Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr X/59/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na 2011 rok

UCHWAŁA Nr X/59/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na 2011 rok

Numer uchwały: 59
Numer sesji: 10
Rok: 2011

UCHWAŁA Nr X/59/2011
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na 2011 rok

__________________________________________________________________


         Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 212, 214 pkt 1, 215, 222, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:


W Uchwale Nr IV/11/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2011 ustalone w § 1 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2011 oraz w załączniku Nr 1 do Uchwały o kwotę 203.650,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 1 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2011 otrzymuje brzmienie:
„ § 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 22.525.738,00 zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 19.114.625,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 3.411.113,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1do Uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.399.007,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”
2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości – 2.401.690,00 zł”

§ 2.

1. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2011, ustalone w § 2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2011 oraz w załączniku Nr 2 do Uchwały o kwotę 896.350,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2011 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie - 22.943.822,00 zł
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie – 18.872.837,00 zł, w szczególności na:
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.290.469,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.795.190,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące – 700.714,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.743.233,00 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości
– 23.231,00 zł
e) obsługę długu j.s.t. – 320.000,00 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie - 4.070.985,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości - 3.399.007,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości - 68.960,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5,
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości – 1.790.465,00 zł
3. Określa się wydatki majątkowe realizowane w roku 2011, zgodnie z Załącznikiem Nr 6
4. Określa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., realizowanych do roku
2011, zgodnie z Załącznikiem Nr 7”
5. Po wprowadzonych zmianach
1) załącznik Nr 6 do Uchwały w sprawie budżetu na rok 2011, obejmujący wydatki majątkowe realizowane w roku 2011, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.
2) załącznik Nr 7 do Uchwały w sprawie budżetu na rok 2011, określający wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., realizowanych do roku 2011, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.


§ 3.


§ 3 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2011 otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Deficyt budżetu w kwocie 418.084,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) kredytów
2) pożyczek
3) wolnych środków”


§ 4.


§ 4 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2011 otrzymuje brzmienie:
„§ 4 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości – 2.745.142,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 5”
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej Uchwały.


§ 5.


§ 6 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2011 otrzymuje brzmienie:
„§ 6 Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.851.725,00 zł
w tym;
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 200.000,00 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 324.667,00 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 2.327.058,00 zł”


§ 6.


§ 8 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2011 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zgodnie z Załącznikiem Nr 9”
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały.


§ 7.


§ 11 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2011 otrzymuje brzmienie:
„§ 11 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 98.007,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych:
1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości - 108.254,00 zł
2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości - 3.000,00 zł”

§ 8.


§ 13 Uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2011 otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w wysokości 54.766,00 zł,
2) celowa w wysokości 45.196,00 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 45.196,00 zł”

§ 9.

§ 14 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2011 otrzymuje brzmienie:
„§14 Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 11’
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 10.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 11.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2011 i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-11-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu