Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ 11/2011 z XI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 30.11.2011r., o godz. 13:00 w sali MGOK w Jutrosinie

PROTOKÓŁ 11/2011 z XI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 30.11.2011r., o godz. 13:00 w sali MGOK w Jutrosinie

Numer dokumentu: 11
Rok: 2011

PROTOKÓŁ 11/2011

z XI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 30.11.2011r., o godz. 13:00
w sali MGOK w Jutrosinie
____________________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:

1. Barteczka Mirosław
2. Bartkowiak Natalia
3. Hauza Adam
4. Jakubowski Marian
5. Janiak Stanisław
6. Kalka Walerian
7. Kapała Anna
8. Kozica Marek
9. Machowicz Janina
10. May Jakub
11. Mikołajewski Ireneusz
12. Samol Szczepan
13. Wybierała Piotr
14. Zuziak Józef


Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.


          Otwarcia XI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości, Pana Adama Sperzyńskiego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Miejskiej Górce, Pana Pawła Buchowskiego z firmy „Finadvice Polska”, Radnych, Sołtysów, Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Pakosławiu, Pana Burmistrza oraz Panią Skarbnik.

        Przewodniczący poinformował, że na 15 radnych, obecnych na sesji jest 14-większość quorum – co oznacza, że podejmowane przez Radę uchwały będą prawomocne (nieobecność 1 radnego - p. Ł. Stróżyńskiego jest usprawiedliwiona).

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2011
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/45/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn.: „Kształtowanie Centrum Wsi Rogożewo oraz Kształtowanie Centrum Wsi Domaradzice” realizowanej w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/46/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn: „Kształtowanie Centrum Wsi Szkaradowo” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dla osób fizycznych i prawnych wzorów formularzy, składanych przez podatników: podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
9. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (wniosek o dzierżawę złożyło Koło Łowieckie „WIELKI BÓR” z Rawicza)
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012
13. Informacja Kierownika Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Miejskiej Górce o aktualnej działalności
14. Informacja przedstawiciela Spółki z o.o. Finadvice Polska 1 z siedzibą w Warszawie na temat możliwości oraz zasad i warunków nawiązania współpracy z Gminą Jutrosin w zakresie budowy form wiatrakowych
15. Interpelacje i zapytania
16. Wolne głosy i wnioski
17. Zakończenie obrad.

Pan Adam Sperzyński zwrócił się do Pana Przewodniczącego o przesunięcie omawiania jego pkt zaraz po sprawozdaniu Burmistrza.

Rada Miejska przyjęła proponowaną zmianę bez sprzeciwu.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami

- odbyła się rozprawa w sprawie zasiedzenia gruntów (chodzi tu o Piaski);
- brałem udział w wystawie gołębi pocztowych;
- udział w Zaduszkach, zorganizowanych przez Muzeum Ziemi Jutrosińskiej;
- udział w koncercie z okazji 20-lecia „Wiadomości Jutrosińskich”;
- udział w obchodach święta 11 listopada;
- udział w naradzie burmistrzów w Rawiczu;
- udział w uroczystości związanej z 50-leciem powstania PKO w Rawiczu;
- udział w Komisjach Stałych Rady;
- jesteśmy obecnie na etapie odbioru technicznego zbiornika retencyjnego.

- p. M. Barteczka - czy jest już wyłoniona osoba, która będzie opiekować się „ORLIKIEM”?

- p. Burmistrz - z 2 osobami będziemy przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne.

Brak więcej pytań.

Ad. 3 (przełożony z pkt 13)
Informacja Kierownika Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Miejskiej Górce o aktualnej działalności

Głos zajął Pan Adam Sperzyński - Kierownik ARiMR w Miejskiej Górce. Na dzień dzisiejszy mamy złożonych w Agencji 3160 wniosków, z czego wydaliśmy już 60% decyzji. Od jutra będziemy zaczynać przelewać pieniądze. Jeśli chodzi o płatności ONW to 1564 decyzji mamy już zatwierdzonych. Jeśli ktoś z państwa chciałby zapoznać się ze stawkami płatności to zapraszam na stronę Agencji. W przypadku kredytów preferencyjnych nastąpiła korzystna zmiana. Wszystkie Banki Spółdzielcze mają podpisane umowy w tym zakresie.
Pan Sperzyński przypomniał, że przy zgłoszeniach ubojów dotyczących bydła należy dołączyć paszporty zwierząt. Dokonując zgłoszenia na specjalnym formularzu, trzeba potwierdzić zgodność danych w nim zamieszczonych ze stanem faktycznym. W przypadku, gdy ubój na użytek własny przeprowadzany jest w innym miejscu niż gospodarstwo, w którym zwierzę jest utrzymywane (np. ubój usługowy), przemieszczenie zwierzęcia do miejsca uboju powinno być odnotowane w CBD i w paszporcie zwierzęcia. Prawidłowe oraz terminowe dokonywanie zgłoszeń, to ważny element, obowiązującego w UE, systemu gwarantującego skuteczne zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz kierowania na rynki żywności bezpiecznej dla zdrowia konsumentów.
Pan Kierownik przypomniał również rolnikom, iż pozyskiwanie przez nich mięsa na własne potrzeby ze zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie takich jak: cielęta (do 6 miesiąca życia), świnie, owce czy kozy wiąże się z dodatkowymi czynnościami weterynaryjnymi, m.in.: koniecznością przeprowadzania badania w kierunku włośnicy w przypadku świń. Zgodnie z krajowymi przepisami, co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju w gospodarstwie, posiadacz zwierzęcia lub prowadzący gospodarstwo zobowiązany jest poinformować powiatowego lekarza weterynarii, właściwego ze względu na miejsce planowanego uboju o zamiarze jego przeprowadzenia. Posiadacz zwierzęcia ma również obowiązek złożenia w biurze powiatowym ARiMR zgłoszenia uboju zwierzęcia w gospodarstwie. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 30 dni w przypadku świń oraz w terminie 7 dni w przypadku bydła, owiec i kóz od dnia w którym ubój miał miejsce.

- p. W. Kalka - jeśli chodzi o utylizację odpadów, czy chodzi też o trzodę chlewną?

- p. A. Sperzyński - głównie o bydło, bo są to odpady niebezpieczne;

- p. E. Szymkowiak - czy w weterynarii można przez całą dobę zgłaszać?

- p. A. Sperzyński - to by pan się musiał zapytać lekarza weterynarii, ale z tego co wiem to można również pisemnie;

- p. Burmistrz - w grudniu zrobimy sobie naradę z sołtysami, na którą zaprosimy lekarza weterynarii, tak więc wtedy poruszymy te tematy.

Brak więcej pytań.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2011

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność 1 Radnego jest usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XI/70/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 listopada 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/45/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn.: „Kształtowanie Centrum Wsi Rogożewo oraz Kształtowanie Centrum Wsi Domaradzice” realizowanej w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Głos zajęła Pani Skarbnik - Pani Grażyna Niedbała. Za pomocą tej uchwały zmniejszamy kwotę pożyczki, na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. ”Kształtowanie centrum wsi Rogożewo oraz kształtowanie centrum wsi Domaradzice” w kwocie 240.999,00 zł. Temat ten był omawiany na komisjach. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność 1 Radnego jest usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XI/71/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 listopada 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad.6
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/46/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn: „Kształtowanie Centrum Wsi Szkaradowo” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Głos zajęła Pani Skarbnik - Pani Grażyna Niedbała. Za pomocą tej uchwały zmniejszamy kwotę pożyczki, na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. ”Kształtowanie centrum wsi Szkaradowo” w kwocie 256.103,00 zł. Temat ten był omawiany na komisjach. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność 1 Radnego jest usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XI/72/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 listopada 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Głos zajęła Pani Skarbnik - Pani Grażyna Niedbała. Wszelkie zmiany, które wprowadzamy w budżecie musimy również uwzględnić w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin. Taki jest wymóg.

- p. M. Jakubowski - cały czas nic nie mówimy o ul. Garncarskiej;

- p. Burmistrz - ale to jest temat na następną sesję i poprzedzające ją komisje, kiedy to będziemy uchwalać budżet na następny rok.

Brak więcej pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 12”za” (nieobecność 1 Radnego jest usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał –„2” (p. M. Jakubowski, p. I. Mikołajewski). Dziękuję zatem Uchwała Nr XI/73/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 listopada 2011 roku została przyjęta przez Radę z 2 głosami wstrzymującymi się.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie określenia dla osób fizycznych i prawnych wzorów formularzy, składanych przez podatników: podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Głos zajął Pan Burmistrz - Pan Zbigniew Koszarek. Ostatnia uchwała określająca wzory formularzy określających zakres informacji w sprawie: podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, a także wzoru formularzy określających zakres deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, w sprawie podatku rolnego oraz w sprawie podatku leśnego została podjęta przez Radę w 2005 roku. Od tego czasu zaszły pewne zmiany w formie zapisu, np. udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, czy też zmiany w terminie składania deklaracji na podatek od nieruchomości. Dlatego też musimy taką uchwałę podjąć. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność 1 Radnego jest usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XI/74/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 listopada 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów

Głos zajął Pan Burmistrz - Pan Zbigniew Koszarek. Do tej pory mieliśmy uchwałę, która za inkasentów podatków na terenie wsi wyznaczała sołtysów, bez podawania imiennego wykazu. Teraz to zmieniamy. Na terenie poszczególnych sołectw, wymieniony jest sołtys z imienia i nazwiska. Forma poboru podatków się nie zmienia. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność 1 Radnego jest usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XI/75/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 listopada 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Po tym pkt nastąpiła 10-minutowa przerwa.

Obrady wznowiono od pkt 10.

Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa

Głos zajął Pan Burmistrz - Pan Zbigniew Koszarek. Inkasentami opłaty targowej na targowisku, położonym w Jutrosinie, przy ul. Polnej nr 9 są Pan Roman i Maciej Żyto. Za pobranie opłaty targowej i wpłacenie jej w ustalonym terminie, inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 80% pobranej opłaty. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność 1 Radnego jest usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XI/76/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 listopada 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad.11
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012

Głos zajął Pan Burmistrz - Pan Zbigniew Koszarek. Temat był omawiany na komisjach. Od 2003 roku corocznie trzeba taki program współpracy układać. Celem programu jest stworzenie warunków do zwiększania aktywności społeczności Gminy Jutrosin, zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów, określenie zasad, obszarów i kierunków form wzajemnej współpracy.

Rada Miejska w Jutrosinie za priorytetowe na rok 2012 przyjmuje zadania z zakresu:

- ochrony zdrowia;
- działań na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych;
- przeciwdziałania patologiom społecznym;
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury;
- działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
- promocji gminy.

Organy pozarządowe zobowiązują się, że będą prowadzić wszystko zgodnie z prawem, a gmina zorganizuje na początku roku konkurs ofert.

Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „14” za (nieobecność 1 Radnego usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuje zatem uchwała Nr XI/77/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 listopada 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 12
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (wniosek o dzierżawę złożyło Koło Łowieckie „WIELKI BÓR” z Rawicza)

Głos zajął Pan Burmistrz - Pan Zbigniew Koszarek. Zgodnie z ustawą Rada może wydzierżawić grunty na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym. W dniu 5 września 2011r. Zarząd Koła Łowieckiego Nr 14 „Wielki Bór” w Rawiczu wystąpił za pośrednictwem Burmistrza do Gminy Jutrosin z wnioskiem o wydzierżawienie na wieloletni okres, położonej w Zaborowie działki gruntu nr 93, o pow. 0,26 ha. Zarząd koła deklaruje uporządkowanie i zagospodarowanie przedmiotowej nieruchomości gruntowej, która w obecnym stanie faktycznym stanowi nieużytek, na cele statutowe koła, związane z szeroko rozumianą gospodarką łowiecką i ochroną środowiska naturalnego.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „14” za (nieobecność 1 Radnego usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuje zatem uchwała Nr XI/78/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 listopada 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. 13
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012.

Głos zajęła Pani Wiesława Krajka. Uwzględniając trzeźwość jako niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra gminy przyjmuje się następujące cele gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

- minimalizację szkód spowodowanych nadużywaniem alkoholu oraz przeciwdziałanie problemom alkoholowym;
- promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu.

Zadania gminy dotyczące realizacji programu:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
- udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe – szczególnie pomocy psychospołecznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie;
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczych i socjoterapeutycznych;
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Dziękuję Pani Wiesławie Krajce za przedstawienie programu.

Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia przedstawionego programu. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „14” za (nieobecność 1 Radnego usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuje zatem uchwała Nr XI/79/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 listopada 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała wraz z całym programem stanowią załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 14
Informacja przedstawiciela Spółki z o.o. Finadvice Polska 1 z siedzibą w Warszawie na temat możliwości oraz zasad i warunków nawiązania współpracy z Gminą Jutrosin w zakresie budowy form wiatrakowych

Głos zajął przedstawiciel firmy Finadvice Polska z siedzibą w Warszawie - Pan Paweł Buchowski. Firma zajmuje się m.in. przygotowywaniem inwestycji w zakresie energii odnawialnych, eksploatacji farm wiatrowych. W tej chwili przygotowujemy kilka projektów, m.in. w Miejskiej Górce.
Na dzień dzisiejszy jeśli chodzi o Gminę Jutrosin, to mówimy o zarysie tego przedsięwzięcia. Startową rzeczą jest podjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowania przestrzennego Gminy, a potem przystąpienie do planu zagospodarowania. Należy wspomnieć, że koszty z przygotowaniem inwestycji leżą po stronie inwestora. Gmina nie ponosiłaby w tym zakresie żadnych kosztów. W najbliższym czasie wystosujemy w tej sprawie wniosek do p. Burmistrza.

- p. J. May - czy pana firma bezpośrednio wykonuje tę inwestycję?

- p. P. Buchowski - tak;

- p. J. May - na jakiej bazie warunków geograficznych będzie wyglądało rozmieszczenie wiatraków?

- p. P. Buchowski - na dzień dzisiejszy nie odpowiem w którym miejscu one staną, ponieważ firma, która z nami współpracuje najpierw musi wykluczyć wszelkie zabudowania, po czym będzie dopiero nanosić punkciki, w których miejscach wiatraki powstaną;

- p. J. May - wiadomo, że jeśli dany wiatrak powstanie na czyimś polu, to w sołectwie będzie zaostrzał się konflikt, dlaczego dany gospodarz czerpie z tego korzyści, a inny nie;

- p. P. Buchowski - to jest ruletka, nie mamy na to żadnego wpływu, jeżeli na to byśmy patrzyli to nic nie można by było robić;

Myślę, że jak już będziemy wiedzieć w których miejscach to powstanie, to zrobimy wówczas zebrania z mieszkańcami zainteresowanych miejscowości.

- p. I. Mikołajewski - co będziemy mieć z tego - my jako Gmina?

- p. P. Buchowski - podatki od każdej z postawionych wież;

- p. N. Bartkowiak - jaki jest realny czas do momentu postawienia wieży, jaki jest koszt 1 wiatraka oraz zwrot inwestycji?

- p. P. Buchowski - koszt 1 wieży - 4,5 mln euro, czasu realizacji nie jestem w stanie w tym momencie przewidzieć, koszt całkowitej inwestycji to około 300 milionów złotych, żywotność urządzenia to od 20 do 25 lat, natomiast umowy z rolnikami zawierane są na okres 30 lat, z możliwością przedłużenia o następnych 10;

- p. W. Kalka - kto pokrywa koszty recyklingu?

- p. P. Buchowski - właściciel urządzenia;

- p. M. Kozica - czy jest określone w jakiej odległości od budynków można stawiać te wiatraki;

- p. P. Buchowski - jedynym wskaźnikiem jest wielkość hałasu i tym wskaźnikiem będziemy się kierować w wyborze miejsca ( jest to odległość około 500-600m).

Ad. 15
Interpelacje i zapytania

Brak


Ad. 16
Wolne głosy i wnioski

- p. A. Kapała - chciałabym złożyć wniosek o umieszczenie nr na trzech posesjach w Dubinie, bo kurierzy mają problem ze znalezieniem danego nazwiska;

Brak więcej wolnych głosów i wniosków

Ad. 17
Zakończenie obrad

Na powyższym zakończono obrady XI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:

Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-12-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu