Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ 19/2012 z XIX SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 01.08.2012r., o godz. 9:00 w sali posiedzeń UMIG w Jutrosinie

PROTOKÓŁ 19/2012 z XIX SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 01.08.2012r., o godz. 9:00 w sali posiedzeń UMIG w Jutrosinie

Numer dokumentu: 19
Rok: 2012

PROTOKÓŁ 19/2012

z XIX SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,

która odbyła się dnia 01.08.2012r., o godz. 9:00
w sali posiedzeń UMIG w Jutrosinie

______________________________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:

1. Barteczka Mirosław
2. Bartkowiak Natalia
3. Jakubowski Marian
4. Janiak Stanisław
5. Kalka Walerian
6. Kapała Anna
7. Kozica Marek
8. Machowicz Janina
9. May Jakub
10. Samol Szczepan
11. Stróżyński Łucjan
12. Wybierała Piotr
13. Zuziak Józef

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.

Otwarcia XIX Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza i Panią Skarbnik.

Przewodniczący Rady poinformował, że na 15 Radnych, obecnych na sesji jest 13 - większość qworum – co oznacza, że podejmowane przez Radę uchwały będą prawomocne (nieobecność Radnego A. Hauzy i I. Mikołajewskiego jest usprawiedliwiona).

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2012
4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Projektu pn.: „Z indywidualizacją ku rozwojowi”
6. Interpelacje i zapytania
7. Wolne głosy i wnioski
8. Zakończenie obrad

Porządek obrad Rada przyjęła bez sprzeciwu.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy Sesjami

Dzisiejsza sesja została zwołana w związku z potrzebą zaciągnięcia długoterminowego kredytu, którego możliwość zaciągnięcia została określona już w uchwale budżetowej na rok 2012.

- w okresie pomiędzy sesjami gościliśmy w naszej gminie delegację rodzin francuskich z gminy Potigny,
- 14 lipca odbyła się uroczysta sesja, podczas której jednym z punktów było uroczyste nadanie Kompleksowi Boisk Sportowych w Jutrosinie imienia Pierre'a Domogala,
- 15 lipca odbył się koncert jubileuszowy z okazji 20-lecia współpracy Jutrosina i Potigny, podczas którego gwiazdą wieczoru był Zbigniew Wodecki,
- uczestniczyłem w naradzie Wójta oraz Burmistrzów w Rawiczu,
- trwają przygotowania do Dożynek Gminnych, które w tym roku odbędą się 19 sierpnia w Śląskowie,
- zakupiliśmy ławki na zbiornik wodny JUTROSIN.

Brak uwag ze strony Radnych

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2012

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnego A. Hauzy i I. Mikołajewskiego usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XIX/127/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 01 sierpnia 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 2.000.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczki. Kredyt spłacany będzie z dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnego A. Hauzy i I. Mikołajewskiego usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XIX/128/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 01 sierpnia 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Projektu pn.: „Z indywidualizacją ku rozwojowi”

Głos zajął Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zenon Łakomy. Projekt ten ma za zadanie doposażyć bazę dydaktyczną 3 Szkół Podstawowych (w Jutrosinie, Dubinie oraz Szkaradowie). Ze środków uzyskanych w ramach realizowanego projektu w okresie od 03 września 2012 roku do 28 czerwca 2013 roku zamierzamy do Szkoły Podstawowej w Jutrosinie zakupić pomoce dydaktyczne oraz 2 tablice interaktywne, do Szkoły Podstawowej w Dubinie – pomoce dydaktyczne oraz laptop, natomiast do Szkoły Podstawowej w Szkaradowie – pomoce dydaktyczne oraz telewizor. Ponadto chcemy zorganizować dodatkowe zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dyslekcji, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnego A. Hauzy i I. Mikołajewskiego usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XIX/129/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 01 sierpnia 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Ad. 6
Interpelacje i zapytania
- p. M. Antkowiak – przypominam p. Burmistrzowi o drodze w Dubinie,
- p. N. Bartkowiak – przypominam o oczyszczeniu rowu w Dubinie,
- p. M. Antkowiak – firma jest już zamówiona ze środków funduszu sołeckiego.

Brak więcej interpelacji i zapytań.

Ad. 7
Wolne głosy i wnioski

- p. M. Jakubowski – pragnę zwrócić uwagę Radnym i Sołtysom o przestrzeganie mieszkańców gminy do zachowywania bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie żniw.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 8
Zakończenie obrad

Na powyższym zakończono obrady XIX Sesji.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-08-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-08-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu