Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXV/164/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 21 marca 2013 w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jutrosin w 2013 roku

UCHWAŁA NR XXV/164/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 21 marca 2013 w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jutrosin w 2013 roku

Numer uchwały: 164
Numer sesji: XXV
Rok: 2013

UCHWAŁA
NR XXV/164/2013

Rady Miejskiej

w Jutrosinie
z dnia 21 marca 2013

w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jutrosin w 2013 roku
____________________________________________________________________

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 wraz z późn. zm.), w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 wraz z późn. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jutrosin w roku 2013, zwany dalej „Programem”.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.


Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1.) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106,poz. 1002 wraz z późn. zm.);
2.) zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez właściciela i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby pod której opieką dotąd trwale pozostawały;
3.) zwierzętach domowych- należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;
4.) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to koniowate, bydło, drób, świnie, owce, kozy, pszczoły miodne, zwierzęta futerkowe i jeleniowate utrzymywane w warunkach fermowych w celu pozyskania mięsa i skór, jeśli pochodzą z chowu i hodowli zamkniętej;
5.) właścicielu - należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem gminy Jutrosin, posiadającej zwierzę lub zwierzęta o których mowa w niniejszej uchwale;
6.) opiekunie - należy przez to rozumieć osobę sprawującej nadzór i opiekę nad zwierzęciem lub zwierzętami na terenie gminy Jutrosin;
7.) schronisku – rozumie się przez to Międzygminne Schronisko dla bezdomnych zwierząt zlokalizowane w m. Henrykowo, gm. Święciechowa

Rozdział II
Cele, zasady oraz wykonawcy programu

§ 2 .


Program określa szczegółowe cele i zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt przebywających w granicach administracyjnych Gminy Jutrosin, tj:
1. Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami poprzez:
a) współdziałanie z Międzygminnym Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanym w m. Henrykowo, gm. Święciechowa dla zwierząt domowych w celu zapewnienia miejsca zwierzętom bezdomnym oraz współdziałanie z gospodarstwem rolnym, w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
b) odławianie bezdomnych zwierząt domowych i ich dostarczenie do schroniska;
c) opiekę nad wolno żyjącymi kotami i ich dokarmianie;
d) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
e) współpracę Gminy, schroniska, organizacji pozarządowych i społecznych, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, innych osób prawnych i fizycznych na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.
2. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez:
a) sterylizację, albo kastrację bezdomnych zwierząt,
b) usypianie ślepych miotów.

§ 3.

Koordynatorem działań realizowanych w oparciu o Program jest Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin działający za pośrednictwem pracownika Urzędu zatrudnionego na stanowisku ds. ochrony środowiska i rolnictwa.
Realizacja działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt na terenie gminy prowadzona jest przy wzajemnej współpracy:
a) organizacji, których statutowym celem jest ochrona zwierząt wraz we współpracy z
organami Inspekcji Weterynaryjnej;
b) z opiekunami zwierząt;
c) ze schroniskiem dla zwierząt, poprzez zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym;
d) placówek oświatowych poprzez aktywne uczestniczenie w działaniach informacyjnych, konkursach, pogadankach, itp.
e) mieszkańców Gminy Jutrosin edukowanych w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, a także w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt.

Rozdział III
Realizacja założonych celów i zadań

§ 4.


Gmina Jutrosin posiada podpisane z Miastem Leszno - właścicielem schroniska dla zwierząt w miejscowości Henrykowo - Porozumienie, na mocy którego wszystkie bezdomne zwierzęta z terenu gminy mają w razie potrzeby zapewnioną właściwą opiekę w przedmiotowym schronisku

§ 5.

1. Na terenie Gminy Jutrosin obowiązuje wyłapywanie bezdomnych zwierząt w sposób interwencyjny.
2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku, do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.
3. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przez właściwy podmiot, za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, oraz nie będzie zadawał im cierpienia.

§ 6.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt realizuje Gmina poprzez udzielanie jednorazowych zleceń lekarzowi weterynarii, prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie wykonywania usług weterynaryjnych dla zwierząt z siedzibą w Jutrosinie, przy ul. Polnej.

§ 7.

1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę z właścicielem gospodarstwa rolnego w miejscowości Pawłowo - Piskornia w momencie zaistnienia okoliczności wymagającej interwencji.
2. Wskazane gospodarstwo rolne posiada odpowiednie miejsca, w których mogą być utrzymywane zwierzęta w warunkach odpowiednich do gatunku i jego potrzeb, przy zachowaniu minimalnych norm powierzchni.

§ 8.

Opieka nad kotami wolnożyjącymi realizowana jest poprzez:
1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolnożyjące;
2) zapewnianie dokarmiania oraz zapewnienia im wody pitnej w miejscach ustalonych jak wyżej;
3) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy;
4) powierzenie realizacji w/w zadań jednostkom pomocniczym gminy oraz organizacjom społecznym

Rozdział IV
Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt, edukacja mieszkańców

§ 9.


Edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego taktowania zwierząt realizowana jest poprzez:
1) zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu gminy do włączenia treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację;
2) współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy w ramach działalności w tego typu organizacjach;
3) udzielenie pomocy (rzeczowej, finansowej lub merytorycznej) przy organizowaniu konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami.

§ 10.

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:
1) informowanie o schwytaniu bezdomnego zwierzęcia poprzez stronę www.jutrosin.eu,
2) informowanie o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt przyjętych do schroniska z terenu miasta i gminy Jutrosin,
3) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt.


§ 11.

1. Usypianie ślepych miotów:
1) usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii;
2) zwierzę usypiane musi być traktowane – do ostatniej chwili życia – łagodnie i przyjaźnie, należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń, sam zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny i dopuszczający przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce;
3) zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.

§ 12.

Osoba bądź jednostka organizacyjna chcąca dokonać zabiegu sterylizacji bądź kastracji bezdomnego zwierzęcia lub wolno żyjącego kota oraz uśpienia ślepych miotów jest obowiązana uzyskać skierowanie z Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Rozdział V
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy

§ 13.


Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy w odniesieniu do zwierząt domowych realizowane jest poprzez:
1) nałożenie na właścicieli psów bezwzględnego obowiązku wyprowadzania psów na smyczy, a w przypadku psów należących do ras agresywnych, mieszańców tych ras, oraz psów zachowujących się agresywnie w kontakcie z obcymi – także obowiązku prowadzenia na terenach publicznych psa w kagańcu;
2) egzekwowanie we współpracy z Powiatową Inspekcją Weterynaryjną obowiązku corocznego obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie;
3) wypełnianie obowiązków zawartych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Jutrosin

Rozdział VI
Finansowanie Programu, postanowienia końcowe

§ 14.


Gmina zapewnia w budżecie na rok 2013 środki finansowe w wysokości 24.000 zł. niezbędne na zabezpieczenie realizacji zadań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt, w tym na realizację zadań wynikających z Porozumienia z Miastem Leszno w sprawie korzystania Gminy Jutrosin z Międzygminnego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w m. Henrykowo.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2013-03-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-03-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu