Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ 18/2012 z XVIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 27.06.2012r., o godz. 13:00 w sali wiejskiej w Janowie

PROTOKÓŁ 18/2012 z XVIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 27.06.2012r., o godz. 13:00 w sali wiejskiej w Janowie

Numer dokumentu: 18
Rok: 2012

PROTOKÓŁ 18/2012

z XVIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,

która odbyła się dnia 27.06.2012r., o godz. 13:00
w sali wiejskiej w Janowie

_________________________________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:

1. Barteczka Mirosław
2. Bartkowiak Natalia
3. Hauza Adam
4. Jakubowski Marian
5. Janiak Stanisław
6. Kapała Anna
7. Kalka Walerian
8. Kozica Marek
9. Machowicz Janina
10. May Jakub
11. Mikołajewski Ireneusz
12. Samol Szczepan
13. Stróżyński Łucjan
14. Wybierała Piotr
15. Zuziak Józef


Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.


      Otwarcia XVIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości - Pana Adama Sperzyńskiego - Kierownika Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Miejskiej Górce, Panią Krystynę Konieczną – Dyrektor MGOK w Jutrosinie, Panią Kamilę Malecha – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Jutrosinie, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów (w szczególności Sołtysa wsi Janowo – Pana Franciszka Tatarka – dziękując zarazem za ugoszczenie nas na dzisiejszej sesji), Pana Burmistrza, Pana Sekretarza i Panią Skarbnik.

Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy pełen skład Radnych, jest ona zatem władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad sesji.

Porządek obrad Sesji:
1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2012
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Kompleksowi Boisk Sportowych - Orlik 2012 w Jutrosinie” imienia Pierre'a Domogala
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Jutrosin Panu Gerardowi Jirikowi
7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Śląskowo
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jutrosin dla terenów parków siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną
11. Przyjęcie stanowiska dotyczącego alokacji Zespołów Ratownictwa Medycznego w powiecie rawickim
12. Informacja Kierownika Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Miejskiej Górce o aktualnej działalności
13. Informacja o programie imprez kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych na okres wakacyjny oraz o prowadzonej działalności:
- Dyrektora MGOK w Jutrosinie
- Dyrektora Biblioteki Publicznej w Jutrosinie
14. Interpelacje i zapytania
15. Wolne głosy i wnioski
16. Zakończenie obrad

Porządek obrad Rada przyjęła bez sprzeciwu.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy Sesjami

- odbyła się kontrola „Orlika”,
- odbyło się spotkanie z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej z Rawicza – odnośnie Powiatowych Zawodów Strażackich, które odbędą się w naszej gminie - 16 września 2012 roku,
- odbyło się zebranie Banku Spółdzielczego w Jutrosinie,
- odbyła się narada Wójta i Burmistrzów w Pakosławiu,
- uczestniczyłem w Festynie Rekreacyjno – Sportowym,
- uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Powiatu Rawickiego,
- odbyło się spotkanie z wykonawcami lamp solarnych na terenie naszej gminy.

Brak uwag ze strony Radnych

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2012

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XVIII/119/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 czerwca 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Głos zajęła Pani Skarbnik - Pani Grażyna Niedbała. Wszelkie zmiany, które wprowadzamy w budżecie musimy również uwzględnić w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin. Taki jest wymóg. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XVIII/120/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 czerwca 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Kompleksowi Boisk Sportowych - Orlik 2012 w Jutrosinie” imienia Pierre'a Domogala

Głos zajął Pan Burmistrz – Pan Zbigniew Koszarek. Wyrażając pamięć i głęboką wdzięczność za wkład włożony w nawiązanie i rozwijanie partnerskiej współpracy pomiędzy Gminami Jutrosin i Potigny chcemy nadać „Kompleksowi Boisk Sportowych – Orlik 2012 w Jutrosinie” imię Pierre'a Domogala – Wieloletniego Prezydenta Comite de Jumelage Potigny, przyjaciela Polski i mieszkańców Gminy Jutrosin, działacza polonijnego oraz sportowca. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – 1 (p. M. Jakubowski). Dziękuję zatem Uchwała Nr XVIII/121/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 czerwca 2012 roku została przyjęta przez Radę z 1 głosem wstrzymującym się.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Jutrosin Panu Gerardowi Jirikowi

Głos zajął Pan Burmistrz – Pan Zbigniew Koszarek. W uznaniu osobistego wysiłku, zasług i zaangażowaniu na rzecz umacniania i rozwijania przez 20 lat współpracy i partnerskich kontaktów pomiędzy zaprzyjaźnionymi Gminami Jutrosin i Potigny chcemy nadać Panu Gerardowi Jirikowi – Prezydentowi Comite de Jumelage Potigny – Honorowe Obywatelstwo Gminy Jutrosin.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XVIII/122/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 czerwca 2012 roku została przyjęta przez Radę z jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

Głos zajął Pan Burmistrz - Pan Zbigniew Koszarek. Tak jak na spotkaniu w Piątek wspominałem, chciałbym nakłonić Radnych do wstąpienia do związku. My jako gmina sami nie damy sobie z tym rady. Myślę, że warto, bowiem gminy będą mogły sobie wspólnie pomagać.

Na ten temat była już podejmowana dyskusja podczas wspólnych Komisji Stałych Rady.

Brak pytań, zatem Przewodniczący Rady - Pan Stanisław Janiak odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – 2 (p. Natalia Bartkowiak, p. Józef Zuziak). Dziękuję zatem Uchwała Nr XVIII/123/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 czerwca 2012 roku została przyjęta przez Radę z 2 głosami wstrzymującymi się.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

Głos zajął Pan Burmistrz - Pan Zbigniew Koszarek. Uchwała ta jest konsekwencją wcześniejszego punktu. Jak decydujemy się na związek międzygminny, to zarazem musimy przyjąć statut związku.
Brak pytań, zatem Przewodniczący Rady - Pan Stanisław Janiak odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – 2 (p. Natalia Bartkowiak, p. Józef Zuziak). Dziękuję zatem Uchwała Nr XVIII/124/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 czerwca 2012 roku została przyjęta przez Radę z 2 głosami wstrzymującymi się.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Śląskowo

Głos zajął Pan Burmistrz – Pan Zbigniew Koszarek. W Planie Odnowy Miejscowości Śląskowo, który uchwalaliśmy na jednej z poprzednich sesji, dodaliśmy jeden punkt – Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców Śląskowa (jest to wymóg Urzędu Marszałkowskiego), reszta pozostaje bez zmian.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XVIII/125/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 czerwca 2012 roku została przyjęta przez Radę z jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jutrosin dla terenów parków siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną

Głos zajął Pan Burmistrz – Pan Zbigniew Koszarek. Potrzeba sporządzenia zmiany studium wynika z analizy i oceny aktualności studium. W procesie analizy aktualności studium powstał wniosek lokalizacji siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną. Zaistniała więc potrzeba wyznaczenia terenów powstawania obszarów dla lokalizacji siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonach: Płaczkowo, Bartoszewice, Rogożewo, Stary Sielec, Grąbkowo, Domaradzice, Śląskowo i Nowy Sielec. Po przeanalizowaniu, zmiana studium w tym kierunku, przyda gminie nowych terenów inwestycyjnych, a co za tym idzie docelowo możliwości dodatkowych wpływów z podatku od poniesionej wartości gruntu. Przedmiotowa zmiana studium jest więc zasadna i wpływa korzystnie na rozwój gminy.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XVIII/126/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 czerwca 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Po tym punkcie ogłoszono 10 minutową przerwę.
Obrady wznowiono od punktu 11.

Ad. 11
Przyjęcie stanowiska dotyczącego alokacji Zespołów Ratownictwa Medycznego w powiecie rawickim

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak przeczytał stanowisko Radnych Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie alokacji Zespołów Ratownictwa Medycznego w powiecie rawickim. Narastające zagrożenia związane z postępem cywilizacyjnym, wzrost liczby wypadków, wysoka umieralność z powodu chorób układu krążenia to negatywne czynniki, które w połączeniu z faktem jakim jest prawie 30-to kilometrowa odległość dzieląca Jutrosin od Rawicza, skłaniają Radę Miejską w Jutrosinie do podtrzymania stanowiska o potrzebie utworzenia na terenie Jutrosina Zespołu Ratownictwa Medycznego Podstawowego. Dla nikogo nie jest tajemnicą fakt, że przy obecnych uwarunkowaniach organizacyjnych, czas dotarcia z Rawicza karetki Pogotowia Ratunkowego do pacjenta z zagrożeniem życia, mieszkającego na terenie naszej Gminy, znacznie przekracza standardy krajowe i europejskie. Jest to zatem sytuacja, która może niestety powodować niekiedy, bezpośrednie zagrożenie życia mieszkańców Gminy Jutrosin tym bardziej, że niektóre wioski dzieli od Rawicza odległość nawet do 40 km. Każdy pacjent jak wynika z Karty Praw Pacjenta ma prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych pogotowia ratunkowego w razie zagrożenia zdrowia i życia. Aby jednak prawo mogło być faktycznie realizowane, musi istnieć odpowiedni system pomocy, który zapewni realne poczucie bezpieczeństwa nam wszystkim.
Potrzebne są więc decyzje, które w sposób realny wpłyną na poprawę poziomu bezpieczeństwa zarówno mieszkańców gminy Jutrosin jak i pozostałych gmin powiatu rawickiego.

Stanowisko Radni przyjęli jednogłośnie.

Ad. 12

Informacja Kierownika Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Miejskiej Górce o aktualnej działalności

Głos zajął Pan Adam Sperzyński – Kierownik Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Miejskiej Górce. Poinformował On o podpisanym przez Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego rozporządzeniu określającym szczegółowe formy pomocy rolnikom, którym siarczyste mrozy zniszczyły ozime uprawy. Otrzymają oni 100 zł. za każdy hektar powierzchni upraw: żyta, pszenicy, pszenżyta, jęczmienia, rzepaku i rzepiku, trwałych użytków zielonych oraz ozimych upraw nasiennych wymagających ponownego obsiania. Pomoc będzie udzielana na podstawie wniosku składanego do biura powiatowego ARiMR.
Wniosek taki należało złożyć do 01 czerwca 2012 roku. Trzeba było do niego również załączyć oświadczenie o wielkości upraw wymagających ponownego zasiewu, potwierdzone przez komisję klęskową lub kopię protokołu szacowania strat. Jest to jedna z form pomocy de minimis w rolnictwie.
Ponadto Pan Adam Sperzyński poinformował o kampanii bieżącej ARiMR (o wnioskach o dopłaty obszarowe, o wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich – tych akurat złożono ponad 3100).

- p. W. Kalka - w jaki sposób został zmieniony system naliczania?

- p. A. Sperzyński – agencje dostawały już gotowy wniosek, protokół sporządzany był przez komisje gminne. Rolnicy protestują, że zostały zmniejszane procenty strat, ale przy wyliczaniu procentów brało się zarówno produkcję zwierzęcą, jak i roślinną.

- p. A. Sperzyński – toczy się sprawa OSN – wyznaczenia nowych obszarów narażonych na zanieczyszczenie azotanami – na terenie powiatu rawickiego nic nie zostanie wycofane.

- p. Burmistrz – zagrożenie azotanowe jest u nas bardzo duże, rolnictwo jest najgroźniejszym „kłócicielem” ziemi.

Brak więcej pytań.

Ad. 13
Informacja o programie imprez kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych na okres wakacyjny oraz o prowadzonej działalności:

Dyrektora MGOK w Jutrosinie

Głos zajęła Pani Krystyna Konieczna – Dyrektor MGOK w Jutrosinie. Przedstawiła Ona program imprez letnich 2012. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jutrosinie, jak co roku organizuje cykl imprez letnich pod nazwą „Bawimy się razem”:
- 23 czerwca – Stary Sielec,
- 1 lipca – Śląskowo,
- 2 lipca – Jeziora,
- 3 lipca – Grąbkowo,
- 4 lipca - Nad Stawem,
- 5 lipca – Domaradzice,
- 6 lipca - Rogożewo i Bielawy,
- 9 lipca – Bartoszewice,
- 10 lipca – Dubin,
- 11 lipca – Zaborowo,
- 16 lipca – Janowo,
- 20 lipca - Jutrosin, boisko sportowe "Orlik",
- 23 lipca – Ostoje,
- 24 lipca – Płaczkowo,
- 31 sierpnia - Jutrosin, boisko sportowe "Orlik".

Od lipca w każdy czwartek projekcja bajek i animacji dla dzieci oraz filmów familijnych, przyrodniczych, edukacyjnych i dokumentalnych w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie.

15 lipca 2012 roku na Rynku odbędzie się Koncert Przyjaźni Polsko-Francuskiej z okazji 20-lecia
współpracy z francuską Gminą POTIGNY, podczas którego gwiazdą wieczoru będzie Zbigniew Wodecki. Tego samego dnia – w Restauracji „Ratuszowa” odbędzie się Turniej Kopa Sportowego o Puchar Mera Potigny.

22 lipca 2012r. odbędzie się Turniej Piłki Plażowej w Ostojach
12 sierpnia 2012r. na dworcu kolejowym w Jutrosinie - Mistrzostwa Wielkopolski w Wyścigach Drezyn Ręcznych

15 sierpnia 2012r. - Strzelanie o Tytuł Króla Żniwnego na strzelnicy w Jutrosinie

19 sierpnia 2012r. - Dożynki Gminne w Śląskowie

25 sierpnia 2012r. - Harcerskich wspomnień czar – zjazd harcerski

30 i 31 sierpnia/1 września 2012r.- Dni Otwarte W.LEGUTKO z okazji 20-lecie firmy.

- p. E. Szymkowiak – mam pytanie - czemu jak inni sołtysi pytają o możliwość zrobienia imprezy cyklu „Bawimy się razem” w weekend – dostają odpowiedź negatywną, w grę wchodzą tylko dni od Poniedziałku do Piątku, a niektórzy sołtysi – co roku mają albo w Sobotę, albo w Niedzielę?
- p. K. Konieczna – pismo odnośnie ustalenia terminów wszyscy sołtysi dostali takie samo;
- p. S. Janiak – ja się włączę w ten temat – zawsze wioska Śląskowo miała robiony tzw. „Dzień Dziecka” w pierwszą Niedzielę wakacji, jeżeli miało by być to robione w tygodniu to my rezygnujemy z MGOK i poradzimy sobie wtedy sami;
Wywiązała się dyskusja między sołtysami, którą zakończyła Radna – p. A. Kapała – propozycją, aby ustalić taki terminarz imprez „Bawimy się razem”, że np robimy od 01.07. do 19.07 – i wtedy na kogo wypadnie weekend, ten będzie miał wówczas imprezę - i to będzie sprawiedliwe.
Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Pan Przewodniczący podziękował Pani Dyrektor MGOK za wystąpienie, po czym poprosił o zabranie głosu – Panią Kamilę Malecha – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Jutrosinie.

Dyrektora Biblioteki Publicznej w Jutrosinie
Głos zajęła Pani Kamila Malecha – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Jutrosinie. W czasie wakacyjnym, w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie oraz w filiach bibliotecznych w Dubinie i Szkaradowie, będą odbywać się zajęcia dla dzieci. Spróbujemy zachęcić małych uczestników, by wiedzieli, że można ciekawie i kreatywnie spędzić czas bez komputera czy telewizora. Podczas zajęć dzieci będą mogły rozwinąć swoją wyobraźnię twórczą, doskonalić zdolności manualne i plastyczne oraz wzbogacić swoją dotychczasową wiedzę o nowe wiadomości, a dodatkowo w filii bibliotecznej w Dubinie – poznać zasady „fair-play” podczas turnieju warcabowego. Połączymy „Przyjemne z pożytecznym” - trochę nauki i zabawy. Każde z planowanych zajęć oprócz „spotkania z książką” będzie wzbogacone o zajęcia plastyczno-manualne. W jutrosińskiej bibliotece, tegoroczne zajęcia z dziećmi, będą odbywać się w miesiącu sierpniu pod głównym hasłem: „Co w regionach „piszczy”... czyli piękna nasza Polska cała”. Dzieci poznają legendy, historie charakteryzujące dany region Polski, elementy gwary oraz wybrane krajobrazy charakterystyczne dla naszego kraju, krajobraz nizinny, morski czy górski. Uczestnicy zajęć będą mieli okazję posłuchać, a nawet nauczyć się wierszyków i piosenek z danego regionu Polski lub te mówiące o naszej ojczyźnie. W filiach bibliotecznych w Dubinie i Szkaradowie zajęcia wakacyjne będą poświęcone tematom w oparciu o wybrane książki. W Szkaradowie – jak co roku – uczestnicy wysłuchają historii i przygód bajkowych bohaterów, w świat których wprowadzi ich pani bibliotekarka. W Dubinie zaś poza czytaniem książek i dyskusją na ich temat przewidziano rozwiązywanie krzyżówek, łamigłówek tematycznych, rebusów i zagadek. Poza tym odbędzie się „turniej warcabowy” dla dzieci od klas 0-6.
Brak pytań ze strony Radnych.
Cała informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 14

Interpelacje i zapytania

- p. J. May – rodzice dzieci korzystających z dojazdów do ośrodka rehabilitacyjnego dopytują się, czy jest możliwość, by w przyszłym roku szkolnym zmienił się autobus. O tej sprawie mówiliśmy już wielokrotnie i mam nadzieję, że wreszcie będzie to załatwione,
- p. Burmistrz – mam nadzieję, że przetargi wygrają firmy, które dobrze dowiozą nasze dzieci. W warunkach mam zapisane, że wykonawca musi dysponować pojazdem niskopodłogowym, wyposażonym w pasy zabezpieczające dzieci, posiadającym minimum 24 miejsca siedzące dla pasażerów oraz minimum 4 miejsca dla wózków inwalidzkich. Ponadto opiekun musi być przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy osobie niepełnosprawnej,
- p. E. Szymkowiak – czy będą przyjmowane osoby do prac przy wale?
- p. Burmistrz – okaże się, lada moment się rozstrzygnie,
- p. W. Kalka – robi się problem czy karetka ma być w Jutrosinie, czy nie. Z Kobylina, np. do Pawłowa karetka dojeżdża w 10 minut. Według mnie powinien być wspólny rejestr, na podstawie którego karetka będzie wysyłana z miejsca, skąd ma najbliżej do chorego. Czy to ważne czy ona będzie stała w Rawiczu, czy w Miliczu? Przecież to chodzi o życie i liczy się czas. Chcemy mieć poczucie bezpieczeństwa. Jestem podatnikiem i dla mnie, to nie jest istotne, kto dostanie za to pieniądze. Ważne, żeby pomoc nadeszła w odpowiednim czasie,
- p. J. May – działanie ratownictwa medycznego nie polega na tym, by jeździć przez cały czas, tylko by pozostać w gotowości do wyjazdu. Niestety w Rawiczu nie powstało zintegrowane Centrum Powiadamiania Ratunkowego łączące wszystkie służby ratunkowe. Takie przełączenie wezwania ze straży na pogotowie, to wszystko są straty cennego czasu. My niestety znajdujemy się na styku województw, a to zawsze jest problem. Nie można powiedzieć, że nie przyjedzie do nas karetka z Milicza, czy Kobylina. Jest wypadek, to dyspozytor może wezwać nawet śmigłowiec. Wszystko zależy od dostępności danej załogi w danym momencie. W tym momencie też zapytałbym radnych rady powiatu, co zrobili przez tyle czasu w tej sprawie – w tej chwili słyszymy wyłącznie stanowiska radnych kolejnych gmin. To nie są rzeczy, które wojewoda zarządza z dnia na dzień. Ta sprawa musiała być konsultowana w terenie i ktoś o tym musiał wiedzieć na szczeblu powiatu.
- p. I. Mikołajewski – najbardziej skondensowaną wypowiedzią na ten temat była wypowiedź naszego Burmistrza w „Życiu-Rawicza”, że nie obchodzi go skąd przyjedzie karetka, że może być nawet z kosmosu, byle by była. I to są dobre, mocne słowa.
- p. S. Janiak – wiem,że technika i cywilizacja idą bardzo do przodu, ale my na pewno nie doczekamy się momentu, żeby karetka przyjechała do nas z kosmosu.

Brak więcej interpelacji i zapytań.

Ad. 15
Wolne głosy i wnioski

- p. F. Tatarek – podziękował Radnym za wkład w remont świetlicy w Janowie, jest jeszcze dużo do zrobienia, ale na przestrzeni wielu lat już widać efekty modernizacji;
- p. S. Janiak – podziękował sołtysowi za gościnę,
- p. N. Bartkowiak – przypominam się o lampie przy sklepie w Dubinie,
- p. Burmistrz – nie myślałem jeszcze o tym.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków


Ad. 16
Zakończenie obrad


Na powyższym zakończono obrady XVIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-08-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-08-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu