Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXI/140/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/37/2011 z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jutrosin

Uchwała Nr XXI/140/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/37/2011 z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jutrosin

Numer uchwały: 140
Numer sesji: XXI
Rok: 2012

Uchwała
Nr XXI/140/2012

Rady Miejskiej

w Jutrosinie
z dnia 29 października 2012 roku


w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/37/2011 z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jutrosin

Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 wraz z późn. zm.) oraz w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 wraz z późn. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.


W załączniku Nr 1 do uchwały Nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 2 czerwca w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jutrosin, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„ § 3 ust. 4. Ustala się następujące grupy dochodowe:

1) I grupa - dochód miesięczny na członka rodziny mniejszy niż 50% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2) II grupa - dochód miesięczny na członka rodziny od 50% do 100% kwoty, o której
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej”;

2) § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie

„§ 3 ust.5. Miesięczna kwota stypendium szkolnego wynikająca z zakwalifikowania ucznia do określonej grupy dochodowej wynosi:

1) przy I grupie- od 100% do 200% kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;

2) przy II grupie- od 80% do 160% kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych”;

3) w § 3 po ust. 5 dodaje się ust.6 w brzmieniu:

ust. 6. Miesięczna wysokość i liczbę przyznanych stypendium szkolnych uzależnia się od ilości wniosków, wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy oraz sytuacji materialnej wnioskującego”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                /-/ Stanisław Janiak


U Z A S A D N I E N I E

1. Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie: zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 823 ) z dniem 1 października uległa zmianie wysokość kwoty dochodu uprawniająca do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego z dotychczasowej kwoty 351 zł. netto na osobę w rodzinie do kwoty 456 zł. netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej). Zmieniła się także kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego z kwoty 207 zł. do kwoty 250 zł.

2. Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie: wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Z 2012 r. poz. 959) z dniem 1 listopada 2012 r. ulegnie zmianie wysokość zasiłku rodzinnego z dotychczasowej kwoty 91 zł. do kwoty 106 zł. (art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych), co automatycznie spowoduje zwiększenie minimalnej kwoty stypendium szkolnego.
Dokonana zmiana wysokości zasiłku rodzinnego spowoduje więc konieczność podniesienia kwot przyznawanych stypendiów gdyż zgodnie z art. 90 d ust.9 ustawy o systemie oświaty miesięczne stypendium nie może być niższe niż 80 % kwoty dodatku rodzinnego i nie może przekroczyć 200 % kwoty dodatku rodzinnego. Najniższe stypendium od 01 listopada 2012 roku wyniesie więc 84,80 zł., a najwyższe 212,00 zł.

Mając na uwadze wprowadzone przez ustawodawcę zmiany w przepisach prawa, należy dostosować do nich regulamin udzielania pomocy materialnej uczniom z terenu Gminy Jutrosin we wskazany sposób.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-11-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu