Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ 16/2012 z XVI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 25.04.2012r., o godz. 13:00 w sali wiejskiej w Domaradzicach

PROTOKÓŁ 16/2012 z XVI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 25.04.2012r., o godz. 13:00 w sali wiejskiej w Domaradzicach

Numer dokumentu: 16
Rok: 2012

PROTOKÓŁ 16/2012

z XVI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,

która odbyła się dnia 25.04.2012r., o godz. 13:00
w sali wiejskiej w Domaradzicach
___________________________________________________________


Obecni na Sesji Radni:


1. Barteczka Mirosław
2. Bartkowiak Natalia
3. Hauza Adam
4. Jakubowski Marian
5. Janiak Stanisław
6. Kalka Walerian
7. Kozica Marek
8. Machowicz Janina
9. May Jakub
10. Mikołajewski Ireneusz
11. Samol Szczepan
12. Stróżyński Łucjan
13. Wybierała Piotr
14. Zuziak Józef


Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.


           Otwarcia XVI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości - Pana Krzysztofa Nowaka - pełniącego obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu, Pana Pawła Jernasia - Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Pakosławiu, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik oraz sołtysa wsi Domaradzice - Pana Eugeniusza Szymkowiaka - dziękując zarazem za ugoszczenie wszystkich obecnych na sesji gości.

Poinformował, że na 15 Radnych, obecnych na Sesji jest 14 – większość quorum – co oznacza, że podejmowane przez Radę uchwały będą prawomocne (nieobecność Radnej A. Kapała jest usprawiedliwiona).

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2012
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury w Jutrosinie i nadania jej statutu
5. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Jutrosin
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od PKP S.A. Oddział Gospodarki Nieruchomościami linii kolejowej
7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Jutrosin
8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie za rok 2011 - podjęcie uchwały wewnętrznej
9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2011
10. Informacja Kierownika Rewiru Dzielnicowych o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Jutrosin
11. Interpelacje i zapytania
12. Wolne głosy i wnioski
13. Zakończenie obrad

Porządek obrad Rada przyjęła bez sprzeciwu.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy Sesjami


- brałem udział w spotkaniu ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych,
- udzieliłem wywiadu dla radia Elki,
- odbyło się spotkanie grupy LGD w Pępowie,
- odbyło się spotkanie Uniwersytetu III Wieku,
- brałem udział w zjeździe do Niemiec organizowanym przez LGD Pępowo,
- odbył się rajd samochodowy wokół zbiornika Jutrosin oraz Pakosław,
- Sekretarz Gminy oraz Przewodniczący Rady Miejskiej uczestniczyli w spotkaniu promocyjnym dotyczącym książki „Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Jutrosińskiej 1918-1919”,
- brałem udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady,
- podpisaliśmy umowę z wykonawcą na budowę lamp solarnych.

Brak uwag ze strony Radnych

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2012

       Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za”(nieobecna Radna A. Kapała), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XVI/108/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 kwietnia 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury w Jutrosinie i nadania jej statutu

      Głos zajął Pan Burmistrz - Pan Zbigniew Koszarek. Podejmujemy tą uchwałę, aby można było połączyć razem kulturę i turystykę w jedną instytucję. Początkowo uchwała ta miała obowiązywać od dnia 1 czerwca 2012 roku, ale ze względów organizacyjnych - zacznie obowiązywać od 1 września. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 12”za”(nieobecna Radna A. Kapała), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – 2 (p. M. Jakubowski, p. M. Kozica). Dziękuję zatem Uchwała Nr XVI/109/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 kwietnia 2012 roku została przyjęta przez Radę z 2 głosami wstrzymującymi się.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Jutrosin

     Głos zajął Pan Burmistrz - Pan Zbigniew Koszarek. Chcemy przenieść zabytkowy wiatrak z Dubina na nasz zbiornik, w którym umiejscowiony zostanie znakomity punkt widokowy, jak również zagospodarować turystyczno-rekreacyjnie teren przy zbiorniku, co pozwoli na organizacje imprez plenerowych, zabaw i występów, a także spacerów i biegów.

- p. I. Mikołajewski - była mowa o skansenie, czy nadal jest to rozpatrywane;

- p. Burmistrz - tak.

Brak więcej pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 12”za”(nieobecna Radna A. Kapała), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – 1 (p. N. Bartkowiak). Dziękuję zatem Uchwała Nr XVI/110/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 kwietnia 2012 roku została przyjęta przez Radę z 1 głosem wstrzymującym się.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od PKP S.A. Oddział Gospodarki Nieruchomościami linii kolejowej

     Głos zajął Pan Burmistrz - Pan Zbigniew Koszarek. Uchwała ta miała być już wcześniej podjęta. Właścicielami poszczególnych odcinków linii kolejowej będą gminy. Dla nas jest to ważne, bo będą z tego korzystać zarówno rolnicy, jak i turyści. Jeżeli tego nie przejmiemy to się wszystko niestety rozleci. Będzie nas to wiadomo wszystko kosztowało.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za”(nieobecna Radna A. Kapała), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XVI/111/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 kwietnia 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Po tym pkt ogłoszono 10-minutową przerwę, w czasie której Radny Ireneusz Mikołajewski rozdał wszystkim obecnym książkę pt.: „Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Jutrosińskiej 1918-1919” oraz złożył podziękowanie wszystkim, którzy pomogli w jej przygotowaniu.

Obrady wznowiono od pkt 7

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Jutrosin

     Głos zajęła Pani Mirosława Domicz - Kierownik MGOPS w Jutrosinie. Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej wprowadziła obowiązek oceny zasobów pomocy społecznej. Gmina przygotowuje ją w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za”(nieobecna Radna A. Kapała), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XVI/112/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 kwietnia 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8
Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie za rok 2011 - podjęcie uchwały wewnętrznej

     Głos zajęła Pani Mirosława Domicz - Kierownik MGOPS w Jutrosinie. W roku 2011 Miejsko-Gminny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie przyznał z powodu niepełnosprawności 8 zasiłków stałych - z czego 7 osobom opłacano składki zdrowotne w ramach ubezpieczenia społecznego. W roku 2011 Ośrodek przeznaczył 31 826 zł. na zasiłki stałe (88 świadczeń w całym okresie sprawozdawczym) oraz 2.612 zł. na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Najwyższe środki finansowe pochłania realizacja świadczeń pieniężnych dla klientów ośrodka w tym zasiłków celowych oraz okresowych. Dominujące powody przyznania pomocy to: ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność i bezrobocie. W Gminie Jutrosin w roku 2011 przyznano 121 świadczeń w formie zasiłków okresowych na łączną kwotę 42.232,25 zł., w tym dotacja 39.935,31 zł.
Jednym z głównych powodów przyznania zasiłków było bezrobocie (26 świadczeń), niepełnosprawność (1 świadczenie). Liczba rodzin, którym przyznano zasiłki okresowe wyniosła 26, gdzie zamieszkiwały 93 osoby. W roku 2011 Gmina Jutrosin dofinansowała wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 2.296,94 zł. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał w 2011 roku dla 143 rodzin zasiłki celowe na łączną kwotę 66.000 zł., gdzie przebywało 556 osób.
W roku 2011 Ośrodek wypłacił 69 rodzinom specjalne zasiłki celowe na łączną sumę 23.973 zł. W rodzinach tych przebywało 267 osób. Zasiłki przyznane zostały z przeznaczeniem na zakup leków, leczenie, opał i żywność. Usługi opiekuńcze w 2011 roku świadczone były 5 osobom w formie pomocy sąsiedzkiej w ramach umowy zlecenia w wysokości 400 zł. brutto. Pełny roczny koszt pomocy sąsiedzkiej wyniósł kwotę 19.476,24 zł. W 2011r. gmina Jutrosin dopłaciła za pobyt 3 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej. Osoby były umieszczone w Pakówce, Chumiętkach i Baszkowie. Łączna kwota na dofinansowanie to 49.243,18 zł.
Na terenie Gminy dożywianie w formie wydawania posiłków prowadzone było w 6 punktach, w tym 4 na wsi. Do szkół wiejskich, w których nie ma stołówek obiady były dowożone przez firmę GS SCH w Jutrosinie. Programem oprócz szkół w Dubinie, Szkaradowie i Jutrosinie zostały objęte dzieci z 3 przedszkoli oraz 2 Gimnazjum (w Szkaradowie i Jutrosinie). Dofinansowano również koszty żywienia dzieci, które uczęszczają do Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu, Centrum Rehabilitacji Medycznej w Rawiczu oraz w Zespole Szkół w Miejskiej Górce. Z tej formy pomocy skorzystało 167 osób z 82 rodzin.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z różnymi instytucjami, organizacjami, zakładami pracy, Klubem Wolontariatu „Razem” w Jutrosinie, Związkiem Kombatantów - Koło w Jutrosinie oraz innymi instytucjami. MGOPS zbiera odzież i inne artykuły gospodarstwa domowego. Dzięki współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu wysłano w 2011 roku pięcioro dzieci na bezpłatne dwutygodniowe kolonie w Dąbkach nad morzem. Dzięki kontynuacji współpracy z Bankiem Żywności w Rawiczu wsparciem w postaci produktów żywnościowych objęto 70 rodzin o liczbie osób 279.
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy nałożyła na gminy obowiązek powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. Stąd też Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie przygotował projekt uchwały określającej tryb i sposób powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin z dniem 29 kwietnia 2011r. Zarządzeniem Nr 10/2011 powołał do pracy Zespół Interdyscyplinarny w składzie 16 osób. Pomiędzy instytucjami wchodzącymi w skład Zespołu podpisano porozumienie o współpracy. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jutrosin jest
integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów działających na terenie Gminy, a także specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Koordynatorem prac Zespołu Interdyscyplinarnego jest Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie. Wszelkie instytucje współpracujące na terenie Gminy Jutrosin w sprawach indywidualnych mieszkańców, a dotyczących przemocy domowej, mogą kontaktować się bezpośrednio z Kierownikiem Ośrodka, w celu zwołania Zespołu Interdyscyplinarnego dla rozwiązania danego problemu w konkretnej rodzinie.
Do końca 2011 r. Ośrodek w Jutrosinie zanotował 13 przypadków przemocy w rodzinie, założono 13 Niebieskich Kart.
Na dzień dzisiejszy Zespół zajmuje się 3 sprawami przemocy w rodzinie.

Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały wewnętrznej. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za”(nieobecna Radna A. Kapała), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała wewnętrzna 3/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 kwietnia 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 9
Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2011

      Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy - Pan Zbigniew Koszarek. Przedstawił sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2011. Zadania zostały zlecone w formie otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin – 21 stycznia 2011 roku. Komisja konkursowa po szczegółowej, formalno-prawnej i merytorycznej analizie i ocenie złożonych ofert – na posiedzeniu w dniu 01 marca 2011 roku – rozstrzygnęła o przyznaniu środków publicznych.
Na zadania w ramach „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży zamieszkującej Gminę Jutrosin” ( w których mieści się prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej, prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach sportu w mieście i na terenie Gminy, organizację imprez, w szczególności zawodów sportowych, festynów i turniejów) – przeznaczono kwotę 70.000 zł. Złożono 4 oferty (spełniające wymogi konkursowe):
- przez Klub Sportowy „ORLA JUTROSIN” - na prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej oraz drużyny młodzieżowej – komisja konkursowa przyznała kwotę – 50.000 zł.;
- przez Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” przy Szkole Podstawowej w Jutrosinie - na zajęcia sportowe: koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną – komisja przyznała kwotę – 5.000 zł.;
- przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Szkaradowo - na prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej – komisja przyznała kwotę – 12.000 zł.;
- przez Uczniowski Klub Tenisowy „RETURN” przy Gimnazjum w Jutrosinie - na naukę gry w tenisa ziemnego – komisja przyznała kwotę – 3.000 zł.
Na zadanie w ramach promocji Gminy, współpracy ze społeczeństwem krajowym i europejskim (działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, budowanie partnerstwa pomiędzy Gminami) – przeznaczono kwotę 8.000 zł.
Złożono 1 ofertę (spełniającą wymogi konkursowe) przez „Towarzystwo Przyjaźni Jutrosin-Potigny” w Jutrosinie – na wyjazd polskich rodzin - w ramach prowadzonej współpracy zagranicznej do Potigny (Francja) – komisja przyznała kwotę - 8.000 zł.
Na zadanie w ramach pomocy społecznej obejmującej pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – przeznaczono kwotę 3.000 zł. Złożono 1 ofertę (spełniającą wymogi konkursowe) przez Bank Żywności CARITAS w Rawiczu – na udzielanie pomocy żywnościowej dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – komisja przyznała kwotę - 3.000 zł. Ogólna kwota wydatkowana przez Gminę Jutrosin wyniosła 81.000 zł. Przyznane środki, zostały przez organizacje wykorzystane w pełni, zgodnie z przeznaczeniem uwzględnionym w złożonych ofertach.

Ad. 10
Informacja Kierownika Rewiru Dzielnicowych o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Jutrosin

      Głos zajął Pan Paweł Jernaś - Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Pakosławiu. Rewir Dzielnicowych w Pakosławiu swym działaniem obejmuje teren typowo rolniczy, Gminę Jutrosin zamieszkuje 7227 mieszkańców, a Gminę Pakosław - 4747 mieszkańców. Rejon służbowy nr 15 to miasto Jutrosin z 1948 mieszkańcami i obsługiwany jest przez sierż. Karola Wieczorka, rejon służbowy nr 16 to wszystkie wioski Gminy Jutrosin - posiada 5279 mieszkańców i obsługiwany jest przez mł. asp. Grzegorza Głowacza.
W 2011 roku w rejonie działania Rewiru Dzielnicowych w Pakosławiu stwierdzono 54 przestępstwa. W porównaniu z analogicznym okresem roku 2010 ilość ta wzrosła o 14 przestępstw. Ilość przeprowadzonych czynności w trybie KPOW, dotycząca zaistniałych wykroczeń w analizowanym okresie porównawczym wyniosła 22 (31 w 2010r.), co w porównaniu z analogicznym okresem daje spadek o 9. Łącznie wylegitymowano 1954 ( w 2010r. 1105) osób, przeprowadzono 73 (83 w 2010r.) interwencje, w tym 42 domowe - z
3 sporządzono Niebieskie Karty (23 w 2010r.) i 31 publicznych (39 w 2010r.) w wyniku których doprowadzono i zatrzymano do wytrzeźwienia 21 osób, a 5 doprowadzono do miejsca zamieszkania. Doprowadzono do Sądu 3 osoby, do Prokuratury 1 osobę, do innych organów 3 osoby. Wykonano 397 pomocy prawnych (358 w 2010r.) Uzyskano 97 (74 w 2010r.) informacji o kryminalnych. Odbyto 95 spotkań ze społeczeństwem. Sporządzono 33 wystąpienia do podmiotów ds. uzależnień. Procedurą Niebieskiej Karty objęto 21 rodzin. Zatrzymano 45 (25 w 2010r.) dowodów rejestracyjnych i 11 (10 w 2010r.) praw jazdy. Nałożono 223 (139 w 2010r.) mandatów karnych (140 Pakosław, 83 Jutrosin). Zabezpieczono 19 miejsc zdarzeń.

Brak pytań ze strony Radnych.

       Głos zajął Pan Krzysztof Nowak - p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu. Podziękował jeszcze raz za wkład poniesiony przez Gminę w remont Rewiru Dzielnicowych. Gmina Jutrosin jest w porównaniu do innych gmin - bardzo spokojna i oby tak dalej pozostało - stwierdził na końcu.

- p. W. Kalka - zrobiło się ostatnio głośno o redukcji Policji w gminach, czy nas to też obejmie?

- p. K. Nowak - u nas w Wielkopolsce z całą pewnością nie. Wiadomo, że plusem jest jak Policjanci są na miejscu i dlatego powinno tak zostać. Nic mi na razie o żadnych zmianach nie wiadomo;

- p. Burmistrz - cieszę się, że współpraca nasza układa się dobrze, co jakiś czas przyjeżdżają Policjanci z radarami na teren naszej gminy, bo jest to potrzebne. Zobaczymy jak sytuacja rozwinie się w związku z powstałym zbiornikiem, bo prawdopodobnie będzie trzeba zwiększyć patrole, ale to się okaże w przyszłości.

Brak więcej pytań.

Ad. 11
Interpelacje i zapytania

Brak

Ad. 12
Wolne głosy i wnioski

- p. M. Guziołek - co jest z tymi naszymi śmieciami?

- p. Burmistrz - nie mamy już śmietniska, dostaliśmy mandat, dlatego na najbliższych sesjach będziemy musieli podjąć stosowne uchwały odnośnie wywożenia śmieci; Ci co mają umowy z Gizałkami podpisane, to tym osobom firma ta nie może odmówić wywiezienia śmieci;

- p. M. Kurzawa - śmietnisko było zamknięte, ale p. Burmistrz zezwolił na korzystanie z niego w soboty, i tak nie powinno być bo jeden może płacić - ma podpisane umowy, a inni „ślizgają się” i się śmieją;

- p. Burmistrz - zgadza się - to był błąd, teraz musimy to prostować;

- p. N. Bartkowiak - w Dubinie pomiędzy posesją nr 91 a 92 jest studzienka pokryta cienką blachą, czy byłaby możliwość jej wymiany, żeby nikt tam nie wpadł;

- p. M. Antkowiak - ale to jest chyba w naszej gestii;

- p. Burmistrz - sprawdzimy to;

- p. N. Bartkowiak - czy jest już koniec tej rozbiórki u p. Matysiaka;

- p. Burmistrz - zrobiono tyle ile jest w gestii Gminy, żeby nie zagrażało ludziom na chodniku, reszta to już w Jego gestii;

- p. Janiak - złożył podziękowania p. sołtys M. Mocydlarz, skierowane do mieszkańców Szkaradowa, za sprawną akcję, która miała miejsce w Wielki Piątek (pożar w Szkaradowie), bo bez ich pomocy straty byłyby jeszcze większe;

Na koniec Pan Burmistrz zaprosił wszystkich radnych oraz sołtysów do udziału w imprezach majowych organizowanych przez MGOK w Jutrosinie.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 13
Zakończenie obrad

Na powyższym zakończono obrady XVI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-05-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu