Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XIII/90/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 07 lutego 2012 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Kształtowanie centrum wsi Janowo oraz kształtowanie centrum wsi Dubin” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

UCHWAŁA Nr XIII/90/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 07 lutego 2012 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Kształtowanie centrum wsi Janowo oraz kształtowanie centrum wsi Dubin” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Numer uchwały: 90
Numer sesji: XIII
Rok: 2012

UCHWAŁA Nr XIII/90/2012
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 07 lutego 2012 r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Kształtowanie centrum wsi Janowo oraz kształtowanie centrum wsi Dubin” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
____________________________________________________________________


         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c oraz art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), w związku z art.89 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.
Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z budżetu państwa, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu, na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Kształtowanie centrum wsi Janowo oraz kształtowanie centrum wsi Dubin” realizowanej w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 ”Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” w kwocie 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100)

§ 2.
Pożyczka wymieniona w § 1 będzie spłacona z uzyskanych środków z budżetu Unii Europejskiej.

§ 3.
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin do zawarcia umowy pożyczki, o której mowa w § 1, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w trybie art.91 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 4.
Wyraża się zgodę na wystawienie weksla in blanco bez protestu, w celu zabezpieczenia wierzytelności Pożyczkodawcy z tytułu udzielonej pożyczki, o której mowa w § 1.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-02-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu