Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/78/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

Uchwała Nr XI/78/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

Numer uchwały: 78
Numer sesji: XI
Rok: 2011

Uchwała
Nr XI/78/2011

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 30 listopada 2011 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

_______________________________________________________________


      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie przez Zarząd koła łowieckiego Nr 14 „WIELKI BÓR” w Rawiczu, nieruchomości gruntowej, położonej w Zaborowie, oznaczonej jako działka nr 93, o pow. 0,26 ha, na okres 30 lat.

§ 2

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, o której mowa w § 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.


Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak

 

UZASADNIENIE

     Art. 18 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990r. (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) mówi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres trwałego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651), nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu, co ma zastosowania m.in. do umów dzierżawy. Odstępstwo od powyższej zasady umożliwia ust. 4 mówiący, że kompetencją rady gminy jest wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
Zgoda rady gminy jest zatem niezbędna zarówno do zawarcia umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat, jak i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
W dniu 5 września 2011 roku Zarząd koła łowieckiego Nr 14 „WIELKI BÓR” w Rawiczu, upoważniony Uchwałą nr 12/2011 z dnia 17.06.2011r. Walnego Zgromadzenia Członków koła, wystąpił za pośrednictwem Burmistrza do Gminy Jutrosin z wnioskiem o wydzierżawienie na wieloletni okres, położonej w Zaborowie działki gruntu nr 93, o pow. 0,26 ha.
Zarząd koła deklaruje uporządkowanie i zagospodarowanie przedmiotowej nieruchomości gruntowej, która w obecnym stanie faktycznym stanowi nieużytek, na cele statutowe koła, związane z szeroko rozumianą gospodarką łowiecką i ochroną środowiska naturalnego.
Po zagospodarowaniu cały obiekt będzie mógł być również użyczany mieszkańcom gminy oraz co najważniejsze, dzieciom i młodzieży szkolnej na cele poznawcze związane z ekologią, leśnictwem, łowiectwem, ochroną zwierzyny leśnej oraz środowiska naturalnego.
Według przedstawicieli koła łowieckiego, dzierżawa nieruchomości na 30 lat jest właściwym okresem na zagospodarowanie terenu, efektywne wykorzystanie zakładanych nakładów finansowych oraz rozwinięcie na nim zaplanowanej przez koło działalności.
Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin mając na uwadze powyższe opiniuje przedłożony przez koło łowieckie projekt pozytywnie.
Przyjęcie uchwały jest zatem zasadne.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-01-31
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu