Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ 23/2012 z XXIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 27.12.2012r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ 23/2012 z XXIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 27.12.2012r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: 23
Rok: 2012

PROTOKÓŁ 23/2012

z XXIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,

która odbyła się dnia 27.12.2012r., o godz. 13:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
_________________________________________________________________


Obecni na Sesji Radni:

1. Barteczka Mirosław
2. Bartkowiak Natalia
3. Hauza Adam
4. Jakubowski Marian
5. Janiak Stanisław
6. Kalka Walerian
7. Kapała Anna
8. Kozica Marek
9. Machowicz Janina
10. May Jakub
11. Mikołajewski Ireneusz
12. Samol Szczepan
13. Stróżyński Łucjan
14. Wybierała Piotr
15. Zuziak Józef


Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.


           Otwarcia XXIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości Pana Zygmunta Wolnego - Starostę Powiatu Rawickiego, Pana Krzysztofa Nowaka - Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu, Pana Sławomira Rojdę - Komendanta PSP w Rawiczu, Pana Zbigniewa Gąsiora - Przewodniczącego Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Rawiczu, Ks. Kanonika Stanisława Matuszczaka, Proboszcza Kazimierza Białka, Proboszcza Piotra Zawidzkiego, Kanonika Jerzego Szczepaniaka, Kierownika Rewiru Dzielnicowych - Pana Pawła Jernasia, Pana Marcina Juskowskiego oraz Pana Krystiana Kaczmarka, Dyrektorów i Prezesów zakładów pracy, Przedsiębiorców, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza oraz Panią Skarbnik.

Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy pełen skład Radnych, jest ona zatem władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.


Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:
I. Część robocza
1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2012
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2012-2021
5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2013-2021 według następującego porządku:
- przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2013-2021 przez Burmistrza Miasta i Gminy;
- przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin;
- wyrażenie stanowiska przez Burmistrza do wniosków zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie;
- głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2013-2021
6. Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2013 według następującego porządku:
- przedstawienie projektu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2013 przez Burmistrza Miasta i Gminy;
- przedstawienie opinii do projektu budżetu przez Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej;
- przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie o projekcie budżetu;
- stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w sprawie przedstawionych opinii i wniosków;
- zgłaszanie poprawek, dyskusja oraz głosowanie poprawek do projektu budżetu;
- głosowanie nad uchwałą w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2013
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin
8. Interpelacje i zapytania
9. Wolne głosy i wnioski
II. Część okolicznościowa Sesji związana ze Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowym 2013 rokiem


Porządek obrad Rada przyjęła bez sprzeciwu.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy Sesjami

- odbyło się podsumowanie sportowej rywalizacji szkół Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego,
- uczestniczyłem w Wigilii organizowanej przez Koło Emerytów i Rencistów,
- uczestniczyłem w Wigilii przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Rawickiego, która w tym roku odbyła się u nas,
- uczestniczyłem w naradzie WOKISS-u w Poznaniu,
- uczestniczyłem w spotkaniu z firmą, która wykonuje Strategię Rozwoju Powiatu Rawickiego,
- uczestniczyłem w obradach Komisji Stałych Rady.

Brak pytań ze strony Radnych

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2012

          Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXIII/149/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 grudnia 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2012-2021

        Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Wszelkie zmiany, które wprowadzamy w budżecie musimy również uwzględnić w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin. Taki jest wymóg. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXIII/150/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 grudnia 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2013-2021 według następującego porządku:

- przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2013-2021 przez Burmistrza Miasta i Gminy


       Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Jutrosin przygotowana została na lata 2013-2021. Długość okresu objętego prognozą wynika z Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Na wydatki majątkowe w roku 2013 przewidziano ogółem kwotę 707.000,00 zł. Ze względu na brak możliwości finansowych odstąpiono od realizacji zadania pn. „Projekt i budowa oświetleń wsi Dubin, Bartoszewice” oraz przesunięto realizację projektu pn.: „Kształtowanie centrum wsi Śląskowo oraz kształtowanie centrum wsi Pawłowo” na rok 2014.

W roku 2014
przewidziano na wydatki majątkowe kwotę ogółem 3.506.808,00 zł. i do realizacji następujące zadania:
- budowa obiektów sportowych – Szkaradowo – zaplanowano na ten cel kwotę 500.000,00 zł.. Pierwsze starania o realizację tej inwestycji poczyniono od roku 2005. Dokumentację projektową zaplanowano do sfinansowania w roku 2013. Realizacja tego zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania tej inwestycji (zadania zaplanowano w latach 2005-2016);
- kształtowanie centrum wsi Śląskowo oraz kształtowanie centrum wsi Pawłowo, zaplanowano na ten cel kwotę 940.000,00 zł. (projekt dofinansowany ze środków UE – umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego),
- zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Jutrosinie na cele rekreacyjne. Budowa wiatraka jako platformy widokowej i infrastruktura towarzysząca. W roku 2014 zaplanowano na ten cel kwotę 775.000,00 zł. (realizacja zadania przewidziana jest na lata 2013-2014),
- zadania o charakterze majątkowym jednoroczne; przewidziano na ten cel kwotę 1.291.808,00 zł.

W roku 2015 przewidziano na wydatki majątkowe kwotę ogółem 4.554.249,00 zł. i do realizacji następujące zadania:
- budowa obiektów sportowych – Szkaradowo; zaplanowano na ten cel kwotę 1.950.000,00 zł; kontynuacja prac rozpoczętych w roku 2014,
- budowa kanalizacji sanitarnej Śląskowo – Domaradzice; zaplanowano na ten cel kwotę 1.500.000,00 zł. Przewiduje się na ten rok wykonanie prac budowlanych, jednak realizacja tego zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania; w przeciwnym razie Gmina odstąpi od realizacji tej inwestycji.
- zadania o charakterze majątkowym jednoroczne; przewidziano na ten cel kwotę 1.104.249,00 zł.

W roku 201
6 przewidziano na wydatki majątkowe kwotę ogółem 4.516.500,00 zł. i do realizacji następujące zadania:
- projekt i modernizacja ul. Wrocławskiej; zaplanowano na ten cel kwotę 1.016.500,00 zł. Pierwsze starania o realizację i wydatki z tym związane poczyniono od roku 2008. Realizacja tego zadania zaplanowana jest na rok 2016.
- budowa kanalizacji sanitarnej Śląskowo – Domaradzice; zaplanowano na ten cel kwotę 2.000.000,00 zł. Przewiduje się na ten rok wykonanie prac budowlanych, jednak realizacja tego zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania; w przeciwnym razie Gmina odstąpi od realizacji tej inwestycji;
- budowa obiektów sportowych – Szkaradowo – zaplanowano na ten cel kwotę 1.500.000,00 zł; kontynuacja i zakończenie prac rozpoczętych w roku 2014.
W latach 2017-2021 Gmina posiada środki do dyspozycji, które zamierza przeznaczyć na inwestycje, jednak na chwilę obecną nie określono szczegółowo zadań.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczących Komisji Stałych Rady o wyrażenie stanowiska do przedstawionego projektu.

- komisja rewizyjna – opinia pozytywna,
- komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu – opinia pozytywna;
- komisja rolnictwa i ochrony środowiska – opinia pozytywna;
- komisja budżetu i rozwoju gospodarczego – opinia pozytywna.

- przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin


        Głos zajęła Pani Skarbnik – Grażyna Niedbała. Przedstawiła Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jutrosin. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 11/2009 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 lipca 2009r. działając na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 ze zmianami), po rozpoznaniu wyraża o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Jutrosin opinię pozytywną z uwagą.

- wyrażenie stanowiska przez Burmistrza do wniosków zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie

brak wniosków – uwaga nie jest znacząca

- głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2013-2021

Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – 1 (p. A. Kapała). Dziękuję – zatem uchwała Nr XXIII/151/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2013-2021 została przyjęta przez Radę z 1 głosem wstrzymującym się.

Uchwała stanowi załącznik 5 do protokołu.

Ad. 6

Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2013 według następującego porządku:

- przedstawienie projektu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2013 przez Burmistrza Miasta i Gminy

       Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie – 21.831.171,00 zł., z tego dochody bieżące w kwocie – 21.230.612,00 zł., a dochody majątkowe w kwocie – 600.559,00 zł.. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie – 20.572.793,00 zł., z tego: wydatki bieżące w kwocie 19.865.793,00 zł., wydatki majątkowe w kwocie – 707.000,00 zł. Dalej na:
- rolnictwo i łowiectwo przeznacza się kwotę – 65.961,00 zł.
- transport i łączność – 584.526,00 zł.
- turystykę – 250.000,00 zł.
- gospodarkę mieszkaniową – 181.375,00 zł.
- administrację publiczną – 2.018.233,00 zł.
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 125.800,00 zł.
- obsługę długu publicznego – 321.000,00 zł.
- oświatę i wychowanie – 11.095.785,00 zł.
- ochronę zdrowia – 121.000,00 zł.
- pomoc społeczną – 3.655.813,00 zł.
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 263.561,00 zł.
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 722.038,00 zł.
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 830.559,00 zł.
- kulturę fizyczną – 182.858,00 zł.

Wydatki majątkowe realizowane w roku 2013:
- przebudowa drogi gminnej Grąbkowo – Dębina,
- zakup komputerów i oprogramowania,
- zakup elementów na place zabaw,
- zakup wiaty przystankowej – sołectwo Ostoje

Zadania majątkowe wieloletnie w roku 2013:

- zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Jutrosinie na cele rekreacyjne. Budowa wiatraka jako platformy widokowej i infrastruktura towarzysząca (okres realizacji 2012-2014),
- budowa obiektów sportowych – Szkaradowo (okres realizacji 2005-2016).

Na koniec Burmistrz zwrócił się do Rady o zaakceptowanie projektu budżetu i przegłosowanie. Szczegóły budżetu znajdują się do wglądu w Sekretariacie Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin. Projekt budżetu został przedłożony Przewodniczącemu Rady, który to niezwłocznie przekazał go Radnym do rozpatrzenia na Komisjach Stałych Rady.

Na posiedzeniach Komisji omawiano szczegóły projektu budżetu.

Przewodniczący podziękował Burmistrzowi za przedstawienie projektu budżetu.

- przedstawienie opinii do projektu budżetu przez Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej:

Przewodniczący poprosił przewodniczących Komisji Stałych Rady o przedłożenie opinii do projektu budżetu :

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – opinia pozytywna;
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna;
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna;
Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna.

Brak pytań ze strony Radnych.

Przewodniczący wszystkich komisji stałych wyrazili opinię pozytywną do projektu budżetu.

- przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie
o projekcie budżetu.


        Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 11/2009 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 lipca 2009r. działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 ze zmianami), wyraża o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin na 2013 rok opinię pozytywną z uwagą.

- stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w sprawie przedstawionych opinii i wniosków

brak wniosków – uwaga nie jest znacząca

- zgłaszanie poprawek, dyskusji oraz głosowanie poprawek do projektu budżetu.
Brak poprawek do projektu budżetu.

- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej po poprawkach

Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2013. Po odczytaniu projektu budżetu Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały Nr XXIII/152/2012: Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki – 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XXIII/152/2012 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Przewodniczący podziękował za uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin.

Burmistrz również podziękował Radnym za podjęcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2013 – będziemy go wspólnie realizować – dodał Burmistrz.

Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin

      Głos zajął Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zenon Łakomy. Jak wiadomo Gmina Jutrosin jest członkiem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Wszystko idzie z dużym trudem i opóźnieniem. Pojawiły się wątpliwości kto powinien zająć się uchwaleniem tego regulaminu: czy gmina czy związek? Żeby uniknąć zarzutów ze strony Wojewody Wielkopolskiego o nie wywiązaniu się ze strony Gminy z tego obowiązku - Pan Burmistrz proponuje aby ten regulamin uchwalić. Mówi on m.in. o: wielkościach pojemników, częstotliwości wywozu śmieci, obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta domowe, zasadach utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, czy też wyznaczeniu obszarów podlegających deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania.

- p. Sekretarz – do tego tematu będziemy szczegółowo wracali – jak zobaczymy – jakie rozwiązania podejmie w tym zakresie Związek;

- p. Sz. Samol – ludzie pytają się, czemu nie zostajemy przy Gizałkach;

- p. Sekretarz – jak wiemy w zakresie gospodarki odpadami czeka nas wszystkich rewolucja, chodzi tu przede wszystkim o koszty. Kwestia segregacji śmieci - będzie to główny współczynnik. Różnica między odpadami segregowanymi, a niesegregowanymi będzie znacząca. Tych cen nie ma niestety jeszcze ustalonych, o tym zadecyduje Związek. Jeśli chodzi o firmę Gizałki to jesteśmy – jako Gmina - z jej usług zadowoleni i nie jest powiedziane, że jak wygra przetarg (bo przetarg musi być) - będzie działać na terenie naszej Gminy dalej;

- p. R. Krzyżosiak – pamiętajmy o tym, aby z 3 – miesięcznym okresem wypowiedzieć umowy zawarte z firmą Gizałki;

- p. St. Janiak – na pierwszą sesję po Nowym Roku będziemy chcieli zaprosić przedstawiciela firmy Gizałki, aby nam wszystkie te kwestie wyjaśnił;

- p. I. Mikołajewski – czyli jest szansa, że dalej będzie firma Gizałki na naszym terenie?

- p. Burmistrz – będzie ogłoszony przetarg, nikt nie wie kto go wygra. Na razie nie wiemy jakie będą ustalone ceny. Będzie trzeba pomyśleć jak pomóc rodzinom wielodzietnym. Jakieś większe szczegóły będą myślę znane z początkiem Nowego Roku. Z tego co wiem mieszkańcy będą musieli składać deklaracje, ile osób mieszka w danym budynku. Wzory takie, jak również wzory wypowiedzeń umowy z firmą Gizałki będziemy udostępniać na stronie internetowej.

Brak więcej pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – 2 (p. N. Bartkowiak, p. J. Zuziak). Dziękuję zatem Uchwała Nr XXIII/153/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 grudnia 2012 roku została przyjęta przez Radę z 2 głosami wstrzymującymi się.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8
Interpelacje i zapytania

Brak

Ad. 9
Wolne głosy i wnioski

- p. Sławomir Rojda – podziękował za współpracę Gminy Jutrosin z Komendą Powiatowej Straży Pożarnej w Rawiczu, dziękując przede wszystkim za podjęcie przez Radnych uchwały dotyczącej dofinansowania zakupu samochodu dla komendy. Na koniec złożył wszystkim obecnym życzenia noworoczne;

- p. Krzysztof Nowak – również podziękował za współpracę z Komendą Powiatową Policji w Rawiczu, za dofinansowanie przez Gminę Jutrosin zakupu dwóch nowych samochodów policyjnych oraz za wsparcie finansowe rewiru dzielnicowych, m.in. wspomagając ich w zakup paliwa;

- p. St. Janiak – podziękował zarówno p. Rojdzie, jak i p. Nowakowi za głos, życząc zarazem aby współpraca na linii Gmina – Straż, oraz Gmina – Policja układała się tak jak do tej pory, czyli dobrze.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

       Po 10-minutowej przerwie rozpoczęła się część okolicznościowa sesji – na początku której wręczono listy gratulacyjne oraz pamiątkowe zegarki wyróżniającym się sportowcom z Gminy Jutrosin – Panu Krystianowi Kaczmarkowi oraz Panu Marcinowi Juskowskiemu. Wyróżniony został również Pan Maciej Żyto (jednak nie był On obecny na sesji).

Następnie ks. Dziekan – Stanisław Matuszczak modlitwą wprowadził obecnych w nastrój świąteczny. Podzielono się opłatkiem oraz złożono świąteczno - noworoczne życzenia.

Ad. 10

Zakończenie obrad

Na powyższym zakończono obrady XXIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:

Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2013-01-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu