Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ 14/2012 z XIV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 23.02.2012r., o godz. 13:00 w sali MGOK w Jutrosinie

PROTOKÓŁ 14/2012 z XIV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 23.02.2012r., o godz. 13:00 w sali MGOK w Jutrosinie

Numer dokumentu: 14
Rok: 2012

PROTOKÓŁ 14/2012

z XIV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,

która odbyła się dnia 23.02.2012r., o godz. 13:00
w sali MGOK w Jutrosinie
_____________________________________________


Obecni na Sesji Radni:


1. Hauza Adam
2. Jakubowski Marian
3. Janiak Stanisław
4. Kalka Walerian
5. Kapała Anna
6. Kozica Marek
7. Machowicz Janina
8. May Jakub
9. Mikołajewski Ireneusz
10. Samol Szczepan
11. Stróżyński Łucjan
12. Wybierała Piotr
13. Zuziak Józef


Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.


      Otwarcia XIV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza oraz Panią Skarbnik.

Przewodniczący Rady poinformował, że na 15 Radnych, obecnych na sesji jest 13 - większość qworum – co oznacza, że podejmowane przez Radę uchwały będą prawomocne (nieobecność Radnej N. Bartkowiak oraz Radnego M. Barteczki usprawiedliwiona).

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:
1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2012.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jutrosinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie
5. Wstępne rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jutrosin
6. Dyskusja nad propozycją Burmistrza w sprawie przekształcenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie w instytucję pod nazwą „Gminne Centrum Kultury i Rekreacji”
7. Dyskusja nad propozycją Burmistrza dotyczącą zamiaru powierzenia od 1.09.2012r. Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dubinie kierownictwa i nadzoru nad funkcjonowaniem Przedszkola w Dubinie
8. Informacja o przebiegu ferii zimowych na terenie Gminy Jutrosin
9. Przedstawienie i omówienie propozycji programowych, organizacyjnych i okolicznościowych związanych z przyjazdem rodzin francuskich oraz upamiętnieniem jubileuszu 20-lecia współpracy pomiędzy gminą Jutrosin a francuską gminą Potigny.
10. Interpelacje i zapytania
11. Wolne głosy i wnioski
12. Zakończenie obrad

Przewodniczący zwrócił się do Radnych o dołożenie do porządku obrad pkt:
Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Jutrosinie dotyczącego odkrywkowej kopalni węgla brunatnego na terenie gminy Miejska Górka, Krobia i Poniec

Propozycję Przewodniczącego, a więc tym samym cały porządek obrad Rada przyjęła bez sprzeciwu.


Przed przystąpieniem do omawiania kolejnych pkt Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej wręczyli Panu Fabianowi Małeckiemu statuetkę Kryształowego HITU 2012 - za wysoką jakość produkcji cukierniczo-piekarniczej oraz działalność rolniczą.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy Sesjami

- sesja dzisiejsza została zwołana bez wcześniejszego przeprowadzenia Komisji Stałych Rady, ze względu na termin, jakim jesteśmy zobowiązani do podjęcia uchwały odnośnie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jutrosinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie (do końca lutego br.),
- uczestniczyłem w rozdaniu nagród HIT w Poznaniu,
- brałem udział w naradzie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu odnośnie osób długotrwale bezrobotnych,
- udział w zebraniach wiejskich,
- uczestniczyłem w Radzie Pedagogicznej w Przedszkolu w Dubinie,
- brałem udział w naradzie u starosty odnośnie planowanej budowy kopalni odkrywkowej,
- komisja opiniująca złożone przez organizacje pozarządowe oferty, rozdysponowała pomiędzy 9 organizacji kwotę o łącznej wysokości 100.000,00 zł.

Brak uwag ze strony Radnych

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2012.

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność 2 Radnych usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XIV/97/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 lutego 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jutrosinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie

      Głos zajął Pan Sekretarz - Pan Zenon Łakomy. Uchwałę tą jesteśmy zobowiązani podjąć do końca lutego br. (do końca lutego musi otrzymać ją również Kuratorium Oświaty). Ma ona charakter intencyjny, tzn. wyrażający stanowisko Rady w tej sprawie. Od 01 września br. szkoły zawodowe - które do tej pory były szkołami dwuletnimi - będą miały trzyletni cykl kształcenia.

- p. J. Borucki - w związku ze zmianą ustroju szkolnego miały być jedynie zmiany kosmetyczne, ale okazało się, że są one dalekosiężne. Od 01 września br. będą nadal funkcjonować: 6-letnie szkoły podstawowe, 3-letnie gimnazja, likwidacji ulegają zespoły szkół dla dorosłych, technika dla dorosłych, licea profilowane, licea uzupełniające, a od 01 września 2013r. także technika uzupełniające.
W stosunku do naszej szkoły zasadnicza zmiana dotyczy Szkoły Zawodowej. Od 01 września będziemy mieć uczniów - którzy już się uczą w tej chwili - i oni będą kończyć szkołę jeszcze starym systemem. Natomiast uczniowie, którzy rozpoczną naukę w tym roku, będą się już kształcić przez okres 3 lat.
Zmiany zaszły również w klasyfikacji niektórych zawodów. Kucharz małej gastronomii będzie od teraz zastąpiony samym kucharzem, murarz - będzie od teraz murarzem, tynkarzem, z kolei rzeźnik, wędliniarz - wędliniarzem.

W przypadku Liceum Ogólnokształcącego, nadal będzie ono 3-letnie. Uczniowie w klasach pierwszych będą uczyli się tylko w zakresie podstawowym, dopiero w klasie drugiej - w zakresie rozszerzonym. Wybiorą wówczas profil, np. matematyczno-przyrodniczy, czy humanistyczny. Ale tu istnieje duże niebezpieczeństwo, bo jak uczeń zdecyduje się już na jakiś profil, to nie będzie mógł z niego zrezygnować.

- p. W. Kalka - czy w praktykach też zajdą jakieś zmiany?

- p. J. Borucki - w programie nauczania jest określona liczba godzin przeznaczona na przedmioty teoretyczne i praktyczne. Na pewno uczeń do szkoły będzie przychodził przez 3 lata, ale nie wiem jeszcze przez ile dni w tygodniu. Będziemy w tym temacie w kontakcie z rzemieślnikami;

- p. I. Mikołajewski - czy Pan Dyrektor wie może coś na temat, że w związku z nowym programem nauczania ma zaginąć w szkole historia, patriotyzm?

- p. J. Borucki - trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli uczeń wybiera profil matematyczno - przyrodniczy, wówczas przedmiot historia-społeczeństwo (bo tak teraz nazywa się ten przedmiot) jest traktowany jako przedmiot uzupełniający (120 godzin w całym cyklu kształcenia). Z kolei gdy uczeń wybierze profil humanistyczny wówczas tych godzin jest 240.

- p. A. Kapała - czy nadal uczeń po szkole średniej uzyska wykształcenie średnie, a po zawodowej wykształcenie zawodowe?

- p. J. Borucki - tak, nadal tak jest.

Brak więcej pytań, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność 2 Radnych usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XIV/98/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 lutego 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5

Wstępne rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jutrosin

      Głos zajął Pan Sekretarz - Pan Zenon Łakomy. Sejm ustanowił nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Nakłada ona obowiązki zarówno na właścicieli zwierząt jak i na instytucje - w tym gminy. Ale zaznaczam, że chodzi tu o zwierzęta bezdomne, cały czas wszelkie obowiązki spoczywają na właścicielach zwierząt.
Projekt w/w uchwały został przekazany Radnym oraz Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii.
Ustawa wymaga, aby Gmina wytypowała schronisko, do którego gdy zajdzie taka potrzeba będzie dostarczone bezdomne zwierzę. Schroniska są już przepełnione, najbliżej położonym od nas, w którym są jeszcze wolne miejsca jest schronisko w Henrykowie. Zwróciliśmy się do Prezydenta Leszna z pytaniem, jaki byłby koszt wydzierżawienia 1 kojca, jednak Prezydent zgadza się na dzierżawę, ale co najmniej 3 kojców. To są niestety ogromne koszty, które gmina będzie musiała co roku pokrywać, pomimo niezaistnienia takiego przypadku.
Opłata jednorazowa to około 24.000 zł. (za jeden kojec), do czego dochodzą płatności stałe.

Burmistrzowie oraz Wójt będą rozmawiać na ten temat z Prezydentem Leszna, czy nie można by było wydzierżawić mniejszej ilości kojców - tyle, ile przypuszczalnie będzie potrzebowała gmina.

Ponadto Gmina musi wskazać w uchwale gospodarstwo rolne, do którego - w razie takiej potrzeby - będą trafiały zwierzęta źle traktowane przez właścicieli. Ale tutaj problem rozwiązał się sam - bo Radny Ł. Stróżyński zaoferował się z pomocą.
Kolejnym problemem jest odławianie zwierząt. Gmina musi do tego wynająć firmę, a to wiadomo, tez się wiąże z kosztami.
Tak więc, można stwierdzić, że corocznie w budżecie Gmina musiałaby na te cele przeznaczyć około 100.000 zł.

- p. M. Jakubowski - czy opłata za budynek jest jednorazowa?

- p. Burmistrz - tak;

- p. W. Kalka - przy corocznie okrajanym budżecie, na pewno będzie to trudna sprawa dla gminy;

- p. J. May - u nas nie ma bezdomnych zwierząt, są zwierzęta bez opieki; coraz częściej występują pogryzienia przez psy, system taki się nie sprawdzi, sąsiad sąsiadowi będzie podrzucał zwierzęta. Jeżeli nie będzie systemu identyfikacji zwierząt, to nic nie zrobimy. Istnieje dyrektywa Unii Europejskiej, mówiąca o chipowaniu psów. Co innego gdy mówimy o zwierzętach źle traktowanych.


- p. S. Janiak - to jest cenna uwaga, w jaki sposób my - gminy mamy do tego podejść. Pan Burmistrz będzie mógł na naradzie o tym wspomnieć;

- p. J. May - może gminy mają jakieś pomysły na rejestrację tych psów;

- p. Burmistrz - my mamy obowiązek uchwalenia takiej uchwały. To musimy zrobić. Obowiązkiem naszym jest zagwarantowanie miejsca w schronisku. Dzisiaj chipowanie psów nic nie znaczy, chociaż byśmy chcieli je numerować, zakupić kolczyki i dać je sołtysom to ludzie nawet po nie nie przyjdą. My musimy świadomość naszą poprawić w tej sprawie.

- p. Burmistrz - my będziemy dalej szukać, może gdzieś indziej znajdzie się miejsce;

- p. J. Borucki - czy w ustawie jest określone, że Gmina musi mieć zagwarantowane 3 kojce;

- p. Z. Łakomy - nie, ale schroniska nie chcą mniej boksów wydzierżawić;

- p. Z. Łakomy - zgadzam się z tym co powiedział p. J. May, ale nie ma obowiązku chipowania zwierząt, my obywatela do tego nie zmusimy. Możemy jedynie zaoferować właścicielom, że na koszt gminy będziemy chipować, ale znając realia, to na pewno takiego czegoś nie będzie, chociaż twierdzę że byłoby to dobre rozwiązanie;

- p. S. Janiak - najtaniej byłoby mieć swoje kojce;

- p. A. Hauza - ta podjęta przez nas uchwała zobowiązuje nas do tego, że w schronisku, które wskażemy będziemy musieli trzymać już te zwierzęta;

- p. Burmistrz - tak.

Brak więcej pytań.

Po tym punkcie ogłoszono 10 minutową przerwę.
Obrady wznowiono od pkt 6

Ad. 6
Dyskusja nad propozycją Burmistrza w sprawie przekształcenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie w instytucję pod nazwą „Gminne Centrum Kultury i Rekreacji”

       Głos zajął Pan Burmistrz - Zbigniew Koszarek. Zaproponował Radnym przekształcenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie w Gminne Centrum Kultury i Rekreacji. W ubiegłym roku przybyło nam kilka obiektów sportowo-rekreacyjnych. Mamy „Orlika” i mamy zalew, a to wszystko musimy komuś przypisać Wzorem innych gmin uważam, że najlepiej byłoby przekształcić istniejący ośrodek kultury w takie właśnie gminne centrum, tym bardziej, że nie chcę tworzyć jakiś nowych instytucji. Chcę żeby ta placówka zajmowała się nie tylko kulturą, ale również rekreacją i sportem. W obowiązkach Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji miałoby być m.in. utrzymanie kompleksu boisk sportowych ORLIK, organizacja kąpieliska i utrzymanie zalewu. Liczymy również na odzyskanie podatku VAT od realizowanych inwestycji.

- p. A. Hauza - czy to przekształcenie będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami? Czy będzie w związku z tym potrzebny dodatkowy etat?

- p. Burmistrz - koszty już są i cały czas będą rosły. Jak się przyjmie kąpielisko to trzeba będzie zatrudnić ludzi. Ale to wszystko jest rozłożone na lata;

- p. J. May - powielam pytanie p. A. Hauzy, czy będzie potrzebny dodatkowy etat?
Animatorów sportu mamy dwóch, a na zbiorniku na razie nic się nie dzieje. Sezon nad zalewem trwać będzie od maja do września . Potem jest tzw. martwy sezon. I co dalej?

- p. Burmistrz - na razie na zbiorniku - żeby go utrzymywać w czystości - mamy jednego pracownika. Czy będzie jeszcze ktoś potrzebny, to trudno mi na tę chwilę powiedzieć. Ile będzie etatów - czas pokaże.

- p. M. Kozica - czy to będzie tylko zmiana nazwy Domu Kultury?

- p. Burmistrz - my przekształcamy to. Najpierw obowiązki kierowania powierzymy tymczasowo obecnej dyrektor p. Krystynie Koniecznej. Docelowo jednak będzie zorganizowany konkurs.

- p. J. May - to jest wszystko do czasu, aż się nie zmienią przepisy.

- p. Z. Łakomy - należy pamiętać, że to nie jest likwidacja ośrodka, tylko rozszerzenie jego działalności. W tej chwili będą to bardziej działania formalno-prawne. Sprawy etatowe określi już regulamin organizacyjny, który ma obowiązek podjąć nowy dyrektor. Uważam, że nad statutem powinien pracować zespół osób, bowiem trzeba w nim rozstrzygnąć kwestie majątkowe czy personalne. Trzeba będzie się zastanowić nad sposobem rozliczania finansowego nowej instytucji. Dziś możemy tworzyć instytucje, które mają szeroki wachlarz działalności i spełniają wiele zadań.

- p. I. Mikołajewski - często oprowadzam po Jutrosinie wycieczki i nigdy nie bierzemy za to opłat. Myślę, że w tym momencie gmina dużo traci. To może nie są jakieś wielkie pieniądze, ale realne, które moglibyśmy pozyskać dla naszej gminy. Właśnie w statucie Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji powinny być uregulowane kwestie takich odpłatności, jak choćby zwiedzanie jutrosińskich zabytków.

Brak więcej pytań.

Ad. 7
Dyskusja nad propozycją Burmistrza dotyczącą zamiaru powierzenia od 1.09.2012r. Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dubinie kierownictwa i nadzoru nad funkcjonowaniem Przedszkola w Dubinie

       Głos zajął Pan Burmistrz - Pan Zbigniew Koszarek. Od 01 września br. na emeryturę odchodzi Dyrektor Przedszkola w Dubinie - Pani Iwona Kwiatkowska. W związku z tym chciałbym połączyć szkołę podstawową z przedszkolem. Byłby jeden Dyrektor, który miałby 3 budynki klasowe do dyspozycji. Miałby on możliwość rotacji nauczycielami. Myślę, że to rozwiązanie byłoby dobre. Taka jest na razie moja propozycja. Będziemy robić spotkania z Radą Pedagogiczną oraz z rodzicami, zarówno przedszkolaków jak i starszych dzieci. Jeśli chodzi o finanse, to tutaj nie byłoby zmian, osobny budżet ma przedszkole i osobny szkoła.

- p. I. Kwiatkowska - odbyło się spotkanie z radą pedagogiczną mojego przedszkola. Po rozmowie z nauczycielami trudno jest im powiedzieć, co będzie lepsze. Rodzice też tak mówią. Ja osobiście uważam, że lepiej by było gdyby dyrektor był na miejscu, inaczej wtedy pracownicy pracują;

- p. D. Stachowiak - to byłaby sytuacja dla mnie nowa. Z prawem i życiem szkoły jestem związany, z przedszkolem niestety nie. Mnie przeraża kwestia odrębnych budynków. W szkole podstawowej mam jeszcze lekcje. Trudno mi wypowiedzieć się na tę chwilę na ten temat.

- p. S. Janiak - funkcjonują już takie zespoły przedszkolno-szkolne;

- p. Burmistrz - na początku - na próbę - powierzyłbym Dyrektorowi Szkoły Podstawowej kierowanie obiema placówkami przez okres 10 miesięcy, jeśli by to nie wypaliło, wrócilibyśmy do starego systemu. Wówczas ogłosilibyśmy konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Dubinie;

- p. S. Janiak - przedyskutujemy jeszcze ten temat na najbliższych Komisjach Stałych Rady.

Brak więcej pytań.

Ad. 8
Informacja o przebiegu ferii zimowych na terenie Gminy Jutrosin

        Głos zajęła Pani Kamila Malecha - Dyrektor Biblioteki Miasta i Gminy w Jutrosinie. W tym roku harmonogram zajęć w okresie ferii połączyliśmy wspólnie z MGOK w Jutrosinie oraz ze Szkołą Podstawową w Jutrosinie. Ferie jeszcze cały czas trwają, ale już teraz mogę stwierdzić, że zainteresowanie dzieciaków było bardzo duże. Co roku ono wzrasta. Do tej chwili z samych zajęć w Bibliotece skorzystało 99 dzieci. Plan zajęć był ciekawy. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Były zajęcia sportowe, seanse filmowe, zajęcia edukacyjne. Pokazaliśmy dzieciom, że w bibliotece nie tylko czyta się książki, ale można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy.
Mobilizuje nas to do dalszych działań, bo już dzieci pytają się co będzie ciekawego w Bibliotece w wakacje letnie.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 9
Przedstawienie i omówienie propozycji programowych, organizacyjnych i okolicznościowych związanych z przyjazdem rodzin francuskich oraz upamiętnieniem jubileuszu 20-lecia współpracy pomiędzy gminą Jutrosin a francuską gminą Potigny.

      Głos zajął Przewodniczący Towarzystwa Przyjaźni Jutrosin - Potigny - Pan Andrzej Musielak. Współpraca nasza trwa już 20 lat. Przez te wszystkie lata wielu mieszkańców naszej Gminy (w tym także dzieci) miało możliwość skorzystania z odwiedzin w zaprzyjaźnionym Potigny. W tym roku po raz 10 gościć będziemy naszych francuskich przyjaciół. Do tej pory odwiedziło nas 167 osób. Wśród nich są tacy, którzy byli u nas nawet 7-8 razy, a nawet nauczyli się języka polskiego. Francuscy goście przebywać będą u nas od 7 do 19 lipca. W trakcie pobytu zwiedzą m.in. Warszawę i Licheń. Wezmą udział również w festynie, który zorganizowany zostanie na Rynku w Jutrosinie - 15 lipca.

- p. Burmistrz - pamiętam swoją pierwszą wizytę we Francji. Jakieś 50 km przed Potigny na wielu budynkach powieszone były polskie flagi. Zdziwiłem się , że już nas witają z takiej odległości. Potem okazało się, że zawsze w rocznicę wyzwolenia Normandii, Francuzi powieszają na szlaku, który przebył gen. Maczek nie tylko swoje flagi, ale i nasze. W Potigny mamy już nawet swoją ulicę.
Proponuję aby nazwać naszego ORLIKA imieniem Piotra Domogoli. To był wspaniały człowiek, który zrobił bardzo wiele dobrego dla naszego towarzystwa. Nie mamy ulicy, którą można by było nazwać jego imieniem, więc myślę, że boisko będzie na to odpowiednim miejscem. Proponuję również, aby obecnemu prezesowi Towarzystwa Przyjaźni Jutrosin - Potigny Gerardowi Jirikowi przyznać honorowe obywatelstwo Jutrosina. Uważam, że trzeba byłoby też wyróżnić osoby, które nas najczęściej odwiedzają. 15 lipca zamierzamy zorganizować koncert jubileuszowy z występem jakiejś gwiazdy. Tym samym chcemy pokazać im naszą kulturę. Chciałbym aby na scenie zaprezentowały się tez miejscowe zespoły i chóry.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 10 ( pkt dołożony do porządku obrad na początku sesji)
Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Jutrosinie dotyczącego odkrywkowej kopalni węgla brunatnego na terenie gminy Miejska Górka, Krobia i Poniec

      Głos zajął Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan Stanisław Janiak. Ościenne gminy przygotowują takie stanowisko, dlatego chciałbym zwrócić się do Radnych z zapytaniem, czy na następną sesję - my też takie przygotujemy? Byłby to pewien protest przeciwko planowanej budowie odkrywkowej kopalni węgla. Poddalibyśmy go następnie pod głosowanie.

Rada wyraziła zgodę na przygotowanie takiego stanowiska.

Ad. 11

Interpelacje i zapytania

Brak

Ad. 12
Wolne głosy i wnioski

Brak

Ad. 13
Zakończenie obrad

Na powyższym zakończono obrady XIV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:

Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-03-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-03-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu