Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ 10/2011 z X SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 27.10.2011r., o godz. 13:00 w sali MGOK w Jutrosinie

PROTOKÓŁ 10/2011 z X SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 27.10.2011r., o godz. 13:00 w sali MGOK w Jutrosinie

Numer dokumentu: 10
Rok: 2011

PROTOKÓŁ 10/2011

z X SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 27.10.2011r., o godz. 13:00
w sali MGOK w Jutrosinie
________________________________________________________________


Obecni na Sesji Radni:

1. Hauza Adam
2. Jakubowski Marian
3. Janiak Stanisław
4. Kalka Walerian
5. Kapała Anna
6. Kozica Marek
7. Machowicz Janina
8. Mikołajewski Ireneusz
9. Samol Szczepan
10. Stróżyński Łucjan
11. Wybierała Piotr
12. Zuziak Józef


Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.


         Otwarcia X Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości, Radnych, Sołtysów, Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Pakosławiu, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza oraz Panią Skarbnik.

Przewodniczący poinformował, że na 15 radnych, obecnych na sesji jest 12-większość quorum – co oznacza, że podejmowane przez Radę uchwały będą prawomocne (nieobecność 3 radnych - p. J. Maya, p. N. Bartkowiak oraz p. M. Barteczki jest usprawiedliwiona).

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2011.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania odnośnie „Budowy drogi gminnej osiedle Jutrosin”
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji, pn.: „Kształtowanie Centrum Wsi Janowo oraz Kształtowanie Centrum Wsi Dubin”
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu na inwestycję pn. ”Budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie oraz sieci wodociągowej Stary Sielec - Rogożewo”
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Pawłowo-Rogożewo”
9. Podjęcie uchwał oraz decyzji w zakresie podatków i opłat lokalnych na rok 2012:
a) podjęcie uchwały w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości;
b) podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia ceny 1 q żyta, przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Jutrosin na 2012 rok;
c) podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012;
d) podjęcie decyzji o nieuchwalaniu na rok 2012 nowych stawek opłaty targowej (przyjęcie decyzji oznacza, że w roku podatkowym 2012 zastosowanie będą miały stawki podatku obowiązujące w roku podatkowym 2011)
e) podjęcie decyzji o nieobniżaniu ustalonej Komunikatem Prezesa GUS-u ceny 1 m3 drewna dla potrzeb wymiaru podatku leśnego na rok 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu prac społecznie użytecznych na rok 2012
11.Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jutrosin.
12.Informacja dotycząca realizacji projektu pod nazwą „Mogę - Potrafię - Teraz”
13. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Burmistrza na temat oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
14. Interpelacje i zapytania
15. Wolne głosy i wnioski
16. Zakończenie obrad.


Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami

- udział w zebraniach wiejskich odnośnie funduszu sołeckiego,
- udział w otwarciu przystani leśnej w Bielawach,
- podsumowaliśmy odnowę wsi w Domaradzicach i Rogożewie,
- udział w naradzie Burmistrzów w Rawiczu,
- udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej połączonego z Dniem Papieskim,
- odbyło się otwarcie ścieżki rowerowej, Posterunku Policji oraz Orlika,
- udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady,
- prawdopodobnie w sobotę będzie już można przejeżdżać przez most koło stacji paliw.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2011

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 12”za” (nieobecność 3 Radnych jest usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr X/59/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 października 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.


Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Głos zajęła Pani Skarbnik - Pani Grażyna Niedbała. Wszelkie zmiany, które wprowadzamy w budżecie musimy również uwzględnić w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin. Taki jest wymóg. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 12”za” (nieobecność 3 Radnych jest usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr X/60/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 października 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania odnośnie „Budowy drogi gminnej osiedle Jutrosin”

Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin - Pan Zbigniew Koszarek. Postanawia się zaciągnąć zobowiązanie o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2011 rok w zakresie inwestycji pn. „Budowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową (ulice: Bukowa, Lipowa, Sienkiewicza, Klonowa, Kasztanowa) w Jutrosinie, etap II do kwoty 1.041.000,00 zł. w 2012 roku. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 12”za” (nieobecność 3 Radnych jest usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr X/61/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 października 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji, pn.: „Kształtowanie Centrum Wsi Janowo oraz Kształtowanie Centrum Wsi Dubin”

Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin - Pan Zbigniew Koszarek. Te odnowy wsi są w planie na rok następny, ale przetarg chcemy już ogłosić w listopadzie. Dlatego postanawiamy zaciągnąć zobowiązanie o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2011 rok w zakresie inwestycji pn. „Kształtowanie centrum wsi Janowo oraz kształtowanie centrum wsi Dubin” do kwoty 909.000,00 zł. w 2012 roku. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 12”za” (nieobecność 3 Radnych jest usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 października 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu na inwestycję pn. ”Budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie oraz sieci wodociągowej Stary Sielec - Rogożewo”

Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin - Pan Zbigniew Koszarek. Postanawiamy zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 320.000,00 zł. na finansowanie inwestycji pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie oraz sieci wodociągowej Stary Sielec - Rogożewo”, aby się zabezpieczyć w przypadku gdyby nie wpłynęły pieniądze z Unii. Miejmy nadzieję, że taka sytuacja nie nastąpi. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 12”za” (nieobecność 3 Radnych jest usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr X/63/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 października 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Pawłowo-Rogożewo”

Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin - Pan Zbigniew Koszarek. Postanawiamy zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 300.000,00 zł. na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Pawłowo- Rogożewo”. Kredyt ten spłacany będzie z dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat w terminach określonych w umowie kredytowej. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 12”za” (nieobecność 3 Radnych jest usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr X/64/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 października 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Po tym punkcie nastąpiła 10 minutowa przerwa.
Obrady wznowiono od pkt 9

Ad. 9
Podjęcie uchwał oraz decyzji w zakresie podatków i opłat lokalnych na rok 2012:

a) podjęcie uchwały w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości:

Przewodniczący poinformował, że trwały prace na Komisjach Stałych Rady m.in. odnośnie stawek podatkowych na 2012 rok. Brak uwag ze strony Radnych.

- od 1m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:

komisja rolnictwa – proponowana stawka – 0,73 zł.
komisja budżetu – proponowana stawka – 0,73 zł.
komisja oświaty – proponowana stawka – 0,73 zł.
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 0,73 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2011 roku to 0,70, natomiast propozycja Min. Finansów – 0,84, proponowana stawka przez Burmistrza – 0,73. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,73. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych:

komisja rolnictwa – proponowana stawka – 4,33 zł.
komisja budżetu – proponowana stawka – 4,33 zł.
komisja oświaty – proponowana stawka – 4,33 zł.
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 4,33 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2011 roku to 4,15, natomiast propozycja Min. Finansów – 4,33, proponowana stawka przez Burmistrza – 4,33. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych: 4,33. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni gruntów pozostałych:

komisja rolnictwa – proponowana stawka – 0,24 zł.
komisja budżetu – proponowana stawka – 0,24 zł.
komisja oświaty – proponowana stawka – 0,24 zł.
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 0,24 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2011 roku to 0,23, natomiast propozycja Min. Finansów – 0,43, proponowana stawka przez Burmistrza – 0,24. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1m² powierzchni gruntów pozostałych: 0,24. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od budowli:

komisja rolnictwa – proponowana stawka – 2%
komisja budżetu – proponowana stawka – 2%
komisja oświaty – proponowana stawka – 2%
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 2%

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2011 roku to 2%, natomiast propozycja Min. Finansów – 2%, proponowana stawka przez Burmistrza – 2%. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od budowli: 2%. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części:

komisja rolnictwa – proponowana stawka – 0,70 zł.
komisja budżetu – proponowana stawka – 0,70 zł.
komisja oświaty – proponowana stawka – 0,70 zł.
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 0,70 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2011 roku to 0,67, natomiast propozycja Min. Finansów – 0,70, proponowana stawka przez Burmistrza – 0,70. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części: 0,70. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:

komisja budżetu – proponowana stawka – 16,35 zł.
komisja oświaty – proponowana stawka – 16,35 zł.
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 16,35 zł.
komisja rolnictwa – proponowana stawka – 16,35 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2011 roku to 15,70, natomiast propozycja Min. Finansów – 21,94, proponowana stawka przez Burmistrza – 16,35. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,35. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym:

komisja budżetu – proponowana stawka – 10,24 zł.
komisja oświaty – proponowana stawka – 10,24 zł.
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 10,24 zł.
komisja rolnictwa – proponowana stawka – 10,24 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2011 roku to 9,82, natomiast propozycja Min. Finansów – 10,24, proponowana stawka przez Burmistrza – 10,24. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 10,24. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych:

komisja budżetu – proponowana stawka – 4,45 zł.
komisja oświaty – proponowana stawka – 4,45 zł.
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 4,45 zł.
komisja rolnictwa – proponowana stawka – 4,45 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2011 roku to 4,27, natomiast propozycja Min. Finansów - 4,45, proponowana stawka przez Burmistrza – 4,45. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych: 4,45. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części:

komisja budżetu – proponowana stawka – 5,10 zł.
komisja oświaty – proponowana stawka – 5,10 zł.
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 5,10 zł.
komisja rolnictwa – proponowana stawka – 5,10 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2011 roku to 4,90, natomiast propozycja Min. Finansów – 7,36, proponowana stawka przez Burmistrza – 5,10. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części: 5,10. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

Przewodniczący Rady poprosił by Rada przystąpiła do głosowania.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr X/65/2011 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok. Kto z państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 12 „za” (nieobecność 3 Radnych jest usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem uchwała Nr X/65/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.


b) podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia ceny 1q żyta, jako podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2012:

Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr X/66/2011 w sprawie ustalenia średniej ceny 1q żyta, jako podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2012. Obniża się średnią cenę skupu za 1q, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przyjmowaną za podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Jutrosin na rok 2012 z kwoty 74,18 zł. do kwoty 50,00 zł. Kto z państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 8 „za” (nieobecność 3 Radnych usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – 3 (p. Ł. Stróżyński, p. P. Wybierała, p. W. Kalka), kto się wstrzymał – 1 (p. I. Mikołajewski). Dziękuję, zatem uchwała Nr X/66/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 października 2011 została przyjęta przez Radę z 8 głosami za.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

c) podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012:

Przewodniczący Rady poinformował, że szczegółowo stawki były omawiane na Komisjach Stałych. Komisje nie wniosły uwag.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie:
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 12 „za” (nieobecność 3 Radnych jest usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

d) podjęcie decyzji o nieuchwalaniu na rok 2012 nowych stawek opłaty targowej (przyjęcie decyzji oznacza, że w roku podatkowym 2012 zastosowanie będą miały stawki podatku obowiązujące w roku podatkowym 2011):

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie decyzji o niepodejmowaniu uchwały w sprawie opłaty targowej na rok 2012. Oznacza to, że w roku podatkowym 2012 zastosowanie będą miały stawki opłaty targowej obowiązujące w roku 2011, czyli: za sprzedaż artykułów spożywczych i przemysłowych na targowisku w Jutrosinie od stanowiska – 15,00 zł., natomiast za sprzedaż z koszyka, wózka, skrzynki – 5,00 zł.
Decyzja ta musi być przyjęta przez Radę i przegłosowana.

Rada przegłosowała decyzję o niepodejmowaniu uchwały jednogłośnie.

e) podjęcie decyzji o nieobniżaniu ustalonej Komunikatem Prezesa GUS-u ceny 1m³ drewna dla potrzeb wymiaru podatku leśnego na rok 2012:

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie stawki ceny 1m³ drewna dla potrzeb wymiaru podatku leśnego na 2012 rok. Nie podejmujemy w tym temacie uchwały jednak aby utrzymać ustawowo określoną cenę 1m³ drewna decyzja Rady musi zostać podjęta i przegłosowana.

Rada przegłosowała ustawowo określoną ceną 1m³ drewna jednogłośnie.

Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu prac społecznie użytecznych na rok 2012

Głos zajęła Pani Mirosława Domicz – Kierownik MGOPS w Jutrosinie. Prace społecznie użyteczne jest to nowa forma pracy, skierowana dla osób bezrobotnych. Obejmuje głównie prace porządkowe (na stadionie sportowym, boiskach szkolnych, placach zabaw, w budynkach świetlic wiejskich oraz na przyległych terenach), a także pomoc w pracach gospodarczych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Jutrosin.

Dziękuję Pani Mirosławie Domicz za głos.

Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2012. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „12” za (nieobecność 3 Radnych jest usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuje zatem uchwała Nr X/68/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 października 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jutrosin.

         Głos zajął Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin - Pan Zenon Łakomy. Do tej pory sprawy te regulowane były przez Zarządzenie Burmistrza oraz Regulamin Komisji Mieszkaniowej. W związku z tym, że są takie wymagania, musimy podjąć uchwałę. Gmina gospodaruje 89 mieszkaniami, w 39 budynkach mieszkalnych. Gdy zajdzie taka potrzeba - gdy wystąpią zdarzenia losowe (np. pożar, czy eksmisja) p. Burmistrz może wydzielić lokale socjalne.
Uchwała ta reguluje kryteria, jakie występują w przypadku wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony, jak wygląda zamiana lokali mieszkalnych, czy też jakie są kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „12” za (nieobecność 3 Radnych jest usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuje zatem uchwała Nr X/69/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 października 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. 12
Informacja dotycząca realizacji projektu pod nazwą „Mogę - Potrafię - Teraz”

      Głos zajęła Pani Mirosława Domicz - Kierownik MGOPS w Jutrosinie. Projekt ten ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej, społecznej zdrowotnej dla 55 osób - zarówno kobiet jak i mężczyzn, mieszkańców Powiatu Rawickiego zagrożonych wykluczeniem społecznym, w okresie od maja do listopada 2011 roku. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, które wykazywały chęć zmiany swojej sytuacji życiowej mogły zgłaszać się w okresie od kwietnia do maja 2011 roku do pracowników socjalnych w MGOPS w Jutrosinie, gdzie trwała rekrutacja beneficjentów do projektu. Wydano 17 ankiet, z czego wróciło 15. Ostatecznie z terenu Gminy Jutrosin w projekcie uczestniczy 8 osób, w tym 6 kobiet i 2 mężczyzn. Z udziałem zakwalifikowanych beneficjentów projektu odbyły się 2 spotkania integracyjne w Jutrosinie. Spotkania odbyły się w terminach: 24 czerwca i 9 września 2011 roku z udziałem koordynatora p. Ewą Szczepaniak i asystentem koordynatora p. Magdaleną Łukowiak. Dla uczestników projektu z terenu naszej gminy zostały zaplanowane następujące działania, w tym: dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo: kurs komputerowy I stopnia, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty gospodarowania budżetem domowym; dla osób niepełnosprawnych: kurs komputerowy, warsztaty nabycia umiejętności społecznych, w tym radzenia sobie ze stresem, warsztaty gospodarowania budżetem domowym oraz uczestnictwo w 7 - dniowych zajęciach rehabilitacyjnych w Sarbinowie. Przewidywany termin zakończenia realizacji programu pn. „Mogę - Potrafię - Teraz” wyznaczono wstępnie na dzień 1 grudnia 2011 roku.

- p. I. Mikołajewski - 2 osoby by nam się przydały do pomocy;
- p. M. Domicz - nie ma problemu.

Brak więcej pytań.

Cała informacja stanowi złącznik Nr 14 do protokołu.

Ad. 13
Informacja Przewodniczącego Rady oraz Burmistrza na temat oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.

       Głos zajął Pan Burmistrz – pan Zbigniew Koszarek. Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli Samorządowych, Dyrektor Ośrodka Kultury, Dyrektor Biblioteki Publicznej, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, Sekretarz oraz Skarbnik złożyli w wymaganym ustawowo terminie, tj. do dnia 30 kwietnia 2011 roku oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Przekazałem je wraz z kopiami zeznań podatkowych PIT do analizy w zakresie zgodności zawartych w nich danych - Urzędowi Skarbowemu w Rawiczu. Naczelnik Urzędu Skarbowego w piśmie z dnia 18 października 2011r. zwrócił uwagę na przypadki niekompletnego wypełnienia rubryk prze niektóre osoby, jednak nie wpłynęły one znacząco na treść oświadczenia.
Moje oświadczenie majątkowe złożyłem zgodnie z przepisami do rozpatrzenia Wojewodzie Wielkopolskiemu, który nie stwierdził w nim żadnych nieprawidłowości.

      Głos zajął Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – pan Stanisław Janiak. Wszyscy radni złożyli w wymaganym ustawowo terminie, tj. do dnia 30 kwietnia 2011 roku oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Przekazałem je wraz z kopiami zeznań podatkowych PIT do analizy w zakresie zgodności zawartych w nich danych - Urzędowi Skarbowemu w Rawiczu. Naczelnik Urzędu Skarbowego w piśmie z dnia 18 października 2011r. zwrócił uwagę na przypadki niekompletnego wypełnienia rubryk prze niektóre osoby, jednak nie wpłynęły one znacząco na treść oświadczenia.
Moje oświadczenie majątkowe złożyłem zgodnie z przepisami do rozpatrzenia Wojewodzie Wielkopolskiemu, który nie stwierdził w nim żadnych nieprawidłowości.

Ad. 14
Interpelacje i zapytania

Brak

Ad. 15
Wolne głosy i wnioski

- p. M. Jędrkowiak - przybliżyła działalność Uniwersytetu III Wieku. Obecnie w ramach zajęć prowadzone są: zajęcia komputerowe, nauka języka angielskiego i niemieckiego, zajęcia rekreacyjne oraz spotkania literackie;

- p. E. Szymkowiak - czy jest możliwość przekazania sołtysom wykazu osób odpowiedzialnych za odśnieżanie;

- p. Sekretarz - opublikowaliśmy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej projekt uchwały o organizacjach pozarządowych, dlatego bardzo bym prosił, aby zainteresować się tym projektem;

- p. I. Mikołajewski - 13 października podpisaliśmy umowę na finansowanie tego naszego projektu. Myślę, że książka ta ukaże się już w styczniu lub w lutym;

- p. I. Mikołajewski - 01 listopada robimy kwestę na cmentarzu w Jutrosinie;
- p. I. Mikołajewski - 02 listopada zapraszamy do Muzeum na Zaduszki, poświęcone zmarłym osobom z naszej Gminy;

- P. Burmistrz - 11 listopada - jak co roku - zapraszamy na mszę poświeconą odzyskaniu niepodległości, po niej nastąpi przemarsz pod pomnik i krótki apel i złożenie wiązanek pod pomnikiem;

- p. Burmistrz - „Wiadomości Jutrosińskie” obchodzą w tym roku 20-lecia istnienia, dlatego MGOK w Jutrosinie zaprasza wszystkich mieszkańców - 12 listopada - na koncert pt.: ”Tych miłości” w wykonaniu zespołu Koniugacja z Rawicza;

- p. Burmistrz - zmarł były Naczelnik Miasta i Gminy Jutrosin - Antoni Duda, dlatego myślę, że będzie to na miejscu jak wstaniemy teraz wszyscy i złożymy Mu hołd minutą ciszy.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad.16
Zakończenie obrad

Na powyższym zakończono obrady X Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:

Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-11-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu