Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27.10.2011r. w sprawie : określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

Uchwała Nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27.10.2011r. w sprawie : określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

Numer uchwały: 67
Numer sesji: 10
Rok: 2011

Uchwała
Nr X/67/2011

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 27.10.2011r.

w sprawie : określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012
_____________________________________________________________________ 

           Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, art.40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz.1591 wraz z późniejszymi zmianami ) oraz art.10 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U z 2006r., Nr 121, poz.844) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w roku 2012 (Monitor Polski z dnia 25.10.2011r. Nr 95, poz. 961) a także obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 roku (Monitor Polski z dnia 25.10.2011r. Nr 95, poz. 962) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:


1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 ton wyprodukowanego do roku 2005:
a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie – 600 zł.
b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie – 1000 zł.
c) powyżej 9,0 t do poniżej 12 t – 1200 zł.

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 ton wyprodukowanego po roku 2005:
a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie – 500 zł.
b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie – 900 zł.
c) powyżej 9,0 t do poniżej 12 t – 1050 zł.

3. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej, niż 12 ton (czyli od 12 t), stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego do roku 2005 włącznie stawka wynosi: 1.350,00 zł.

5. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, wyprodukowanego po roku 2005 stawka wynosi: 1.300,00 zł.

6. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

7. Od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, wyprodukowanych do roku 2005 włącznie: 400.00 zł.

8. Od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego , wyprodukowanych po roku 2005: 350,00 zł.

9. Od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

10. Od autobusów wyprodukowanych do roku 2005 włącznie w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a/ mniejszej niż 30 miejsc - 650,00zł
b/równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.250,00 zł.

11. Od autobusów wyprodukowanych po roku 2005 w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a/mniejszej niż 30 miejsc - 600,00 zł
b/równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.200,00 zł.


§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.


§ 3

Traci moc uchwała Nr XXXIII/153/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 listopada 2009 roku

§ 4


1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-11-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu