Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVI/109/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie: zmiany nazwy gminnej instytucji kultury w Jutrosinie i nadania jej statutu

Uchwała Nr XVI/109/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie: zmiany nazwy gminnej instytucji kultury w Jutrosinie i nadania jej statutu

Numer uchwały: 109
Numer sesji: XVI
Rok: 2012

Uchwała Nr XVI/109/2012

Rady Miejskiej

w Jutrosinie
z dnia 25 kwietnia 2012 roku

w sprawie: zmiany nazwy gminnej instytucji kultury w Jutrosinie i nadania jej statutu
___________________________________________________________________________

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 wraz z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 wraz z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się nazwę gminnej instytucji kultury w brzmieniu „Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jutrosinie” na nazwę w brzmieniu „Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie”

2. Nadaje się gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie” statut stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 3.
Traci moc uchwała Nr XIII/69/2003 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia
10.12.2003 roku w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Jutrosinie.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak


Uzasadnienie do projektu uchwały

     Przedkładany Radzie Miejskiej w Jutrosinie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do funkcjonowania dotychczasowej instytucji kultury pod nazwą „Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jutrosinie” ma na celu:

1. Dostosowanie statutu instytucji kultury do zmian prawnych wprowadzonych od 1 stycznia 2012 roku do ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w zakresie: spraw organizacyjnych, finansowych, planowania i kontroli oraz sprawozdawczości.

2. Organizacyjne uporządkowanie i umocnienie poprzez włączenie do zakresu działania instytucji kultury (centrum) zadań i spraw obejmujących:
- upowszechnianie i organizowanie warunków do aktywnego wypoczynku i rekreacji;
- współdziałanie w tym zakresie ze szkołami, organizacjami i stowarzyszeniami kultury i sportu, sołectwami, oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi w tym obszarze;
- efektywne i skoordynowane wykorzystanie istniejących na terenie gminy obiektów sportowych, świetlic wiejskich, placów zabaw, terenów rekreacyjnych w tym wokół zbiornika wodnego „Jutrosin”;
- usprawnienie organizacji i promocji festynów, koncertów, ogólnodostępnych imprez, wystaw i wernisaży;
- zintegrowanie aktywnej działalności „centrum” wobec nowych wyzwań, potrzeb i oczekiwań społecznych stawianych obecnie zarówno wobec kultury, sztuki i działalności artystycznej, jak również w sferze szeroko rozumianej kultury fizycznej.

Przedkładany do uchwalenia projekt uchwały daje szanse na lepsze funkcjonowanie Centrum jako instytucji kultury w szerszym zakresie, w bardziej elastycznych niż do tej pory warunkach organizacyjnych i prawnych.


Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVI/109/2012
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 25.04.2012r.

STATUT


Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w JutrosinieRozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie zwane dalej „Centrum”, zostało utworzone i działa na zasadach określonych:
1. Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 wraz z późn. zm.).
2. Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 wraz z późn. zm.).
3. Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 wraz z późn. zm.)
4. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 wraz z późn. zm.)
5. Niniejszym statutem.

§ 2.
1. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie jest samorządową instytucją kultury.
2. W skład instytucji kultury wchodzą również:
- Muzeum Ziemi Jutrosińskiej,
- Ośrodek Promocji i Informacji w Jutrosinie.
3. Siedziba Centrum mieści się w Jutrosinie przy ul. Mickiewicza 2, a podstawowym terenem jego działania jest Gmina Jutrosin
4. Centrum może również prowadzić działalność na terenie całej Polski, a także poza granicami kraju.
5. Centrum administruje budynkiem przy ul. Mickiewicza 2 w Jutrosinie.
6. Na podstawie zawartych umów dzierżawy, najmu, zarządu lub użyczenia, Centrum w swojej działalności może wykorzystywać świetlice wiejskie, gminne obiekty sportowe oraz tereny i urządzenia służące integracji i aktywizacji mieszkańców.
7. Organizatorem Centrum jest Gmina Jutrosin, zwana dalej „Gminą”.
8. Centrum posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru samorządowych instytucji kultury, prowadzonego przez Gminę Jutrosin.

Rozdział II
Cele i przedmiot działania
§ 3.

1. Podstawowym celem działania Centrum jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona dziedzictwa kultury w szczególności poprzez prowadzenie wielokierunkowej działalności polegającej na rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców, w tym również w sferze ich aktywnego wypoczynku i rekreacji.

2. Cele i zadania określone w ust. 1 Centrum jako instytucja kultury realizuje głównie poprzez:

1) w sferze upowszechniania kultury i sztuki:
- organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży, spektakli, koncertów, festiwali, przeglądów, konkursów, seansów filmowych, imprez artystycznych, rozrywkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych;
- prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań; organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców w tym prowadzenie i tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół, sekcji, zespołów i klubów zainteresowań oraz innych organizacji i stowarzyszeń, których celem jest integracja społeczna i kulturalna środowiska;
- gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochronę i udostępnianie dóbr kultury ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu i miejscowości, a także inicjowanie i prowadzenie działalności wydawniczej w tym zakresie;
- współdziałanie z instytucjami i organizacjami w celu lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców;
- promocja kultury Gminy i lokalnych twórców kultury w tym tworzenie warunków dla rozwoju folkloru;
- szerokie współdziałanie z innymi instytucjami oświatowo-wychowawczymi, organizacjami, stowarzyszeniami, zakładami, osobami fizycznymi i innymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i wypoczynkowych mieszkańców;
- szeroka współpraca ze środowiskiem wiejskim w zakresie organizowania, prowadzenia i wspierania życia kulturalnego na wsi. W tym zakresie Centrum prowadzi ścisłą współpracę z sołtysami i Radami Sołeckimi.

2) w sferze czynnego wypoczynku i rekreacji:
- aktywizację czynnych form wypoczynku i rekreacji dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
- organizowanie imprez turystycznych, sportowo-rekreacyjnych, gier i zabaw;
- działanie na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej Gminy;
- współpracę z Urzędem Miasta i Gminy w przygotowywaniu ofert sportowo-rekreacyjnych i turystycznych;
- współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, placówkami oświatowymi, klubami sportowymi oraz innymi stowarzyszeniami w realizacji zadań turystycznych, rekreacyjnych i sportowych;
- organizowanie i udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych;
- koordynowanie współpracy z Międzygminnym Związkiem Turystycznym „Wielkopolska Gościnna „ z siedzibą w Pępowie;
- promocję gminy w zakresie turystyki i rekreacji oraz bazy sportowo-wypoczynkowej.

§ 4.
1.Centrum może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach polegającą na:
1) wynajmie pomieszczeń;
2) organizowaniu spektakli, koncertów, wystaw i odczytów;
3) prowadzeniu kursów;
4) organizowaniu imprez artystycznych;
5) świadczeniu usług kserograficznych, fotograficznych, plastycznych i projektowych;
6) prowadzeniu działalności wydawniczej, sprzedaży wydawnictw własnych i innych;
7) prowadzeniu warsztatów, szkoleń, zajęć sportowo-rekreacyjnych;
8) organizacji imprez zleconych przez inne instytucje, zakłady pracy i osoby prywatne;
9) wypożyczaniu sprzętu akustycznego, audiowizualnego, rekwizytów i strojów;
10) sprzedaży biletów na imprezy własne i zlecone;
11) promocji firm na imprezach prowadzonych przez Centrum;
12) usługach reklamowych;
13) wspieraniu wolontariatu;
14) organizowaniu i prowadzeniu imprez sportowo - rekreacyjnych wynikających z potrzeb i zainteresowań mieszkańców;
15) świadczeniu innych usług związanych z działalnością statutową Centrum.

2. Działalność gospodarcza, o której mowa w § 4 ust. 1 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych Centrum, a przychody z niej osiągane mogą być przeznaczone wyłącznie na realizacją zadań statutowych instytucji i pokrywanie kosztów jej działalności bieżącej.

Rozdział III
Organizacja i zarządzanie Centrum
§ 5.

1. Organem zarządzającym Centrum jako instytucją kultury jest Dyrektor.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Powołanie Dyrektora może być poprzedzone konkursem. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin i on ustala regulamin konkursu.

§ 6.
Uprawnienia i obowiązki dyrektora instytucji kultury:

- zarządzanie instytucją kultury i reprezentowanie jej na zewnątrz;
- kierowanie bieżącą działalnością;
- zatwierdzenie planu finansowego instytucji kultury sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z zachowaniem wysokości dotacji organizatora;
- dysponowanie środkami określonymi w planie działalności instytucji kultury i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjno-finansowej i gospodarczej obsługi instytucji kultury;
- zarządzanie powierzonym mieniem;
- zatrudnianie i zwalnianie pracowników, oraz instruktorów instytucji kultury;
- opracowanie regulaminu premiowania pracowników instytucji kultury;
- występowanie z wnioskami w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla pracowników instytucji kultury;
- przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych pracownikom instytucji kultury;
- wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych;
- sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności;
- występowanie w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań zleconych i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.

§ 7.
W obiektach Centrum mogą działać stowarzyszenia, fundacje oraz inne organizacje społeczne.

§ 8.
W ramach działalności Centrum mogą być tworzone zespoły, sekcje i Społeczna Rada Kultury wspomagające jego działalność.

§ 9.
Organizację wewnętrzną Centrum określa regulamin organizacyjny, nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Burmistrza i działających w Centrum organizacji pozarządowych.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa


§ 10.

Instytucja kultury prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o rachunkowości.

§ 11.
Źródłami środków finansowych są:
- dotacje z budżetu gminy,
- wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,
- darowizny, spadki, zapisy,
- inne dozwolone prawem.

§ 12.
Źródłami środków finansowych mogą być także:
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych instytucji kultury,
- dotacje z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury.

§ 13.
Podstawą działalności finansowej Centrum jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora.

§ 14.
1. Dyrektor Centrum corocznie w terminie do 31 marca przedkłada Radzie Miejskiej sprawozdanie z działalności finansowej Centrum w poprzednim roku kalendarzowym.
2. Centrum prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Dyrektor jest zobowiązany w rocznym planie działalności uwzględnić wysokość środków finansowych na poszczególne rodzaje wydatków.
4.Organizator określa sposób i formę kontroli działalności finansowej
Centrum.

Rozdział V
Postanowienia końcowe


§ 15.

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 16.
Instytucja kultury używa pieczęci podłużnej o następującej treści:

Gminne Centrum
Kultury i Rekreacji
63-930 Jutrosin
ul. Mickiewicza 2

§ 17.

Instytucja kultury podlega wpisowi do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie.

§ 18.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-05-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu