Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ 24/2013 z XXIV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 26.02.2013r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ 24/2013 z XXIV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 26.02.2013r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: 24
Rok: 2013

PROTOKÓŁ 24/2013

z XXIV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,

która odbyła się dnia 26.02.2013r., o godz. 13:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

__________________________________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:


1. Barteczka Mirosław
2. Bartkowiak Natalia
3. Hauza Adam
4. Jakubowski Marian
5. Janiak Stanisław
6. Kalka Walerian
7. Kapała Anna
8. Kozica Marek
9. Machowicz Janina
10. May Jakub
11. Mikołajewski Ireneusz
12. Samol Szczepan
13. Stróżyński Łucjan
14. Wybierała Piotr
15. Zuziak Józef


Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.


                Otwarcia XXIV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości: Kierownika Rewiru Dzielnicowych - Pana Pawła Jernasia, przedstawicieli firmy Gizałki, przedstawicieli Banku BGŻ z Rawicza, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza oraz Panią Skarbnik.

Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy pełen skład Radnych, jest ona zatem władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:
1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2013
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na 2013 rok
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą „Trasy Rowerowe EuroVelo”
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin o podjętych przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego decyzjach i ustaleniach dotyczących gospodarki odpadami na terenie Gminy Jutrosin.
8. Interpelacje i zapytania
9. Wolne głosy i wnioski
10. Zakończenie obrad

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy Sesjami

- brałem udział w spotkaniu z Marszałkiem oraz Wojewodą Wielkopolskim – podsumowujące rok 2012,
- brałem udział w przeglądzie chórów w Rawiczu,
- mieliśmy kontrolę z Urzędu Marszałkowskiego - odnośnie odnowy wsi Janowo oraz Dubin,
- uczestniczyłem w uroczystości jubileuszowej – 60-lecia pożycia małżeńskiego państwa Trawki z Domaradzic,
- uczestniczyłem w spotkaniu z izbami rolniczymi,
- brałem udział w uroczystości jubileuszowej – 60-lecia działalności CECH-u Rzemiosł z Rawicza,
- odbyły się u nas uroczystości związane z 93 rocznicą przyłączenia Powiatu Rawickiego do Polski,
- uczestniczyłem w naradzie Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu,
- uczestniczyłem w naradzie Wójta oraz Burmistrzów w Miejskiej Górce,
- brałem udział w naradzie organizowanej przez WOKISS z Poznania,
- uczestniczyłem w zebraniach wiejskich,
- w Gminnym Centrum Kultury odbył się występ Artystów z Teatru Muzycznego z Poznania oraz z Teatru Anakonda z Leszna (Burmistrz zachęcił do uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie oraz do obejrzenia nowej wystawy).

Brak pytań ze strony Radnych

       Po tym pkt Przewodniczący Rady – Pan Stanisław Janiak – zwrócił się do Radnych z pytaniem, czy mogą w tym momencie zająć głos przedstawicielki Banku BGŻ z Rawicza. Po przegłosowaniu zmiany w porządku obrad – w związku z większością głosów Radnych będących za wprowadzoną zmianą – przedstawicielki BGŻ przedstawiły krótką charakterystykę reprezentowanego Banku.

Po 10 minutach powrócono do omawiania kolejnych pkt z porządku obrad sesji.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2013

        Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXIV/154/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 lutego 2013 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na 2013 rok

          Głos zajął Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Plan pracy na 2013 rok oprócz ramowych tematów, które zawsze są ujęte w programie, mi.n.: sprawozdania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Kierownika Rewiru Dzielnicowych, czy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu - będzie aktualizowany o bieżące sprawy i zagadnienia wymagające rozpatrzenia przez Radę z mocy prawa oraz sprawy wnoszone pod obrady z inicjatywy Burmistrza i Radnych. Ponadto odrębny plan pracy powinna stworzyć Komisja Rewizyjna.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXIV/155/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 lutego 2013 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą „Trasy Rowerowe EuroVelo”

           Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Projekt będzie realizowany w ramach międzynarodowych szlaków rowerowych EuroVelo. Partnerzy wspierający realizację projektu uznają za ważny element prospołecznej polityki władz samorządowych oraz inicjatyw podjętych w ramach lokalnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i społecznością lokalną. Podjęcie uchwały przyczyni się do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w zakresie usług turystyczno-gastronomicznych. Podstawą finansowania projektu będą fundusze Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Zrealizowanie projektu stworzy warunki do pogłębienia integracji europejskiej zarówno w odniesieniu do społeczności subregionu, jak i w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw. Międzynarodowy projekt sieciowy Tras Rowerowych EuroVelo przewiduje budowę szlaków, tras, ścieżek rowerowych wraz z oznakowaniem oraz budowę, rozbudowę, modernizację i adaptację obiektów w celu wybudowania Centrów Rowerowych, służących propagowaniu aktywności fizycznej, zdrowego trybu życia oraz promocji regionu.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXIV/156/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 lutego 2013 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Po tym pkt ogłoszono 10 minutową przerwę.
Obrady wznowiono od pkt 6.

Ad. 6

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

         Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Zwróciła się do nas firma Pana Karola Śląskiego z Czarnego Sadu, która chce wybudować (za dawnymi SKR-ami w Jutrosinie) - elektrownię fotowoltaiczną. Dla nas byłby to interes. Nie było u nas jeszcze takiej inwestycji, dlatego musimy to wszystko prawnie rozważyć. By podjąć dalsze kroki, czekamy za decyzją czy przedsiębiorca dostanie z „energetyki” moc przyłączeniową. Musi też być przeprowadzona ekspertyza, czy grunt ten nadaje się pod taką inwestycję, bo jakby nie patrzeć, nie jest to grunt stabilny. W każdym razie jeśli nie przejdzie pomysł z elektrownią, to posadzimy tam las. Jeśli w ciągu określonego terminu, na przykład 2-3 lat, taka elektrownia tam nie powstanie, umowa dzierżawy zostanie zerwana.

Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak poprosił Przewodniczących Komisji Stałych Rady o wyrażenie opinii na ten temat.

- Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Przewodniczący Komisji p. W. Kalka) – jesteśmy jak najbardziej za taką inwestycją, w końcu to będą jakieś pieniądze dla Gminy,
- Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego (Przewodniczący Komisji p. J. Zuziak) – opinia pozytywna,
- Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu (Przewodniczący Komisji p. M. Barteczka) – opinia pozytywna,
- Komisja Rewizyjna (Przewodnicząca Komisji p. N. Bartkowiak) – były pewne wątpliwości odnośnie zastosowania trybu bezprzetargowego, ale ostatecznie nasza komisja jest „za”.

Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – 1 (p. N. Bartkowiak). Dziękuję zatem Uchwała Nr XXIV/157/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 lutego 2013 roku została przyjęta przez Radę z 1 głosem wstrzymującym się.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin o podjętych przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego decyzjach i ustaleniach dotyczących gospodarki odpadami na terenie Gminy Jutrosin.

         Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Gmina Jutrosin przystąpiła do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Do tej pory każdy właściciel nieruchomości zobowiązany był zawrzeć umowę na odbiór odpadów z firmą wywozową, posiadającą stosowne zezwolenie. Po 1 lipca odbiorem odpadów zajmie się firma, którą Związek Międzygminny wybierze w drodze przetargu i to Związek będzie jej płacił za odebrane śmieci. Z kolei właściciele nieruchomości będą zobowiązani do 15 każdego miesiąca przekazywać na konto Związku określoną opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów wytworzonych na ich nieruchomościach. Właściciele nieruchomości powinni wypowiedzieć dotychczasową umowę zawartą z firmą obecnie odbierającą odpady komunalne, ze skutkiem na dzień 30 czerwca oraz prawidłowo wypełnić deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odesłać ją do 29 marca do siedziby Związku. Można je również składać w sekretariacie Urzędu lub u sołtysów wiosek. Deklaracje wypełniają i składają właściciele nieruchomości, z tym, że w przypadku Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot Mieszkaniowych obowiązek ten spoczywa na zarządach. W deklaracji właściciel oświadcza również, czy odpady będą zbierane w sposób selektywny, czy nieselektywny. Jeżeli zadeklaruje, że odpady są zbierane w sposób selektywny, opłata miesięczna wynosi 9 zł. od osoby. Jeżeli odpady nie będą segregowane – 15 zł. Właściciel nieruchomości musi posiadać pojemnik o określonej pojemności.
          Ustaliliśmy, że opłaty będą pobierane od ilości osób w gospodarstwie. Pojemniki można wykupić za pół ceny, ale nie jest to obowiązkiem. Firma będzie dawać tylko worki na śmieci segregowane. Zrobimy też punkty zbiorcze, gdzie można będzie zostawić gabaryty, takie jak tapczan czy lodówkę. Stamtąd firma będzie je sama odbierać. Każdy mieszkaniec dostanie deklarację, jest ona dostępna w internecie. Kamień i gruz nadal przyjmować będzie nasza betoniarnia. Mamy taki z nimi układ, że później to kruszywo trafia na utwardzenie naszych dróg. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Sami tego się dopiero uczymy. Dodam jeszcze, że z opłat zwalniamy 4 i każde kolejne dziecko do 18 roku życia. Indywidualną decyzją każdego jest to, czy robi jedną deklarację na wszystkich domowników, czy osobne deklaracje na każdą rodzinę mieszkającą pod jednym dachem, bo i tak się zdarza, że w jednym domu są nawet 3 rodziny. Wybór należy do właścicieli posesji.

        Głos zajęła przedstawicielka firmy Eko-Skórtex Gizałki – Pani Aleksandra Rosik – jedno jest pewne - muszą państwo rozwiązać z nami umowy, które na ten moment macie z nami zawarte Są na to 2 sposoby. Jeden to taki, że w kwietniu razem z fakturami za wywozy będą dołączone porozumienia o rozwiązaniu umowy. Każdy nasz klient dostanie takie porozumienie, które wystarczy podpisać i odesłać do naszej siedziby lub oddać pracownikowi. Drugi sposób jest taki, że klient może chcieć rozwiązać umowę zachowując trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Odpowiedni druk jest dostępny na naszej stronie internetowej. Nie będziemy jednak robić żadnych problemów, jeżeli ktoś takie wypowiedzenie złoży w kwietniu. Nie ma obaw, że w lipcu będzie trzeba płacić dwóm odbiorcom. Co do częstotliwości, to myślę, że wystarczyłoby odbierać te śmieci 2 razy w miesiącu, a nie 4. Wiadomo, im częściej tym większe są koszty. Jako przykład podam Gminę Jarocin, gdzie już teraz jest taka stawka, jak państwo macie uchwaloną, a śmieci odbierane są 2 razy w tygodniu, więc nie wiem, na jak długo ta wasza stawka będzie adekwatna do ponoszonych kosztów odbioru śmieci. Jeśli chodzi o pojemniki, to w czerwcu po ostatnim odbiorze śmieci będziemy zabierać kubły osobom, które ich nie wykupią.

- p. Ł. Stróżyński – ja już kiedyś wykupiłem od Was pojemnik, ale nie mam obecnie żadnego dokumentu;

- p. A. Rosik – sprawdzimy to;

- p. M. Kurzawa – czy chcąc wykupić kubeł wystarczy skontaktować się z Waszymi pracownikami?

- p. A. Rosik – tak, oni pobierają opłatę, a my później wystawimy fakturę;

- p. M. Kozica – czy jako Rada będziemy mieć wpływ na cenę odbioru śmieci?

- p. Burmistrz – wstępując do Związku mamy takie same reguły, jak pozostałe gminy. W Związku mamy swoich delegatów i to oni decydują o istotnych sprawach – tak jak to ma miejsce w Radzie. Czy przyjęte 9 zł. wystarczy – zobaczymy. Wszystko okaże się w praktyce. Myślę, że pierwsze półrocze będzie decydujące. Wtedy też zobaczymy, ile w ogóle mamy tych śmieci;

- p. N. Bartkowiak – opłata była chyba naliczana na podstawie szacunkowej ilości mieszkańców. Nie wzięto zapewne pod uwagę ruchu migracyjnego. Zastanawiam się, jak to będzie wyglądać, kiedy okaże się, że koszty będą niedoszacowane. Obawiam, się że będziemy płacić za takie aglomeracje jak Leszno. Jeszcze jedno - zastanawiam się jak będą odbierane śmieci segregowane, bo od miesiąca obserwuję ciężarówki i widzę, jak moje segregowane śmieci wrzucane są na jeden pojazd. Po co ta moja praca?

- p. A. Rosik – u nas śmieci segregowane są w specjalne worki, które raz w miesiącu odbiera przystosowany do tego bus. Śmieciarki odbierają tylko odpady komunalne z pojemników. Firma, która od lipca będzie obsługiwała Gminę Jutrosin, będzie musiała jednocześnie kontrolować, jakie, kto oddaje śmieci. Czy na przykład do worków nie trafiają odpady komunalne. Nie jesteśmy w stanie prześwietlić pojemnika, czy przypadkiem nie znajdują się w nim jakieś surowce. Są gminy, które robią zapis w swoim regulaminie, że co roku klient musi oddać 12 worków odpadów segregowanych, by mieć upust cenowy. I to nie musi być na przykład tylko makulatura czy szkło;

- p. Burmistrz – u nas nigdy nie było problemów z odbiorem śmieci segregowanych. Rzadko miały miejsce zdarzenia, że w pojemniku z plastikiem było szkło. Edukacja jest w nas. Od małego musimy uczyć ekologii i rozsądnego podejścia do sprawy. Już naszych małych mieszkańców w szkołach uczą segregacji. Co do różnicy w ilości śmieci, to mam nadzieję, że uzupełnią je zakłady pracy. No niestety, w tej chwili to każdy las jest zaśmiecony,

- p. J. May – podejmując decyzję o wstąpieniu do Związku wiedzieliśmy, że będą duże niejasności. Podejmowaliśmy uchwałę przecież in blanco. Mówiłem już wtedy, że nie wiemy w co wchodzimy. Wiedzieliśmy tylko, co musimy zrobić. Ja się tylko boję jaka będzie ściągalność tego podatku. Uczciwi niestety zapłacą 2 razy;

- p. M. Jakubowski – czy w okresie letnim jest potrzeba wywozu śmieci co tydzień?

- p. E. Szymkowiak – co z foliami od sianokiszonek?

- p. Burmistrz – to nie jest produkt komunalny. To już leży w gestii rolnika. Sam musi znaleźć odbiorcę tego typu odpadu. Folię trzeba traktować jak każdy inny odpad z zakładu pracy;

- p. S. Janiak – my mieszkańcy praktycznie mamy największy wpływ na to ile będziemy płacić, tylko niestety nie dorośliśmy jeszcze do wielu spraw. A nasza uczciwość będzie już wykazana przy wypełnianiu deklaracji. Ja osobiście byłbym za tym, aby firma, która wygra przetarg utrzymała na wioskach i w mieście te duże kontenery na szkło, czy plastik;

- p. M. Szymkowiak – od stycznia płacimy za śmieci więcej o 4 zł. To dość duża podwyżka. To taki prezent na pożegnanie, bo przecież paliwo nie podrożało?

- p. A. Rosik – podwyżka ma związek z podwyżką odbioru śmieci na śmietnisku. Do tej pory płaciliśmy 230 zł. za tonę, a teraz 270 zł.,

- p. Burmistrz – podziękował firmie Gizałki za 10 lat współpracy - początki były trudne - ale ostatecznie współpraca układała się pomyślnie.

Brak więcej pytań.

Ad. 8
Interpelacje i zapytania

Brak

Ad. 9
Wolne głosy i wnioski

- p. A. Hauza – na jakich zasadach są zatrudniani geodeci w gminie (chodzi tu akurat o p. Kołeczko z Rawicza)?

- p. Sekretarz – korzystamy z Jego usług – jako rzeczoznawcy majątkowego, jest też geodetą i wykonuje nam mapki;

- p. S. Janiak – 28 lutego w sali portretowej w Rawiczu będzie gościł Minister Rolnictwa;

- p. S. Janiak – 7 marca w Lesznie organizowany jest protest przeciwko budowie kopalni, my mamy załatwione 2 autokary – i z tego miejsca mam prośbę do sołtysów - aby do 4 marca powiadomili Urząd Miasta i Gminy - ile osób z danej wioski by pojechało;

- p. E. Szymkowiak – jakie są koszty przejazdu?

- p. S. Janiak – nie ma żadnych;

- p. I. Mikołajewski – w Piątek Towarzystwo Miłośników Ziemi Jutrosińskiej na Gali Społeczno-Kulturalnej Powiatu Rawickiego otrzymało statuetkę Działacz Społeczny Roku;

- p M. Jakubowski – w związku ze zdarzeniem jakie miało miejsce na jutrosińskim zbiorniku – chodzi mi tu o utonięcie sarny i niepochlebne opinie o działaniach strażaków – wyjaśniam, że byliśmy w tej sprawie bezradni, ponieważ sanie, które posiadamy przeznaczone są na gruby lód. Zwracam się z prośbą o zakup łodzi, która by nam dużo ułatwiła (koszt zakupu to ponad 50.000 zł.). Musieliby być wówczas przeszkoleni również strażacy;

- p. S. Janiak – miało miejsce takie zdarzenie, ale sarenka nie utopiła się przez bezradność strażaków. A jeżeli już o nich chodzi, to już dawno wnosiliśmy o przeszkolenie grupy ratowników wodnych. Łódź zakupić można oczywiście, ale najpierw trzeba przygotować sobie ludzi pod to. Musimy o tym pomyśleć;

- p. M. Jędrkowiak - przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jutrosinie - podziękowała za wytypowanie jej do nagrody Działacz Społeczny Roku – przyznanej na Gali Społeczno-Kulturalnej Powiatu Rawickiego;

- p. A. Hauza – chciałbym poruszyć 2 sprawy: po pierwsze chodzi o parking na Rynku w Jutrosinie – jest mało miejsca, a poza tym stoi na nim kilka aut, które w ogóle nie są używane, a druga dotyczy dziur na drodze Rogożewo-Pawłowo;

- p. Burmistrz – drogę będziemy naprawiać, podbudowę mamy już zrobioną, a w dalszej części chciałbym skorzystać z II tury dofinansowania na ten cel.
A jeśli chodzi o parking na Rynku, to dużo osób przyjeżdża do pracy rano, a później koło godz. 20 dopiero odjeżdżają, są też tacy – chodzi mi tu o niektórych mieszkańców Rynku - co mają garaże z tyłu, a nie chce im się parkować tam, dlatego stoją na Rynku. Zrobiliśmy już dodatkowe pasy, a chcemy jeszcze przenieść przystanek w inne miejsce i też dojdzie miejsc wówczas. Można by wprowadzić parkomaty, ale na razie nie ma takiej potrzeby;

- p. N. Bartkowiak - po pierwsze gratuluję p. Jędrkowiak, bo jestem za ideą Uniwersytetu Trzeciego Wieku, chciałabym również przypomnieć o ustaleniu terminu następnej sesji oraz proszę o wyjaśnienie dlaczego ma być sprzedana gazownia, skoro mamy problem z mieszkaniami komunalnymi, a jednym z zadań Gminy jest zabezpieczenie potrzebującym mieszkańcom mieszkań komunalnych;

- p. Burmistrz – znalazł się klient, który chciałby kupić gazownię, ale jeszcze nic nie wiadomo. Mamy obecnie 4 mieszkania do dyspozycji, a jeśli na gazownię nie będzie chętnych, to lepiej będzie nam to sprzedać. Ale na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze żadnych decyzji podjętych;

- p. S. Janiak – termin następnej Sesji Rady Miejskiej to 21 marzec;

- p. P. Wachowiak – a co ze śmieciami płynnymi – kto ma koncesję na to?

- p. Burmistrz – wywozimy je na oczyszczalnię – koncesję ma nasza spółka,

- p. N. Bartkowiak – jeżeli sytuacja rodziny nie rokuje na dany dzień poprawy sytuacji materialnej, to takie mieszkanie powinno być ich docelowym. Mamy uchwałę dotyczącą opieki nad bezdomnymi psami, czy kotami, a co z ludźmi? Ponadto 60 osób złożyło wnioski, czyli problem z mieszkaniami jest. A co z modelarnią?

- p. Burmistrz – modelarnia jest nasza;

- p. Burmistrz – my nie mamy mieszkań socjalnych;

- p. Sekretarz – mieszkania komunalne stały się uciążliwe dla Gminy. Gminy nie posiadają żadnych instrumentów do egzekwowania należności. Kilka osób w Gminie bezczelnie to wykorzystuje. Jeśli Gmina zgłosiłaby się do sądu o eksmisję danych lokatorów, to wówczas kazano by jej przyporządkować danej rodzinie lokal socjalny. I kółko się zamyka. Ale na szczęście my nie mamy tego zasobu mieszkaniowego aż tak dużego. A potrzeby mieszkaniowe będą zawsze. Gazownia potrzebuje dużych nakładów finansowych z naszej strony. Ludzie, którzy mają złożone wnioski nie deklarują, że mają pieniądze na wyremontowanie tych mieszkań;

- p. S. Janiak – jest to temat rzeka, ale decyzja ostateczna jeszcze nie została podjęta;

- p. Burmistrz – 12 marca o godz. 19:00 w Szkaradowie, 13 marca o godz. 19:00 w Jutrosinie, a 14 marca o godz. 19:00 w Rogożewie odbędą się zebrania dotyczące kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych, dlatego zapraszam zainteresowanych mieszkańców.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków

Ad. 10

Zakończenie obrad

Na powyższym zakończono obrady XXIV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:

Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2013-03-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-26
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu