Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ 17/2012 z XVII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 31.05.2012r., o godz. 13:00 w sali MGOK w Jutrosinie

PROTOKÓŁ 17/2012 z XVII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 31.05.2012r., o godz. 13:00 w sali MGOK w Jutrosinie

Numer dokumentu: 17
Rok: 2012

PROTOKÓŁ 17/2012

z XVII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,

która odbyła się dnia 31.05.2012r., o godz. 13:00
w sali MGOK w Jutrosinie

_____________________________________________________________________


Obecni na Sesji Radni:

1. Hauza Adam
2. Jakubowski Marian
3. Janiak Stanisław
4. Kapała Anna
5. Kalka Walerian
6. Kozica Marek
7. Machowicz Janina
8. May Jakub
9. Mikołajewski Ireneusz
10. Samol Szczepan
11. Stróżyński Łucjan
12. Wybierała Piotr
13. Zuziak Józef


Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.


       Otwarcia XVII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości - Pana Michała Dolińskiego - Prezesa Spółki z o.o. „Wodociągi Gminne”, Pana Krzysztofa Wrzeszcza, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza i Panią Skarbnik.

Poinformował, że na 15 Radnych, obecnych na Sesji jest 13 – większość quorum – co oznacza, że podejmowane przez Radę uchwały będą prawomocne (nieobecność Radnej N. Bartkowiak oraz Radnego M. Barteczki jest usprawiedliwiona).

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:


1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu Gminy w roku 2011
5. Przedłożenie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:
- Uchwały w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2011 rok oraz w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za 2011 rok
6. Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - zespół w Lesznie o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2011 oraz Uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania budżetu za 2011 rok
7. Dyskusja nad:
- przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2011,
- dokumentami przedłożonymi przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu, zespół w Lesznie,
- Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie absolutorium dla Burmistrza za rok 2011
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za rok 2011:
a) przeprowadzenie głosowania (jawne),
b) ustalenie i ogłoszenie wyniku głosowania,
c) przedstawienie treści uchwały w sprawie absolutorium.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2012
10. Informacja Prezesa Spółki z o.o. „Wodociągi Gminne” o prowadzonej działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków
11. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wysokości taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr V/27/2007 z dnia 15 marca 2007r. w sprawie: Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym stacji uzdatniania wody w Jutrosinie, stanowiącej własność Gminy Jutrosin
14. Informacja z działalności Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Jutrosinie
15. Interpelacje i zapytania
16. Wolne głosy i wnioski
17. Zakończenie obrad

Porządek obrad Rada przyjęła bez sprzeciwu.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy Sesjami

- udział w akademiach z okazji uroczystości 3-majowych;
- odbyły się spotkania w ramach odnów wsi (w Janowie oraz Dubinie);
- odbyła się u nas narada Wójta oraz Burmistrzów;
- odbyło się spotkanie w Trzebanii odnośnie nowego systemu zbiórki odpadów;
- odbyły się zawody strażackie w Szkaradowie;
- odbyła się narada z Dyrektorami Szkół odnośnie roku szkolnego 2012/2013;
- odbyły się targi rolnicze w Gołaszynie;
- odbył się finał rejonowej piłki plażowej szkół ponadgimnazjalnych;
- udział w gali organizowanej przez gazetę ABC na największych przedsiębiorców regionu leszczyńskiego, gdzie pierwsze miejsce zajął PKM DUDA S.A.;
- udział we wszystkich Komisjach Stałych Rady;
- podpisaliśmy umowę odnośnie lamp solarnych.

Brak uwag ze strony Radnych


Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011

Głos zajęła Pani Skarbnik - Pani Grażyna Niedbała. Ustawa nakłada obowiązek zatwierdzenia sprawozdań finansowych. Ich cechą charakterystyczną jest to, że muszą mieć na koniec taki sam wynik finansowy. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za”(nieobecni: Radna N. Bartkowiak i Radny M. Barteczka), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XVII/113/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 31 maja 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z wykonania budżetu w roku 2011.

Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin - Pan Zbigniew Koszarek. Wszelkie szczegóły omawiane były na Komisjach Stałych Rady, gdzie wcześniej każdy otrzymał sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2011 rok.
Budżet Miasta i Gminy Jutrosin na 2011 rok uchwalono w dniu 27 stycznia 2011 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr IV/11/2011 w wysokości:
- dochody - 20.885.369,00
- wydatki - 23.725.565,00
Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Miasta i Gminy na 2011 rok w kwocie 2.840.196,00 zł. stanowiła niedobór budżetu, który miał zostać pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz ze sprzedaży papierów wartościowych. W ciągu całego 2011 roku następowały zmiany budżetowe poprzez zwiększenie i zmniejszenie dochodów własnych i wydatków budżetowych 8 razy Uchwałami Rady Miejskiej w Jutrosinie oraz 7 razy Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w wysokości:
- dochody - +2.102.200,00
- wydatki - -1.728.085,00
Ostateczny plan dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na koniec 2011 roku zamknął się kwotą:
- dochody - 22.987.569,00
- wydatki - 21.997.480,00
Ostatecznie zmieniła się też różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami budżetu na rok 2011 i na koniec roku była to nadwyżka budżetu w kwocie 990.089,00 zł., którą przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykup innych papierów wartościowych.

Następnie Burmistrz przedstawił szczegółowo jak kształtowały się dochody i wydatki Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2011.

Sprawozdanie w całości znajduje się w sekretariacie UMiG w Jutrosinie
(załącznik nr 4 do protokołu).

Pan Przewodniczący podziękował p. Burmistrzowi za przedstawione sprawozdanie.

Brak pytań ze strony Radnych i Sołtysów.

Ad. 5

Przedłożenie przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:
• uchwały w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2011 rok oraz w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za 2011 rok.

Przewodniczący Rady poprosił o zajęcie głosu Członka Komisji Rewizyjnej – Pana Mariana Jakubowskiego (ze względu na usprawiedliwioną nieobecność Przewodniczącej Komisji - Pani Natalii Bartkowiak). Odczytał On uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 09 maja 2012 roku w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2011 rok oraz w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za 2011 rok.
Komisja Rewizyjna działając na podstawie art. 18a, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym opiniuje pozytywnie wykonanie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2011 rok i na tej podstawie występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej w Jutrosinie o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin absolutorium za 2011rok.

U Z A S A D N I E N I E:

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2011 rok, zapoznaniu się z wyjaśnieniami złożonymi przez Skarbnika Gminy Jutrosin oraz przedłożoną dokumentacją finansową i sprawozdawczą: Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2011.
Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady Miejskiej w Jutrosinie o udzielenie Panu Zbigniewowi Koszarkowi – Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin absolutorium za 2011 rok.
Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:
- za udzieleniem absolutorium: 3 głosy (jednogłośnie)

Dziękuje Panu Marianowi Jakubowskiemu za przedstawienie uchwały w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu. Stanowi ona załącznik nr 5 do protokołu.

Przechodzimy do pkt kolejnego.

Ad. 6
Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespół w Lesznie o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2011 oraz Uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania budżetu za 2011 rok.

Głos zajęła Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie – Pani Grażyna Niedbała. Odczytała Uchwałę Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu Burmistrza z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2011 rok.
Skład orzekający RIO w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 11/2009 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 06 lipca 2009r. ze zmianami – wyraża o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok opinię pozytywną.

Pani Skarbnik odczytała również Uchwałę Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 16 maja 2012r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za 2011 rok.
Skład orzekający RIO w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 11/2009 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 06 lipca 2009r. ze zmianami – wyraża opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu gminy za 2011 rok został podjęty zgodnie z wymogami prawa.

Ad. 7

Dyskusja nad:
- przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2011,
- dokumentami przedłożonymi przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu Zespół w Lesznie;
- Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie absolutorium dla Burmistrza za rok 2011.

Przewodniczący poprosił Radnych o kierowanie pytań do Burmistrza lub Członka Komisji Rewizyjnej – odnośnie przedłożonych sprawozdań i uchwały Komisji Rewizyjnej.

Jeżeli nie ma pytań przechodzimy do pkt kolejnego porządku obrad.

Brak pytań.

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za rok 2011:
a) przeprowadzenie głosowania (jawne)
b) ustalenie i ogłoszenie wyniku głosowania,
c) przedstawienie treści uchwały w sprawie absolutorium

Projekt uchwały Nr XVII/114/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2011 odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak Po odczytaniu przystąpiono do głosowania: kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały, tym samym za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi proszę o podniesienie ręki: 13 „za”(nieobecność 2 Radnych usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuje – zatem Uchwała Nr XVII/114/2012 została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Przewodniczący złożył gratulacje Burmistrzowi, życząc dalszej dobrej współpracy. Wręczył kwiaty, które następnie p. Burmistrz przekazał p. Skarbnik, dziękując Jej za odpowiedzialne gospodarowanie budżetem gminy w roku 2011.

Burmistrz podziękował również Radzie i Sołtysom.

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy .
Po przerwie wznowiono obrady od pkt 9.

Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2012

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za”(nieobecni Radni: N. Bartkowiak, M. Barteczka), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XVII/115/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 31 maja 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 10/11
Informacja Prezesa Spółki z o.o. „Wodociągi Gminne” o prowadzonej działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków / podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków


Głos zajął Pan Michał Doliński - Prezes Spółki z o.o. „Wodociągi Gminne” z siedzibą w Pakosławiu. Zacznę od wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Musimy taki wniosek składać raz na rok. I też złożyliśmy go do Rady Miejskiej w Jutrosinie i w tym roku - dnia 16 kwietnia 2012 roku. Tegoroczne podwyżki wody wiążą się ze wzrostem ponoszonych kosztów oraz faktem, że Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. z Grąbkowa zrezygnował z zakupu od nas wody, przez co straciliśmy bardzo dużego klienta. Koncern wybudował własne ujęcie. Zamiast 1.200 metrów sześciennych wody na dobę, koncern będzie brał od nas zaledwie 50. Spółka kontynuuje modernizację stacji uzdatniania wody w Rogożewie, na którą wydaliśmy już niemal milion złotych. Z kolei, podwyżka stawek za odbiór ścieków spowodowana jest faktem, że nadal brakuje nam tych ścieków. Mamy 39 przepompowni i 3 oczyszczalnie w skali trzech gmin, które obsługujemy, a cały czas ścieków mamy poniżej normy. Nie rozumiem, na co czekają właściciele posesji mogących przyłączyć się do kanalizacji. Przez to też kosztów utrzymania sieci nie możemy rozłożyć na większą ilość osób.
Mieszkańcy sami dewastują tę kanalizację. To co z niej wyciągamy jest nieobliczalne
(począwszy od ręczników, drutów, folii, kapusty - po wnętrzności prosiaka).
Zdjęcia, które przyniósł pomogły zobrazować Radnym tą sytuację.
Zatkanie kanalizacji i pomp oraz zamieranie bakterii i mikroorganizmów, pracujących na oczyszczalni, to najczęstsze efekty wrzucania do sieci kanalizacyjnej tego, czego nie wolno. Śmieci te zamiast do kosza, nie wiadomo dlaczego - trafiają do ścieku. Sieć kanalizacji sanitarnej służy do odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych, a nie może być traktowana jako śmietnik na odpady. Mieszkańcy, którzy wrzucają odpady do sieci kanalizacyjnej nie tylko narażają spółkę na dodatkowe koszty utrzymania sieci. Śmieci w kanalizacji często prowadzą do uszkodzenia pomp. Płonąca rurociągiem szmata, wplątana w pompę sprawia, że urządzenie ulega uszkodzeniu, a działanie pompowni zostaje zatrzymane. Usunięcie awarii związane jest z dużymi kosztami: wymiany pompy bądź jej naprawy, którymi obciążane są wszystkie osoby płacąc rachunki za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki.
Koszty utrzymania sieci wzrastają również poprzez dodatkowo wykonywane badania. Normalnie wykonujemy je 4 razy w roku. Jeśli jedna z prób wyjdzie nie tak, jak powinna, to jesteśmy zobowiązani przez rok powtarzać badanie co miesiąc, łatwo sobie wyliczyć, że w tym momencie koszty wzrastają trzykrotnie. Każda kolejna porcja ścieków przynosi następne śmieci. Średnio zbierają trzy 250-litrowe kubły. To kolejny powód zwiększenia kosztów utrzymania sieci.
Niedozwolone jest również wprowadzanie do kanalizacji ścieków gospodarczych, tzn. gnojownicy, ocieków z kiszonek oraz innych ścieków produkcyjnych. Zrzut takich nieczystości do kanalizacji spowoduje tzw. przeciążenie oczyszczalni ścieków, a efektem tego będzie odprowadzenie do środowiska nieoczyszczonych ścieków. Dowodem na to są wyciągane z pomp ścinki słomy. No chyba nikt nie podciera się nią w ubikacji. I to jeszcze w takiej ilości. Słoma w żadnym wypadku nie powinna trafiać na oczyszczalnię. Może narobić takiego zamieszania, że nawet ludzie sobie tego nie wyobrażają.

- M. Doliński - są niestety przypadki, że osoby niepodłączone do kanalizacji, chcą w jakiś sposób pozbyć się ścieków. Przepompowują to więc do sieci, a potem że sąsiedzi skarżą się na ulatniający się odór. Nie tylko rolnicy już wiedzą, że mamy monitoring na niektórych urządzeniach i łatwo możemy wyłapać gdzie i skąd to wypłynęło. Jeżeli na wykresie w piątek ok. 23:00-24:00 nadmiernie wzrosło zużycie prądu, bo przez 1,5 godziny pompuje pompa, to coś jest nie tak. Normalnie pompa chodzi 10-15 minut. Dowodem jest też smród, jak wejdziemy w poniedziałek na oczyszczalnię, to od razu da się wyczuć;

- p. M. Jakubowski - jaki jest skład Zarządu?

- p. M. Doliński - jednoosobowy, ja jestem prezesem;

- p. M. Jakubowski - z czego wynika Pana podwyżka wynagrodzenia w roku 2011 w stosunku do roku 2010 oraz w przypadku pracowników - skoro w 2010 było ich 29, a w 2011 - 27 - a uzyskali oni większe wynagrodzenie?

- p. M. Doliński - mi wypłacono ekwiwalent, za niewykorzystany urlop, z kolei większa kwota wynagrodzenia wśród pracowników w stosunku do roku 2010, wynika z odejścia na emeryturę 2 osób;

- p. M. Jakubowski - jaki jest skład Rady Nadzorczej?

- p. M. Doliński - z każdej gminy jest po jednym przedstawicielu: z gminy Pakosław - p. P. Turbański, z gminy Miejska Górka - p. W. Wójcicki, a z gminy Jutrosin - p. St. Lewandowski;

- p. M. Jakubowski - czy wiadomo, czy będą jakieś podwyżki w roku 2012?

- p. M. Doliński - wszystko jest ustalane na Walnym Zgromadzeniu, trudno mi na ten temat w tej chwili coś powiedzieć, a poza tym ubiegłoroczna podwyżka była pierwszą po kilku latach. Praca u nas nie należy do łatwych. Nie ma obiektów bezobsługowych. Każde urządzenie musi być pod ścisłym nadzorem;

- p. M. Jakubowski - uważam, że coroczna podwyżka taryf wody i ścieków ma służyć realizacji inwestycji, a nie przyznawaniu nagród, czy podwyżkom wypłacanym Radzie Nadzorczej;

- p. W. Kalka - na czym polega taka awaria pompy?

- p. M. Doliński - jak np. nóż dotknie piasku staje się on tępy i trzeba go wymienić, gdy pompa się spali, to trzeba ją oddać do naprawy elektronicznej, jak wpadnie coś sztywnego w wirnik, to wówczas wirnik trzeba wymienić. Te pompy są systematycznie sprawdzane i okresowo wymieniane;

- p. W. Kalka - w jakich rejonach dochodzi najczęściej do awarii?

- p. M. Doliński - trudno to określić;

- p. M. Kozica - dlaczego Spółka nie „przytrzymała jakoś” PKM DUDA?

- p. A. Kapała - ile jest przyłączeń do kanalizacji?

- p. M. Doliński - około 120;

- p. A. Kapała - chodzi mi o pewną posesję w Dubinie, która w momencie braku prądu ma momentalne problemy ze ściekami, trzeba coś z tym zrobić;

- p. M. Doliński - znam tą sytuację;

- p. M. Jakubowski - mieszkańcy podlewają teraz rośliny, czy można zakładać podliczniki?

- p. M. Doliński - tak można;

- I. Mikołajewski - dobrze byłoby wysłać z każdym rachunkiem mieszkańcom po jednym zdjęciu obrazującym, co znajdowane jest w kanalizacji. Temat ten powinien być poruszany też na zebraniach z mieszkańcami. To wstyd, żeby w XXI wieku przeprowadzać taką edukację. To coś strasznego. Mnie samemu jest wstyd za osoby, które to robią;

- p. M. Doliński - wprowadzone ceny gwarantują realizację zysku na poziomie, umożliwiającym pozyskanie środków na planowane i konieczne modernizacje sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz kontynuację prac na posiadanych już ujęciach wody. Z pewnością, to wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług. Przy ustalaniu taryf przyjęto zasadę ustalania ich na optymalnie niskim poziomie dla usług i równocześnie bezpiecznym dla prawidłowej działalności spółki. Rozbieżność w cenach za wodę i ścieki wynika z tego, że łatwiej jest pozyskać wodę, niż oczyścić i odprowadzić ścieki. W tej spółce pracuję już od 17 lat i czuję, że nadal jesteśmy traktowani trochę jak wrogowie. Chciałbym by nas traktowano jak partnerów. Ciągle spotykam się z opinią „Co wy tam robicie?”. Ja też chciałbym, aby cena wody czy ścieków nie była tak wysoka. Niestety infrastruktura kosztuje. Jeżeli radni nie podniosą cen taryf, to muszą znaleźć w budżecie pieniądze, które pokryją tę różnicę, by firma mogła nadal normalnie funkcjonować.

Brak więcej pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały, z której wynikają następujące wysokości:

wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:
- gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług - cena za 1 m³ dostarczonej wody - 2,42 zł. (netto), z VAT - 2,61 zł;
- stawka opłaty abonamentowej - 4,15 zł. (netto), z VAT - 4,48 zł.

wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków
- gospodarstwa domowe i poza przemysłowi odbiorcy usług - cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków - 3,70 zł. (netto), z VAT - 4,00 zł.
- przemysłowi odbiorcy usług - cena za 1m3 odprowadzonych ścieków - 7,50 zł, (netto), z VAT - 8,10 zł.

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 8”za”(nieobecni Radni: N. Bartkowiak, M. Barteczka), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – „5” - p. A. Kapała, p. M. Jakubowski, p. M. Kozica, p. Ł. Stróżyński, p. P. Wybierała. Dziękuję zatem Uchwała Nr XVII/116/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 31 maja 2012 roku została przyjęta przez Radę z 5 głosami wstrzymującymi się.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr V/27/2007 z dnia 15 marca 2007r. w sprawie: Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie

Głos zajął Pan Sekretarz - Pan Zenon Łakomy. Konieczność dokonania proponowanych zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie wynika ze zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz wejścia w życie nowej ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do dodatkowych zadań Ośrodka Pomocy Społecznej należy obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Jutrosin. Wejście w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej spowodowało przekazanie Ośrodkowi nowego zadania polegającego na pracy z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Przekazanie spraw z zakresu administracji publicznej-dotyczących przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych do Ośrodka Pomocy Społecznej stało się nowym zadaniem do realizacji.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za”(nieobecni Radni: N. Bartkowiak, M. Barteczka), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XVII/117/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 31 maja 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Po tym pkt ogłoszono 10 - minutową przerwę.
Obrady wznowiono od pkt 13.

Ad. 13

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym stacji uzdatniania wody w Jutrosinie, stanowiącej własność Gminy Jutrosin

Głos zajął Pan Burmistrz - Pan Zbigniew Koszarek. Chcemy wydzierżawić na okres 10 lat spółce „Wodociągi Gminne” z siedzibą w Pakosławiu stację uzdatniania wody w Jutrosinie - w celu odzyskania VAT-u.

- p. Sz. Samol - a czemu akurat na 10 lat?

- p. Burmistrz - może być to inny okres, ale my akurat wydzierżawiamy na 10 lat.

Brak więcej pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za”(nieobecni Radni: N. Bartkowiak, M. Barteczka), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XVII/118/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 31 maja 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 14
Informacja z działalności Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Jutrosinie

Głos zajął Pan Krzysztof Wrzeszcz. Przedstawił On informację z działalności OMGZOSP RP w Jutrosinie. Zarząd OMGZOSP RP w Jutrosinie został wybrany na X Zjeździe OSP w dniu 22 marca 2011r. na okres 5 lat. W skład zarządu weszło 21 osób reprezentujących 13 jednostek OSP. Z Zarządu Oddziału wtedy wyłoniono 8 osobowe prezydium, na czele którego stanął prezes druh Stanisław Janiak.
Do zadań ZOMGZOSP należy w szczególności:
1. Wykonywanie uchwał Zjazdu Oddziału Gminnego
2. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez prezydium ZOMGZOSP
3. Uchwalanie wysokości składek członkowskich
4. Organizowanie i wspieranie OSP oraz koordynowanie ich zadań.
5. Bieżące założenia w zakresie ochrony p. pożarowej.

W rejonie działania ZOMGZOSP na 19 wsi sołeckich funkcjonuje 13 jednostek OSP w tym 7 typu „M” i 6 typu „S” z czego 2 decyzją Komendanta Głównego zostały włączone do KSRG. Są to: OSP Jutrosin i OSP Szkaradowo. Odróżnia je od pozostałych jednostek potrzeba większego wyposażenia w sprzęt podstawowy i specjalistyczny oraz większa dyspozycyjność do niesienia pomocy i usuwania skutków zdarzeń .
Z powinności statutowych wynika powoływanie w każdej jednostce grupy o nazwie „Jednostka Operacyjno - Techniczna”. ZOMG postuluje do tych Zarządów OSP, które mają ku temu warunki aby powołać taką jednostkę.
Nadal jednak będziemy kierować się w tym względzie zasadą, iż powinna to być z prawdziwego zdarzenia JOT, a nie tylko powołana dla wypełnienia przesłanek statutowych.
Decyzję o powołaniu JOT-ów podjęło 9 Zarządów OSP w Szkaradowie, Jutrosinie, Śląskowie, Rogożewie, Domaradzicach, Janowie , Ostojach , Grąbkowie i Dubinie .
Pozostałe jednostki, takie jak: Płaczkowo, Stary Sielec, Pawłowo i Jeziora (jak też punkty gaśnicze) mają przede wszystkim zabezpieczyć i nieść pomoc w swoim środowisku.
We wszystkich jednostkach OSP zrzeszonych jest 308 strażaków czynnych oraz 119 członków Młodzieżowych i Harcerskich drużyn Pożarniczych. Spośród mieszkańców miasta i gminy 1193 osób jest członkami wspierającymi i opłacają od 5 – 10 zł. roczną składkę członkowską, na rzecz swoich jednostek.
Rozmieszczenie jednostek OSP na terenie objętym działalnością ZOMGZOSP jest właściwe i nie wymaga powołania dodatkowych jednostek OSP.
W miejscowościach, gdzie nie powołano OSP ustanowiono patronat sąsiednich jednostek. W Bartoszewicach jest to OSP Płaczkowo, w Szymonkach, Nad Stawem, Bielawach, Zmysłowie - OSP Jutrosin, Piskornia - OSP Pawłowo, w Zaborowie – OSP Dubin, Nowy Sielec - OSP Śląskowo.
Aby zapewnić szybką i skuteczną pomoc w przypadkach powstałych zagrożeń pożarowych w miejscowościach, których patronat pełnią wyżej wymienione jednostki oraz w przysiółkach przyległych do sołectw wspólnie z sołtysami zorganizowano punkty p. poż .
Podstawą działalności OSP są członkowie czynni, którzy muszą być wyposażeni w niezbędny sprzęt, odzież ochronną, a także posiadać odpowiednie wyszkolenie i umiejętności, aby sprostać stale rosnącym zadaniom stojącym przed OSP.
Ze względu na stale rosnące potrzeby wyposażenia jednostek OSP w sprzęt, umundurowanie, wykonania indywidualnych ubezpieczeń i badań lekarskich strażaków ochotników, doceniamy dotacje finansowe przekazywane przez ZOWZOSPRP w Poznaniu w wysokości około 40% wartości zakupionego sprzętu i umundurowania. ZOMGZOSP w Jutrosinie angażuje również na ten cel środki, które rok rocznie Rada Miejska uchwala w budżecie Gminy na ochronę p. poż. i kolejno stara się wyposażyć w niezbędny sprzęt wszystkie jednostki OSP.
Należy zaznaczyć, że 3 jednostki: Szkaradowo, Jutrosin i Śląskowo uczestniczą w ponad 90% zdarzeń. Reszta przypada na pozostałe 10 jednostek, z których znaczna część nie brała udziału w likwidowaniu żadnych zdarzeń i zagrożeń. W związku z tym finansowanie jednostek OSP powinno odbywać się proporcjonalnie do potrzeb.
Budżet na rok 2011 uchwalony przez Radę Miejską opiewał na 105.230,00zł i był zwiększony w trakcie roku do 115.677,00zł. Zaś na rok bieżący uchwalono kwotę 110.234,00zł.

Wydatki za rok 2011 dotyczyły przede wszystkim:
a) usług remontowych 2.431,53
b) zakupu materiałów, dotacje 19.100,12
c) zakupów inwestycyjne 22.006,11
d) kosztów osobowych i ubezpieczeń 22.000,00
e) wydatków na zawody i Dzień Strażaka 9.362,46
f) badań i ubezpieczeń członków OSP 11.101,00
g) Składki na ubezpieczenie społeczne, zakup energii, woda, gaz 10.903,40
h) zakup usług pozostałych 13.422,50

Formą szczególnie uznawaną jest odznaczanie mogił zasłużonych strażaków. Jest to znamienne wydarzenie, tak dla rodzin strażaków jak i młodzieży – naszych następców.
W działalności ZOMGZOSP szczególne miejsce zajmuje współpraca z Zarządami OSP.
W m-cu styczniu b.r. odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze w jednostkach OSP, w których zawsze biorą udział przedstawiciele Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego.
Z uznaniem należy podkreślić zaangażowanie i aktywną działalność druhów strażaków w szkoleniu podstawowym i specjalistycznym.
Na zakończenie pragnę zwrócić uwagę, że członkami OSP są ochotnicy, rekrutujący się z rolników, pracowników, właścicieli przedsiębiorstw i osób zatrudnionych w instytucjach samorządowych. Ich podstawowym obowiązkiem jest wykonywanie pracy zawodowej. Natomiast chwała im za to, że znajdują czas i siły aby być członkami i to aktywnymi w OSP.
Niech mi wolno będzie wyrazić uznanie i podziękowanie wszystkim ludziom w strażackich mundurach, którzy godnie wypełniają treść hasła „ Bogu na chwałę – ludziom na pożytek”. Znaczące miejsce OSP oraz ZOMGZOSP wśród naszego społeczeństwa i struktur organizacyjnych na wsi, znajduje również przychylność samorządów mieszkańców oraz władz administracyjnych i samorządowych naszej gminy.
W imieniu ZOMGZOSP oraz druhów strażaków pragnę zapewnić szanownych radnych, że jednostki OSP w naszej gminie będą nadal podnosić swoje umiejętności, aby sprawnie i skutecznie nieś pomoc poszkodowanym przez zdarzenia losowe.

- p. Burmistrz - czynimy starania aby wymienić najstarszy samochód strażacki w naszej gminie, który znajduje się w Szkaradowie - i mam nadzieję, że nam się to uda.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 15
Interpelacje i zapytania

- p. I. Mikołajewski - zwracam się z propozycją, żeby wygospodarować w gminie jakieś miejsce na gruz, trawę czy gałęzie;

- p. Burmistrz - śmietnisko jest nielegalne, nie spełnia odpowiednich parametrów, na pewno w nowym układzie będzie miejsce na gruz, nie wiemy co z trawą czy gałęziami;

- p. E. Szymkowiak - kto jest właścicielem koszów przy przystankach?

- p. Burmistrz - sołtys powinien się tym zająć, jak jest pełen to trzeba go opróżnić, a śmieci wyrzucić do kubła, który każda wioska posiada;

Brak więcej interpelacji i zapytań.

Ad. 16
Wolne głosy i wnioski


- p. M. Antkowiak - proszę o ujęcie w budżecie gminy wykonania tej drogi w Dubinie, gdzie jest bruk;

- p .R. Krzyżosiak - zapraszam na zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Miłośników Ziemi Jutrosińskiej, które odbędzie się dzisiaj o godz. 18:00;

- p. M. Szymkowiak - przypominam się o oznakowaniu w miejscowości Szymonki;

- p. M. Jakubowski - przypominam o chodniku na ul. Garncarskiej;

- p. A. Hauza - chciałbym zapytać o regulamin na plac zabaw, do kogo się o niego zwrócić i kto byłby za niego odpowiedzialny?

- p. Burmistrz - do p. G. Staśkiewicza;

- p. Burmistrz - przyszło dzisiaj pismo odnośnie karetki pogotowia - stanowisko Rady Miejskiej w Rawiczu - czy Rada też będzie podejmowała jakieś stanowisko?

- p. St. Janiak - jeżeli nic nie odpowiemy, to tak jakbyśmy nie byli tym tematem zainteresowani;

- p. Burmistrz - dajemy ten temat na najbliższe komisje?

- p. St. Janiak - tak.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 17
Zakończenie obrad

Na powyższym zakończono obrady XVII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:

Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-06-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-06-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu