Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ 20/2012 z XX SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 25.09.2012r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ 20/2012 z XX SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 25.09.2012r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: 20
Rok: 2012

PROTOKÓŁ 20/2012

z XX SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,

która odbyła się dnia 25.09.2012r., o godz. 13:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
_______________________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:

1. Barteczka Mirosław
2. Hauza Adam
3. Jakubowski Marian
4. Kalka Walerian
5. Kapała Anna
6. Kozica Marek
7. Machowicz Janina
8. May Jakub
9. Mikołajewski Ireneusz
10. Samol Szczepan
11. Wybierała Piotr
12. Zuziak Józef


Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.


    Otwarcia XX Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Ireneusz Mikołajewski. Powitał Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza i Panią Skarbnik.

    Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że na 15 Radnych, obecnych na sesji jest 12 - większość qworum – co oznacza, że podejmowane przez Radę uchwały będą prawomocne (nieobecność Radnych: p. N. Bartkowiak, p. S. Janiaka oraz p. Ł. Stróżyńskiego jest usprawiedliwiona).

Wiceprzewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:


1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2012
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/90/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 07 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Kształtowanie centrum wsi Janowo oraz kształtowanie centrum wsi Dubin” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/89/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 07 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa instalacji solarno-wiatrowych do zasilania oświetlenia drogowego na terenie gminy Jutrosin” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze do Rady Gminy
8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Jutrosin oraz o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku
9. Informacja Burmistrza o przyjętych założeniach do projektu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2013 rok.
10. Informacja Dyrektorów Szkół o programowej działalności w roku szkolnym 2011/2012 ze szczególnym uwzględnieniem:
- osiągnięć dydaktycznych,
- stanu zagrożeń patologiami społecznymi,
- funkcjonowania systemu dowozu dzieci do szkół
11. Interpelacje i zapytania
12. Wolne głosy i wnioski
13. Zakończenie obrad

Porządek obrad Rada przyjęła bez sprzeciwu.

Przed przystąpieniem do omawiania kolejnych punktów z porządku obrad sesji Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Pan Ireneusz Mikołajewski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek podziękowali za długoletnią pracę odchodzącej na emeryturę Pani Iwonie Kwatkowskiej - Dyrektor Przedszkola w Dubinie.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy Sesjami

- odbył się finał Mistrzostw Wielkopolski w wyścigach drezyn ręcznych;
- odbył się I triatlon na zbiorniku w Jutrosinie;
- odbyły się Dożynki Gminne w Śląskowie (pragnę serdecznie podziękować organizatorom);
- odbył się zlot harcerzy;
- odbyło się 20-lecie firmy Legutko połączone z Dniami Otwartymi;
- odbyło się uroczyste otwarcie remizy strażackiej w Szkaradowie;
- podpisaliśmy umowę na wykonanie infrastruktury przy zbiorniku (w ramach Leadera);
- brałem udział w uroczystościach związanych z jubileuszem 50-lecia pożycia małżeńskiego 8 par z gminy Jutrosin;
- odbyły się w Jutrosinie V Powiatowe Zawody Sprawnościowe OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego;
- reprezentacje gminy Jutrosin brały udział w konkursie „Wielkopolski Obiad”, który odbył się w Sarnowie oraz w I Targach Agroturystycznych w Gołaszynie (pragnę podziękować za udział);
- brałem udział w posiedzeniach Komisji Stałych Radych;
- brałem udział w zebraniach wiejskich odnośnie funduszu sołeckiego.

Brak uwag ze strony Radnych

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2012

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 12”za” (nieobecność Radnych: N. Bartkowiak, S. Janiak i Ł. Stróżyński usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XX/130/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 września 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/90/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 07 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Kształtowanie centrum wsi Janowo oraz kształtowanie centrum wsi Dubin” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. W lutym br. podejmowaliśmy uchwałę w tej sprawie. Wówczas zaciągaliśmy pożyczkę na kwotę 500.000,00 zł.. Teraz zmniejszamy kwotę tej pożyczki do 325.933,00 zł. - na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Kształtowanie centrum wsi Janowo oraz kształtowanie centrum wsi Dubin” realizowanej w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 12”za” (nieobecność Radnych: N. Bartkowiak, S. Janiak i Ł. Stróżyński usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XX/131/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 września 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/89/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 07 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa instalacji solarno-wiatrowych do zasilania oświetlenia drogowego na terenie gminy Jutrosin” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. W lutym br. podejmowaliśmy uchwałę w tej sprawie. Wówczas zaciągaliśmy pożyczkę na kwotę 235.663,00 zł.. Teraz zmniejszamy kwotę tej pożyczki do 226.576,00 zł. - na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa instalacji solarno-wiatrowych do zasilania oświetlenia drogowego na terenie gminy Jutrosin” realizowanej w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 12 ”za” (nieobecność Radnych: N. Bartkowiak, S. Janiak i Ł. Stróżyński usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XX/132/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 września 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dostosowywane są do zmian wprowadzanych do budżetu Miasta i Gminy Jutrosin. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 12 ”za” (nieobecność Radnych: N. Bartkowiak, S. Janiak i Ł. Stróżyński usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XX/133/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 września 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze do Rady Gminy

Głos zajął Pan Sekretarz – Pan Zenon Łakomy. Od 01 sierpnia wszedł w życie Kodeks Wyborczy, który reguluje przeprowadzenie wyborów prezydenckich, do rad gmin, czy wyborów Burmistrzów, Wójtów. W terminie 3 miesięcy od podjęcia uchwały w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze – Rada Gminy musi powziąć uchwałę o obwodach głosowania. Zmiana jest bardzo istotna. Kodeks wprowadza okręgi jednomandatowe (dot. Jutrosina, Dubina, Szkaradowa). Proponowanego podziału gminy na okręgi wyborcze dokonano przy zachowaniu jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do Rady Miejskiej w Jutrosinie. Liczbą mieszkańców braną pod uwagę przy przygotowywaniu projektu nowego podziału gminy na okręgi wyborcze była suma wyborców
ujętych w rejestrze wyborców z urzędu, wyborców wpisanych do rejestru wyborców na wniosek oraz pozostałych osób zameldowanych w gminie na pobyt stały, za wyjątkiem osób, co do których otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców w innej gminie. Na dzień 30.06.2012r. liczba mieszkańców w gminie Jutrosin ustalona wg powyższych zasad wynosiła 7187 osób. Otrzymana liczba przedstawicielstwa wynosi: 7187:15 = 479,13 osób.

PODZIAŁ GMINY JUTROSIN NA OKRĘGI WYBORCZE:

- Okręg nr 1 – Jutrosin ulice: Izydora Kaminiarza, Polna, Powstańców,
- Okręg nr 2 - Jutrosin ulice: Dolna, Dworcowa, Garncarska, Krótka, Rynek, Szkolna, T. Kościuszki, Wodna,
- Okręg nr 3 - Jutrosin ulice: Kwiatowa, Ogrodowa, Podgórna, Sportowa, Wrocławska, Zielona,
- Okręg nr 4 - Jutrosin ulice: A. Mickiewicza, Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, H. Sienkiewicza, Jana Gawrońskiego, Kasztanowa, Klonowa, 700-lecia, Lipowa, Słoneczna, 22 stycznia,
- Okręg nr 5 - sołectwa: Grąbkowo, Nowy Sielec,
- Okręg nr 6 - sołectwa: Płaczkowo, Stary Sielec,
- Okręg nr 7 - sołectwa: Bartoszewice, Rogożewo,
- Okręg nr 8 - sołectwa: Bielawy, Nad Stawem, Pawłowo, Piskornia, Szymonki, Zmysłowo, Zygmuntowo, Żydowski Bród,
- Okręg nr 9 - sołectwo Dubin: od nr 1 do nr 97,
- Okręg nr 10 - sołectwa: Dubin: od nr 98 do końca, Wielki Bór, Zaborowo,
- Okręg nr 11 - sołectwo Domaradzice, Domaradzice-Borek,
- Okręg nr 12 - sołectwo Śląskowo,
- Okręg nr 13 - sołectwo Szkaradowo: od nr 1 do nr 126, Bonowo,
- Okręg nr 14 - sołectwo Szkaradowo: od nr 127 do końca, Katarzynowo,
- Okręg nr 15 - sołectwa: Janowo, Jeziora, Ostoje, Stasin.

Brak pytań ze strony Radnych, zatem Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 12 ”za” (nieobecność Radnych: N. Bartkowiak, S. Janiak i Ł. Stróżyński usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XX/134/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 września 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Ad. 8
Informacja o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Jutrosin oraz o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku

Głos zajął Pan Burmistrz – Pan Zbigniew Koszarek. Poinformował o procentowych wykonaniach budżetu w I półroczu 2012 roku. I tak też dochody budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin wykonano w 51,94%. Dochody własne ogółem wykonano w 42,01%.

W poszczególnych działach kształtuje się to następująco:

- w dziale Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano dochody w wysokości 38,15%;
- w dziale Leśnictwo zrealizowano dochody w wysokości 66,25%;
- w dziale Transport i łączność zrealizowano dochody w wysokości 0,00%;
- w dziale Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano dochody w wysokości 38,43%;
- w dziale Administracja publiczna zrealizowano dochody w wysokości 51,45%;
- w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zrealizowano dochody w wysokości 50,00%;
- w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zrealizowano dochody w wysokości 46,29%;
- w dziale Różne rozliczenia zrealizowano dochody w wysokości 58,09%;
- w dziale Oświata i wychowanie zrealizowano dochody w wysokości 55,41%;
- w dziale Pomoc społeczna zrealizowano dochody w wysokości 54,09%;
- w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano dochody w wysokości 65,51%;
- w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano dochody w wysokości 9,52%;
- w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano dochody w wysokości 25,87%.

Należności pozostałe do zapłaty, zaległości w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe oraz nadpłaty to kwoty 11.789,29 zł. oraz 20.865,12 zł. W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 283 upomnienia i 72 tytuły egzekucyjne. Na dzień sprawozdawczy zahipotekowano należności na kwotę 181.138,27 zł. z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego.

Wydatki budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały zrealizowane w I półroczu 2012 roku w 51,71%, ale w poszczególnych działach z uwagi na zakres i rodzaj zadań kształtują się następująco:

- w dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano środki w 77,39%;
- w dziale Transport i łączność wydatkowano środki w 53,61%;
- w dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano środki w 44,17%;
- w dziale Administracja publiczna wydatkowano środki w 50,21%;
- w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano środki w 50,00%;
- w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano środki w 32,86%;
- w dziale Obsługa długu publicznego – wydatkowano środki w 45,54%;
- w dziale Oświata i wychowanie wydatkowano środki w 49,87%;
- w dziale Ochrona zdrowia wydatkowano środki w 58,92%;
- w dziale Pomoc społeczna wydatkowano środki w 51,20%;
- w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano środki w 53,76%;
- w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano środki w 24,32%;
- w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano środki w 43,53%.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2012r.

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie z przeznaczeniem na budowę kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” w Jutrosinie w kwocie 800.000,00 zł. - zadłużenie na 30.06.2012r. wynosi 600.000,00 zł.
Planowane spłaty:
- rok 2012 kwota 200.000,00 zł.
- rok 2013 kwota 400.000,00 zł.

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Pawłowo – Rogożewo w kwocie 280.000,00 zł. - zadłużenie na 30.06.2012r. wynosi 210.000,00 zł.
Planowane spłaty:
- rok 2012 kwota 70.000,00 zł.
- rok 2013 kwota 140.000,00 zł.

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dubin w kwocie 3.000.000,00 zł. - zadłużenie na 30.06.2012r. wynosi – 800.000,00 zł.
Planowane spłaty:
- rok 2012 kwota 80.000,00 zł.
- rok 2013 kwota 360.000,00 zł.
- rok 2014 kwota 360.000,00 zł.

- pożyczka z budżetu państwa (BGK o/Poznań) na realizację projektu „Kształtowanie centrum wsi Szkaradowo” - zaciągnięto I transzę w kwocie 91.463,42 zł., w roku 2011; II transza w roku 2012 w kwocie 158.398,65 zł. - zadłużenie na 30.06.2012r. wynosi 249.862,07 zł. Planowana spłata w roku 2012.

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie z przeznaczeniem na budowę stacji uzdatniania wody w Jutrosinie, w kwocie 320.000,00 zł. - zadłużenie na 30.06.2012r. wynosi 320.000,00 zł.
Planowane spłaty:
- rok 2012 kwota 120.000,00 zł.
- rok 2013 kwota 200.000,00 zł.

- emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 4.000.000,00 zł. - zadłużenie na 30.06.2012r. wynosi 3.800.000,00 zł.
Plan wykupu:
- rok 2012 kwota wykupu 600.000,00 zł.
- rok 2013 kwota wykupu 600.000,00 zł.
- rok 2014 kwota wykupu 600.000,00 zł.
- rok 2015 kwota wykupu 600.000,00 zł.
- rok 2016 kwota wykupu 600.000,00 zł.
- rok 2017 kwota wykupu 800.000,00 zł.

- pożyczka z budżetu państwa (BGK o/Poznań) na realizację projektu „Kształtowanie centrum wsi Janowo oraz kształtowanie centrum wsi Dubin” w kwocie 183.913,88 zł. - zadłużenie na 30.06.2012r. wynosi 183.913,88 zł. Kolejne transze pożyczki w miesiącu lipcu i sierpniu 2012r.

- pożyczka z budżetu państwa (BGHK o/ Poznań) na realizację projektu „Budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie oraz sieci wodociągowej Stary Sielec – Rogożewo”w kwocie 814.290,00 zł. - zadłużenie na 30.06.2012r. wynosi 814.290,00 zł.

Wszystkie należne raty z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie ogółem 1.035.668,19 zł. zostały uregulowane w terminie.
Zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczki na dzień sprawozdawczy wynosi – 6.978.065,95 zł.

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za I półrocze 2012 roku dołączono informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze samorządowych instytucji kultury: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Cała informacja odnośnie wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2012 roku stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 9

Informacja o przyjętych założeniach do projektu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2013 rok, określonych Zarządzeniem Burmistrza.

Głos zajął Pan Burmistrz - Pan Zbigniew Koszarek. Pracownicy urzędu, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz dyrektorzy instytucji kultury opracowują i przedkładają Burmistrzowi plany finansowe dochodów, przychodów, wydatków oraz wysokości planowanej dotacji na 2013 rok w terminie do dnia 10 października 2012 roku. Skarbnik Gminy na podstawie zebranych materiałów informacyjnych i planistycznych opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu.

Brak pytań ze strony Radnych.

Zarządzenie stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Po tym punkcie nastąpiła 10 minutowa przerwa.
Obrady wznowiono od pkt 10.

Ad. 10
Informacja Dyrektorów Szkół o programowej działalności w roku szkolnym 2011/2012 ze szczególnym uwzględnieniem: osiągnięć dydaktycznych, stanu zagrożeń patologiami społecznymi,
funkcjonowania systemu dowozu dzieci do szkół

     Głos zajęła Dyrektor Zespołu Szkół w Szkaradowie – Pani Irmina Gilicka – Zalas. Przedstawiła informację o realizacji planu pracy Zespołu Szkół w Szkaradowie w roku szkolnym 2011/2012 - „Szkoła z Pasją”. Działalność dydaktyczna – realizowanie nowej podstawy programowej, przygotowanie uczniów do nowej formy egzaminu gimnazjalnego, realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów – uczniowie mieli okazję zaprezentowania swoich umiejętności na licznych uroczystościach i imprezach szkolnych, uczniowie klas I-III SP uczęszczali na zajęcia kółka teatralnego, które umożliwiają dzieciom twórczą aktywność. W ramach kółka przygotowano inscenizację „Żegnaj trzecia klaso” oraz taniec polonez. Uczniowie rozwijali swoje zdolności i zainteresowanie sportem, uczestniczyli w konkursach. W Zespole Szkół działają dwa zespoły muzyczne: fletowy „Tutti” oraz wokalny „Pasja”; zespoły taneczne „Explosion” oraz „Girls”, działa Klub Wolontariatu „Pomocna Dłoń”.
Z dożywiania korzysta 18 uczniów Szkoły Podstawowej i 10 uczniów Gimnazjum.
W całej szkole jest zapewniona pomoc psychologiczno-pedagogiczna. We wrześniu 2011r. powołane zostały zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów gimnazjum. Odbyły się spotkania zespołów, wszystkim uczniom objętych pomocą założono KIPU, a następnie PDW i IPET, ustalono sposób informowania rodziców o spotkaniach zespołu, ustalono sposób uzyskiwania zgody rodzica na ustalenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole; w czerwcu 2012r. na spotkaniu zespołu sporządzono ocenę postępów poszczególnych uczniów oraz wnioski do dalszej pracy.
W zespole szkół uczniowie dowożeni byli przez firmę KRZYKOL oraz Gimbus Szkolny. Firma KRZYKOL dowoziła dzieci z Ostój, Janowa, Jezior i Poradowa. Gimbus obsługiwał dowozy z Dubina, Zaborowa, Borku i Śląskowa. Rozkład jazdy autobusów szkolnych był związany ściśle z planem lekcji.
Wyniki egzaminów zewnętrznych:
- sprawdzian po klasie 6 – 21,64 pkt
- egzamin gimnazjalny (część humanistyczna z zakresu języka polskiego – 62 pkt, część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – 56 pkt, część matematyczno-przyrodnicza z zakresu matematyki – 43 pkt, część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych – 43 pkt, język angielski – poziom podstawowy – 73 pkt, język angielski – poziom rozszerzony – 61 pkt, natomiast język niemiecki – 42 pkt).

Cała informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Brak pytań ze strony Radnych.

     Głos zajął Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jutrosinie – Pan Waldemar Swornowski. Średnia szkoły z zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2011/2012 wyniosła 4,05. Frekwencja na zajęciach – 95,11%. W roku szkolnym 2011/2012 Szkoła Podstawowa w Jutrosinie w sprawdzianie po klasie VI osiągnęła wynik 19,54 pkt, w przeliczeniu na ucznia. Do sprawdzianu przystąpiło 48 uczniów o bardzo zróżnicowanym poziomie wiedzy. Szkoła otrzymała tytuł „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”, zajęła IV miejsce w powiecie rawickim w konkurencjach sportowych, po trzech szkołach podstawowych w Rawiczu, które uzyskały przewagę dzięki zawodom w pływaniu,. Uczniowie dowożeni byli przez firmę KRZYKOL . Dowozy funkcjonowały bez większych problemów i w sposób prawidłowy i zgodny z planem. Na terenie szkoły nie odnotowano przypadków kradzieży, pobić skutkujących uszczerbkiem na zdrowiu, wymuszeń czy przypadków znęcania się. Szkoła jest wolna od narkotyków. Nie odnotowano też opuszczania zajęć czy wagarów. W tym zakresie istnieje ścisła współpraca pomiędzy wychowawcami, pedagogiem szkolnym, dyrekcją oraz rodzicami.

Cała informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Brak pytań ze strony Radnych.

    Głos zajął Dyrektor Gimnazjum w Jutrosinie – Pan Andrzej Musielak. W gimnazjum sprawowany jest nadzór pedagogiczny ukierunkowany na rozwój szkoły i doskonalenie jakości jej pracy. Opracowuje się i wdraża program wychowawczy i profilaktykę szkoły oraz dokonuje się ewaluacji tych programów i dostosowuje do potrzeb szkoły. W szkole organizowane są zajęcia specjalistyczne z zakresu: logopedii, rewalidacji, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Przy szkole działa UKT Return, dzięki czemu uczniowie o zdolnościach sportowych mogą realizować swoje zainteresowanie tenisowe. Na przestrzeni ostatnich lat w trosce o harmonijny rozwój psychofizyczny ucznia szkoła przeprowadziła wiele różnorodnych działań prozdrowotnych i uczestniczyła w wielu programach. Najważniejsze z nich to: „Działania Związane Z Profilaktyką HIV/AIDS”, Program „Trzymaj Formę”, „Wczesna Profilaktyka Cewy Nerwowej”, „Światowy Dzień Rzucania Palenia”, czy też „Światowy Dzień Bez Tytoniu”.
Wyniki procentowe egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2011/2012
- część humanistyczna – historia i wiedza o społeczeństwie – 63,25 pkt, język polski – 57,32 pkt, przedmioty przyrodnicze – 50,20 pkt, matematyka – 49,32 pkt, język angielski (podstawowy) – 54,32 pkt, język angielski (rozszerzony) – 41,30 pkt.

Cała informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Brak pytań ze strony Radnych.

    Głos zajął Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubinie – Pan Dariusz Stachowiak. W minionym roku szkolnym średnia ocen z zajęć edukacyjnych uczniów klas IV-VI wyniosła 3,91. Średnia frekwencja uczniów na zajęciach przedstawiała się następująco: edukacja wczesnoszkolna – 96,05%, klasy IV-VI – 93,74%, szkoła – 94,89%. Do sprawdzianu po klasie VI przystąpiło 20 uczniów. 19 pisało arkusz standardowy, 1 pisał arkusz dostosowany do możliwości. Średni wynik szkoły to 18,6 pkt. Współczynnik łatwości zadań wyniósł więc 0,46 co wskazuje, że zadania okazały się trudne dla uczniów. W roku szkolnym 2011/2012 na terenie placówki nie odnotowano żadnych pobić skutkujących uszczerbkiem na zdrowiu, wymuszeń czy przypadków znęcania się. Nie było kradzieży. Szkoła wolna jest od narkotyków. Nie odnotowano przypadków notorycznego opuszczania zajęć czy wagarów. Zagrożenie patologiami społecznymi jest niewielkie. Uczniowie do szkoły dowożeni są gimbusem szkolnym. Dowozami objętych było 57 uczniów. Dowozy przebiegały sprawnie i bez większych problemów. W ciągu całego roku szkolnego nauczyciele brali udział w różnych formach szkoleniowych nabywając nowych doświadczeń i umiejętności oraz doskonaląc swój własny warsztat pracy, natomiast uczniowie brali udział w różnych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, osiągając w nich większe lub mniejsze sukcesy.

Cała informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Brak pytań ze strony Radnych.

    Głos zajął Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie – Pan Jan Borucki. W roku szkolnym 2011/2012 mury szkoły opuściło 43 licealistów. Wszyscy przystąpili do egzaminu maturalnego i wybierają się do szkół wyższych lub pomaturalnych. Odeszło także 65 absolwentów ZSZ, z których wielu zamierza kontynuować naukę w szkołach uzupełniających by ostatecznie zdobyć średnie wykształcenie. Zdawalność egzaminu maturalnego w części pisemnej – 96% - 2 osoby przystąpiły do egzaminu poprawkowego, który zdały. Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przystąpiło 19 absolwentów w następujących zawodach: kucharz małej gastronomii, sprzedawca, rolnik, monter instalacji i urządzeń sanitarnych oraz rzeźnik wędliniarz. Ostateczny wynik egzaminu – wszyscy zdali – 100%. W ramach pracy dydaktycznej zajęcia realizowane były zgodnie z właściwymi ramowymi planami nauczania. Oprócz tego celem jak najpełniejszego przygotowania uczniów do czekających ich zadań w społeczeństwie dorosłym zorganizowano szereg zajęć dodatkowych, w których brali oni udział, a niejednokrotnie sami pod okiem nauczycieli je organizowali: zespół „ARS NOVA” - który daje uczniom możliwość wyżycia się artystycznego, jak i formowania w nich szeregu potrzebnych cech charakterologicznych, zajęcia sportowe, zajęcia w zespole recytatorskim, redagowanie gazetki szkolnej „Kujon” oraz kółka przedmiotowe. Uczniowie uczestniczą w konkursach, olimpiadach oraz zawodach, a także współorganizują różne uroczystości szkolne. Mają dostęp do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, czy też do pedagoga szkolnego.

Cała informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Brak pytań ze strony Radnych.

- p. I. Mikołajewski – podziękował za współpracę Dyrektorów Szkół z Muzeum Ziemi Jutrosińskiej;

- p. Burmistrz - mam zaufanie do Dyrektorów, dlatego nie robiłem żadnych konkursów.
Jesteśmy na etapie przeglądania projektów na salę sportową w Szkaradowie, potrzebny będzie remont w szkole w Domaradzicach, ale na to wszystko potrzeba czasu.

Ad. 11

Interpelacje i zapytania

Brak

Ad. 12

Wolne głosy i wnioski

- p. M. Barteczka – na moje ręce wpłynęło pismo od Klubu Seniora – mam propozycję, aby przedyskutować ten temat na następnym posiedzeniu Komisji Oświaty, na którą zaprosimy przedstawicieli tego klubu

- p. I. Mikołajewski – przygotowujemy się do wydania II tomu książki pt.: „Powstańcy Wielkopolscy...”.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 13
Zakończenie obrad

Na powyższym, zakończono obrady XX Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:

Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-10-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-10-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu