Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XII/80/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na 2011 rok

UCHWAŁA Nr XII/80/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na 2011 rok

Numer uchwały: 80
Numer sesji: XII
Rok: 2011

UCHWAŁA Nr XII/80/2011
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na 2011 rok


        Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 212, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:


W Uchwale Nr IV/11/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2011 ustalone w § 1 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2011 oraz w załączniku Nr 1 do Uchwały o kwotę 266.568,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 1 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2011 otrzymuje brzmienie:
„ § 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 22.987.569,00 zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 19.565.044,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 3.422.525,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1do Uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.591.224,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”
2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości – 2.401.690,00 zł”

§ 2.
1. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2011, ustalone w § 2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2011 oraz w załączniku Nr 2 do Uchwały o kwotę 1.163.329,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2011 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie - 21.997.480,00 zł
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie – 19.136.307,00 zł, w szczególności na:
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.276.641,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.987.312,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące – 700.714,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.792.409,00 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości
– 23.231,00 zł
e) obsługę długu j.s.t. – 356.000,00 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie - 2.861.173,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości - 3.591.224,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości – 64.800,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5,
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości – 916.543,00 zł
3. Określa się wydatki majątkowe realizowane w roku 2011, zgodnie z Załącznikiem Nr 6
4. Określa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., realizowanych do roku
2011, zgodnie z Załącznikiem Nr 7”
5. Po wprowadzonych zmianach
1) załącznik Nr 6 do Uchwały w sprawie budżetu na rok 2011, obejmujący wydatki majątkowe realizowane w roku 2011, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
2) załącznik Nr 7 do Uchwały w sprawie budżetu na rok 2011, określający wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., realizowanych do roku 2011, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.


§ 3.
§ 3 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2011 otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Nadwyżkę budżetu w kwocie 990.089,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykup innych papierów wartościowych”.

§ 4.
§ 4 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2011 otrzymuje brzmienie:
„§ 4 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości – 1.627.727,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 8”

§ 5.
§ 5 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2011 otrzymuje brzmienie:
„§ 5 Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości - 2.617.816,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 8.
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6.
§ 6 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2011 otrzymuje brzmienie:
„§ 6 Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.612.463,00 zł
w tym;
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 200.000,00 zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 1.412.463,00 zł”


§ 7.
§ 11 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2011 otrzymuje brzmienie:
„§ 11 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 98.087,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych:
1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości - 108.334,00 zł
2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości - 3.000,00 zł”


§ 8.
§ 12 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2011 otrzymuje brzmienie:
„§ 12 Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.”
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 10.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2011 i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty. Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-01-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu