Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr X/64/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 października 2011r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na inwestycję pn.„Przebudowa drogi gminnej Pawłowo - Rogożewo”

UCHWAŁA Nr X/64/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 października 2011r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na inwestycję pn.„Przebudowa drogi gminnej Pawłowo - Rogożewo”

Numer uchwały: 64
Numer sesji: 10
Rok: 2011

UCHWAŁA Nr X/ 64/ 2011
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 27 października 2011r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na inwestycję pn.„Przebudowa drogi gminnej Pawłowo
- Rogożewo”

_______________________________________________________________


     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c oraz art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.
Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Pawłowo – Rogożewo”

§ 2.
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin do:
1. Wyboru banku na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego
2. Zawarcia umowy kredytowej zgodnie z zapisem § 1.

§ 3.
Kredyt wymieniony w § 1 wraz z należnymi odsetkami spłacany będzie z dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat w terminach określonych w umowie kredytowej

§ 4.
Wyraża się zgodę na wystawienie weksla in blanco bez protestu, w celu zabezpieczenia wierzytelności Kredytodawcy z tytułu udzielonego kredytu, o którym mowa w § 1.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-11-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu