Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ 21/2012 z XXI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 29.10.2012r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ 21/2012 z XXI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 29.10.2012r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: 21
Rok: 2012

PROTOKÓŁ 21/2012

z XXI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,

która odbyła się dnia 29.10.2012r., o godz. 13:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

_________________________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:

1. Bartkowiak Natalia
2. Jakubowski Marian
3. Janiak Stanisław
4. Kalka Walerian
5. Kapała Anna
6. Kozica Marek
7. Machowicz Janina
8. May Jakub
9. Mikołajewski Ireneusz
10. Samol Szczepan
11. Stróżyński Łucjan
12. Wybierała Piotr
13. Zuziak Józef

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.

      Otwarcia XXI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał Panią Ewę Szczepaniak – Kierownik PCPR w Rawiczu, Panią Mirosławę Domicz – Kierownik MGOPS w Jutrosinie, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza i Panią Skarbnik.

Przewodniczący Rady poinformował, że na 15 Radnych, obecnych na sesji jest 13 - większość qworum – co oznacza, że podejmowane przez Radę uchwały będą prawomocne (nieobecność Radnych: p. M. Barteczki oraz p. A. Hauzy jest usprawiedliwiona).

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2012
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/46/2011 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Kształtowanie centrum wsi Szkaradowo” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w roku 2012
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2012-2021
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
8. Podjęcie decyzji o niepodejmowaniu uchwały w sprawie opłaty targowej na rok 2013
9. Podjęcie decyzji o niepodejmowaniu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/37/2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jutrosin
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2013 rok
12. Informacja dotycząca realizacji projektu pod nazwą „Mogę-Potrafię-Teraz”
13. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Burmistrza na temat oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych
14. Informacja Dyrektorów Przedszkoli o prowadzonej działalności w roku 2011/2012
15. Interpelacje i zapytania
16. Wolne głosy i wnioski
17. Zakończenie obrad

Porządek obrad Rada przyjęła bez sprzeciwu.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy Sesjami
- udział w Kongresie Oświatowym we Warszawie,
- gościliśmy w Jutrosinie przedstawicieli rodziny Czartoryskich,
- uczestniczyłem w naradzie wójta i burmistrzów w Bojanowie,
- uczestniczyłem w szkoleniu organizowanym przez WOKISS z Poznania,
- 13 października uczestniczyłem w święcie ziemniaka oraz konkursie orki konnej w Piękocinie (pow. milicki),
- zakończyła się kontrola kompleksowa Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie prowadzona przez RIO z Poznania (czekamy teraz na zalecenia pokontrolne),
- uczestniczyłem w szkoleniu w Dobrzycy,
- uczestniczyłem w posiedzeniach Komisji Stałych Rady,
- uczestniczyłem w zebraniu Rzemiosła,
- Przewodniczący Rady (ja niestety nie mogłem) był na 20-leciu firmy INBUD z Jutrosina,

Brak uwag ze strony Radnych

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2012

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: M. Barteczki i A. Hauzy usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXI/135/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 października 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/46/2011 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Kształtowanie centrum wsi Szkaradowo” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. W czerwcu br. podejmowaliśmy uchwałę w tej sprawie. Wówczas zaciągaliśmy pożyczkę na kwotę 257.000,00 zł.. Teraz zmniejszamy kwotę tej pożyczki do 249.863,00 zł. - na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Kształtowanie centrum wsi Szkaradowo” realizowanej w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: M. Barteczki i A. Hauzy usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXI/136/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 października 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w roku 2012

Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Myśleliśmy, że starczy nam wcześniej zaciągnięty kredyt na 2 mln zł., ale potrzebujemy jeszcze 500.000,00 zł.. Kredyt ten – na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w roku 2012 - spłacany będzie z dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat w terminach określonych w umowie kredytowej. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: M. Barteczki i A. Hauzy usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXI/137/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 października 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2012-2021

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dostosowywane są do zmian wprowadzanych do budżetu Miasta i Gminy Jutrosin. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13 ”za” (nieobecność Radnych: M. Barteczki i A. Hauzy usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXI/138/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 października 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Przewodniczący poinformował, że trwały prace na Komisjach Stałych Rady m.in. odnośnie stawek podatkowych na 2013 rok. Brak uwag ze strony Radnych.

- od 1m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:

komisja rolnictwa – proponowana stawka – 0,76 zł.
komisja budżetu – proponowana stawka – 0,76 zł.
komisja oświaty – proponowana stawka – 0,76 zł.
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 0,76 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2012 roku to 0,73, natomiast propozycja Min. Finansów – 0,88, proponowana stawka przez Burmistrza – 0,76. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,76. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych:

komisja rolnictwa – proponowana stawka – 4,51 zł.
komisja budżetu – proponowana stawka – 4,51 zł.
komisja oświaty – proponowana stawka – 4,51 zł.
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 4,51 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2012 roku to 4,33, natomiast propozycja Min. Finansów – 4,51, proponowana stawka przez Burmistrza – 4,51. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych: 4,51. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni gruntów pozostałych:

komisja rolnictwa – proponowana stawka – 0,25 zł.
komisja budżetu – proponowana stawka – 0,25 zł.
komisja oświaty – proponowana stawka – 0,25 zł.
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 0,25 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2012 roku to 0,24, natomiast propozycja Min. Finansów – 0,45, proponowana stawka przez Burmistrza – 0,25. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1m² powierzchni gruntów pozostałych: 0,25. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od budowli:

komisja rolnictwa – proponowana stawka – 2%
komisja budżetu – proponowana stawka – 2%
komisja oświaty – proponowana stawka – 2%
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 2%

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2012 roku to 2%, natomiast propozycja Min. Finansów – 2%, proponowana stawka przez Burmistrza – 2%. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od budowli: 2%. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części:

komisja rolnictwa – proponowana stawka – 0,73 zł.
komisja budżetu – proponowana stawka – 0,73 zł.
komisja oświaty – proponowana stawka – 0,73 zł.
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 0,73 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2012 roku to 0,70, natomiast propozycja Min. Finansów – 0,73, proponowana stawka przez Burmistrza – 0,73. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części: 0,73. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:

komisja budżetu – proponowana stawka – 17,00 zł.
komisja oświaty – proponowana stawka – 17,00 zł.
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 17,00 zł.
komisja rolnictwa – proponowana stawka – 17,00 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2012 roku to 16,35, natomiast propozycja Min. Finansów – 22,82, proponowana stawka przez Burmistrza – 17,00. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,00. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym:

komisja budżetu – proponowana stawka – 10,65 zł.
komisja oświaty – proponowana stawka – 10,65 zł.
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 10,65 zł.
komisja rolnictwa – proponowana stawka – 10,65 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2012 roku to 10,24, natomiast propozycja Min. Finansów – 10,65, proponowana stawka przez Burmistrza – 10,65. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 10,65. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych:

komisja budżetu – proponowana stawka – 4,63 zł.
komisja oświaty – proponowana stawka – 4,63 zł.
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 4,63 zł.
komisja rolnictwa – proponowana stawka – 4,63 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2012 roku to 4,45, natomiast propozycja Min. Finansów - 4,63, proponowana stawka przez Burmistrza – 4,63. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych: 4,63. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części:

komisja budżetu – proponowana stawka – 5,30 zł.
komisja oświaty – proponowana stawka – 5,30 zł.
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 5,30 zł.
komisja rolnictwa – proponowana stawka – 5,30 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2012 roku to 5,10, natomiast propozycja Min. Finansów – 7,66, proponowana stawka przez Burmistrza – 5,30. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części: 5,30. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

Przewodniczący Rady poprosił by Rada przystąpiła do głosowania.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr XXI/139/2012 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok. Kto z państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13 „za” (nieobecność Radnych: M. Barteczki i A. Hauzy usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem uchwała Nr XXI/139/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Po tym pkt ogłoszono 10 minutową przerwę.
Obrady wznowiono od pkt 8.

Ad. 8 (od pkt 8 usprawiedliwiona nieobecność Radnej N. Bartkowiak)
Podjęcie decyzji o niepodejmowaniu uchwały w sprawie opłaty targowej na rok 2013
(przyjęcie decyzji oznacza, że w roku podatkowym 2013 zastosowanie będą miały stawki podatku obowiązujące w roku podatkowym 2012):

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie decyzji o niepodejmowaniu uchwały w sprawie opłaty targowej na rok 2013. Oznacza to, że w roku podatkowym 2013 zastosowanie będą miały stawki opłaty targowej obowiązujące w roku 2012, czyli: za sprzedaż artykułów spożywczych i przemysłowych na targowisku w Jutrosinie od stanowiska – 15,00 zł., natomiast za sprzedaż z koszyka, wózka, skrzynki – 5,00 zł.
Decyzja ta musi być przyjęta przez Radę i przegłosowana.

Rada przegłosowała decyzję o niepodejmowaniu uchwały jednogłośnie.

Ad. 9
Podjęcie decyzji o niepodejmowaniu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
(przyjęcie decyzji oznacza, że w roku podatkowym 2013 zastosowanie będą miały stawki podatku obowiązujące w roku podatkowym 2012):

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie decyzji o niepodejmowaniu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013. Oznacza to, że w roku podatkowym 2013 zastosowanie będą miały stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w roku 2012.
Decyzja ta musi być przyjęta przez Radę i przegłosowana.

Rada przegłosowała decyzję o niepodejmowaniu uchwały jednogłośnie.


Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/37/2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jutrosin

Głos zajął Pan Sekretarz – Pan Zenon Łakomy. Z dniem 1 października 2012r. uległa zmianie wysokość kwoty dochodu uprawniająca do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego z dotychczasowej kwoty 351 zł. na osobę w rodzinie do kwoty 456 zł. na osobę w rodzinie. Zmieniła się także kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego z kwoty 207 zł. do kwoty 250 zł. Z dniem 1 listopada 2012r. ulegnie zmianie wysokość zasiłku rodzinnego z dotychczasowej kwoty 91 zł. do kwoty 106 zł., co automatycznie spowoduje zwiększenie minimalnej kwoty stypendium szkolnego. Dokonana zmiana wysokości zasiłku rodzinnego spowoduje więc konieczność podniesienia kwot przyznawanych stypendiów, gdyż zgodnie z art. 90d ust. 9 ustawy o systemie oświaty miesięczne stypendium nie może być niższe niż 80% kwoty dodatku rodzinnego i nie może przekroczyć 200% kwoty dodatku rodzinnego. Najniższe stypendium od 01 listopada 2012 roku wyniesie więc 84,80zł., a najwyższe 212,00 zł. Mając na uwadze wprowadzone przez ustawodawcę zmiany w przepisach prawa, należy dostosować do nich regulamin udzielania pomocy materialnej uczniom z terenu Gminy Jutrosin we wskazany sposób. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 12 ”za” (nieobecność Radnych: M. Barteczki, A. Hauzy i N. Bartkowiak usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXI/140/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 października 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2013 rok

Głos zajęła Pani Mirosława Domicz – Kierownik MGOPS w Jutrosinie. Prace społecznie użyteczne jest to nowa forma pracy, skierowana dla osób bezrobotnych. Obejmuje głównie prace porządkowe (na stadionie sportowym, boiskach szkolnych, placach zabaw, w budynkach świetlic wiejskich oraz na przyległych terenach), a także pomoc w pracach gospodarczych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Jutrosin.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2013. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „12” za (nieobecność 3 Radnych: M. Barteczki, A. Hauzy i N. Bartkowiak usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuje zatem uchwała Nr XXI/141/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 października 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 12
Informacja dotycząca realizacji projektu pod nazwą „Mogę-Potrafię-Teraz”

Głos zajęła Pani Mirosława Domicz – Kierownik MGOPS w Jutrosinie. MGOPS w Jutrosinie po raz 4 przystąpił do realizacji projektu partnerskiego „Mogę-Potrafię-Teraz”. Rekrutacja beneficjentów projektu trwała od 1 stycznia do 31 maja 2012r. Projekt realizowany jest w okresie od czerwca do grudnia 2012 roku. Wsparcie uczestników projektu ma na celu umożliwienie im podjęcia zatrudnienia lub rozpoczęcia własnej działalności oraz szeroko rozumianą integrację społeczną. Z Gminy Jutrosin w projekcie uczestniczy ostatecznie 10 osób, w tym: 8 kobiet i 2 mężczyzn. Kontrakty socjalne podpisano z 6 osobami bezrobotnymi – 6 kobietami oraz umowy z 4 osobami niepełnosprawnymi – 2 kobietami i 2 mężczyznami. Osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo w okresie od 05.08.2012r. do 16.08.2012r. brały udział w wyjazdowym kursie Ekonomii Społecznej i Warsztatów Poszukiwania Pracy w Dymaczewie Nowym k. Mosiny. Na program szkolenia składały się: warsztat aktywnego poszukiwania pracy, kurs ekonomii społecznej, wizyta w spółdzielni socjalnej. Osoby bezrobotne otrzymują zasiłki jednorazowe celowe w celu zwiększenia zaradności życiowej i aktywności zawodowej w wysokości 300,00 zł. miesięcznie na czas trwania projektu oraz opłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Osoby niepełnosprawne w terminie od 05.08.2012r. do 16.08.2012r. uczestniczyły w 12-dniowym obozie rehabilitacyjno-szkoleniowym w OWR „GWAREK” w Międzywodziu. Na program obozu składały się warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i nabycia umiejętności społecznych, indywidualne sesje z doradcą zawodowym oraz zabiegi rehabilitacyjne. W ramach działań w projekcie w miesiącach lipiec-grudzień zostało zorganizowane poradnictwo prawne i psychologiczne dla wszystkich mieszkańców Gminy Jutrosin. Dyżury specjalistów odbywają się wg harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej MGOPS-u oraz na tablicy ogłoszeń.

Cała informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

- p. I. Mikołajewski – czy pani, która korzystała już z projektu – zdawała prawo jazdy i nie zdała, może jeszcze raz skorzystać?

- p. E. Szczepaniak – Kierownik PCPR-u w Rawiczu – jeżeli nie zdała ta osoba za I razem, uczestnictwo tej samej osoby drugi raz w projekcie jest niemożliwe;

- p. E. Szczepaniak – projekt „Mogę-Potrafię-Teraz” dociera do osób, które chcą się czegoś nauczyć, chcemy zintegrować Ich ze środowiskiem, uczymy Ich wyjścia do ludzi, otwarcia się na nowe propozycje. Z tego miejsca dziękuję Gminie Jutrosin za udział w tym projekcie. Mamy problem z rekrutowaniem osób niepełnosprawnych. Zachęcam sołtysów – gdyby wiedzieli o takich osobach – to proszę o kontakt;

- p. I. Mikołajewski – czy w ramach projektu mogą być organizowane, np. staże dla młodych?

- p. E. Szczepaniak – są takie zapisy w tym projekcie.

Brak więcej pytań.

Ad. 13
Informacja Przewodniczącego Rady oraz Burmistrza na temat oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych

Głos zajął Pan Burmistrz – Pan Zbigniew Koszarek. Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli, Dyrektor Ośrodka Kultury, Dyrektor Biblioteki Publicznej, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, Sekretarz oraz Skarbnik złożyli w wymaganym ustawowo terminie, tj. do dnia 30 kwietnia 2012 roku oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Przekazałem je wraz z kopiami zeznań podatkowych PIT do analizy w zakresie zgodności zawartych w nich danych - Urzędowi Skarbowemu w Rawiczu. Naczelnik Urzędu Skarbowego w piśmie z dnia 22 października 2012r. zwrócił uwagę na przypadki niekompletnego wypełnienia rubryk przez niektóre osoby, jednak nie wpłynęły one znacząco na treść oświadczenia.
Moje oświadczenie majątkowe złożyłem zgodnie z przepisami do rozpatrzenia Wojewodzie Wielkopolskiemu, który nie stwierdził w nim żadnych nieprawidłowości.

Głos zajął Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – pan Stanisław Janiak. Wszyscy radni złożyli w wymaganym ustawowo terminie, tj. do dnia 30 kwietnia 2012 roku oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Przekazałem je wraz z kopiami zeznań podatkowych PIT do analizy w zakresie zgodności zawartych w nich danych - Urzędowi Skarbowemu w Rawiczu. Naczelnik Urzędu Skarbowego w piśmie z dnia 22 października 2012r. zwrócił uwagę na przypadki niekompletnego wypełnienia rubryk prze niektóre osoby, jednak nie wpłynęły one znacząco na treść oświadczenia.
Moje oświadczenie majątkowe złożyłem zgodnie z przepisami do rozpatrzenia Wojewodzie Wielkopolskiemu, który nie stwierdził w nim żadnych nieprawidłowości.

Ad. 14

Informacja Dyrektorów Przedszkoli o prowadzonej działalności w roku 2011/2012

      Głos zajęła Pani Urszula Lis – Dyrektor Przedszkola w Jutrosinie. W roku szkolnym 2011/2012 personel przedszkola liczył 19 pracowników, w tym: 10 pracowników pedagogicznych oraz 9 pracowników obsługowo – administracyjnych. Wszystkie nauczycielki w przedszkolu posiadają wymagane kwalifikacje - ukończone wyższe studia magisterskie. Jedna posiada kwalifikacje dodatkowe – z zakresu oligofrenopedagogiki oraz terapii logopedycznej. Dwie osoby są nauczycielkami kontraktowymi, 5 to nauczycielki dyplomowane, a pozostałe 3 posiadają stopień nauczyciela dyplomowanego. Całe grono pedagogiczne uczestniczy zarówno w zewnętrznych, jak i wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego. Zdobytą wiedzę i umiejętności nauczycielki wykorzystują w bezpośredniej pracy z dziećmi. Przedszkole czynne jest od 6:30 – 16:30. Łącznie do przedszkola uczęszczało 131 dzieci zgrupowanych w sześciu oddziałach:
I oddział - dzieci 5, 6 - letnie 21 dzieci /w tym: 12 dzieci 5 - letnich; 9 dzieci 6 - letnich/;
II oddział – dzieci 5, 6 - letnie 20 dzieci /w tym: 15 dzieci 5 - letnich; 5 dzieci 6 – letnich/;
III oddział - dzieci 3, 4 - letnie 22 dzieci /w tym: 7 dzieci 3 – letnich; 15 dzieci 4 – letnich/;
IV oddział - dzieci 3,4 - letnie 24 dzieci /w tym: 8 dzieci 3 –letnich; 16 dzieci 4-letnich/;
V oddział w domu kultury - dzieci 3,4,5,6 - letnie 23 dzieci /w tym: 5 dzieci 3 – letnich, 10 dzieci 4 - letnich, 6 dzieci 5 – letnich, 2 dzieci 6 – letnich/;
VI oddział w Płaczkowie - dzieci 4,5,6 - letnie 25 dzieci /w tym: 7 dzieci 4 - letnich, 11 dzieci – 5 letnich, 7 dzieci 6 – letnich/. Ustalona stawka żywieniowa – 3,50 zł. (za dwa posiłki: 1,10 - śniadanie, 2,50 - obiad) nie uległa zmianie. Z dofinansowania do wyżywienia korzystało 5 dzieci.
Przedszkole pracuje w oparciu o opracowaną przez radę pedagogiczną koncepcję pracy przedszkola. Zawarte w niej zadania ukierunkowane są na wszechstronny rozwój dziecka.
Praca z dziećmi prowadzona jest na podstawie programu – „Ku dziecku”, oraz programów autorskich nauczycielek „ Żyję zdrowo i bezpiecznie” oraz „Wędrówki plastyczne przez cztery pory roku”. Bierzemy udział w projektach edukacyjnych, akcjach i kampaniach: „Czyste powietrze wokół nas”, „Moje dziecko idzie do szkoły”, „Góra grosza” oraz „Akademia przedszkolaka – Aquafresh”. Ponadto każdego roku wspólnie z rodzicami przygotowujemy paczki świąteczne dla dzieci z rodzin potrzebujących. Zorganizowaliśmy wiele imprez, uroczystości, które na stałe weszły do kalendarza imprez, a zarazem mają wpływ na poprawę jakości pracy w placówce i uściślają współpracę z rodzicami i środowiskiem. Ponadto dzieci biorą udział w festiwalu piosenki przedszkolnej, w konkursach plastycznych, recytatorskich, przeglądach muzycznych , w których mają możliwość zaprezentowania swoich uzdolnień. W miesiącu lutym rada rodziców wspólnie z personelem przedszkola zorganizowała „wieczorek karnawałowy” z myślą o wypracowaniu dodatkowych środków finansowych, które zostały przeznaczone na doposażenie przedszkola. W minionym roku szkolnym:
- wymieniono ogrodzenie na placu zabaw;
- wyremontowano schody wejściowe do budynku w Płaczkowie;
- naprawiono nagrzewnicę powietrza również w Płaczkowie;
- pomalowano kuchnię i zaplecze kuchenne oraz szatnię;
- naprawiono pokrycie dachowe na werandzie przedszkola.

Brak pytań ze strony Radnych.
Cała informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

         Głos zajęła Pani Maria Staśkiewicz – Dyrektor Przedszkola w Szkaradowie. W ubiegłorocznej informacji Szanowni Państwo, przywołaliśmy Przedszkole w Szkaradowie, w którym wychowywało się 68 dzieci. Na obecny rok szkolny 2012/2013 zostało przyjętych też 68 dzieci - 1dziecko realizuje indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, wszystkie zgłoszone dzieci zostały przyjęte. Dzieci 6 - letnich mamy 15, w ubiegłym – 18, dzieci 5 - letnich mamy 22, w ubiegłym – 15, dzieci 4 - letnich mamy 19, w ubiegłym – 20, dzieci 3 - letnich mamy 12, w tym 1 dziecko 2,5l - w ubiegłym mieliśmy 16, w tym 2 - dzieci 2,5 l.
Przyjęte dzieci zostały podzielone na trzy grupy wiekowe: grupę dz. 6-5 letnich, grupę dz. 5-4 letnich, grupę dz. 3-4 letnich. Ewidencja obecności dzieci według 3.09 br. jest następująca:
- w godz. 7.00 - 15.00 przebywa 20 dzieci
- w godz. 8.00 - 15.00 jest 29 dzieci
- w godz. 8.00 - 14.00 jest 13 dzieci
- w godz. 8.00 - 13.00 jest 6 dzieci.
Dzieci otrzymują w przedszkolu 2 posiłki: śniadanie i obiad, a stawka żywieniowa wynosi na obecny rok 3,20 zł., w ubiegłym 3,00 zł. W sprawie ”Pomocy Państwa w zakresie dożywiania”- Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie, w ubiegłym roku szkolnym pokrywał 3-ce dzieci koszty posiłków, w tym roku jest to 1 dziecko. Z przeznaczonych środków finansowych na usługi remontowe, podczas tegorocznych wakacji, wyremontowane zostało zadaszenie nad wejściem do przedszkola od strony południowej, poprzez malowanie odnowiona została kuchnia i jej zaplecze oraz jak co roku, podłogi w salach dzieci starszych. Przedszkole jest miejscem edukacji, w którym odbywa się proces wspomagania i ukierunkowania rozwoju dziecka w wymiarze psychicznym, fizycznym i duchowym oraz nabywania gotowości do nauki na kolejnych szczeblach edukacji. Pracę z dziećmi w grupach mieszanych wiekowo nauczycielki prowadzą - dostosowując treści kształcenia i wymagania do możliwości rozwojowych dziecka. Frekwencja obecności w Przedszkolu w ubiegłym r. szkol. dz. 6 l. wyniosła 87% , dz. 5 l. 80%. Wiadomości i umiejętności 6 i 5 l. osiągnęły na bardzo dobrym poziomie, co udowodniła przeprowadzona Diagnoza na podstawie Kart Pracy oraz zadań rozwiązywanych przez dzieci. Podsumowując wyniki okazało się, że 6l. i 5l. zdobyły 83% punktów. W zajęciach logopedycznych ubiegłego roku szkolnego uczestniczyło 34 dzieci. W wyniku prowadzonej terapii u większości dzieci zostały wywołane brakujące dźwięki i nastąpiła poprawa wymowy. Muszą jednak nadal uczestniczyć w zajęciach w celu utrwalenia poprawnej wymowy. W obecnym roku szkolnym w tych zajęciach będzie uczestniczyć 27 dzieci. Przebieg zabaw - zajęcia z rytmiki: pobudzające, intensywne, wyciszające, różne zabawy, ćwiczenia muzyczno-ruchowe były dla dzieci wesołą, ciekawą, formą indywidualnego rozwoju dziecka poprzez muzykę. Ogółem pełno i niepełno zatrudniona kadra liczy 15 osób.
Działalność edukacyjną Przedszkole opiera na podstawie programowej wychowania przedszkolnego Minister Edukacji Narodowej – i tego roku też realizujemy: Program wychowania przedszkolnego –„Razem w przedszkolu”. Pozostałe programy kształcenia, jak program kształcenia religijnego, program „Rytmika w Przedszkolu”, program zajęć logopedycznych, Przedszkolny Program Wychowawczy są realizowane, jak poprzednio. Wykorzystujemy we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Rawiczu:
- program prozdrowotny „Moje dziecko idzie do szkoły”, program „Czyste powietrze”, uczestniczymy w działaniach prozdrowotnych - Bądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy, a także z obecnym rokiem szkolnym podejmujemy w zakresie koncepcji pracy – kierunek działań dotyczących odkrywania w dzieciach ich zainteresowań i uzdolnień oraz czynnego udziału w realizacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
W ramach zajęć dodatkowych dla dzieci proponujemy:
- zajęcia logopedyczne,
- naukę języka angielskiego (1 raz w tygodniu),
- naukę religii (4 razy w tygodniu),
- rytmikę (3 razy w tygodniu).
W każdym roku szkolnym organizujemy dla dzieci wewnętrzny konkurs plastyczny, bądź uczestniczymy w zewnętrznych konkursach. W ubiegłym roku szkolnym dzieci 6 l. wzięły kolejny raz udział w Ogólnopolskim konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży, pod hasłem: ”20 lat Państwowej Straży Pożarnej - jak nas widzą, tak nas malują”:– na etapie powiatowym, jedno dziecko 6-letnie otrzymało wyróżnienie oraz w konkursie plastycznym „Praca – pasje – marzenia”, zorganizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rawiczu. Poprzez współpracę ze Szkołą Podstawową oraz Sołectwem Szkaradowa braliśmy udział w organizowanym na rzecz wszystkich dzieci wspólnych obchodach Dnia Dziecka. Dzieci wzięły udział w festynie z okazji „20-lecia przyjaźni Polsko-Francuskiej”. Wspólnie z dziećmi i ich rodzicami kontynuujemy działania służące ochronie środowiska - realizujemy prace społeczno - użyteczne, jak: zbieranie zużytych baterii i nakrętek, od ubiegłego roku zbieramy jeszcze makulaturę. Przedszkole wzięło udział w akcji „Góra Grosza”.

- p. F. Małecki – co z tym parkingiem przed przedszkolem, p. Burmistrzu?

- p. Burmistrz – sprawa jest do załatwienia.

Brak więcej pytań ze strony Radnych.
Cała informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

       Głos zajęła Pani Hanna Frąckowiak – Dyrektor Przedszkola w Dubinie. Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola to 63. Liczba oddziałów – 3 (oddział 6-latków – 19 dzieci, oddział 5 – latków – 23 dzieci, oddział 3-4 latków – 21 dzieci). 63 dzieci korzysta z obiadu, dzienna stawka żywieniowa wynosi – 2,80 zł. W roku szkolnym 2011/2012 realizowane zadania dotyczyły obszarów: praca wychowawczo-dydaktyczna, współpraca z rodzicami, współpraca ze środowiskiem oraz baza i wyposażenie. Z uroczystości przedszkolnych wymienić można: Dzień Nauczyciela, pasowanie na przedszkolaka, Andrzejki, Mikołaj, spotkanie opłatkowe z udziałem całego personelu przedszkola oraz dzieci wszystkich grup wiekowych, Dzień Babci i Dziadka, bal przebierańców, Dzień Dziecka oraz uroczyste pożegnanie Dyrektor przedszkola odchodzącej na emeryturę – Pani Iwony Kwiatkowskiej. Dzieci uczestniczyły w różnych konkursach plastycznych, w wycieczkach oraz akcjach charytatywnych, m.in.: „Góra Grosza”. Realizujemy programy: „Moje dziecko idzie do szkoły”, „Bądźmy zdrowi – wiemy więc działamy”, „Czyste powietrze wokół nas”. W minionym roku szkolnym rozpoczęto działania edukacyjne z okazji ogłoszonego „Roku Korczaka”. Kontynuowany był program w temacie: „Jestem Polakiem – jestem Europejczykiem”. Powołano zespół specjalistów , którego zadaniem jest wspomaganie rozwoju dziecka. Pomocą logopedyczną objęto 27 dzieci 5 i 6 letnich. Pomocą w zakresie terapii pedagogicznej objęto dwoje dzieci 6 letnich.
Przedszkole szeroko współpracuje ze środowiskiem lokalnym bliższym i dalszym: Szkołą Podstawową w Dubinie – wspieranie działań z zakresu adaptacji do szkoły, OSP – wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa, Muzeum w Jutrosinie - poznawanie historii ziemi jutrosińskiej i nie tylko, Policja – wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa, Biblioteka – wspieranie działań w zakresie rozwijania zainteresowań czytelniczych, MGOPS w Jutrosinie – pomoc w zakresie dożywiania, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu, Przychodnia Lekarska w Jutrosinie – wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowia, PSSE w Rawiczu – wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowia.
Została wzbogacona baza pomocy dydaktycznych, pomalowano klatkę schodową, kuchnię i zaplecze sanitarno-higieniczne, sale zajęć, naprawiono i pomalowano sprzęt ogrodowy.

Cała informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

- p. Sz. Samol – dlaczego przy każdym przedszkolu są inne stawki za posiłek dzienny?

- p. H. Frąckowiak – u nas jest taka stawka, bowiem dużo jedzenia (warzywa czy owoce) przynoszą rodzice;

- p. U. Lis – u nas jest więcej, ale w skład posiłku wchodzi zarówno śniadanie, jak i obiad;

- p. Burmistrz – u nas opłata za przedszkole jest niska. Najwięcej dzieci mamy w przedszkolu w Jutrosinie. Chciałbym aby w 2014 roku – 100% 4-latków i 90% 3-latków mogło korzystać z przedszkola.
No i oczywiście cały czas musimy w miarę możliwości finansowych – inwestować w przedszkola.

Brak więcej pytań ze strony Radnych.

Ad. 15
Interpelacje i zapytania

- p. A. Kapała – kolejny raz przypominam o tym naszym bruku w Dubinie, gdyż staje się to coraz bardziej uciążliwe, wnoszę o wniesienie tej inwestycji do budżetu na 2013 rok, albo chociażby do Wieloletniej Prognozy Finansowej;

- p. F. Małecki – nic nie jest robione z drogami w Szkaradowie (chodzi mi o te boczne), a są w coraz to gorszym stanie;

- p. Sz. Samol – również wspomniał o potrzebie remontu dróg w Grąbkowie;

- p. Burmistrz – zgadzam się z tym wszystkim, ale wszystkiego od razu nie można zrobić. Gmina ma dużo dróg, które do niej należą, a nie do powiatu. Na razie składamy wniosek na drogę szutrową Śląskowo-Dębina. Później będziemy robić dalej. Na to potrzeba niestety dużo pieniędzy.

Brak więcej interpelacji i zapytań.

Ad. 16
Wolne głosy i wnioski

Brak

Ad. 17

Zakończenie obrad

Na powyższym zakończono obrady XXI Sesji Rady Miejskiej.

Protokołowała:

Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-11-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu