Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXIII/151/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie:uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2013 – 2021.

UCHWAŁA Nr XXIII/151/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie:uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2013 – 2021.

Numer uchwały: 151
Numer sesji: XXIII
Rok: 2012

UCHWAŁA Nr XXIII/151/2012
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin
na lata 2013 – 2021.

________________________________________________________________________


       Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) -Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2013 – 2021 obejmującą:
1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. objaśnienia przyjętych wartości stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:
1. programy, projekty lub zadania - w tym: związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2.

§ 4.
Traci moc Uchwała Nr XII/86/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2012 – 2021.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2013-01-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu