Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIV/156/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie: przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą „Trasy Rowerowe EuroVelo”

Uchwała Nr XXIV/156/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie: przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą „Trasy Rowerowe EuroVelo”

Numer uchwały: 156
Numer sesji: XXIV
Rok: 2013

Uchwała
Nr XXIV/156/2013

Rady Miejskiej

w Jutrosinie
z dnia 26 lutego 2013 roku

w sprawie: przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą „Trasy Rowerowe EuroVelo”

________________________________________________________________________

      Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 wraz z późn. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.


1. Rada Miejska w Jutrosinie wyraża zgodę na udział Miasta i Gminy Jutrosin w realizacji Projektu pod nazwą „Trasy Rowerowe EuroVelo na obszarze Miasta i Gminy Jutrosin wpisującego się w międzynarodowe szlaki rowerowe EuroVelo.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin do podpisania stosownych dokumentów związanych z realizacją Projektu na obszarze Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/156/2013
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 26 lutego 2013 roku

w sprawie: przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą „Trasy Rowerowe EuroVelo”


    Z uwagi na możliwość współdziałania na rzecz realizacji międzynarodowej inicjatywy turystyczno-rekreacyjnej pod nazwą „Trasy Rowerowe EuroVelo” podejmuje się uchwałę, celem upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin do podjęcia działań upowszechniających kulturę fizyczną, sport, rekreację i turystykę oraz promocję Miasta i Gminy Jutrosin w województwie wielkopolskim, Polsce i zagranicą. Projekt będzie realizowany w ramach międzynarodowych szlaków rowerowych EuroVelo. Ponadto Partnerzy wspierający realizację projektu EuroVelo uznają za ważny element prospołecznej polityki władz samorządowych oraz inicjatyw podjętych w ramach lokalnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i społecznością lokalną. Podjęcie uchwały przyczyni się do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w zakresie usług turystyczno-gastronomicznych. Podstawą finansowania projektu będą fundusze Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Zrealizowanie projektu stworzy warunki do pogłębienia integracji europejskiej zarówno w odniesieniu do społeczności subregionu, jak i w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw.
Miedzynarodowy projekt sieciowy Tras Rowerowych EuroVelo przewiduje budowę szlaków, tras, ścieżek rowerowych wraz z oznakowaniem (rozpoznawalnym w systemie międzynarodowym w oparciu o wytyczne Europejskiej Federacji Cyklistów i prawo polskie) oraz budowę, rozbudowę, modernizację i adaptację obiektów w celu wybudowania Centrów Rowerowych, służących propagowaniu aktywności fizycznej, zdrowego trybu życia oraz promocji regionu i wpisujących się w ogólnoeuropejski nurt mobilności aktywnej z wykorzystaniem przyjaznych środowisku środków transportu. Projekt opiera się na wykorzystaniu unikalnych walorów środowiska naturalnego na terenie województwa wielkopolskiego oraz zainteresowania tym bogactwem mieszkańców, a także turystów z Polski i zagranicy poprzez stworzenie warunków do uprawiania i rozwoju kwalifikowanej turystyki rowerowej.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2013-03-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-03-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu