Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XX/134/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 września 2012 roku w sprawie: podziału Gminy Jutrosin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr XX/134/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 września 2012 roku w sprawie: podziału Gminy Jutrosin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Numer uchwały: 134
Numer sesji: XX
Rok: 2012

Uchwała
Nr XX/134/2012

Rady Miejskiej

w Jutrosinie
z dnia 25 września 2012 roku

w sprawie: podziału Gminy Jutrosin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
____________________________________________________________________


     Na podstawie art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 wraz z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 wraz z późn. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie, działając na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin, uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się podziału Gminy Jutrosin na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

§ 2.

Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Jutrosinie

§ 4.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób miejscowo przyjęty.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wyborów zarządzanych po zakończeniu kadencji Rady Miejskiej w Jutrosinie wyłonionej w wyborach na lata 2010-2014.

                                                                                   Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                          /-/ Ireneusz Mikołajewski

UZASADNIENIE


Zgodnie z przepisem art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 112 wraz z późn. zm.) podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek Burmistrza, Rada Miejska. Projekt podziału Gminy Jutrosin na okręgi wyborcze opracowany został zgodnie z zasadami zawartymi w w/w ustawie, a obowiązek jego opracowania wynika wprost z treści art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 113 wraz z późn. zm.).
Porównując przygotowany projekt podziału Gminy Jutrosin na okręgi wyborcze z dotychczas obowiązującym, wprowadzone zmiany dotyczą okręgów wyborczych Nr 1 (czteromandatowy) wyznaczony w granicach miasta Jutrosin, Nr 6 (dwumandatowy) wyznaczony w granicach miejscowości: Dubin, Wielki Bór, Zaborowo i Nr 9 (dwumandatowy) wyznaczony w granicach miejscowości: Szkaradowo, Bonowo oraz Katarzynowo. Zgodnie z brzmieniem art. 418 § 1 Kodeksu wyborczego w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się 1 radnego. Z uwagi na dyspozycje w/w przepisu należy więc dokonać podziału kilkumandatowych okręgów wyborczych i przekształcić je w okręgi jednomandatowe.
Proponowanego podziału gminy na okręgi wyborcze dokonano przy zachowaniu jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do Rady Miejskiej w Jutrosinie(15). Liczbą mieszkańców braną pod uwagę przy przygotowywaniu projektu nowego podziału gminy na okręgi wyborcze była suma wyborców ujętych w rejestrze wyborców z urzędu, wyborców wpisanych do rejestru wyborców na wniosek oraz pozostałych osób zameldowanych w gminie na pobyt stały, za wyjątkiem osób, co do których otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców w innej gminie. Na dzień 30.06.2012r. liczba mieszkańców w gminie Jutrosin ustalona wg powyższych zasad wynosiła 7187 osób. Otrzymana liczba przedstawicielstwa wynosi: 7187 : 15 = 479,13 osób.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-10-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-10-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu