Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ 13/2012 z XIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 07.02.2012r., o godz. 13:00 w sali MGOK w Jutrosinie

PROTOKÓŁ 13/2012 z XIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 07.02.2012r., o godz. 13:00 w sali MGOK w Jutrosinie

Numer dokumentu: 13
Rok: 2012

PROTOKÓŁ 13/2012

z XIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 07.02.2012r., o godz. 13:00
w sali MGOK w Jutrosinie

_______________________________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:

1. Barteczka Mirosław
2. Bartkowiak Natalia
3. Jakubowski Marian
4. Janiak Stanisław
5. Kalka Walerian
6. Kapała Anna
7. Kozica Marek
8. Machowicz Janina
9. May Jakub
10. Mikołajewski Ireneusz
11. Samol Szczepan
12. Stróżyński Łucjan
13. Wybierała Piotr
14. Zuziak Józef


Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.


           Otwarcia XIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości, Pana Franciszka Halca – Dyrektora Rejonowego Oddziału WZMiUW, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza oraz Panią Skarbnik.

Przewodniczący Rady poinformował, że na 15 Radnych, obecnych na sesji jest 14 - większość qworum – co oznacza, że podejmowane przez Radę uchwały będą prawomocne (nieobecność Radnego A. Hauzy usprawiedliwiona).

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2012.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa instalacji solarno-wiatrowych do zasilania oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jutrosin”
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Kształtowanie Centrum Wsi Janowo oraz Kształtowanie Centrum Wsi Dubin”
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2021
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne przejęcie na rzecz Gminy Jutrosin odcinka linii kolejowej Nr 362 Kobylin - Rawicz wraz z infrastrukturą
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na 2012 rok
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Śląskowo
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Pawłowo
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Jutrosin
12. Informacja Dyrektora Rejonowego Oddziału Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu o gospodarce wodnej na terenie Gminy Jutrosin
13. Interpelacje i zapytania
14. Wolne głosy i wnioski
15. Zakończenie obrad

Porządek obrad Rada przyjęła bez sprzeciwu.

Przewodniczący wspomniał o proteście przeciwko budowie kopalni odkrywkowej w Miejskiej Górce (można wpisywać się na krążącą listę).

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy Sesjami

- 31 stycznia powitałem na Rynku wraz mieszkańcami Jutrosina Nowy Rok;
- brałem udział w naradzie Burmistrzów i Wójtów w Pakosławiu;
- uczestniczyłem w przeglądzie chórów w Rawiczu (p. Kazimierz Pernak został wyróżniony);
- brałem udział w zebraniu „Wielkopolska Gościnna” w Pępowie;
- odbyła się w Urzędzie Miasta i Gminy narada Powiatowych Izb Rolniczych;
- uczestniczyłem w posiedzeniach Komisji Stałych Rady;
- uczestniczyłem w otwarciu ORLIKA w Pakosławiu;
- brałem udział w naradzie odnośnie kolei;
- 9 lutego będziemy mieli kontrolę z Urzędu Marszałkowskiego odnośnie Odnowy wsi Rogożewo i Domaradzice.

Brak uwag ze strony Radnych

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2012.

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność 1 Radnego usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XIII/88/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 7 lutego 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa instalacji solarno-wiatrowych do zasilania oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jutrosin”

           Głos zajęła Pani Skarbnik - Pani Grażyna Niedbała. Planujemy zaciągnąć pożyczkę, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa instalacji solarno-wiatrowych do zasilania oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jutrosin” w kwocie 235.663,00 zł. Pożyczka ta zostanie spłacona ze środków uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność 1 Radnego usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XIII/89/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 7 lutego 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Kształtowanie Centrum Wsi Janowo oraz Kształtowanie Centrum Wsi Dubin”

            Głos zajęła Pani Skarbnik - Pani Grażyna Niedbała. Planujemy zaciągnąć pożyczkę, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Kształtowanie centrum wsi Janowo oraz kształtowanie centrum wsi Dubin” w kwocie 500.000,00 zł. Pożyczka ta zostanie spłacona ze środków uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność 1 Radnego usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XIII/90/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 7 lutego 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2021

          Głos zajęła Pani Skarbnik - Pani Grażyna Niedbała. Potrzeba wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej została zasugerowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Kwota długu pozostaje taka sama, zmienia się tylko forma zapisu. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność 1 Radnego usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XIII/91/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 7 lutego 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne przejęcie na rzecz Gminy Jutrosin odcinka linii kolejowej Nr 362 Kobylin - Rawicz wraz z infrastrukturą

          Głos zajął Pan Burmistrz - Pan Zbigniew Koszarek. Wracam właśnie z narady dot. tej sprawy. Otóż Starosta stwierdził, że wystąpi do Rady Powiatu Rawickiego o podjęcie uchwały w sprawie przejęcia całej linii, dlatego wychodzę z propozycją do Radnych aby tej uchwały dzisiaj nie podejmować.

- p. M. Kozica - a co z tymi budynkami na dworcu?

- p. Burmistrz - to już będą sprawy regulowane wówczas ze Starostwem Powiatowym.

Przewodniczący zwrócił się do Radnych o stanowisko w tej sprawie, którzy to ostatecznie odstąpili od podjęcia uchwały na wniosek Burmistrza, uzasadniony stanowiskiem Starostwa Powiatowego w Rawiczu.

Po tym pkt ogłoszono 10 minutową przerwę.
Obrady wznowiono od pkt 8.

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na 2012 rok

         Głos zajął Pan Sekretarz - Pan Zenon Łakomy. W planie pracy na 2012 rok oprócz ramowych tematów, które zawsze są ujęte w programie, zawarta została - na wniosek Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu - informacja o stanie technicznym i przygotowywaniu placów zabaw do sezonu. Na czerwiec zaplanowano podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy. Plan pracy Rady będzie aktualizowany o tematy oraz związane z nimi uchwały wynikające z planu wdrażania reformy gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Jutrosin, bieżące sprawy i zagadnienia wymagające rozpatrzenia przez Radę z mocy prawa oraz sprawy wnoszone pod obrady z inicjatywy Burmistrza i Radnych.

- p. N. Bartkowiak - mam prośbę aby sprawozdanie Dyrektorów Szkół przesunąć z października na wrzesień;

- p. Burmistrz - zamienimy.

Brak więcej pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność 1 Radnego usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XIII/93/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 7 lutego 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Śląskowo

       Głos zajął Pan Burmistrz - Pan Zbigniew Koszarek. Chcemy wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego z jednym wnioskiem, w którym ujęlibyśmy odnowę wsi Śląskowo i Pawłowo, a z drugim wnioskiem wystąpiłby ks. Proboszcz - uwzględniając w nim remont dachu na kościele św. Krzyża na cmentarzu.

W wyniku debaty na zebraniu wiejskim w Śląskowie oraz w wyniku wcześniejszych priorytetów rozwoju zhierarchizowano zadania i do kategorii zadań priorytetowych czyli do realizacji w pierwszej kolejności (w latach 2013-2014) przyjęto następujące zadania:

- remont świetlicy wiejskiej (w tym: wymiana pokrycia dachu, remont pomieszczenia na piętrze, remont sanitariatów, malowanie elewacji wewnętrznej, wymiana podłogi);
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy;
- budowa placu zabaw dla dzieci.

Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność 1 Radnego usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XIII/94/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 7 lutego 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Pawłowo

           Głos zajął Pan Burmistrz - Pan Zbigniew Koszarek. W wyniku debaty na zebraniu wiejskim w Pawłowie oraz w wyniku wcześniejszych priorytetów rozwoju zhierarchizowano zadania i do kategorii zadań priorytetowych czyli do realizacji w pierwszej kolejności (w latach 2013-2014) przyjęto następujące zadania:

- remont świetlicy wiejskiej (w tym: wymiana okien oraz drzwi wewnętrznych, malowanie elewacji zewnętrznej, adaptacja pomieszczenia gospodarczego na miejsce spotkań dla mieszkańców);
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy;
- ogrodzenie oraz montaż piłko-chwytów na boisku.

Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność 1 Radnego usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XIII/95/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 7 lutego 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.


Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Jutrosin

            Głos zajął Pan Burmistrz - Pan Zbigniew Koszarek. Mieszkańcy miasta na zebraniu - 28.12.2011 roku - uznali prace konserwatorskie związane ze zmianą dachu w kościele św. Krzyża w Jutrosinie - za najważniejsze i najpilniejsze zadanie.

Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność 1 Radnego usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XIII/96/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 7 lutego 2012 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 12
Informacja Dyrektora Rejonowego Oddziału Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu o gospodarce wodnej na terenie Gminy Jutrosin

          Głos zajął Pan Franciszek Halec - Dyrektor Rejonowego Oddziału Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. WZMiUW jest obecnie na etapie rozliczania finansowego zbiornika „Jutrosin”. W ostatnim czasie na powiat rawicki zostało przeznaczonych prawie 90 mln zł., z czego ponad 32 mln pochłonął zbiornik „Jutrosin”. W zakresie melioracji - w gminie Jutrosin - wszystkie prace zostały wykonane. Będziemy się starać iść dalej wzdłuż rzeki Orli, Radęcy i Borownicy. W latach następnych będziemy wykaszać rzeki, odmulać i remontować budowle, aby to co zostało zrobione utrzymywać ciągle w dobrym stanie technicznym.
Wielkopolska otrzyma z budżetu państwa na meliorację w bieżącym roku około 19 mln zł. Rzeka Orla będzie dalej konserwowana.
           Z tego miejsca dziękuję Burmistrzowi za wsparcie. W ramach akcji ROWY dostajemy z Urzędu pracowników do pomocy. Wiem też, że będzie zatrudniona osoba do porządkowania terenów wokół zbiornika. Bo my sami, nie damy sobie rady z tym wszystkim. Składki w Spółkach Wodnych są bardzo niskie i cóż my dalej mamy z tym robić.
          Pan Franciszek Halec podziękował również za współpracę Radzie Miejskiej. Zaznaczył, że tylko dzięki temu, że ta współpraca się tak układała, wszystko się udało. Wiadomo, że nie wszyscy rolnicy byli zadowoleni, bo musieli czekać za pieniędzmi za sprzedane grunty, ale niestety nic z tym zrobić nie mogliśmy. Mogę ich jedynie z tego miejsca przeprosić. Teraz w gestii Radnych leży uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego, żeby turyści chcieli tutaj przyjeżdżać i wypoczywać.

         Pan Burmistrz podziękował Panu Halcowi, wręczył Mu symboliczny bukiet kwiatów, licząc na dalszą owocną współpracę.

Ad. 13
Interpelacje i zapytania

- p. I. Mikołajewski - czy są wysyłane zaproszenia na sesję do Dyrektorów Szkół i Przedszkoli?

- p. N. Bartkowiak - czy nie można by było zdyscyplinować jakoś Dyrektorów, żeby byli obecni na sesji?

- p. Burmistrz - zaproszenia są wysyłane, jednak nie zawsze Dyrektorzy mają czas;

- p. J. May - mam pytanie zarówno do p. Burmistrza jak i obecnego tu Radnego Powiatowego p. Krzyżosiaka - jak wygląda sprawa karetki w Jutrosinie, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, gdy będą przyjeżdżać turyści na zbiornik - zdarzy się jakiś wypadek, a my będziemy wzywać karetkę z Rawicza;

- p. J. May - mam prośbę do obecnego na sesji policjanta Głowacza, aby zwrócić uwagę na nadmierną prędkość z jaką kierowcy jeżdżą po Jutrosinie;

- p. E. Szymkowiak - chciałbym poruszyć sprawę rowu domaradzkiego;

- p. R. Krzyżosiak - będę rozmawiał z Panem Starostą w sprawie karetki w Jutrosinie; mam jeszcze prośbę do Burmistrza, aby zabezpieczyć jakoś wnętrze tego wiatraka w Dubinie, który z biegiem czasu będzie znajdował się na zbiorniku;
- p. Burmistrz - sprawa karetki miała być rozstrzygnięta w tym roku, ale nie wiadomo co z nią będzie, będę rozmawiał ze Starostą. A z tym wiatrakiem to zobaczymy co da się zrobić.

- p. M. Barteczka - mam pytanie do Pana Burmistrza - jaka jest decyzja w związku z prośbą kierowcy gimbusa, o możliwość garażowania go w remizie strażackiej. Jest on cały czas zwodzony z odpowiedzią, a decyzji nie ma.

- p. J. Zuziak - przychylam się do pytania radnego Barteczki;

- p. Burmistrz - nie mam na razie miejsca, gdzie można by gimbusa garażować, w remizie jest prowadzony remont, więc odpada. Musi sobie radzić, są teraz takie warunki, jakie są, ale nic z tym nie zrobię.
Od nowego roku wydzierżawimy chyba ten autobus przewoźnikowi, będzie On za niego odpowiadać. Ale pomyślimy jeszcze nad tym tematem.

- p. Przewodniczący - nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby samochód strażacki, który jest w krajowym systemie i który w każdej chwili może jechać na akcję ratowniczą, stał na dworze, a remiza była użytkowana do garażowania gimbusa;

- p. Samol - w imieniu stowarzyszenia „Nasz dom” dziękuję za poparcie - dla sprzeciwu wobec kopalni w Miejskiej Górce.

Brak więcej interpelacji i zapytań.

Ad. 14
Wolne głosy i wnioski

- p. W. Kalka - dziękuję p. Halcowi za uregulowanie „leniwej” Orli w Ostojach;

- p. M. Guziołek - droga, która była remontowana w Rogożewie ma za niskie pobocze, mam prośbę aby ktoś z Zarządu Dróg to sprawdził.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 15
Zakończenie obrad

Na powyższym zakończono obrady XIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:

Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-02-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu