Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ 22/2012 z XXII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 22.11.2012r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ 22/2012 z XXII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 22.11.2012r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: 22
Rok: 2012

PROTOKÓŁ 22/2012

z XXII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,

która odbyła się dnia 22.11.2012r., o godz. 13:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

__________________________________________________________________


Obecni na Sesji Radni:


1. Barteczka Mirosław
2. Bartkowiak Natalia
3. Hauza Adam
4. Jakubowski Marian
5. Janiak Stanisław
6. Kapała Anna
7. Kozica Marek
8. Machowicz Janina
9. May Jakub
10. Mikołajewski Ireneusz
11. Samol Szczepan
12. Stróżyński Łucjan
13. Wybierała Piotr
14. Zuziak Józef


Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.


      Otwarcia XXII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał Panią Wiesławę Krajka – pracownika MGOPS w Jutrosinie, Kierownika Rewiru Dzielnicowych – Pana Pawła Jernasia, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza oraz Panią Skarbnik.

Przewodniczący Rady poinformował, że na 15 Radnych, obecnych na sesji jest 14 - większość qworum – co oznacza, że podejmowane przez Radę uchwały będą prawomocne (nieobecność Radnego W. Kalki jest usprawiedliwiona).

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2012.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny 1 dt żyta, przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Jutrosin na 2013 rok
5. Podjęcie decyzji o nieobniżaniu ustalonej Komunikatem Prezesa GUS-u ceny 1 m³ drewna dla potrzeb wymiaru podatku leśnego na rok 2013
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Jutrosinie
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Jutrosin na stałe obwody głosowania
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jutrosin oraz granic ich obwodów
9. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013
11. Interpelacje i zapytania.
12. Wolne głosy i wnioski
13. Zakończenie

Porządek obrad Rada przyjęła bez sprzeciwu.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy Sesjami

- 11 listopada obchodziliśmy uroczyście na Rynku Święto Niepodległości – dziękuję z tego miejsca wszystkim delegacjom oraz pocztom sztandarowym;
- 12 listopada w Gminnym Centrum Kultury odbył się koncert operetkowy;
- odbyła się narada z sołtysami;
- uczestniczyłem w Międzynarodowych Targach Poznańskich POLEKO 2012;
- uczestniczyłem w obradach 2 Komisji Stałych Rady Miejskiej – w pozostałych 2 nie mogłem – ale był za to sekretarz;
- zaczynamy cykl zebrań odnośnie zmiany studium uwarunkowań Gminy Jutrosin (konsultacje społeczne odnośnie budowy elektrowni wiatrowych na naszym terenie).

Brak uwag ze strony Radnych

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2012

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność Radnego W. Kalki usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXII/142/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 listopada 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny 1 dt żyta, przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Jutrosin na 2013 rok

Głos zajął Pan Burmistrz – Pan Zbigniew Koszarek. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego określił cenę 1 dt żyta w wysokości 75,86 zł. Proponuję, aby obniżyć tę cenę do kwoty 60 zł.

Przewodniczący Rady – Pan Stanisław Janiak poprosił wszystkie Komisje Stałe Rady do ustosunkowania się do tej kwoty.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – p. P. Wybierała – nasza komisja jest za przyjęciem kwoty 60 zł., ale nie jednogłośnie;
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – kwota 60 zł. - opinia pozytywna;
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu – kwota 60 zł. - opinia pozytywna;
Komisja Rewizyjna – p. N. Bartkowiak – mając na uwadze, że od 2014 roku ma być zniesiony podatek rolny, zaproponowaliśmy, by tym razem podnieść stawkę o 4% w relacji do tegorocznej, czyli zamiast 50 zł., żeby było 52 zł.


Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie stawki 60 zł. za 1 dt żyta.
7 Radnych było „za”, 4 „przeciw” (p. N. Bartkowiak, p. Sz. Samol, p. M. Jakubowski, p. P. Wybierała), a 3 Radnych wstrzymało się od głosu (p. J. Machowicz., p. M. Kozica, i p. Ł. Stróżyński).


Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 8”za” (nieobecność Radnego W. Kalki usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – 4 (p. N. Bartkowiak, p. Sz. Samol, p. M. Jakubowski, p. P. Wybierała), kto się wstrzymał – 2 (p. M. Kozica, p. J. Machowicz). Dziękuję zatem Uchwała Nr XXII/143/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 listopada 2012 roku została przyjęta przez Radę z 4 głosami przeciwnymi oraz 2 głosami wstrzymującymi się.

Uchwała stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie decyzji o nieobniżaniu ustalonej Komunikatem Prezesa GUS-u ceny 1 m³ drewna dla potrzeb wymiaru podatku leśnego na rok 2013

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie stawki ceny 1m³ drewna dla potrzeb wymiaru podatku leśnego na 2013 rok. Nie podejmujemy w tym temacie uchwały, jednak aby utrzymać ustawowo określoną cenę 1m³ drewna decyzja Rady musi zostać podjęta i przegłosowana.

Rada przegłosowała ustawowo określoną ceną 1m³ drewna jednogłośnie.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Jutrosinie

Głos zajął Pan Burmistrz – Pan Zbigniew Koszarek. Droga będąca przedmiotem niniejszej uchwały jest nowobudowaną drogą gminną, spełniającą funkcję drogi publicznej, określoną w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin opracowanego dla „Osiedla Słonecznego”. Nadanie nazwy ulicy jest niezbędne dla jej właściwego oznaczenia w układzie dróg gminnych i właścicieli działek budowlanych. Nazwanie ulicy - Lawendowa – uzyskało aprobatę Samorządu Mieszkańców Jutrosina podczas zebrania w dniu 29 października 2012 roku.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność Radnego W. Kalki usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXII/144/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 listopada 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Jutrosin na stałe obwody głosowania

Głos zajął Pan Burmistrz – Pan Zbigniew Koszarek. 25 września dokonaliśmy nowego podziału Gminy Jutrosin na okręgi wyborcze, dlatego teraz musimy podzielić Gminę na stałe obwody głosowania. Obwody głosowania tworzy się w celu przeprowadzania głosowania w wyborach powszechnych oraz w wyborach przeprowadzanych w trakcie kadencji organów przedstawicielskich. Obwód głosowania stanowi obszar działania jednej obwodowej komisji wyborczej przeprowadzającej głosowanie w jednym lokalu wyborczym. Projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

Podział Gminy Jutrosin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych:


Obwód głosowania nr 1
Granice obwodu głosowania: miasto Jutrosin – ulice: A. Mickiewicza, Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Dolna, Dworcowa, Garncarska, H. Sienkiewicza, Izydora Kaminiarza, Jana Gawrońskiego, Kasztanowa, Klonowa, Krótka, Kwiatowa, Lawendowa, Lipowa, Ogrodowa, Podgórna, Polna, Powstańców, Rynek, Słoneczna, Sportowa, Szkolna, T. Kościuszki, Wodna, Wrocławska, Zielona, 700-lecia i 22-stycznia.
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie.

Obwód glosowania nr 2
Granice obwodu glosowania: sołectwa: Bartoszewice, Bielawy, Grąbkowo, Nad Stawem, Nowy Sielec, Pawłowo, Piskornia, Płaczkowo, Rogożewo, Stary Sielec, Szymonki, Zmysłowo, Zygmuntowo, Żydowski Bród.
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie.

Obwód głosowania nr 3

Granice obwodu głosowania: sołectwa: Domaradzice-Borek, Domaradzice, Dubin (nr 1-97), Dubin (nr 98 - do końca), Śląskowo, Wielki Bór i Zaborowo.
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa w Dubinie.

Obwód glosowania nr 4
Granice obwodu głosowania: sołectwa: Bonowo, Janowo, Jeziora, Katarzynowo, Ostoje, Stasin, Szkaradowo (nr 1-126), Szkaradowo (nr 127- do końca).
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Zespół Szkół w Szkaradowie.

Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność Radnego W. Kalki usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXII/145/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 listopada 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Po tym pkt. ogłoszono 10 minutową przerwę.
Obrady wznowiono od pkt 8.

Przed omawianiem kolejnego pkt p. I. Mikołajewski poinformował obecnych o organizowanym szkoleniu dotyczącym wdrażania lokalnych strategii rozwoju.

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jutrosin oraz granic ich obwodów

Głos zajął Pan Burmistrz – Pan Zbigniew Koszarek. Uchwałą tą nie zmieniamy nic innego poza nazewnictwem niektórych miejscowości, np. Stary Sielec, czy Nowy Sielec (gdzie dawniej było Sielec Stary, czy Sielec Nowy).
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność Radnego W. Kalki usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXII/146/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 listopada 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

Głos zajął Pan Burmistrz - Pan Zbigniew Koszarek. Temat był omawiany na komisjach. Od 2003 roku corocznie trzeba taki program współpracy układać. Celem programu jest stworzenie warunków do zwiększania aktywności społeczności Gminy Jutrosin, zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów, określenie zasad, obszarów i kierunków form wzajemnej współpracy.
Rada Miejska w Jutrosinie za priorytetowe na rok 2013 przyjmuje zadania z zakresu:
- ochrony zdrowia;
- działań na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych;
- przeciwdziałania patologiom społecznym;
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury;
- działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
- promocji gminy.
Organy pozarządowe zobowiązują się, że będą prowadzić wszystko zgodnie z prawem, a gmina zorganizuje na początku roku konkurs ofert.

Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „14” za (nieobecność Radnego W. Kalki usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuje zatem uchwała Nr XXII/147/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 listopada 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013

Głos zajęła Pani Wiesława Krajka. Podstawą realizacji Programu jest szeroka współpraca instytucji pomocy profesjonalnej i organizacji pozarządowych działających w tym obszarze. Mają one w swojej ofercie szeroki wachlarz działań specjalistycznych, pomocowych, jak i oddziaływań profilaktycznych kształtujących pozytywne postawy i wartości szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Działania zawarte w Gminnym Programie skierowane są nie tylko do osób z problemem alkoholowym, ale także do ich rodzin. Bowiem członkowie rodziny, podobnie jak osoba z problemem alkoholowym, podlegają niszczącym skutkom długotrwałego oddziaływania alkoholu. Przebieg konfliktów rodzinnych, wywołanych nadużywaniem alkoholu, wiąże się często z użyciem siły i bywa niejednokrotnie bardzo dramatyczny. Sprawcami aktów przemocy w rodzinie są zazwyczaj mężczyźni znajdujący się pod wpływem alkoholu, natomiast ofiarami najczęściej bywają dzieci, kobiety oraz osoby starsze. Dodatkowym problemem, który często dotyka rodziny z problemem alkoholowym jest ubóstwo materialne, które w efekcie może prowadzić do wykluczenia społecznego. Dochodzi do tego osłabienie funkcji opiekuńczo – wychowawczej rodziny, co naraża w sposób szczególny dzieci i młodzież wychowującą się w takiej rodzinie. W ramach Programu prowadzone są różnorodne formy oddziaływań profilaktycznych. Są one skierowane nie tylko do dzieci i młodzieży z grupy ryzyka. Promując zdrowy styl życia, możliwość fajnego spędzania czasu wolnego chcemy dotrzeć do jak największej grupy młodzieży. Wiemy bowiem, a potwierdzają to badania naukowe, że napoje alkoholowe są szeroko rozpowszechnione wśród młodych ludzi. Jest wiele przyczyn dla których dzieci i młodzież sięgają po alkohol, m.in.: ciekawość wynikająca z młodego wieku, moda, naciski grupy rówieśników, przekonanie, że alkohol sprzyja dobrej zabawie, ciche przyzwolenie dorosłych, brak ciekawszych możliwości spędzania czasu wolnego. Szczególną uwagę należy zwrócić na psychiczne, społeczne i zdrowotne skutki nadużywania alkoholu przez młodzież. Nadużywanie go może doprowadzić, zwłaszcza w młodym wieku do uzależnienia – patologii biologicznej jak i społecznej.

ZADANIA GMINY DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGRAMU:

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:
Zadanie 1 - kontynuacja działań Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar i sprawców przemocy, zakres finansowania działalności Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego obejmuje m.in.: wynagrodzenie osób pełniących dyżury (psycholog, prawnik).
Zadanie 2 - współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dzieci z rodzin alkoholowych.
Zadanie 3 - współpraca z biegłymi sądowymi, psychologiem i psychiatrą w zakresie kierowania osób uzależnionych na badania w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i ustalenia sposobu leczenia, zakres finansowania obejmuje m.in.: koszty opinii biegłych.
Zadanie 4 - udzielanie pomocy grupom anonimowych alkoholików w przypadku podjęcia przez nich działalności na terenie gminy.

II. Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe-szczególnie pomocy psychospołecznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie
Zadanie 1 - pomoc prawna i psychologiczna dla rodzin osób uzależnionych w ramach punktu konsultacyjnego.
Zadanie 2 - pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla osób współuzależnionych i doświadczających przemocy domowej.
Zadanie 3 - budowanie lokalnej koalicji osób, służb, instytucji i organizacji w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Współdziałanie w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego.
Zadanie 4 - edukacja publiczna - ulotki, broszury, poradniki.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczych i socjoterapeutycznych
Zadanie 1 - kontynuowanie działalności trzech świetlic środowiskowych przy szkołach w Jutrosinie, Dubinie i Szkaradowie.
Zadanie 2 - realizowanie w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych programów profilaktycznych wpisujących się w szkolne programy profilaktyki.
Zadanie 3 - dofinansowanie wypoczynku letniego (kolonii, obozów, półkolonii, „zielonych szkół”) dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy.
Zadanie 4 - prowadzenie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką problemów uzależnień.
Zadanie 5 - organizowanie szkoleń różnych grup zawodowych i społecznych w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie.
Zadanie 6 - dofinansowanie zakupu nowych elementów placów zabaw oraz naprawa i odnowienie już istniejących.
Zadanie 7 - wspieranie i dofinansowanie działań z zakresu pozalekcyjnych zajęć sportowych i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży.
Zadanie 8 - prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej.
Zadanie 9 - wspieranie i dofinansowanie działań podejmowanych przez ośrodek kultury, kluby sportowe i inne podmioty w zakresie organizacji imprez dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych
Zadanie 1 - wspieranie finansowe i organizacyjne instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo rozwiązywaniem problemów alkoholowych .

V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
Zadanie 1 - dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia, zgodnie z art.18 ust.8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jak również prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.

Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały, a zarazem za przyjęciem przedstawionego przez p. W. Krajkę Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok - proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność Radnego W. Kalki usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXII/148/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 listopada 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała wraz z całym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Ad. 11
Interpelacje i zapytania

Brak

Ad. 12
Wolne głosy i wnioski

- p. M. Barteczka – rozmawiałem z mieszkańcami Jezior o dofinansowaniu do przydomowych oczyszczalni ścieków, czy jest jeszcze coś takiego?

- p. Burmistrz – w następnym roku będziemy się starać przygotować taką uchwałę dotyczącą zwrotu kosztów, ale najpierw trzeba przeanalizować to, co Narodowy Fundusz oferuje w tym zakresie;

- p. J. May – chciałem zapytać kiedy Burmistrz wreszcie oczyści w Jutrosinie atmosferę i to tak dosłownie. Wszyscy dobrze wiemy, że prawie każdy tu coś hoduje, jak nie świnie, to krowy. Jak ktoś ma psa, to też on może śmierdzieć. Ale albo zaczniemy wszystkich gonić i robimy z tym jakiś porządek, albo kończymy ten temat. Przeczytałem dokładnie regulamin czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin, w którym jasno jest napisane, że w mieście nie można hodować zwierząt. Tylko niech teraz Burmistrz zmusi wszystkich do zaniechania hodowli. Nie chcę tu nikogo bronić, ani Państwa z ulicy Powstańców, którzy moim zdaniem są tu wręcz szkalowani, ani nikogo innego. Uważam, że albo wszyscy robimy tak, jak być powinno, albo wszyscy siedzimy cicho. Myślę, że ten smród pochodzi nie tylko z gospodarstwa tych Państwa. Uważam, że tej nienawiści już wystarczy;

- p. Burmistrz – wkrótce będziemy uchwalać regulamin śmieciowy w naszej Gminie i wtedy te tematy wyjdą. Póki co widzę jeden ważny plus. Obsada w tym gospodarstwie już się zmniejszyła. Rolnik daje już pasze z biokomponentami i te zapachy też już są inne. To nie jest łatwy temat. Nie da się tego szybko załatwić;

- p. Burmistrz - czasem z komina leci większy smród. Przychodzą do mnie mieszkańcy i mówią, że sąsiedzi palą plastiki. Dzwoniłem już do Prezesowej Gminnej Spółdzielni, że palacz tak ładuje do pieca, że cały rynek jest w dymie i nie idzie „udychać”. Co do sprawy nieprzyjemnych zapachów, to w gospodarstwie był już nadzór budowlany i nic nie stwierdził. Wkrótce będzie tam też kontrola z agencji. Wiadomo, że w jeden dzień nikt nie przeniesie gospodarstwa. Nie da się tego też załatwić jedną uchwałą;

- p. J. May – czytałem wypowiedź Pani z sanepidu i Pana z ochrony środowiska, którzy mówią jednoznacznie, że rozwiązanie sprawy leży w gestii Burmistrza. Pytanie z naszej strony – jaka będzie dalsza decyzja? W tej chwili naprawdę wytworzyła się niezdrowa atmosfera. Za dużo tu złości i nienawiści. Tamci Państwo też płacą podatki i są naszymi mieszkańcami i uważam, że w żaden sposób nie powinno się ich potępiać. Jak tak przejdziemy się ulicami, to prawie w każdym chlewiku ktoś coś trzyma. Uważam, że nie przystoi takie zachowanie w naszym małym środowisku;

- p. M. Jakubowski – chciałbym się ustosunkować do tej sprawy. Nam nie chodzi o likwidację, tylko o zmniejszenie obsady. Pani Peplińska obraziła mnie w prasie – twierdząc, że ja osobiście interweniuję w tej sprawie. A ja mam zebranych ponad 90 podpisów. Dałem dzisiaj do redakcji „Życia Rawicza” nowy list w tej sprawie, który będzie opublikowany w następnym numerze;

- p. I. Mikołajewski – pamiętam sytuację sprzed jakiś 15 lat, kiedy Państwo o których tu mowa zobowiązali się do przeniesienia zwierząt do nowo wybudowanego gospodarstwa w Grąbkowie. Padają tu liczby obsady takie, że głowa boli. Uważam, że protest jest jak najbardziej słuszny. Sam mieszkam w bloku i latem nie mogę otworzyć okna. Nie wyobrażam sobie, żeby mieć je cały czas zamknięte, a kiedy są jeszcze włączone wentylatory, to jest gehenna. Często jestem w Nowym Sielcu – wiosce, gdzie prawie każdy coś hoduje i tam takiego smrodu nie ma. Ja tam nic nie czuję;

- p. M. Kurzawa – śmierdzi wszędzie. Ludzie! Zrozumcie, że tym bardziej będzie śmierdzieć, jak będzie wiało od wschodu. Poza tym od 1 stycznia zmieniają się przepisy i ten rolnik będzie musiał ograniczyć hodowlę. Będzie musiał respektować przepisy dotyczące choćby trzymania w kojcach macior. Zobaczycie sprawa sama się rozwiąże;

- p. M. Kozica – czy Gmina pomoże w dokończeniu chodnika w Starym Sielcu?

- p. Burmistrz – okaże się jaki budżet zostanie uchwalony przez powiat;

- p. R. Krzyżosiak – budżet powiatu w przyszłym roku będzie naprawdę bardzo ciężki, tam gdzie samorządy się włączą tam będzie pomoc;

- p. I. Mikołajewski – podziękował za kwestę na jutrosińskim cmentarzu 01 listopada;

- p. P. Wachowiak – zwracam się z prośbą o przypilnowanie budowy transformatora w Pawłowie;

- p. N. Bartkowiak – czy oczyszczenie rowu w Dubinie jest ujęte w przyszłorocznym budżecie, bo jeśli temat ten będzie zbagatelizowany, a ktoś poinformuje ochronę środowiska, to konsekwencje mogą być dużo większe;

- p. Burmistrz – najpierw niech cały Dubin podłączy się do kanalizacji;

- p. Burmistrz – 27 grudnia mamy ostatnią w tym roku sesję, na której oprócz budżetu na przyszły rok, będziemy uchwalać również regulamin śmieciowy;

- p. S. Janiak – proponuję zaprosić przedstawiciela firmy Gizałki na styczniową sesję;

- p. N. Bartkowiak – ludzie są cały czas nagabywani przez firmę Gizałki, aby wykupowali kontenery;

- p. Burmistrz – nie ma jednoznacznej odpowiedzi w tym temacie, jeśli właściciel chce to kupuje, firma będzie nagabywała, bo te kubły są już stare;

- p. J. May – jak mieliśmy wspólne posiedzenie komisji to p. Radca mówiła wyraźnie, że będzie promowane segregowanie śmieci, stawka będzie zunifikowana na cały związek, a także to, że nie będzie limitu na śmieci. Jeżeli tak nie będzie, to czujemy się oszukani;

- p. Burmistrz – w związku będzie obowiązywała jedna stawka, będzie promowana segregacja śmieci, jeżeli firma zobaczy, że mieszkańcy nie segregują śmieci, to zapłacą więcej. To jest bardzo trudny temat. Jestem za tym żeby zostawić te większe pojemniki na śmieci. Będą wyznaczone dni odbioru, miejsca na stare lodówki, czy zużyte baterie. Mam nadzieję, że do końca roku się wszystkiego dowiemy.

- p. E. Szymkowiak - mnie interesują te kosze przy przystankach, kto będzie za nie odpowiedzialny;

- p. Burmistrz – ja jestem za tym, żeby do tych dużych koszy, co są przy świetlicach składować te śmieci;

- p. S. Janiak – jest to trudny temat, który musimy podjąć i będziemy musieli się z nim zmierzyć.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 13
Zakończenie obrad

Na powyższym zakończono obrady XXII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:

Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-11-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu