Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » U C H W A Ł A Nr XXXVIII/179/2006 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/179/2006 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin

Numer uchwały: 179
Numer sesji: XXXVIII
Rok: 2006

U C H W A Ł A
Nr XXXVIII/179/2006

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 28 czerwca 2006 roku

w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Jutrosin

__________________________________________________________________


    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 236, poz. 2008) – Rada Miejska w Jutrosinie po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu uchwala:

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Ustala się szczegółowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin.
2. Postanowienia Regulaminu są interpretowane i stosowane w zgodzie w szczególności z przepisami ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 236 poz. 2008) oraz ustawy z 27 kwietnia 2001roku o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).

Rozdział 2
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
§ 2
1. Właściciele są obowiązani do utrzymania porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, a w szczególności:
1) odpadów opakowaniowych ze szkła
2) odpadów opakowaniowych z makulatury
3) odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych
4) odpadów biodegradowalnych
5) opadów niebezpiecznych wysegregowanych z odpadów komunalnych
6) odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznnego
7) odpadów z remontów.
3. Selektywna zbiórka odpadów powinna być prowadzona z zachowaniem ogólnych warunków usuwania odpadów określonych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady selektywnej zbiórki odpadów ustalone zostaną w umowie z firmą wywozową lub inną firmą posiadającą stosowne zezwolenie.
4. Firma wywozowa posiadająca zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obejmujące nie segregowane odpady komunalne jest obowiązana również do odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów wymienionych w punkcie 2.
5. Zabrania się spalania w piecach tworzyw sztucznych.

§ 3
1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego oczyszczania ze śniegu i lodu oraz usuwania błota i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości do nich należących.
2. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu powinien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Piasek uzyty di tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.
3. Zanieczyszczenia usuwane z chodników winny być gromadzone przy krawędzi jezdni.

§ 4
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w zbiorniku bezodpływowym i usuwane zgodnie z wymaganiami niniejszego regulaminu; w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi.
2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych.

Rozdział 3
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ WARUNKI ICH ROZMIESZCZANIA I UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM

§ 5
1. Właściciele nieruchomości – terenów lub obiektów służących do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na śmieci i systematycznego ich opróżniania, w sposób nie dopuszczający do przepełnienia.
2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także zarządzającego drogą publiczną, a w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej, przedsiębiorców korzystających z takich przystanków.

§ 6
1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone w urządzeniach odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie, natomiast nieczystości ciekłe, nie odprowadzane o sieci kanalizacyjnej bądź przydomowej oczyszczalni ścieków, w zbiornikach odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000r. z późniejszymi zmianami).
2. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, to muszą być one gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych. Zasady gospodarowania takimi odpadami określają przepisy odrębne.
3. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie jej w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez zakup takich urządzeń, wydzierżawienie od firmy wywozowej lub w inny sposób ustalony w drodze umowy z firmą wywozową.
4. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do zawarcia umowy z firmą wywozową na odbiór odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych. W umowie na odbiór odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych właściciel nieruchomości podaję liczbę wszystkich osób zamieszkujących nieruchomość.
5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania i okazywania umowy określonej w pkt. 4 oraz pobierania , przechowywania i okazywania przez okres 1 roku dowodów płacenia za pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.
6. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w należytym stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników, w szczególności ma obowiązek utrzymania ich w czystości i co najmniej raz na kwartał dezynfekowania. Zbiegi mycia i dezynfekcji powinny być prowadzone w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska.
7. Zabrania się umieszczania w pojemnikach i kontenerach na odpady komunalne: śniegu, lodu, gorącego żużla i popiołu, odpadów niebezpiecznych, medycznych oraz spalania odpadów komunalnych.
8. Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych także suchych odpadów roślinnych.
9. Zabrania się wrzucania innych odpadów do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów.
10. Pojemniki na odpady komunalne należy ustawić w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i dla pracowników firmy wywozowej, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
11. Pojemniki powinny być ustawiane w granicach nieruchomości, na równej nawierzchni, w miarę istniejących możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota. Miejsce ustawienia pojemników właścicieli nieruchomości jest obowiązany utrzymać w czystości.
12. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel nieruchomości.
13. Przepisy ust. 6-13 stosuje się odpowiednio do ustawiania koszy na odpady ustawianych przez zarządcę drogi na drogach publicznych i przystankach komunikacji zbiorowej.

§ 7
1. Odpady komunalne drobne mogą być gromadzone jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach lub kontenerach, wyłącznie do tego celu przeznaczonych.
2. W sytuacjach wyjątkowego krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych dozwolone jest gromadzenie ich w szczelnych workach z tworzywa. Worki winny posiadać logo lub nazwę przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów i oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów.
3. Odpady powstające w wyniku remontu i modernizacji lokali, np. gruz należy gromadzić w specjalnych kontenerach umożliwiających pylenie.
4. Do gromadzenia odpadów biodegradowalnych należy stosować pojemniki o konstrukcji zapewniającej przepływ powietrza lub w innych uzgodnionych z firmą wywozową.
5. Odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione.

§ 8
Ustala się następujące minimalne pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach przy częstotliwości usuwania odpadów jeden raz w miesiącu:
a. dla gospodarstw domowych wynosi ona minimum 1 pojemnik 80 dm3 na nieruchomość.
b. w szkołach, przedszkolach wynosi ona minimum 3 litry na każdą osobę (dziecko, pracownika). c. w lokalach gastronomicznych co najmniej 1 pojemnik 80 l. na 10 miejsc konsumpcyjnych, jednak nie mniej niż 1 pojemnik 80 dm3 na lokal.
d. w lokalach handlowych – 20 l. na każde 10m2 powierzchni, jednak co najmniej 1 pojemnik 80 l. na lokal.
e. w zakładach rzemieślniczych i produkcyjnych co najmniej 1 pojemnik 80 l. na 20 pracowników. f. W obiektach biurowych – 20 l. na każdego zatrudnionego pracownika, lecz nie mniej niż 1 pojemnik 80 l.

Rozdział 4
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 9

1. Odpady komunalne muszą być usuwane z terenu nieruchomości systematycznie, w terminach uzgodnionych z firmą wywozową, z częstotliwością co najmniej raz na miesiąc.
2. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy, oraz terenów przyległych, jeżeli występuje taka potrzeba (zanieczyszczenia spowodowane imprezą).
3. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.
4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz koszy ulicznych z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia.
Odpady zbierane selektywnie w workach (szkło, makulatura, tworzywa sztuczne) powinny być usuwane z częstotliwością co najmniej raz na miesiąc.
5. Odpady z remontów i modernizacji lokali powinny być usuwane niezwłocznie po zakończeniu remontu.
6. Odpady wielkogabarytowe powinny być zbierane akcyjnie, nie rzadziej niż jeden raz na 6 miesięcy. Termin i sposób przeprowadzenia akcji wyznaczy Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie w porozumieniu z firmami wywozowymi podając stosowną informację do wiadomości mieszkańców.
7. Odpady biodegradowalne które nie są poddawane kompostowaniu na posesji muszą być usuwane z terenu nieruchomości systematycznie, w terminach uzgodnionych z firmą wywozową.
§ 10

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany zapewnić pracownikom firmy wywozowej dostęp do pojemników w czasie ustalonym w umowie o odbiór odpadów, sposób umożliwiający opróżnianie pojemników bez narażania na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.
2. Odbiór odpadów z posesji indywidualnych zasadniczo powinien odbywać się przy zachowaniu metody zbiórki przy krawężniku.
3. Obowiązki określone w ust. 1 dotyczą także dostępu do urządzeń służących do gromadzenia nieczystości ciekłych.

Rozdział 5
MAKSYMALNY POZIOM ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI DOPUSZCZONYCH DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKACH ODPADÓW

§ 11

1. Wszystkie powstające na terenie nieruchomości odpady ulegające biodegradacji powinny być gromadzone w oddzielnych specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach i przekazywane firmie wywozowej lub kompostowane we własnym zakresie.

§ 12

Określa się maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania na składowiskach odpadów przez firmy wywozowe:
a) do dnia 31 grudnia 2010 r. – do nie więcej niż 75 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
b) do dnia 31 grudnia 2013 r. – do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
c) do dnia 31 grudnia 2020 r. – do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Rozdział 6
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJACE NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻEWNIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU

§ 13

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania opieki nad nimi, mającej na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniami terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a szczególności psy, należy:
1) wprowadzenie psów na terenie użytku publicznego tylko na smyczy,
2) wprowadzenie psów ras uznawanych za agresywne oraz mieszańców tych ras na tereny użytku publicznego tylko na smyczy i w założonym kagańcu,
3) niewyprowadzanie psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt jak schroniska, lecznice, wystawy itp; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów – przewodników, w szczególności na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci,
4) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, a w szczególności chodników, jezdni, placów, parkingów, skwerów, zieleńców za pomocą odpowiednich narzędzi (np. łopatka, worek foliowy), które zobowiązana jest posiadać osoba wyprowadzająca psa; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów – przewodników,
5) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.
3. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

Rozdział 7
UTRZYMYWANIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ ORAZ ZAKAZ ICH UTRZYMYWANIA NA OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH

§ 14
1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zakazuje się produkcji towarowej zwierząt gospodarskich.
2. Zakaz ten dotyczy szczególnie terenów zwartej zabudowy, a także terenów, na których zlokalizowane jest budownictwo wielomieszkaniowe oraz terenów, na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej.
3. Na pozostałych terenach nie wymienionych powyżej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich (na własny użytek) pod warunkiem przestrzegania zapisów określonych w pkt. 4 niniejszego rozdziału.:
4. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany zapewnić:
a) gromadzenie i usuwanie powstających odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza z wymogami niniejszego Regulaminu i niepowodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
b) niepowodowanie wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak hałas, zapach,
c) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno – epidemiologicznych.

Rozdział 8
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINY JEJ PRZEPROWADZENIA

§ 15

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia w miarę potrzeb deratyzacji na terenie nieruchomości.
2. Miejsce i termin przeprowadzenia deratyzacji wyznacza Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rawiczu, a stosowną informację dotyczącą powyższego podaje do wiadomości publicznej poprzez obwieszczenie.

§ 16
Traci moc Uchwała Nr XIV/88/2000 Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie z dnia 26.04.2000 roku w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Jutrosin.

§ 17
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 18
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-10-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-10-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu