Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ 15/2012 z XV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 29.03.2012r., o godz. 13:00 w sali MGOK w Jutrosinie

PROTOKÓŁ 15/2012 z XV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 29.03.2012r., o godz. 13:00 w sali MGOK w Jutrosinie

Numer dokumentu: 15
Rok: 2012

PROTOKÓŁ 15/2012

z XV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,

która odbyła się dnia 29.03.2012r., o godz. 13:00
w sali MGOK w Jutrosinie
_____________________________________________________________


Obecni na Sesji Radni:

1. Barteczka Mirosław
2. Bartkowiak Natalia
3. Hauza Adam
4. Jakubowski Marian
5. Janiak Stanisław
6. Kalka Walerian
7. Kapała Anna
8. Kozica Marek
9. Machowicz Janina
10. May Jakub
11. Mikołajewski Ireneusz
12. Samol Szczepan
13. Stróżyński Łucjan
14. Wybierała Piotr
15. Zuziak Józef


Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.


    Otwarcia XV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości - Pana Kazimierza Maciaszka - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu, Pana Pawła Jernasia - Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Pakosławiu, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza oraz Panią Skarbnik.

Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy pełen skład Radnych, jest ona zatem władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:
1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2012
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/17/2011 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. ”Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Szymonki dla miasta Jutrosin” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie za rok 2011
7. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2011
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jutrosin w 2012 roku
10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Leszno realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Jutrosin w schronisku dla zwierząt w miejscowości Henrykowo
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej przewidzianych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych
12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2011 rok - podjęcie uchwały wewnętrznej
13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi - podjęcie uchwały wewnętrznej
14. Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie: budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w gminach Miejska Górka, Krobia i Poniec
15. Informacja Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu o sytuacji na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w zakresie zatrudnienia i bezrobocia na terenie Gminy Jutrosin
16. Interpelacje i zapytania
17. Wolne głosy i wnioski
18. Zakończenie obrad

Porządek obrad Rada przyjęła bez sprzeciwu.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy Sesjami

- uczestniczyłem w zebraniu Kółek Rolniczych, podczas których ustalono, iż dożynki gminne odbędą się w tym roku w Śląskowie;
- brałem udział w zebraniach wiejskich;
- odbyło się spotkanie z Radą Pedagogiczną w Dubinie - odnośnie planowanego połączenia przedszkola i szkoły podstawowej;
- uczestniczyłem w zebraniu spółek wodnych;
- udział w obchodach jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Lisieckich z Jutrosina;
- uczestniczyłem w Gminnym Dniu Kobiet, które odbyło się w Rogożewie;
- otrzymaliśmy wyróżnienie z Urzędu Marszałkowskiego z Poznania „Aktywny Europejczyk”- za budowę kanalizacji sanitarnej z rurociągiem tłocznym i czterema przepompowaniami ścieków w Dubinie;
- brałem udział w spotkaniu „Puls Biznesu”;
- są wnioski do pobrania w związku z tegorocznymi wymarznięciami.

Brak uwag ze strony Radnych

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2012.
Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XV/99/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 marca 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/17/2011 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. ”Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Szymonki dla miasta Jutrosin” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Głos zajęła Pani Skarbnik - Pani Grażyna Niedbała. Uchwałę tę podejmujemy w związku ze zmniejszeniem kwoty zaciągniętej pożyczki (o 27.310 zł.) z Banku Gospodarstwa Krajowego na „Budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szymonki dla Miasta Jutrosin”. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XV/100/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 marca 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Głos zajęła Pani Skarbnik - Pani Grażyna Niedbała. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dostosowywane są do zmian wprowadzanych do budżetu Miasta i Gminy Jutrosin.

- p. N. Bartkowiak - ile pieniędzy przeznaczono w budżecie na odnowę wsi Pawłowa i co tam będzie robione?

- p. Burmistrz - będą wymieniane okna, odnawiana elewacja zewnętrzna, adaptacja pomieszczenia, wymiana ogrodzenia i utwardzenie terenu.
Razem na odnowę wsi Pawłowo i Śląskowo na lata 2013-2014 przeznaczona jest kwota 940.000 zł. Różnica pomiędzy początkową kwotą wynika z wyliczeń kosztorysanta.

- p. Sz. Samol - jak chodziło o Grąbkowo, to był wielki szum wśród społeczeństwa, że tyle pieniędzy idzie na Grąbkowo, a tu od razu znalazło się ponad 300 tys. zł. Trzeba było nam to wcześniej wyjaśnić na komisji rewizyjnej, ale niestety na paru z kolei p. Burmistrza nie było;

- p. S. Janiak - jeśli chodzi o wczorajszą nieobecność Burmistrza na komisji rewizyjnej, to niestety niekiedy tak jest, że w ostatniej chwili wypadnie pilny wyjazd i nic z tym nie zrobimy, ale informację na komisji przedstawiał p. Sekretarz;

- p. N. Bartkowiak - jak ta podana przez p. Burmistrza kwota inwestycji kształtuje się na poszczególne miejscowości?

- p. Burmistrz - Śląskowo - 600.000 zł., natomiast Pawłowo - 340.000 zł.

Brak więcej pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 12”za”, kto jest przeciwny – 1 (p. N. Bartkowiak), kto się wstrzymał – 2 (p. Sz. Samol, p. P. Wybierała). Dziękuję zatem Uchwała Nr XV/101/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 marca 2012 roku została przyjęta przez Radę z 2 głosami wstrzymującymi się oraz z 1 głosem przeciwnym.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie za rok 2011

Głos zajęła Pani Skarbnik - Pani Grażyna Niedbała. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie za rok 2011 wskazując sumę aktywów i pasywów bilansu na koniec roku obrotowego w wysokości 102 159,34 zł. Ustala się, że w roku 2011 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Jutrosinie uzyskał wynik finansowy netto plus 3 897,54 zł.
Temat ten był omawiany na Komisjach. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XV/103/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 marca 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7
Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2011

Głos zajęła Pani Skarbnik - Pani Grażyna Niedbała. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2011 wskazując sumę aktywów i pasywów bilansu na koniec roku obrotowego w wysokości 8 921,39 zł. Ustala się, że w roku 2011 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jutrosinie uzyskała wynik finansowy netto plus 3 244,52 zł.
Temat ten był omawiany na Komisjach. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XV/102/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 marca 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki

Głos zajął Pan Sekretarz - Pan Zenon Łakomy. Jest to obowiązek ustawowy. Gminy, które chcą przystąpić do funduszu sołeckiego muszą do 31 marca podjąć uchwałę, w której wyrażą zgodę na wyodrębnienie w budżecie miasta i gminy na następny rok środków finansowych go stanowiących.
Temat ten omawiany był na Komisjach. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XV/104/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 marca 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jutrosin w 2012 roku

Głos zajął Pan Sekretarz - Pan Zenon Łakomy. Szczegółowo temat ten był omawiany na komisjach. Do końca marca musimy taki program - w zakresie bezdomnych zwierząt -uchwalić. Jest to bezwzględny wymóg ustawowy. Jeśli chodzi o ochronę zwierząt bezdomnych Gmina musi zapewnić schronisko. Wolnymi miejscami dysponuje jedynie schronisko w miejscowości Henrykowo. Należy wykupić minimum 3 kojce, na co jednorazowo gmina musi wydać ponad 60.000 zł. W przypadku gdyby gmina wycofała się z umowy, wówczas kwota ta jest zwracana.
Ponadto Gmina ponosi stałe koszty miesięczne z tytułu wynajmowania boksów, które do końca roku wyniosą jeszcze kwotę 9.041 zł. Dodatkowo - jeśli trafią do schroniska jakieś zwierzęta - będziemy ponosili koszty ich utrzymania i opieki weterynaryjnej.
W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zlecane będzie jednorazowo lekarzowi weterynarii. Na miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich wybrano gospodarstwo znajdujące się w Pawłowie - Piskorni. W razie potrzeby, samorząd podpisze z właścicielem stosowną umowę. Wskazane gospodarstwo rolne posiada odpowiednie miejsca, w których mogą być utrzymywane zwierzęta w warunkach odpowiednich do gatunku i jego potrzeb, przy zachowaniu minimalnych norm powierzchni. Zarówno w przypadku opieki weterynaryjnej, jak i gotowości gospodarstwa, nie będziemy ponosić stałych opłat za samą dyspozycyjność, ale będziemy ponosić rzeczywiste koszty weterynaryjne opieki nad zwierzęciem. Jeśli zaistnieje taka sytuacja, że ktoś znajdzie ślepy miot bezpańskich zwierząt, to zostaną one uśpione na koszt gminy.

Program ten był wcześniej wysłany do Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz do Kół Łowieckich, działających na naszym terenie. Wszyscy zaopiniowali go pozytywnie.

- p. Sz. Samol - dlaczego wszystkie gminy nie staną murem, żeby zmienić tę ustawę. Władze wymuszają na nas te przepisy, a nie dają na to pieniędzy. Może sami wybudujemy kojce. Postawmy się, żeby nasi zwierzchnicy nie wymyślali już takich rzeczy. Ciągle spadają na nas nowe obowiązki, a pieniędzy nie ma nawet dla ludzi;

- p. Sekretarz - jest to program ogólnopolski. Ustawa jednoznacznie mówi o tym, że gmina musi podać adres schroniska. Ono musi z kolei spełniać określone wymogi zarówno w zakresie odpowiednich pomieszczeń dla zwierząt, warunków budowlanych i sanitarnych. Wybudowanie schroniska kosztuje, a jego utrzymanie również;

- p. Burmistrz - nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby ktoś wybudował w Jutrosinie schronisko. To w Henrykowie na 96 klatek kosztowało przeszło 2 mln zł. Zdecydowaliśmy się na Henrykowo, bo jest ono najbliżej i są wolne miejsca. W Kaliszu, czy Wrocławiu schroniska są już przepełnione. Tego typu działalność jest nierentowna, a jest szereg wymogów do spełnienia.
Jeśli za rok okazałoby się, że u nas, czy gdzieś niedaleko powstanie schronisko, to my z tamtego rezygnujemy, przechodzimy tutaj, a pieniądze (po amortyzacji) nam zwracają.

- p. Sz. Samol - oby tak nie było, że jutrosiński rynek zapełni się bezpańskimi zwierzętami;

- p. S. Janiak - jeżeli chodzi o człowieka, który sobie nie radzi w życiu, to nie mamy do przodu opłacanego schroniska, ani domu pomocy społecznej. Dopiero jak człowiek tam trafia, to jest problem, kto ma za to zapłacić. Najczęściej spada to na gminy. Zapytałem co będzie jeśli nie podejmiemy tej uchwały. Dostałem odpowiedź od sekretarza, że będziemy zmuszeni ją podjąć pod nadzorem wojewody.

Brak więcej pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – 1 (p. Sz. Samol). Dziękuję zatem Uchwała Nr XV/105/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 marca 2012 roku została przyjęta przez Radę z 1 głosem wstrzymującym się.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Leszno realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Jutrosin w schronisku dla zwierząt w miejscowości Henrykowo

Głos zajął Pan Burmistrz - Pan Zbigniew Koszarek. Uchwałą tą wyrażamy zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego z Miastem Leszno, dotyczącą powierzenia mu realizacji zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Jutrosin, a w szczególności na wybudowaniu i prowadzeniu międzygminnego schroniska dla zwierząt, znajdującego się w miejscowości Henrykowo.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – 1 (p. Sz. Samol). Dziękuję zatem Uchwała Nr XV/106/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 marca 2012 roku została przyjęta przez Radę z 1 głosem wstrzymującym się.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Po tym pkt ogłoszono 10 minutową przerwę.
Obrady wznowiono od pkt 11

Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej przewidzianych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych

Głos zajął Pan Sekretarz - Pan Zenon Łakomy. Chcemy powierzyć te dodatki MGOPS w Jutrosinie, aby były one uzupełnieniem zakresu jego obowiązków. Przekazanie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych i wydawania w nich decyzji administracyjnych Kierownikowi MGOPS w Jutrosinie przyczyni się do merytorycznej poprawy obsługi osób korzystających z tej formy wsparcia socjalnego oraz zintegrowania wypłaty wszystkich świadczeń socjalnych w jednej jednostce. Wynika to m.in. z tego, że MGOPS dysponuje szeroką bazą danych dotyczących rodzin i mieszkańców naszej gminy znajdujących się w trudnej sytuacji, odpowiednim rozeznaniem środowiskowym oraz kadrą o właściwych kompetencjach.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XV/107/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 marca 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. 12
Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2011 rok - podjęcie uchwały wewnętrznej

Głos zajął Pan Sekretarz - Pan Zenon Łakomy, w związku z usprawiedliwioną nieobecnością Pani Wiesławy Krajka. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Jutrosin został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/202/2010r z dnia 26 października 2010r. Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie były środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Profilaktyka wymaga podjęcia działań ukierunkowanych nie tylko na zapobieganie szkodom, ale przede wszystkim na promowanie zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego. Gdyby zapobieganie uzależnieniom ograniczyć tylko do informowania o narkotykach, to istnieje ryzyko pobudzenia ciekawości i chęci spróbowania. Konieczne są więc zróżnicowane oddziaływania, a ich podstawą powinna być nauka umiejętności radzenia sobie w życiu, zwłaszcza w sytuacjach trudnych, bez uciekania się do zażywania środków psychoaktywnych. Szkoła i dom to z pewnością najlepsze miejsca do prowadzenia oddziaływań profilaktycznych ukierunkowanych na zapobieganie narkomanii. Należy lansować modę na nie palenie, nie picie alkoholu, czy nie zażywanie innych substancji uzależniających. Przykład rodziców powinien uczyć, że tabletka, papieros, kieliszek alkoholu nie są właściwymi środkami zaradczymi na zaistniałe trudności. Można sobie radzić ze stresem, relaksować się i odpoczywać bez uciekania się do chemii. W pierwszym roku realizowania programu zapobiegania narkomanii w ramach zadania:
- podniesienie poziomu wiedzy i świadomości z zakresu uzależnień i zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży – przeprowadzono warsztaty profilaktyczne w Zespole Szkół im. J. Pawła II w Jutrosinie i w Gimnazjum w Szkaradowie. Warsztaty przeprowadził Artur Amenda ze Stowarzyszenia Arka Noego - instruktor terapii uzależnień;
- na tablicach informacyjnych w szkołach eksponowano gazetki profilaktyczne z zakresu uzależnień;
- policjanci z rewiru dzielnicowych przeprowadzili 32 spotkania z dziećmi w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach w ramach programu „Bezpieczna szkoła”;
- w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie odbyło się spotkanie z inspektorem ds. nieletnich na temat narkotyków i konsekwencji ich używania;
- podniesienie wiedzy i świadomości osób odpowiedzialnych za wychowanie zakresie właściwego rozpoznawania i przeciwdziałania zjawisku narkomanii i dopalaczy wśród dzieci i młodzieży;
- w ramach wywiadówek szkolnych pedagodzy prowadzili wywiadówki profilaktyczne uczulając rodziców na sprawy związane z profilaktyką uzależnień;
- rodzice otrzymali także ulotki edukacyjne i informacyjne dotykające problematyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży;
- zwiększenie dostępności do poradnictwa w sprawach uzależnień;
- w ramach punktu konsultacyjnego działającego przy GKRPA w Jutrosinie każdy zainteresowany może uzyskać poradę i pomoc tak psychologiczną jak i prawną.
W 2011r. na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 1.950,00zł. Środki te pochodziły z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały wewnętrznej. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała wewnętrzna nr 1/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 marca 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 13
Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi - podjęcie uchwały wewnętrznej

Głos zajął Pan Sekretarz - Pan Zenon Łakomy. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok został przyjęty Uchwałą Nr XLIII/201/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2010r.Zadania oraz cele w nim zawarte są kontynuacją działań, realizowanych w gminie Jutrosin w latach ubiegłych i skupiały się przede wszystkim na szeroko rozumianej profilaktyce. W 2011 roku na realizację zadań ujętych w programie zaplanowano kwotę 108.334,00zł. Natomiast wydatki wyniosły 96.900,71zł. Jednym z zadań realizowanych już od wielu lat jest prowadzenie świetlic środowiskowych. W naszej gminie funkcjonują trzy świetlice środowiskowe: w Szkaradowie, Jutrosinie i Dubinie. W zajęciach prowadzonych dwa dni w tygodniu po 3 godziny uczestniczyło systematycznie 75 dzieci i około 55 okazjonalnie. Łącznie przeprowadzono 825 godzin zajęć w świetlicach. Prowadziło je 6 nauczycielek zatrudnionych na umowę zlecenie. Koszt wynagrodzeń w świetlicach w 2011r. wyniósł łącznie 16.500zł.
Dzieci oprócz zajęć w świetlicy korzystały z różnego rodzaju wyjazdów.
Jak co roku zorganizowano „Mikołajkowy Turniej Świetlic Środowiskowych”. Tym razem organizatorem była świetlica w Szkaradowie. Około 130 dzieci bawiło się na sali wiejskiej w Szkaradowie. Uczestnicy brali udział w różnych zabawach i konkurencjach sportowych przygotowanych na tę okazję. Wszystkie dzieci otrzymały na zakończenie drobne upominki zakupione przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz słodycze i owoce. Komisja zakupiła także materiały papiernicze i edukacyjne potrzebne do prowadzenia zajęć w świetlicach. Nauczyciele ze szkół z terenu gminy Jutrosin wzięli udział w szkoleniu dla pracowników świetlic środowiskowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. W szkoleniu prowadzonym przez Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” z Krakowa uczestniczyło 14 nauczycieli.
Gminna Komisja dofinansowała także Zielone Szkoły z programem profilaktycznym dla dzieci organizowane przez szkoły w Jutrosinie, Szkaradowie, i Dubinie. Koszt dofinansowania wyniósł 5 000,00zł.
W ramach działań o charakterze profilaktycznym w Gimnazjum w Jutrosinie oraz w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie prowadzone były dodatkowe pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów. Miały one na celu przede wszystkim zachęcenie młodzieży do aktywnego modelu spędzania czasu wolnego bez uciekania się do sięgania po używki oraz utrwalanie zasad czystej rywalizacji i nabywanie umiejętności współżycia w grupie. Zajęcia prowadziło trzech nauczycieli wychowania fizycznego zatrudnionych na umowę zlecenie. W zajęciach uczestniczyło około 50 uczniów. Przeprowadzono 267 godzin zajęć sportowych. Podczas tych zajęć odbywały się także turnieje sportowe, np. turniej siatkówki plażowej, turniej tenisa stołowego. Dzieci wyjechały także na basen do Wrocławia.
Gminna Komisja w 2011roku finansowała wypoczynek letni dla dzieci z terenu miasta i gminy:
- kolonię dla 25 dzieci w Węgierskiej Górce k/ Żywca. Koszt kolonii to 12.650,00zł.;
- obóz strażacki dla 12 uczniów w Brennie na kwotę 2 000,00zł.;
- obóz sportowy w Żerkowie dla 4 uczniów na kwotę 1 762,56zł.;
- półkolonie letnie dla dzieci w Szkole Podstawowej w Jutrosinie w wysokości 900,00zł.;
- obóz terapeutyczno-profilaktyczny dla 5 osób z gminy Jutrosin organizowany przez Stowarzyszenie „Zgoda na Trzeźwość” w Rawiczu na kwotę 500,00zł.
W 2011r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jutrosinie wsparła finansowo :
- konkurs piosenki organizowany przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu „Dbajmy o zdrowie”;
- powiatowy konkurs rysunkowy o tematyce uzależnień organizowany przez KPP w Rawiczu;
- festyny rodzinno – sportowe organizowane z okazji Dnia Dziecka przez rady sołeckie i KGW we wioskach naszej gminy;
- festyn rodzinny organizowany przez Gimnazjum w Jutrosinie;
- bieg uliczny zorganizowany w Szkaradowie z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- imprezy wakacyjne organizowane podczas wakacji letnich przez Dom Kultury w Jutrosinie „ Bawmy się razem”.
Z budżetu GKRPA w ubiegłym roku zakupiono także kolejne elementy placów zabaw. Zamontowano je w Janowie, Grąbkowie, Zmysłowie, Pawłowie, Dubinie i Nad Stawem. Koszt zakupu tych urządzeń wyniósł 14.884,01zł.
W 2011r. działał nadal Punkt Konsultacyjny, w którym dyżury pełnią prawnik i psycholog. W ubiegłym roku udzielono 114 porad prawnych dla mieszkańców gminy. Porady dotyczyły głównie prawa rodzinnego i opiekuńczego przede wszystkim spraw rozwodowych, separacji, alimentów oraz porady z zakresu prawa pracy. Natomiast z porad psychologa korzystają tak dorośli mieszkańcy, jak również i dzieci. W ubiegłym roku było to 120 wizyt dla 35 osób. Koszt działalności punktu konsultacyjnego w 2011r. to 7.440,00zł.
W 2011r. na wniosek Prokuratury Rejonowej w Rawiczu zostało cofnięte zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jednemu przedsiębiorcy. Cofnięcie nastąpiło po wydaniu wyroku przez Sąd Rejonowy w Rawiczu, który udowodnił nieprzestrzeganie określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych osobom nieletnim.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ciągu całego 2011 roku ściśle współpracowała ze szkołami, pedagogami szkolnymi, policją, prokuraturą, kuratorami społecznymi i zawodowymi oraz służbą zdrowia i Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały wewnętrznej. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała wewnętrzna nr 2/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 marca 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. 14
Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie: budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w gminach Miejska Górka, Krobia i Poniec

Głos zajął Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie - Pan Stanisław Janiak. Stanowisko to jest sprzeciwem wobec planowanej budowie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na terenie Powiatu Rawickiego w gminie Miejska Górka oraz na terenie Powiatu Gostyńskiego w gminach Krobia i Poniec.

- p. J. May - tak naprawdę to znamy tylko jedną stronę tego konfliktu. Przecież na terenie gminy Miejska Górka są osoby, które sprzyjają powstaniu kopalni. Ja nie mówię, że niszczenie środowiska, to jest coś dobrego, ale nie utożsamiałbym się z miejskogóreckim samorządem. Osobiście wolałbym wstrzymać się od podejmowania stanowiska w tej sprawie. Z częścią deklaracji się zgadzam, a z częścią nie;

- p. St. Janiak - nie utożsamiamy się z tamtymi samorządami, ale jako samorząd bronimy swojego terytorium. Uważam, że coś takiego jak kopalnia węgla brunatnego na terenie Wielkopolski, gdzie rolnictwo jest na tak wysokim poziomie, to jest coś szczególnego;

- p. Sz. Samol - na spotkaniu w Dłoni było wyraźnie powiedziane, że jeśli dojdzie do budowy kopalni, to najpierw musi powstać elektrownia. Technologia idzie tak do przodu, że może w przyszłości nie będzie konieczna kopalnia odkrywkowa, bo węgiel będą wysysać. To jednak na jedno wychodzi, bo i tak ziemia się zapadnie;

- p. I. Mikołajewski - przychylam się do propozycji kolegi Jakuba o nie podejmowaniu tego stanowiska. W moim odczuciu po przeczytaniu ostatniego artykułu w „Życiu Rawicza” jest to typowa walka polityczna. Z czegoś dobrego zrobiono niepotrzebną dyskusję. Tak, jak jeszcze w ubiegłym roku zastanawiałem się nad przystąpieniem do jakiejś partii, tak mnie artykuł w „Życiu Rawicza” autorstwa Pana Nikodema Maćkowiaka zniechęcił. Teraz cieszę się, że jestem w Towarzystwie Miłośników Ziemi Jutrosińskiej. Jestem przeciwko kopalni, ale strasznie nie podoba mi się stanowisko niektórych osób;

- p. J. May - zauważyłem, że część osób na tej sprawie chce ugrać kapitał polityczny. Zbliża się referendum w Miejskiej Górce i my się do tego dokładamy. To nie jest tak, że ktoś protestuje, wychodzi na ulicę i blokuje przejście dla pieszych. Nie znam się na geologii, ani na górnictwie, wysłuchujemy tylko jednej strony. Bierzemy udział w wielkiej polityce. Nie dolewajmy może oliwy do ognia i wstrzymajmy się od podejmowania dziś tej decyzji;

- p. St. Janiak - zdajemy sobie sprawę, że nie dotyczy to tylko tych osób, które mieszkają w miejscu, gdzie ma powstać kopalnia, ale też i nas. Te milionowe kwoty wydane na zbiornik i infrastrukturę taką jak kanalizacja i wodociągi ma być na nic, bo rury będą puste, bo cieki będą poprzerywane. Być może dojdzie do takiej sytuacji, że nasi potomni w jakiś sposób będą mogli to wydobyć. Teraz jednak stanowisko nasze jest jednoznaczne, żeby to przyjąć przez deklarację. Jestem nawet przeciw odwiertom. Na tę chwilę mają zrobionych 29 odwiertów. Odwierty mają tylko wtedy szansę, jeśli właściciel gruntu wyrazi na nie zgodę. Dlatego każdy może sam podjąć indywidualną decyzję. Jednak my jako samorządowcy, musimy czuć zagrożenie kopalnią. Jeśli chodzi o sprawę polityczną, to jesteście koledzy w wielkim błędzie. W sprawę nie jest zaangażowany ani jeden poseł czy senator, a sprawa polityczna jest tylko wtedy kiedy jednej stronie brakuje argumentów. Jestem pod szyldem Polskiego Stronnictwa Ludowego, który zawsze bronił, broni i będzie bronić chłopów;

- p. Sz. Samol - ja byłem inicjatorem tego, żeby nasza Gmina poparła takie stanowisko;

- p. Burmistrz - ten temat i tak do nas wróci, będziemy musieli wydać opinię, będzie zmiana studium uwarunkowania przestrzennego gminy, a w sprawy referendum się nie mieszajmy;

- p. J. May - moje zdanie jest takie, aby na razie tego stanowiska nie podejmować.

Brak więcej pytań.

Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan Stanisław Janiak zapytał Radnych kto jest za przyjęciem stanowiska Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie planowanej budowy kopalni odkrywkowej: 13”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – 2 (p. J. May, p. N. Bartkowiak).

Stanowisko stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad. 15
Informacja Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu o sytuacji na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w zakresie zatrudnienia i bezrobocia na terenie Gminy Jutrosin

Głos zajął Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu - Pan Kazimierz Maciaszek. Na koniec grudnia 2011 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu zarejestrowanych było 2.759 bezrobotnych, tj. o 8 % mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego i o 43 % więcej niż na koniec 2007 roku. W Gminie Jutrosin wg stanu na koniec 31 grudnia 2011 roku liczba bezrobotnych wyniosła 294 osoby. Na zmianę poziomu bezrobocia wpływ mają z jednej strony ilość rejestrujących się bezrobotnych, z drugiej ilość bezrobotnych wyłączonych z ewidencji. W okresie 12 miesięcy 2011 roku zarejestrowano 4.139 bezrobotnych (w tym z Gminy Jutrosin 428), a wyłączono z ewidencji 4.379 (w tym z Gminy Jutrosin - 413). W roku 2010 zarejestrowano 4.949 bezrobotnych (w tym z Gminy Jutrosin - 469), a wyłączono z ewidencji 5.122 (w tym Gmina Jutrosin - 511).
Na koniec grudnia 2011 roku zarejestrowanych bez prawa do zasiłku było 2.543 osób, co stanowi 81,8% ogółu bezrobotnych, podczas gdy na koniec grudnia 2010 roku 84,8%, a na koniec 2009 roku - 74,9%.
W Gminie Jutrosin udział bezrobotnych bez prawa do zasiłku wg stanu na koniec 31 grudnia 2011 roku wyniósł - 84,4%.
Na koniec grudnia 2011 roku w ewidencji bezrobotnych pozostawało 1.681 kobiet, co stanowiło 60,9% ogółu bezrobotnych, podczas gdy w 2010 roku kobiety stanowiły 58,8%, a na koniec 2009 roku - 53,7 %.
Kształtowanie się udziału kobiet w populacji bezrobotnych na terenie Gminy Jutrosin wyniosło - 56,5%.
Dominującą grupą bezrobotnych, są osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (35,4% ogółu bezrobotnych) oraz policealnym i średnim zawodowym (28,1%), najmniejszą - osoby z wykształceniem wyższym (8,7%) i średnim ogólnokształcącym (9,8%).
Największy udział w populacji bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy stanowią osoby w wieku od 25 do 34 lat – 30,5 % oraz osoby młode do 24 lat – 28,1%.Wysoki jest również udział osób w przedziale wieku od 35 do 44 lat i od 45 do 54 lat wynoszący odpowiednio 16,7 i 17%.
Cechą charakterystyczną struktury bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy jest wysoki odsetek osób oczekujących na pracę ponad rok – 28,7%. Zauważalny nieznaczny wzrost udziału tej grupy bezrobotnych w ogólnej populacji bezrobotnych.

Udział bezrobotnych w Gminie Jutrosin wg czasu pozostawania bez pracy wg stanu na 31 grudzień 2011r.:
- do 1 m-ca - 17,3%;
- pow. 1 m-ca do 3 m-cy - 18,7%;
- pow. 3 m-cy do 6 m-cy - 16,7%;
- pow. 6 m-cy do 12 m-cy - 18,0%;
- pow. 12 m-cy do 24 m-cy - 17,7%;
- pow. 24 m-cy - 11,6%.
Według stanu na 31.12.2011 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu zarejestrowanych było 1375 osób zamieszkałych na wsi, co stanowi 49,8% ogółu zarejestrowanych (w gminie Jutrosin 79,6%). W analogicznym okresie 2010 roku mieszkańcy wsi stanowili 47,9 % ogółu zarejestrowanych (Jutrosin 77,4%), a na końcu 2009 roku 47,2% (Jutrosin 84,5%).
W 2011 roku utrzymywał się wysoki poziom rejestracji bezrobotnych zwolnionych z przyczyn nie dotyczących pracownika. Wynikało to z likwidacji zakładu SEWS Polska w Lesznie, w którym zatrudnionych było 277 osób zamieszkałych na terenie Powiatu Rawickiego. Kolejną przyczyną były zwolnienia grupowe związane z upadłością firmy H.J.„Majerowicz” w Białymkale. Ogółem w 2011r., w wyniku „zwolnień grupowych” zarejestrowało się 412 osób, o 136 mniej niż w roku poprzednim. Na koniec roku w ewidencji bezrobotnych pozostawało 300 osób zwolnionych z przyczyn nie dotyczących pracownika (10,9% ogółu bezrobotnych), z tego 24 z gminy Jutrosin (8,2%), na koniec grudnia 2010 r. - 296 osób (9,9% ogółu bezrobotnych), z tego 25 z gminy Jutrosin (8,6%).
W okresie 12 miesięcy 2011 roku do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło 1628 ofert pracy, tj. o 326 mniej niż w 2010. W omawianym okresie pracę podjęło 2232 bezrobotnych w tym 232 z terenu gminy Jutrosin. W 2010 roku pracę podjęło 2342 bezrobotnych, w tym 257 z gminy Jutrosin.
W 2011 roku instrumentami i usługami rynku pracy objęto 805 bezrobotnych, z tego 99 z gminy Jutrosin. Ze środków algorytmowych zrealizowano:
- roboty publiczne dla 28 bezrobotnych głównie długotrwale bezrobotnych i powyżej 50 roku życia, w tym 10 osób z gminy Jutrosin;
- prace interwencyjne dla 52 bezrobotnych, głównie do 25 roku życia i długotrwale bezrobotnych, z tego 6 z gminy Jutrosin;
- szkolenia dla 67 osób, głównie długotrwale bezrobotnych i do 25 lat, w tym 1 z gminy Jutrosin;
- staże dla 113 osób, głownie do 25 roku życia, w tym 17 z gminy Jutrosin;
- udzielono środków na podjęcie działalności gospodarczej 33 bezrobotnym, w tym 5 z gminy Jutrosin;
- 17 bezrobotnych (w tym 2 z gminy Jutrosin) zostało zatrudnionych w ramach refundacji przedsiębiorcom wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych;
- 209 bezrobotnych (w tym 17 z gminy Jutrosin) aktywizowano w ramach prac społecznie użytecznych - 6 bezrobotnych (w tym 2 z gminy Jutrosin) objęto wsparciem w formie finansowania studiów podyplomowych.
Ze środków pozyskanych z rezerwy Ministra realizowano :
- program związany z aktywizacją bezrobotnych na terenach objętych powodzią (Gmina Rawicz i Jutrosin) – którego beneficjentami były osoby długotrwale bezrobotne i powyżej 50 roku życia (14 osób - w tym 10 z gminy Jutrosin) zatrudnione w gminach w ramach robót publicznych i wykonujących prace konserwacyjne na ciekach wodnych gmin Jutrosin i Rawicz. Nadzór nad wykonywanymi pracami sprawował WZMiUW w Lesznie. Wydatki na realizację projektu w zakresie refundacji wynagrodzeń zatrudnionych bezrobotnych zamknęły się kwotą 77,9 tys. zł.;
- program na rzecz osób zwalnianych z pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników związanych z trudnościami gospodarczymi lub niewypłacalnością pracodawcy w warunkach kryzysu finansowego, którego beneficjentami były osoby zwolnione z przyczyn nie dotyczących pracownika w wyniku likwidacji SEWS POLSKA Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Rawiczu w okresie od marca do listopada 2009. Projekt realizowany był w ramach wniosku o wkład finansowy ze środków Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla zwalnianych pracowników SEWS POLSKA Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny Rawicz i Leszno oraz ostrzeszowskiej firma Leoni Autokabel Polska S.A. Głównym działaniem projektowym były szkolenia realizowane pod potrzeby lokalnego rynku pracy. Szkoleniami zwiększającymi szansę na uzyskanie zatrudnienia przez osoby zwolnione z SEWS objęto 65 osób (w tym 2 z gminy Jutrosin). Ponadto 14 osób posiadających wizję na kreowanie własnej ścieżki zawodowej otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, a 11 (w tym 1 z gminy Jutrosin) skierowano do pracodawców, którym zrefundowano utworzenie stanowisk pracy. Ponadto 13 osób zostało skierowanych do odbycia stażu.
W ramach programów współfinansowanych z EFS realizowano projekt systemowy w ramach Priorytetu VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.3 pod nazwą „Powrót-readaptacja zawodowa osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy”. Uczestnikami projektu były osoby bezrobotne, w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy wymienione w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
W roku 2011 zaktywizowano ogółem 151 osób, w tym 81 kobiet. Działaniami projektowymi objęto zarówno osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy wymienione w art. 49 oraz osoby bezrobotne z grup potencjalnie zagrożonych długotrwałym bezrobociem lub osoby nie posiadające kwalifikacji gwarantujących powrót na rynek pracy.
W ramach projektu szkoleniami ogólnymi objęto 55 osób bezrobotnych (13 z gminy Jutrosin), stażami 68 osób (8 z gminy Jutrosin). Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymało 28 osób (1 z gminy Jutrosin), objętych ponadto kompleksowym wsparciem poprzez doradztwo oraz specjalistyczne szkolenia z zakresu prowadzenia własnego biznesu. Ponadto ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu zaktywizowano 16 osób niepełnosprawnych w tym:
- 7 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (1 osoba z gminy Jutrosin);
- 4 osoby zostały zatrudnione w ramach refundacji wyposażenia miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej;
- 2 osoby skierowano do odbycia stażu;
- 3 osoby zostały przeszkolone.

Brak pytań ze strony Radnych.


Informacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad. 16
Interpelacje i zapytania

Brak

Ad. 17
Wolne głosy i wnioski

- p. F. Małecki - złożyliśmy kilka pism do Starostwa Powiatowego w celu polepszenia bezpieczeństwa dzieci w Szkaradowie. Z tego co słyszałem p. Burmistrz jest przeciwko zrobieniu pobocza. Dlaczego?

- p. Burmistrz - to nieprawda. Ustaliliśmy na spotkaniu w Starostwie, że w tym roku nie będziemy tego robić. Jeżeli Starostwo da materiał, to my jako Gmina to założymy, nie ma problemu;
- p. I. Mikołajewski - książka o „Powstańcach Wielkopolskich” jest już gotowa, 20 kwietnia będzie jej inauguracja;

- p. I. Mikołajewski - w Niedzielę Palmową będzie można obejrzeć w Muzeum Ziemi Jutrosińskiej palmy zrobione przez uczniów naszej szkoły;

- p. R. Krzyżosiak - w najbliższym czasie - w miejscu wyznaczonym przez p. Burmistrza - ma powstać w Jutrosinie stacja pogotowia ratunkowego;

- p. J. May - to jest kwestia dogadania się z p. Burmistrzem; co do pomieszczeń, to nie muszą być one typowo medyczne; muszą jednak spełniać podstawowe standardy i posiadać zaplecze socjalne;

- p. J. May - w związku z reorganizacją systemu ratownictwa w 2013 roku w Jutrosinie ma się znaleźć podstawowy zespół. Nie będzie się on różnił diametralnie od zespołu specjalistycznego. W jego skład wejdą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania wszystkich niezbędnych medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka lub ratownik medyczny. Między innymi zabezpieczą oni pacjenta przy zawale serca, przywrócą krążenie, czy odbiorą poród;

- p. J. May - cały zespół będzie się znajdował w Lesznie i to on będzie rozdysponowywał podzespoły. Nowe zasady, ale pacjent wzywać pomoc będzie w ten sam sposób. Jeśli zespołu nie będzie na miejscu, bo wyjedzie do wezwania, to chodzą słuchy, że ma być on ściągany z Kobylina. Jak to będzie wyglądało w praktyce, zobaczymy;

- p. J. May - z własnego doświadczenia wiem, ze czas przyjazdu jest przekroczony, dlatego też Wojewoda wraz ze swoim zespołem zadecydowali, że ta karetka ma być u nas;

- p. J. May - cały czas mówi się, że w Wielkopolsce biorąc pod uwagę m.in. obszar i ilość mieszkańców jest za dużo zespołów ratownictwa. Osobiście, nie wyobrażam sobie, żeby w Rawiczu była tylko jedna karetka, tym bardziej, że będzie tam droga S5, która wymaga większego zabezpieczenia niż normalne trasy. Jeśli będzie wypadek masowy, czyli co najmniej 5-6 osób rannych, to wezwanie śmigłowca nie rozwiąże sytuacji;
- p. Burmistrz - pismo do Wojewody było wysyłane jeszcze w tamtej kadencji. Rozmawiałem z p. Mayem i mam przyzwolenie, że punkt taki może być w naszym ośrodku zdrowia (po spełnieniu odpowiednich warunków);

- p. Burmistrz - dzisiaj była kontrola z Funduszu odnośnie wydatkowania środków finansowych na zbiorniku;

- p. Burmistrz - odbył się przetarg na lampy solarne;

- p. Burmistrz - kończymy budowę stacji uzdatniania wody;

- p. N. Bartkowiak - MGOPS w Jutrosinie do 20 marca zbierał podania na stanowisko do projektu „Mogę - Potrafię - Teraz”, z tego co wiem 16 marca przyszła do pani Kierownik osoba, która chciała jeszcze złożyć podanie (mieściła się w terminie), a pani Kierownik jej zakomunikowała, że ona ma już wybraną osobę na to miejsce. Takie zdarzenie nie powinno w ogóle mieć miejsca, jest to bardzo kiepska wizytówka MGOPS. W tej chwili jest złożona skarga;

- p. Burmistrz - nic mi nie wiadomo na ten temat;

- p. R. Krzyżosiak - do końca kwietnia można składać wnioski o utylizację azbestu;

- p. M. Barteczka - przydałby się chociaż mały parking przy Przedszkolu w Szkaradowie;

- p. Burmistrz - jeżeli będą pieniądze, to nie ma problemu.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 18
Zakończenie obrad


Na powyższym zakończono obrady XV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-04-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu