Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVII/117/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr V/27/2007 z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie: Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie

Uchwała Nr XVII/117/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr V/27/2007 z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie: Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie

Numer uchwały: 117
Numer sesji: XVII
Rok: 2012

Uchwała Nr XVII/117/2012

Rady Miejskiej

w Jutrosinie
z dnia 31 maja 2012 roku


w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr V/27/2007
z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie: Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jutrosinie
________________________________________________________________


      Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 wraz z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr V/27/2007 z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie – Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.


W uchwale Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr V/27/2007 z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie, wprowadza się zmiany:

1. W paragrafie 2 dodaje się ustępy: 6b, 6c, 6d w brzmieniu:

„6b. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)”,

„6c. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)”,

„6d. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych

(Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)”.

2. W paragrafie 8 ust.3 dodaje się punkty: 8, 9, 10 w brzmieniu:
„8. Obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego”.
„9. Praca z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych”.
„10. Załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej -
dotyczących przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych”.


§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin


§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak

UZASADNIENIE
    Konieczność dokonania proponowanych zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie wynika ze zmian w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz wejścia w życie nowej Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Zgodnie z nowelizacją Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do dodatkowych zadań Ośrodka Pomocy Społecznej należy obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Jutrosin.
Wejście w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej spowodowało przekazanie Ośrodkowi nowego zadania polegającego na pracy z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych.
Przekazanie spraw z zakresu administracji publicznej - dotyczących przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych do Ośrodka Pomocy Społecznej stało się nowym zadaniem do realizacji.
Biorąc powyższe okoliczności pod uwagę, należy wprowadzić stosowne zmiany w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie.
W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-06-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-06-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu