Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXII/145/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22.11.2012r. w sprawie: podziału Gminy Jutrosin na stałe obwody głosowania

Uchwała Nr XXII/145/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22.11.2012r. w sprawie: podziału Gminy Jutrosin na stałe obwody głosowania

Numer uchwały: 145
Numer sesji: XXII
Rok: 2012

Uchwała
Nr XXII/145/2012

Rady Miejskiej

w Jutrosinie
z dnia 22.11.2012r.

w sprawie:
podziału Gminy Jutrosin na stałe obwody głosowania
____________________________________________________________________

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.),
na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin, Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.


Dokonuje się podziału Gminy Jutrosin na stałe obwody głosowania, ustalając ich numery,
granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z załącznikiem do
niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie.

§ 3.


Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego,
Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4.

Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia
skargi do Komisarza Wyborczego w Lesznie, w terminie 5 dni od daty podania uchwały
do publicznej wiadomości.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 6.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak


UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie: podziału Gminy Jutrosin na stałe obwody głosowania


        Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy w art. 14 nakładają na rady gmin obowiązek dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania w terminie 3 miesięcy od dnia ustalenia w trybie art.13 ust. 1 tej ustawy nowego podziału gminy na okręgi wyborcze. Rada Miejska w Jutrosinie dokonała nowego podziału na okręgi wyborcze na poprzedniej sesji Rady przeprowadzonej w dniu 25.09.2012 roku.
Obwody głosowania tworzy się w celu przeprowadzania głosowania w wyborach powszechnych oraz w wyborach przeprowadzanych w trakcie kadencji organów przedstawicielskich. Obwód głosowania stanowi obszar działania jednej obwodowej komisji wyborczej przeprowadzającej głosowanie w jednym lokalu wyborczym.
Przedkładany Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.
W proponowanym podziale Gminy Jutrosin na obwody głosowania utrzymano generalną zasadę wynikającą z art. 12 § 3 Kodeksu wyborczego, że o wielkości obwodu głosowania decyduje liczba mieszkańców nim objęta. Stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3000 mieszkańców zamieszkałych w obwodzie głosowania.
Przyjęto też zasadę, że obwód głosowania obejmuje swoimi granicami cały okręg wyborczy.
Intencją projektodawcy uchwały jest zorganizowanie jak najefektywniejszego podziału Gminy na stałe obwody głosowania przy uwzględnieniu tradycyjnych uwarunkowań oraz następujących kryteriów:
1. obciążenia zadaniami funkcjonujących komisji wyborczych
2. liczby osób uprawnionych do głosowania w każdym z obwodów
3. warunków lokalowych siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Przepis art. 12 § 11 Kodeksu wyborczego ustanawia obowiązek określenia w uchwałach o podziale gminy na obwody głosowania siedzib obwodowych komisji wyborczych. Proponując lokale na siedziby obwodowych komisji wyborczych starano się je wyznaczyć w miejscach zapewniających wyborcom łatwy do nich dostęp. Uwzględniono również dyspozycję art. 186 § 1 Kodeksu wyborczego w związku z art. 15a Przepisów wprowadzających ustawę – Kodeks wyborczy zobowiązujący do wyznaczenia odpowiedniej liczby siedzib obwodowych komisji wyborczych w budynkach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Lokale te powinny spełniać kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Przedkładany projekt podziału gminy na obwody głosowania konsultowany był z komisjami rady, podano go do publicznej wiadomości zamieszczając jego treść z uzasadnieniem na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz wywieszono informację na tablicy ogłoszeń Urzędu o możliwości zapoznania się z projektem w siedzibie Urzędu.
Proponowany podział Gminy Jutrosin na obwody głosowania będzie miał zastosowanie do wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego oraz referendów od chwili jego uchwalenia. Dla wyborów organów samorządowych, zgodnie z art. 16 Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy, przyjęty podział na obwody głosowania będzie miał zastosowanie dopiero od kadencji 2014 – 2018.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-11-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu