Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXI/135/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na 2012 rok

UCHWAŁA Nr XXI/135/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na 2012 rok

Numer uchwały: 135
Numer sesji: XXI
Rok: 2012

UCHWAŁA Nr XXI/135/2012
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 29 października 2012 roku

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na 2012 rok

__________________________________________________________________


              Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 212, 214 ust.1, 215, art. 222, art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

W Uchwale Nr XII/87/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:


§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2012 ustalone w § 1 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2012 oraz w załączniku Nr 1 do Uchwały o kwotę 673.570,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 1 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2012 otrzymuje brzmienie:
„ § 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 23.326.399,00 zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 21.487.303,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1.839.096,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.830.959,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości – 1.775.459,00 zł”


§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2012, ustalone w § 2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2012 oraz w załączniku Nr 2 do Uchwały o kwotę 663.657,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2012 otrzymuje brzmienie:
„ § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 25.122.403,00 zł,
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 20.593.342,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 4.529.061,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości - 3.830.959,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości - 141.284,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 5,
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości – 2.855.260,00 zł
3. Określa się wydatki majątkowe realizowane w roku 2012, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
4. Określa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., realizowanych do
roku 2012, zgodnie z Załącznikiem Nr 7”
5. Po wprowadzonych zmianach:
1 załącznik Nr 6 do Uchwały w sprawie budżetu na rok 2012, obejmujący wydatki
majątkowe realizowane w roku 2012, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do
niniejszej Uchwały.
2) załącznik Nr 7 do Uchwały w sprawie budżetu na rok 2012, określający wydatki na
programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., realizowanych do roku 2012,
otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały


§ 3.
§ 3 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2012 otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Deficyt budżetu w kwocie 1.796.004,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) kredytów
2) pożyczek
3) wolnych środków”

§ 4.
§ 4 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2012 otrzymuje brzmienie:
„§ 4 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości – 5.192.402,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 8”.
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 5.
§ 5 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2012 otrzymuje brzmienie:
„§ 4 Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości – 3.396.398,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 8”.
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 6.
§ 6 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2012 otrzymuje brzmienie:
„§ 6 Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.765.198,00 zł
w tym:
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 200.000,00 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.168.800,00 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 3.396.398,00 zł”


§ 7.
§ 7 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2012 otrzymuje brzmienie:
„§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zgodnie z Załącznikiem Nr 9”.
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały.


§ 8.
§ 8 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2012 otrzymuje brzmienie:
„§ 8 Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 9.
§ 11 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2012 otrzymuje brzmienie:
„§ 11 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w
kwocie - 99.667,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych:
1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości –
109.451,00 zł
2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości - 3.500,00 zł”

§ 10.
§ 12 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2012 otrzymuje brzmienie:
„§ 12 Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 55.294,00 zł
2) celową w wysokości - 49.000,00 zł, z tego:
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w wysokości - 49.000,00 zł”

§ 11.

§ 13 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2012 otrzymuje brzmienie:
„§13 Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 11’
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 10 do niniejszej Uchwały

§ 12.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 13.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2012 i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                   /-/ Stanisław Janiak

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-11-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu