Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XVII/115/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na 2012 rok

UCHWAŁA Nr XVII/115/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na 2012 rok

Numer uchwały: 115
Numer sesji: XVII
Rok: 2012

UCHWAŁA Nr XVII/115/2012
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na 2012 rok

_________________________________________________________________________


        Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 212, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

W Uchwale Nr XII/87/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:


§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2012 ustalone w § 1 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2012 oraz w załączniku Nr 1 do Uchwały o kwotę 112.131,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 1 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2012 otrzymuje brzmienie:
„ § 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 22.394.262,00 zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 20.490.807,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1.903.455,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.423.448,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości – 1.677.454,00 zł”


§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2012, ustalone w § 2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2012 oraz w załączniku Nr 2 do Uchwały o kwotę 112.131,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2012 otrzymuje brzmienie:
„ § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 24.324.129,00 zł,
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 19.545.089,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 4.779.040,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości - 3.423.448,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości - 145.444,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 5,
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości – 2.948.107,00 zł
3. Określa się wydatki majątkowe realizowane w roku 2012, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
4. Określa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., realizowanych do
roku 2012, zgodnie z Załącznikiem Nr 7”
5. Po wprowadzonych zmianach
1) załącznik Nr 4 do Uchwały w sprawie budżetu na rok 2012, obejmujący wydatki na
realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi
ustawami, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
2) załącznik Nr 6 do Uchwały w sprawie budżetu na rok 2012, obejmujący wydatki
majątkowe realizowane w roku 2012, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do
niniejszej Uchwały.

§ 3.
§ 11 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2012 otrzymuje brzmienie:
„§ 11 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie -90.000,00 zł przeznacza się na wydatki, na realizację zadań określonych:
1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 86.500,00 zł
2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości - 3.500,00 zł”

§ 4.
§ 13 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2012 otrzymuje brzmienie:
„§13 Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 11’
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2012 i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.


Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-06-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-06-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu