazjum w Jutrosinie dla uczniów przeprowadzono zajęcia z tematu „Blok narkotyki”. Zajęcia prowadzili specjaliści z dziedziny profilaktyki „Nowa perspektywa”, na tablicach informacyjnych w szkołach eksponowano gazetki profilaktyczne z zakresu uzależnień, policjanci z rewiru dzielnicowych przeprowadzili 32 spotkania z dziećmi w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach w ramach programu „Bezpieczna szkoła”, w Gimnazjum w Jutrosinie i Szkaradowie odbyło się spotkanie z Inspektorem ds. Nieletnich na temat narkotyków i konsekwencji ich używania.
- podniesienie wiedzy i świadomości osób odpowiedzialnych za wychowanie w zakresie właściwego rozpoznawania i przeciwdziałania zjawisku narkomanii i dopalaczy wśród dzieci i młodzieży: w ramach wywiadówek szkolnych pedagodzy prowadzili wywiadówki profilaktyczne, uczulając rodziców na sprawy związane z profilaktyką uzależnień, rodzice otrzymali także ulotki edukacyjne i informacyjne dotykające problematyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży.
- zwiększenie dostępności do poradnictwa w sprawach uzależnień: w ramach punktu konsultacyjnego działającego przy GKRPA w Jutrosinie, każdy zainteresowany może uzyskać poradę i pomoc, tak psychologiczną jak i prawną.
W ubiegłym roku w ramach programu profilaktyki i zapobiegania narkomanii zakupiono 6 narkotesterów ORATEST III. Przekazano je do rewiru dzielnicowych do wykorzystania w bieżącej pracy Policji na terenie Gminy Jutrosin. W 2012r. na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 3.150,00 zł. Środki te pochodziły z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały wewnętrznej. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 rok proszę o podniesienie ręki: 13”za”(nieobecność 2 Radnych usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała wewnętrzna nr 1/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 21 marca 2013 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 11
Przyjecie sprawozdania z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2012 rok – podjęcie uchwały wewnętrznej

       Głos zajęła Pani Wiesława Krajka – z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XI/79/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie w dniu 30 listopada 2011r. Zadania oraz cele w nim zawarte są kontynuacją działań, realizowanych w gminie Jutrosin w latach ubiegłych i skupiały się przede wszystkim na szeroko rozumianej profilaktyce.
Program finansowany jest z budżetu gminy ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie na realizację powyższego programu. W 2012 roku na realizację zadań ujętych w programie zaplanowano kwotę 110.808,00 zł. Natomiast wydatki wyniosły 93 331,10 zł. Przez 10 miesięcy roku szkolnego działały trzy świetlice środowiskowe. Celem działalności świetlicy środowiskowej jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi. Zadaniem świetlicy jest: pomoc w nauce, organizowanie dzieciom czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, rozwijanie kultury osobistej dzieci, poprawa sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych oraz współpraca z rodzinami dzieci i instytucjami je wspierającymi. Zajęcia prowadziło 5 nauczycielek zatrudnionych na umowę zlecenie. W zajęciach regularnie uczestniczyło 75 dzieci i około 50 dzieci okazjonalnie. Łącznie w świetlicach przeprowadzono 830 godzin zajęć. Koszt wynagrodzeń w świetlicach w 2012r. wyniósł łącznie 16.600 zł. Dzieci oprócz zajęć w świetlicy korzystały z różnego rodzaju wyjazdów, np. dzieci ze świetlicy środowiskowej w Jutrosinie i Dubinie uczestniczyły w wyjeździe do Centrum Rozrywki „Babolandia” we Wrocławiu. Dzieci ze świetlicy w Jutrosinie wyjechały na przedstawienie profilaktyczne do Krotoszyna. Jak co roku zorganizowano „Mikołajkowy Turniej Świetlic Środowiskowych”. Tym razem organizatorem była świetlica w Dubinie. Około 120 dzieci bawiło się w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie. Uczestnicy przez trzy godziny świetnie się bawili, biorąc udział w różnych zabawach i konkurencjach sportowych przygotowanych na tę okazję. Wszystkie dzieci otrzymały na zakończenie drobne upominki zakupione przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nie zabrakło także poczęstunku słodyczami i owocami. Każda ze świetlic otrzymała także prezent mikołajkowy w postaci zakupionych pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć. Dzieci z klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej w Dubinie uczestniczyły w przedstawieniu profilaktycznym na temat przeciwdziałania agresji i przemocy.
       Szkoły z terenu gminy przystąpiły także do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Postaw na rodzinę” otrzymując materiały edukacyjne zakupione w ramach pakietu. Materiały te posłużyły wychowawcom do przygotowania lekcji wychowawczych i prowadzenia zajęć.
       Gmina Jutrosin jako jedna z blisko pięciuset gmin w Polsce wzięła udział także w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Odpowiedzialny kierowca'' oraz „Pozory mylą, dowód nie”. Materiały tej kampanii sponsorowane były przez Browary Polskie. Celem kampanii było budowanie społecznej koalicji sprzeciwu wobec sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim. W rozpropagowanie tej akcji włączona została młodzież z Gimnazjum w Jutrosinie, która roznosiła materiały do punktów sprzedaży alkoholu. W ramach działań o charakterze profilaktycznym w Gimnazjum w Jutrosinie oraz w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie prowadzone były dodatkowe pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów. Miały one na celu przede wszystkim zachęcenie młodzieży do aktywnego modelu spędzania czasu wolnego bez uciekania się do sięgania po używki oraz utrwalanie zasad czystej rywalizacji i nabywanie umiejętności współżycia w grupie. Zajęcia prowadziło dwóch nauczycieli wychowania fizycznego zatrudnionych na umowę zlecenie. Koszt wynagrodzeń zajęć sportowych wyniósł 4280,00 zł. W zajęciach uczestniczyło około 50 uczniów. Przeprowadzono 214 godzin zajęć sportowych. Podczas tych zajęć odbywały się także turnieje sportowe, np. turniej siatkówki plażowej, turniej tenisa stołowego. Młodzież uczestnicząca w zajęciach wyjechała także na basen do Wrocławia. Gminna Komisja w 2012 roku finansowała wypoczynek letni dla dzieci z terenu miasta i gminy:
a) kolonię dla 32 dzieci w Zlatej Oleśnicy w Czechach w dniach od 2.07. - 8.07.2012r. Koszt kolonii wyniósł 15.360 zł.
b) obóz strażacki dla 3 uczniów w Brennie w dniach od 15.07. do 28.07.2012r. na kwotę 750,00 zł.
c) półkolonie letnie dla dzieci w Szkaradowie w w wysokości 1100,00 zł.
d) obóz terapeutyczno - profilaktyczny dla 3 osób z gminy Jutrosin organizowany przez Stowarzyszenie „Zgoda na Trzeźwość” w Rawiczu na kwotę 300,00 zł.
W 2012r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jutrosinie wsparła finansowo: konkurs piosenki organizowany przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu „Dbajmy o zdrowie”, Powiatowy konkurs rysunkowy o tematyce uzależnień organizowany przez KPP w Rawiczu, festyny rodzinno – sportowe organizowane z okazji Dnia Dziecka przez rady sołeckie i KGW we wioskach naszej gminy, festyn rodzinny organizowany przez Gimnazjum w Jutrosinie, bieg uliczny zorganizowany w Szkaradowie z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, imprezy wakacyjne organizowane podczas wakacji letnich przez Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie „ Bawmy się razem”.
       Z budżetu GKRPA w ubiegłym roku zakupiono także: kolejne elementy placów zabaw. Zamontowano je w Jutrosinie oraz jeden element w Nad Stawem. Koszt zakupu tych urządzeń wyniósł 9 010,00 zł., sprzęt sportowy do siłowni w Szkaradowie na kwotę 1749,00 zł.
W 2012 r. GKRPA była organizatorem: szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego na temat procedury „Niebieskiej Karty”. W szkoleniu wzięło udział 14 uczestników - przedstawicieli pomocy społecznej, policji, oświaty, szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych. W szkoleniu przeprowadzonym przez Ośrodek Psychoprofilaktyki „Nowa Perspektywa” z siedzibą w Krakowie wzięło udział 16 sprzedawców.
       W 2012r. działał nadal Punkt Konsultacyjny, w którym dyżury pełnią prawnik i psycholog. W ubiegłym roku udzielono 105 porad prawnych dla mieszkańców gminy. Porady dotyczyły głównie prawa rodzinnego i opiekuńczego przede wszystkim spraw rozwodowych, separacji, alimentów oraz porady z zakresu prawa pracy. Natomiast z porad psychologa korzystają tak dorośli mieszkańcy, jak również dzieci. W ubiegłym roku było to 78 przyjęć dla 36 osób.
Koszt działalności punktu konsultacyjnego w 2012r. to 8 320,00 zł.
       W 2012r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła sześć posiedzeń. W żadnym nie uczestniczyło 100% członków. Chciałam przypomnieć, że komisja liczy sześciu członków. Posiedzenia odbywały się w celu omówienia bieżących spraw związanych z realizacją programu, jak również opiniowano wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Postanowienia Komisji zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi są konieczne do tego, aby Burmistrz Miasta i Gminy mógł wydać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wzięła udział w szkoleniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu nt: „Strategii Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Uzależnień w społecznościach lokalnych”.
      W 2012r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 6 wniosków o przeprowadzenie rozmów profilaktycznych i leczenie osób nadużywających alkoholu. Komisja zleciła badanie 4 osób przez biegłych sądowych, psychiatrę i psychologa w celu określenia stopnia uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju leczenia. W 4 sprawach Komisja wystąpiła do sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia o zobowiązaniu do leczenia. Sąd we wszystkich przypadkach wydał postanowienie o przymusowym leczeniu ambulatoryjnym, bądź stacjonarnym i ustanowił dozór kuratora nad osobą uzależnioną.
     Od 2001 roku na terenie miasta i gminy Jutrosin obowiązuje Uchwała Nr XXVII/145/2001 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. Ustalony wówczas limit to: 10 punktów sprzedaży alkoholu zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, 30 punktów sprzedaży alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
     Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ciągu całego 2012 roku ściśle współpracowała ze szkołami, pedagogami szkolnymi, policją, prokuraturą, kuratorami społecznymi i zawodowymi oraz służbą zdrowia i Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Nadrzędnym celem naszej współpracy jest przede wszystkim podnoszenie skuteczności podejmowanych działań.

     Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały wewnętrznej. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 rok proszę o podniesienie ręki: 13”za”(nieobecność 2 Radnych usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała wewnętrzna nr 2/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 21 marca 2013 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. 12

Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu o sytuacji na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w zakresie zatrudnienia i bezrobocia na terenie Gminy Jutrosin

     Głos zajął Pan Kazimierz Maciaszek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu. Na koniec 2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu zarejestrowanych było 2.759 bezrobotnych, tj. o 0,1 % więcej niż na koniec roku 2011. W Gminie Jutrosin liczba ta wynosi – 226 osób. Na zmianę poziomu bezrobocia wpływ mają z jednej strony ilość rejestrujących się bezrobotnych, z drugiej ilość bezrobotnych wyłączonych z ewidencji. W okresie 12 miesięcy
2012 roku zarejestrowało się 4.033 bezrobotnych (w tym z Gminy Jutrosin 343), a wyłączono z
ewidencji 4.030 (w tym Gmina Jutrosin – 427). Natomiast w 2011 roku zarejestrowano 4.139
bezrobotnych (w tym Gmina Jutrosin – 428), a wyłączono z ewidencji 4.379 (w tym Gmina
Jutrosin – 413).
Bezrobotni nie posiadający prawa do zasiłku - na koniec 2012 roku bezrobotni bez prawa do zasiłku stanowili 83,7% ogółu bezrobotnych, podczas gdy na koniec 2011 roku - 81,8%.
Bezrobotne kobiety - na koniec 2012 roku w ewidencji bezrobotnych pozostawały 1.563 kobiety, co stanowi 56,6% ogółu bezrobotnych.
Bezrobotni wg wykształcenia - dominującą grupą bezrobotnych w skali powiatu, są osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (35,8% ogółu bezrobotnych) oraz policealnym i średnim zawodowym (26%), najmniejszą osoby z wykształceniem wyższym (8,4%) i średnim ogólnokształcącym (8,4%).
Bezrobotni wg wieku - największy udział w populacji bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy stanowią osoby w wieku od 25 do 34 lat – 29,2 % oraz osoby młode do 24 lat – 26,6%.Wysoki jest również udział osób w przedziale wieku od 35 do 44 lat i od 45 do 54 lat wynoszący odpowiednio 18,4 i 16,1%.
Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy - cechą charakterystyczną struktury bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy jest wysoki odsetek osób oczekujących na pracę ponad rok – 28,6% (w Jutrosinie 29,6%).
Bezrobotni zamieszkali na wsi - według stanu na 31.12.2012r. w PUP w Rawiczu zarejestrowanych było 1325 osób zamieszkałych na wsi, co stanowi 48 % ogółu zarejestrowanych (w Gminie Jutrosin 87,6%). W analogicznym okresie 2011 roku mieszkańcy wsi stanowili 49,8% ogółu zarejestrowanych (w Gminie Jutrosin 79,6 %).
Bezrobotni zwolnieni z przyczyn nie dotyczących pracownika - w 2012 roku poziom rejestracji bezrobotnych zwolnionych z przyczyn nie dotyczących pracownika był nieco niższy niż w roku poprzednim. Ogółem w 2012 roku w wyniku „zwolnień grupowych” zarejestrowało się 339 osób, o 73 mniej niż w roku poprzednim. Na koniec roku w ewidencji bezrobotnych pozostawało 236 osób zwolnionych z przyczyn nie dotyczących pracownika, w tym 11 z Gminy Jutrosin. Stanowili oni 8,5% ogółu bezrobotnych (w Gminie Jutrosin 4,9%).
Pośrednictwo pracy - w okresie 12 miesięcy 2012 roku do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęły 1632 oferty pracy, tj. o 4 więcej niż w 2011. W omawianym okresie pracę podjęło 2.109 bezrobotnych w tym 229 z terenu Gminy Jutrosin. W 2011 roku pracę podjęło 2232 bezrobotnych, w tym 232 z Gminy Jutrosin.
Programy rynku pracy - w 2012 roku instrumentami i usługami rynku pracy objęto 710 bezrobotnych, z tego 88 z Gminy Jutrosin. Na realizację instrumentów i usług rynku pracy z Funduszu Pracy z uwzględnieniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowaliśmy w 2012 roku 3.888,7 tys. zł.
- z tego ze środków przyznanych Powiatowi w ramach algorytmu 1.522 tys. zł.
- ze środków rezerwy Ministra 1.325,9 tys. zł.
- ze środków uzyskanych na realizację projektu systemowego z EFS w ramach poddziałania
6.1.3 PO KL 1.040,8 tys. zł.
Ze środków algorytmowych zrealizowano:
- prace interwencyjne dla 35 bezrobotnych głównie do 25 roku życia i długotrwale bezrobotnych, z tego 9 z Gminy Jutrosin,
- szkolenia dla 75 osób głównie długotrwale bezrobotnych i do 25 lat, w tym 13 z Gminy Jutrosin,
- staże dla 108 osób głównie do 25 roku życia, w tym 6 z Gminy Jutrosin,
- udzielono środków na podjęcie działalności gospodarczej 22 bezrobotnym, w tym 2 z Gminy
Jutrosin,
- 22 bezrobotnych zostało zatrudnionych w ramach refundacji przedsiębiorcom wyposażenia
stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych, w tym 2 z Gminy Jutrosin,
- 131 bezrobotnych (w tym 15 z Gminy Jutrosin) aktywizowano w ramach prac społecznie użytecznych,
- 6 bezrobotnych objęto wsparciem w formie finansowania studiów podyplomowych, w tym 1 z Gminy Jutrosin.
Ze środków pozyskanych z rezerwy Ministra realizowano :
1. Program związany z aktywizacją bezrobotnych zwolnionych z przyczyn nie dotyczących pracownika – celem projektu było umożliwienie powrotu do zatrudnienia osobom zwolnionym z przyczyn nie dotyczących pracownika. W ramach tego projektu:
- przeszkolono 44 osoby, w tym 2 z Gminy Jutrosin;
- skierowano do odbycia stażu 6 osób;
- udzielono środków na podjęcie działalności gospodarczej 11 osobom, w tym 2 z Gminy Jutrosin;
- zrefundowano koszty wyposażenia miejsc pracy dla 10 bezrobotnych;
Wydatki na realizację programu zamknęły się kwotą 395,1 tys. zł.
2. Zrealizowano 2 programy skierowane na aktywizację osób do 30 roku życia w ramach których :
- 3 osoby zostały zatrudnione w ramach prac interwencyjnych;
- przeszkolono 37 osób, w tym 4 z Gminy Jutrosin;
- skierowano do odbycia stażu 42 osoby, w tym 3 z Gminy Jutrosin;
- udzielono środków na podjęcie działalności gospodarczej 19 osobom, w tym 3 z Gminy Jutrosin;
- zrefundowano koszty wyposażenia miejsc pracy dla 13 bezrobotnych, w tym 4 z Gminy Jutrosin.
Wydatki na realizację tych programów wyniosły 656,8 tys. zł.
3. Program „Aktywni na rynku pracy” skierowany do ogółu bezrobotnych, w ramach którego:
- 10 osób skierowano do odbycia stażu;
- 5 osób otrzymało środki na podjęcie działalności gospodarczej;
- zrefundowano koszty wyposażenia miejsc pracy dla 15 bezrobotnych, w tym 2 z Gminy Jutrosin.
Wydatki na realizację tego programu wyniosły 274 tys. zł.
   Charakterystyczne cechy rynku pracy powiatu rawickiego w okresie 2012 roku:
- nieznaczny wzrost liczby bezrobotnych w porównaniu do 2011 roku o 0,1% - w Jutrosinie spadek o 23,1 %;
- spadek liczby rejestrujących się bezrobotnych o 2,6% - w Jutrosinie o 19,9%;
- spadek wyłączeń z ewidencji o 8% - w Jutrosinie wzrost o 3,4 %;
- spadek podjęć pracy o 5,5 % - w Jutrosinie o 1,3 %;
- zwiększenie się udziału osób bez prawa do zasiłku o o 1,9 p.p.- w Jutrosinie spadek o 5,6 p.p.;
- przewaga kobiet w populacji bezrobotnych - 56,6% - w Jutrosinie 56,2%;
- wysoki udział bezrobotnych w wieku w wieku 25-34 lat – 29,2 % - w Jutrosinie 27,4%;
- wzrost udziału osób pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy o 3,5 p.p. - w Jutrosinie o 6,1 p.p.;
- spadek udziału bezrobotnych zamieszkałych na wsi o 1,8 p.p., w Jutrosinie wzrost o 8 p.p.;
- wzrost wydatkowania środków na usługi i instrumenty rynku pracy o 9,4.

- p. N. Bartkowiak – jakie instrumenty pracy zostaną uruchomione w tym roku (szczególnie chodzi mi tu o osoby młode)?

- p. K. Maciaszek – takie programy już są uruchomione (chodzi o osoby do ukończenia 30 roku życia), udzieliliśmy już pierwszych dotacji, skierowaliśmy na staże, ponadto napisaliśmy kolejny wniosek na otrzymanie dofinansowania z rezerwy Ministra Pracy – projekt ten został zaopiniowany pozytywnie. Jeżeli w kwietniu otrzymalibyśmy już to dofinansowanie, to w maju będziemy z tych środków korzystać. W tym roku mało środków przeznaczamy na roboty publiczne. Jesteśmy za tym, aby gminy nie korzystały już z prac interwencyjnych;

- p. N. Bartkowiak – czy istnieje jeszcze ten instrument dotyczący rozpoczęcia działalności gospodarczej?

- p. K. Maciaszek – w ubiegłym roku był, a teraz nabór będziemy robić w kwietniu;

- p. N. Bartkowiak – ile realnie będzie środków na to przeznaczonych?

- p. K. Maciaszek – więcej niż w roku ubiegłym, w ubiegłym roku było to około 14.500 zł., teraz może nawet wynieść 15.000 zł.;

- p. N. Bartkowiak – jak duże jest zainteresowanie tym tematem?

- p. K. Maciaszek – zainteresowanie jest bardzo duże, w ubiegłym roku na 16 przyznanych – mieliśmy aż 40 wniosków;

- p. Burmistrz – w naszej Gminie jest tak około 9 osób, które czeka aż przyjdzie wiosna i będą mogli zostać zatrudnieni w ramach robót publicznych. Dlatego zwracam się z ogromną prośbą do obecnego tu Dyrektora, aby przyjąć chociaż te 4-6 osób. One nam się przydadzą, przede wszystkim spółce wodnej do oczyszczania cieków wodnych;

- p. K. Maciaszek - ja nie jestem zwolennikiem robót publicznych, szczególnie dla tych samych osób, bo to ich ogranicza na rynku pracy. Rozumiem, że są to osoby przeważnie 50+, dlatego mają już problem ze znalezieniem pracy.

Brak więcej pytań.

Ad. 13
Interpelacje i zapytania

Brak


Ad. 14
Wolne głosy i wnioski

- p. K. Szczęsny – mam pytanie do p. Honoraty z „Życia Rawicza”, czy wie gdzie jest u nas stare śmietnisko, bo podaje w gazecie nieprawidłowe informacje?

- p. W. Kalka – producenci wołowiny i drobiu manifestowali pod Sejmem i kancelarią Premiera w Warszawie. Rolnicy i pracownicy zakładów mięsnych domagali się przywrócenia uboju rytualnego. Cena żywca drastycznie spada. Producenci wołowiny szacują, że tracą około 1000 zł. na sztuce. Zakłady planują masowe zwolnienia. Dobrą opinię zdobywa się latami, a odbudować ją będzie trudno. Niestety zainteresowanie tym tematem wśród naszych rolników jest bardzo znikome;

- p. S. Janiak – jest to temat, który dotyczy całego kraju, wszystko co dzieje się na szczeblu centralnym, jest po to aby wyeliminować te niższe. Jeśli chodzi o zainteresowanie rolników – to nie w tym nasza rola, naszym zadaniem jest wyprodukowanie dobrych produktów;

- p. Burmistrz – cieszę się z aktywności rolników z naszej gminy (udział w proteście w Lesznie, Krobii czy teraz w Warszawie);

- p. W. Swornowski – 15 kwietnia przybiegnie do nas Sztafeta pamięci Gen. Tadeusza Buka – Dowódcy Wojsk Lądowych, 16 kwietnia odbędzie się uroczysta akademia z tej okazji w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie. Dalej Sztafeta ta wyruszy w kierunku Starego Sielca i Grąbkowa, kierując się w stronę Góry. Zapraszam z tego miejsca do udziału w tym przedsięwzięciu;

- p. Ł. Stróżyński – po pierwsze co jest z przydomowymi oczyszczalniami ścieków, dalej – czy będziemy mogli skorzystać z równiarki oraz kwestia drogi w Pawłowie, bo jest ona w fatalnym stanie;

- p. Burmistrz – domowych oczyszczalni ścieków nie mamy jeszcze ujętych w programie, dowiem się w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska coś na ten temat, droga będzie robiona, dziury się porobiły, to wiem, ale na razie jest jeszcze za wcześnie na naprawę, niech spokojnie to wszystko wyschnie;

- p. I. Mikołajewski – ja poruszam dalej problem mieszkań socjalnych oraz kwestię sprzedaży gazowni;

- p. Burmistrz – w kwietniu ma nam dać klucze p. Tyrakowski ze Sielca, mamy jeszcze mieszkanie w Domaradzicach, jeżeli nadal będą rodziny chętne na mieszkania w gazowni, to nie będziemy jej sprzedawać;

- p. S. Janiak – chciałbym zająć głos odnośnie ostatniej Powiatowej narady sołtysów, było to cenne spotkanie, ale za dużo było tego wszystkiego;

- p. R. Krzyżosiak – przekażę sugestię p. Staroście;

- p. Burmistrz – podziękował sołtysom za pomoc w rozdaniu mieszkańcom deklaracji śmieciowych;

- p. K. Szczęsny – czy będą dalej przeprowadzane akcje „sprzątania świata”?

- p. Burmistrz – tak;

- p. M. Kurzawa – my już dosyć namówiliśmy się na temat śmieci, jeżeli ktoś kiedyś nie miał Gizałek, to nic mu nie zrobili, ale teraz będzie inaczej;

- p. Burmistrz – teraz jest inny system;

- p. A. Kapała – a co z tymi mieszkańcami Dubina co nie są podłączeni do kanalizacji, czy poniosą jakieś kary?

- p. Burmistrz – na wiosnę będziemy sprawdzali kto nie jest podłączony i będziemy nakładać wówczas kary;

- p. Burmistrz – złożył życzenia świąteczne, w związku ze zbliżającą się Wielkanocą;

- p. S. Janiak – poinformował o terminie następnej Sesji Rady Miejskiej – mianowicie – 25.04.2013r.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 15
Zakończenie obrad

Na powyższym zakończono obrady XXV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:

Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2013-04-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu