Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XII/85/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jutrosin spółkom wodnym, działającym na terenie Gminy Jutrosin, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań

UCHWAŁA NR XII/85/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jutrosin spółkom wodnym, działającym na terenie Gminy Jutrosin, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań

Numer uchwały: 85
Numer sesji: XII
Rok: 2011

UCHWAŁA
NR XII/85/2011

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jutrosin spółkom wodnym, działającym na terenie Gminy Jutrosin, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań
_____________________________________________________________


              Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) w związku z art. 164 ust. 5a-5d ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.
Określa się tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jutrosin dla spółek wodnych będących podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonywania zleconego zadania.

§ 2.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) spółkach wodnych – rozumie się przez to podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, zrzeszające osoby fizyczne lub prawne, mające na celu zaspokojenie wskazanych ustawą Prawo wodne potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami na potrzeby rolnictwa,
2) wartościach wykonanych robót – rozumie się przez to koszt wykonania robót, który nie uwzględnia kosztów pośrednich i zysku, określony na podstawie cen jednostkowych.
3) bieżącym utrzymaniu urządzeń wodnych – rozumie się przez to eksploatację, konserwację oraz remont urządzeń melioracji wodnej szczegółowej w celu zachowania ich funkcji polegającym na wykaszaniu, wygrabianiu porostów ze skarp i dna rowów, karczowaniu lub wycięciu drzew i krzewów ze skarp i dna rowów, odmuleniu dna rowów, czyszczeniu i naprawie budowli na rowach, naprawie skarp rowów.
4) dotacji celowej - rozumie się przez to dotacje celowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

§ 3.
Spółki wodne mogą otrzymać dotację z budżetu Gminy Jutrosin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

§ 4.
Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji, o których mowa w § 3 poprzez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jutrosin, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 5.
Spółki wodne mogą ubiegać się o przyznanie dotacji na dofinansowanie robót polegających na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, składając wniosek do Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie w terminie do dnia 15 czerwca kolejnego roku budżetowego.

§ 6.
1. Spółki wodne zainteresowane przyznaniem dotacji zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wniosek winien być złożony w jednym egzemplarzu, wypełnionym w całości, czytelnie i zawierać informacje według najlepszej wiedzy składającego wniosek.
3. Wnioski złożone niezgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2 nie podlegają rozpatrzeniu.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć przedmiar lub zestawienie robót wraz z określeniem ich wartości.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien być podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej.

§ 7.
Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin uwzględniając w szczególności wysokość środków przeznaczonych w budżecie na dotację dla spółek wodnych oraz ocenę możliwości zrealizowania przez spółkę wodną przyjętego zadania.

§ 8.
Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin powiadamia pisemnie spółki wodne o udzieleniu lub nie udzieleniu dotacji z budżetu gminy oraz umieszcza informację na ten temat w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9.
1. Warunkiem udzielenia przez Gminę Jutrosin dotacji w celu dofinansowania realizowanych robót określonych w § 3 jest zawarcie pisemnej umowy ze spółką wodną reprezentowaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu spółki.
2. Umowa powinna określać w szczególności:
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin wykonania zadania;
2) wysokość dotacji i tryb płatności;
3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 30 listopada danego roku budżetowego;
4) tryb kontroli wykonywania zadania;
5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji ;
6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji do dnia 15 grudnia danego roku budżetowego.

§ 10.
1. Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin lub osoba przez niego upoważniona może dokonać kontroli w trakcie realizacji zadania.
2. Spółka wodna jest zobowiązana do udostępnienia na każde wezwanie osób, o których mowa w ust.1 wszelkiej dokumentacji niezbędnej do dokonania kontroli prawidłowości wykonania zadania.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji umowy Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin w terminie 14 dni od zakończenia kontroli informuje kontrolowanego na piśmie o stwierdzonych uchybieniach oraz przekazuje wnioski i zalecenia zmierzające do ich usunięcia.
4. Kontrolowana spółka wodna w terminie 14 dni od otrzymania wniosków i zaleceń, o których mowa w ust 3 zawiadamia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin o ich wykonaniu lub o przyczynach ich niewykonania.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości oraz po przeanalizowaniu wyjaśnień złożonych przez spółkę Burmistrz ma prawo:
1) wezwać spółkę do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości,
2) wstrzymać przekazywanie dotacji,
3) rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym,
4) żądać zwrotu dotacji.

§ 11.
1. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji z budżetu gminy następuje w formie sprawozdania.
2. Do sprawozdania należy dołączyć:
1) uwierzytelnione kserokopie protokołu odbioru robót,
2) uwierzytelnione kserokopie faktur, rachunków i innych dokumentów stwierdzających poniesione koszty.
3. Rozliczenie wykonania zadań i wykorzystania dotacji z budżetu gminy przez spółkę wodną winno nastąpić w terminie 30 dni od ich zakończenia.
4. Wzór sprawozdania z realizacji zadania stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 12.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 13.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Stanisław Janiak

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-01-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu