Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ 12/2011 z XII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 29.12.2011r., o godz. 13:00 w sali MGOK w Jutrosinie

PROTOKÓŁ 12/2011 z XII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 29.12.2011r., o godz. 13:00 w sali MGOK w Jutrosinie

Numer dokumentu: 12
Rok: 2011

PROTOKÓŁ 12/2011

z XII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 29.12.2011r., o godz. 13:00
w sali MGOK w Jutrosinie
________________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:

1. Barteczka Mirosław
2. Bartkowiak Natalia
3. Hauza Adam
4. Jakubowski Marian
5. Janiak Stanisław
6. Kalka Walerian
7. Kapała Anna
8. Kozica Marek
9. Machowicz Janina
10. May Jakub
11. Mikołajewski Ireneusz (od pkt 12)
12. Samol Szczepan
13. Stróżyński Łucjan
14. Wybierała Piotr
15. Zuziak Józef

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.

           Otwarcia XII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości, Pana Mariana Poślednika - Senatora RP, Pana Zygmunta Wolnego - Starostę Powiatu Rawickiego, Pana Tomasza Trawińskiego - Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu, Pana Sławomira Rojdę - Komendanta PSP w Rawiczu, Pana Kazimierza Maciaszka - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu, Pana Henryka Lipowczyka - Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych, Pana Zbigniewa Gąsiora - Przewodniczącego Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Rawiczu, Ks. Kanonika Stanisława Matuszczaka, Proboszcza Kazimierza Białka, Proboszcza Piotra Zawidzkiego, Kanonika Jerzego Szczepaniaka, Kierownika Rewiru Dzielnicowych - Pana Pawła Jernasia, Dyrektorów i Prezesów zakładów pracy, Przedsiębiorców, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza oraz Panią Skarbnik.

Przewodniczący poinformował, że na 15 radnych, obecnych na sesji jest 14-większość quorum – co oznacza, że podejmowane przez Radę uchwały będą prawomocne (nieobecny Radny I. Mikołajewski spóźni się w związku z wyjazdem służbowym).

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:

I. Część robocza:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2011
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/64/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Pawłowo-Rogożewo”
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/17/2011 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Szymonki dla miasta Jutrosin” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/63/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na inwestycję pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie oraz sieci wodociągowej Stary Sielec-Rogożewo”
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jutrosin spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań
9. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2012-2021 według następującego porządku:
• przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2012-2021 przez Burmistrza Miasta i Gminy;
• przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - Zespołu w Lesznie o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin;
• wyrażenie stanowiska przez Burmistrza do wniosków zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - Zespołu w Lesznie;
• głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2012-2021
10. Uchwalenie Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2012 według następującego porządku:
• przedstawienie projektu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2012 przez Burmistrza Miasta i Gminy;
• przedstawienie opinii do projektu budżetu przez Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej;
• przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - Zespołu w Lesznie o projekcie budżetu;
• stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w sprawie przedstawionych opinii i wniosków;
• zgłaszanie poprawek, dyskusja oraz głosowanie poprawek do projektu budżetu;
• głosowanie nad uchwałą w sprawie Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2012
11. Interpelacje i zapytania
12. Wolne głosy i wnioski

II. Część okolicznościowa Sesji związana ze Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowym 2012 Rokiem

Porządek obrad Rada przyjęła bez sprzeciwu.

              Przed omawianiem kolejnych punktów z porządku obrad nauczyciele mianowani: Pani Małgorzata Zyber oraz Pani Beata Bijoch złożyły ślubowanie oraz otrzymały z rąk Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej akty nadania stopnia awansu zawodowego.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami

- udział w obchodach 100-tnych urodzin mieszkanki Dubina Pani Pelagii Giec (obecnie przebywającej w Poznaniu);
- udział w obchodach Barbórki;
- udział w zjeździe Burmistrzów w Bojanowie;
- udział w naradzie sołtysów;
- uczestniczyłem w zjeździe studyjnym Wójtów, Burmistrzów - organizowanym przez WOKISS - w Rosnówku;
- 14 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie zbiornika retencyjnego;
- udział w spotkaniach opłatkowych;
- udział w pracach Komisji Stałych Rady.

Brak pytań

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2011

           Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność 1 Radnego jest usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XII/80/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/64/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Pawłowo-Rogożewo”

           Głos zajęła Pani Skarbnik - Pani Grażyna Niedbała. Uchwałą tą zmniejszamy kwotę zaciągniętego kredytu, z 300.000,00 zł. na 280.000,00 zł. na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Pawłowo-Rogożewo”. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność 1 Radnego jest usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XII/81/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/17/2011 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Szymonki dla miasta Jutrosin” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

        Głos zajęła Pani Skarbnik - Pani Grażyna Niedbała. Uchwałą tą zmieniamy zapis poprzedniej uchwały. Brzmi on teraz następująco: postanawia się zaciągnąć pożyczkę z budżetu państwa, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu, na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie oraz sieci wodociągowej Stary Sielec-Rogożewo” realizowanego w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” w zakresie działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, w kwocie 841.600,00 zł. w roku 2012.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność 1 Radnego jest usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/63/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na inwestycję pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie oraz sieci wodociągowej Stary Sielec-Rogożewo”

           Głos zajęła Pani Skarbnik - Pani Grażyna Niedbała. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 320.000,00 zł. na finansowanie inwestycji pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie oraz sieci wodociągowej Stary Sielec-Rogożewo” w roku 2012. W poprzedniej uchwale zawarte dodatkowo były informacje dotyczące sposobu spłaty kredytu oraz wyrażenia zgody na wystawienie weksla in blanco.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność 1 Radnego jest usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XII/83/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

        Głos zajęła Pani Skarbnik - Pani Grażyna Niedbała. Wszelkie zmiany, które wprowadzamy w budżecie musimy również uwzględnić w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin. Taki jest wymóg. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność 1 Radnego jest usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XII/84/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jutrosin spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań

         Głos zajął Pan Sekretarz - Pan Zenon Łakomy. Określamy tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jutrosin dla spółek wodnych będących podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. Spółki wodne mogą otrzymać z budżetu Gminy Jutrosin dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. Spółki wodne mogą ubiegać się o przyznanie dotacji na dofinansowanie robót polegających na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, składając wniosek do Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie w terminie do dnia 15 czerwca kolejnego roku budżetowego.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność 1 Radnego jest usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XII/85/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad.9
Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2012-2021 według następującego porządku:
przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2012-2021 przez Burmistrza Miasta i Gminy;

       W uchwalanej Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2012-2021 nastąpiły zmiany w porównaniu z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej przedłożonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Miejskiej w Jutrosinie.
W załączniku nr 1 wprowadzono zmiany według uchwały budżetowej na rok 2012. Zmiany te miały wpływ na planowany poziom zadłużenia oraz planowane przychody i rozchody z tytułu rat kapitałowych.
W roku 2012 zmniejszono rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 34.572,00 zł., a także zmniejszono rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 120.757,00 zł.
W roku 2012 zwiększono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 127.000,00 zł. oraz zwiększono przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 499.139,00 zł.,
W roku 2012 zaplanowano zarówno wpływ jak i spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie następujących projektów:
- budowa instalacji solarno wiatrowej do zasilania oświetlenia drogowego na terenie gminy Jutrosin,
- budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie oraz sieci wodociągowej Stary Sielec-Rogożewo.
Zakończenie i rozliczenie tych zadań przewidziane jest na I półrocze 2012r.
W załączniku nr 2 wprowadzono zmiany odnośnie następujących zadań:
- budowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową, zwiększono wydatki w roku 2012 o kwotę 100.000,00 zł.,
- budowa obiektów sportowych - Szkaradowo; zwiększono wydatki w roku 2012 o kwotę 50.000,00 zł.;
- kształtowanie centrum wsi Śląskowo oraz kształtowanie centrum wsi Pawłowo; zwiększono wydatki w roku 2012 o kwotę 5.000,00 zł.
- zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Jutrosinie na cele rekreacyjne. Budowa wiatraka jako platformy widokowej i infrastruktura towarzysząca; zwiększenie wydatków w roku 2012 o kwotę 25.000,00 zł.
- budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie oraz sieci wodociągowej Stary Sielec-Rogożewo; zwiększenie wydatków w roku 2012 o kwotę 820.000,00 zł.;
- kształtowanie centrum wsi Janowo oraz kształtowanie centrum wsi Dubin; zmniejszenie wydatków w roku 2012 o kwotę 219.243,00 zł.

         Inwestycje zaplanowane na rok 2012 zostały przedstawione w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2012. Na wydatki majątkowe w roku 2012 przewidziano ogółem kwotę 4.679.217,00 zł. (w tym wydatki jednoroczne i kończące się w roku 2012 w kwocie 4.525.057,00 zł. oraz przedsięwzięcia zawarte w załączniku nr 2 WPF, w kwocie 154.160,00 zł.).

        Na rok 2013 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie ogółem 799.237,00 zł i realizację następujących zadań:
- budowa bezprzewodowej sieci w Gminie; zaplanowano na ten cel, tak jak w latach poprzednich kwotę 4.160,00 zł., jako dotację do Urzędu Marszałkowskiego;
- kształtowanie centrum wsi Śląskowo oraz kształtowanie centrum wsi Pawłowo, zaplanowano na ten cel 100.000,00 zł.;
- zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Jutrosinie na cele rekreacyjne. Budowa wiatraka jako platformy widokowej i infrastruktura towarzysząca. W roku 2012 zaplanowano na ten cel kwotę 250.000,00 zł.

        Na rok 2014 zaprojektowano wydatki majątkowe w kwocie ogółem 3.509.491,00 zł i realizację następujących zadań:
- budowa bezprzewodowej sieci w Gminie zaplanowano na ten cel, tak jak w latach poprzednich kwotę 4.160,00 zł., jako dotację do Urzędu Marszałkowskiego;
- budowa obiektów sportowych - Szkaradowo; zaplanowano na ten cel kwotę 2.000.000,00 zł.
- kształtowanie centrum wsi Śląskowo oraz kształtowanie centrum wsi Pawłowo, zaplanowano na ten cel 500.000,00 zł;
- zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Jutrosinie na cele rekreacyjne. Budowa wiatraka jako platformy widokowej i infrastruktura towarzysząca w roku 2012 zaplanowano na ten cel kwotę 450.000,00 zł.

       W roku 2015 przewidziano na wydatki majątkowe kwotę ogółem 3.450.000,00 zł i do realizacji następujące zadania:
- budowa obiektów sportowych - Szkaradowo; zaplanowano na ten cel kwotę 1.950.000,00 zł; kontynuacja prac rozpoczętych w roku 2014;
- budowa kanalizacji sanitarnej Śląskowo-Domaradzice; zaplanowano na ten cel kwotę 1.500.000,00 zł. Przewiduje się na ten rok wykonanie prac budowlanych, jednak realizacja tego zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania.

      W roku 2016 przewidziano na wydatki majątkowe kwotę ogółem 3.016.500,00 zł. i do realizacji następujące zadanie:
- projekt i modernizacja ul. Wrocławskiej, zaplanowano na ten cel kwotę 1.016.500,00 zł.;
- budowa kanalizacji sanitarnej Śląskowo - Domaradzice - zaplanowano na ten cel kwotę 2.000.000,00 zł.

W latach 2017-2021 Gmina posiada środki do dyspozycji, które zamierza przeznaczyć na inwestycje, jednak na chwilę obecną nie określono szczegółowo zadań.

         Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczących Komisji Stałych Rady o wyrażenie stanowiska do przedstawionego projektu.

- komisja rewizyjna – opinia pozytywna,
- komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu – opinia pozytywna;
- komisja rolnictwa i ochrony środowiska – opinia pozytywna;
- komisja budżetu i rozwoju gospodarczego – opinia pozytywna.

przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin

           Głos zajęła Pani Skarbnik – Grażyna Niedbała. Przedstawiła Uchwałę Nr SO-0952/II/37/9/Ln/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jutrosin. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 11/2009 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 lipca 2009r. działając na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 ze zmianami), po rozpoznaniu wyraża o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Jutrosin opinię pozytywną.


wyrażenie stanowiska przez Burmistrza do wniosków zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie

brak wniosków

głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2012-2021

Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14 „za” (nieobecność 1 Radnego usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XII/86/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2012-2021 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik 10 do protokołu.

Ad. 10
Uchwalenie Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2012 według następującego porządku:

przedstawienie projektu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2012 przez Burmistrza Miasta i Gminy

        Głos zajął Pan Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. W uchwalanym budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na 2012 rok nastąpiły zmiany w porównaniu z projektem uchwały budżetowej przedłożonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Miejskiej. Uwzględniono uwagi zawarte w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i wprowadzono wskazane zmiany.

       W Planie dochodów zwiększono dochody o kwotę 10.500,00 zł. (darowizna dla szkół na wypłatę stypendiów);
       W Planie wydatków, wprowadzono następujące zmiany:
- zwiększono wydatki o kwotę 820.000,00 zł. (inwestycja - budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie oraz sieci wodociągowej Stary Sielec-Rogożewo, przesunięto finansowanie z roku 2011 na rok 2012);
- zwiększono wydatki o kwotę 5.000,00 zł. (inwestycja - kształtowanie centrum wsi Śląskowo oraz kształtowanie centrum wsi Pawłowo, zwiększono wydatki w roku 2012 na przygotowanie dokumentacji);
- zmniejszono wydatki o kwotę 219.243,00 zł. (inwestycja - kształtowanie centrum wsi Janowo oraz kształtowanie centrum wsi Dubin, zmniejszenie wydatków po rozstrzygnięciu procedury przetargowej);
- zwiększono wydatki o kwotę 100.000,00 zł. (inwestycja - budowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową w Jutrosinie, etap II; przesunięto planowane finansowanie w roku 2011 na rok 2012);
- zwiększono wydatki o kwotę 25.000,00 zł. (inwestycja - zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Jutrosinie na cele rekreacyjne. Budowa wiatraka jako platformy widokowej i infrastruktura towarzysząca, zwiększono wydatki w roku 2012 na przygotowanie dokumentacji);
- zwiększono wydatki o kwotę 10.500,00 zł. (stypendia dla uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie);
- zwiększono wydatki o kwotę 50.000,00 zł. (inwestycja - budowa obiektów sportowych - Szkaradowo; przesunięto finansowanie za dokumentację projektową z roku 2011 na rok 2012)

         Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w wysokości 21.790.963,00 zł. z tego dochody bieżące w kwocie 20.120.283,00 zł., a dochody majątkowe w kwocie 1.670.680,00 zł. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w wysokości 23.748.140,00 zł. z tego wydatki bieżące w wysokości 19.068.923,00 zł., a wydatki majątkowe w wysokości 4.679.217,00 zł.
Dalej na:
- rolnictwo i łowiectwo przeznacza się kwotę 2.692.161,00 zł.;
- transport i łączność – 1.689.906,00 zł.;
- gospodarkę mieszkaniową – 195.000,00 zł.;
- administrację publiczną – 1.923.470,00 zł.;
- promocję jednostek samorządu terytorialnego – 15.000,00 zł.;
- pozostała działalność – 312.090,00 zł.;
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.200,00 zł.;
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 123.182,00 zł.
- obsługę długu publicznego – 399.650,00 zł.;
- oświatę i wychowanie – 10.604.740,00 zł.;
- ochronę zdrowia – 130.000,00 zł.;
- pomoc społeczną – 3.428.901,00 zł.;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 36.388,00 zł.;
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 267.011,00 zł.
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 1.142.206,00 zł.;
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 780.946,00 zł.;
- kulturę fizyczną i sport – 223.379,00 zł.

Wydatki majątkowe realizowane w roku 2012:

- kształtowanie centrum wsi Janowo oraz kształtowanie centrum wsi Dubin;
- kształtowanie centrum wsi Szkaradowo;
- budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie oraz sieci wodociągowej Stary Sielec-Rogożewo;
- budowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową w Jutrosinie, etap II (ulice: Bukowa, Lipowa, Sienkiewicza, Klonowa, Kasztanowa);
- przebudowa drogi gminnej Pawłowo - Rogożewo;
- wykup gruntów na poszerzenie zasobów gminy;
- budowa instalacji solarno wiatrowych do zasilania oświetlenia drogowego na terenie gminy Jutrosin;
- projekt i budowa oświetlenia wsi Dubin, Bartoszewice.

Zadania majątkowe wieloletnie w roku 2012:

- budowa kanalizacji sanitarnej Domaradzice - Śląskowo - Nowy Sielec;
- kształtowanie centrum wsi Śląskowo oraz kształtowanie centrum wsi Pawłowo;
- zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Jutrosinie na cele rekreacyjne;
- budowa bezprzewodowej sieci w Gminie;
- budowa obiektów sportowych - Szkaradowo.

Na koniec Burmistrz zwrócił się do Rady o zaakceptowanie projektu budżetu i przegłosowanie. Szczegóły budżetu znajdują się do wglądu w Sekretariacie Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin. Projekt budżetu został przedłożony Przewodniczącemu Rady, który to niezwłocznie przekazał go Radnym do rozpatrzenia na Komisjach Stałych Rady.

Na posiedzeniach Komisji omawiano szczegóły projektu budżetu.

Przewodniczący podziękował Burmistrzowi za przedstawienie projektu budżetu.

przedstawienie opinii do projektu budżetu przez Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej:

Przewodniczący poprosił przewodniczących Komisji Stałych Rady o przedłożenie opinii do projektu budżetu :

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – opinia pozytywna;
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna;
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna;
Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna ale z trzema uwagami dotyczącymi: modernizacji ulicy Garncarskiej w Jutrosinie, oczyszczenia rowu w Dubinie oraz założenia chodników w Grąbkowie).

Brak pytań ze strony Radnych.


Przewodniczący wszystkich komisji stałych wyrazili opinię pozytywną do projektu budżetu.


przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie
o projekcie budżetu.

             Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła Uchwałę Nr SO-0952/I/37/9/Ln/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 11/2009 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 lipca 2009r. działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 ze zmianami), wyraża o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin na 2012 rok opinię pozytywną.

stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w sprawie przedstawionych opinii i wniosków

Przedstawione opinie są opiniami pozytywnymi, a propozycje zgłoszone przez p. N. Bartkowiak - Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej będą w miarę możliwości finansowych realizowane.

zgłaszanie poprawek, dyskusji oraz głosowanie poprawek do projektu budżetu.

Brak poprawek do projektu budżetu.

głosowanie nad projektem uchwały budżetowej po poprawkach

          Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Miasta i Gminy na rok 2012. Po odczytaniu projektu budżetu Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały Nr XII/87/2011: Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki – 14 „za”(nieobecność 1 Radnego usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała XII/87/2011 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Przewodniczący podziękował za uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin.

Burmistrz również podziękował Radnym za podjęcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2012 – będziemy go wspólnie realizować – dodał Burmistrz.

Uchwała stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Ad. 11
Interpelacje i zapytania

Brak

Ad. 12 ( od tego pkt obecny Radny I. Mikołajewski)
Wolne głosy i wnioski

        Pan Burmistrz przedstawił prezentację multimedialną, obrazującą najważniejsze zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku. W ciągu ostatnich 2 lat zainwestowano w Gminę Jutrosin około 59 mln. zł. Najwięcej, bo aż 27 mln. zł. kosztował zbiornik retencyjny, którego budowę sfinansował WZMiUW.
Gmina zainwestowała m.in. w drogi, chodniki i kanalizację.

       Pan Przewodniczący - Stanisław Janiak - poinformował obecnych o ilości odbytych sesji, przyjętych uchwał czy też frekwencji Radnych na sesjach.

      Na koniec głos zabrali Starosta Powiatu Rawickiego - Pan Zygmunt Wolny oraz Senator RP - Pan Marian Poślednik. Pogratulowali Burmistrzowi trafnych inwestycji, jak również życzyli Gminie dalszego rozwoju i owocnej współpracy.

     Po 10-minutowej przerwie ks. Proboszcz Parafii Jutrosińskiej - Kazimierz Białek modlitwą wprowadził obecnych w nastrój świąteczny. Podzielono się opłatkiem oraz złożono świąteczno - noworoczne życzenia.

Ad. 13
Zakończenie obrad

Na powyższym zakończono obrady XII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:

Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-01-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu