Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR X/69/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27.10.2011r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jutrosin

UCHWAŁA NR X/69/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27.10.2011r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jutrosin

Numer uchwały: 69
Numer sesji: 10
Rok: 2011

UCHWAŁA
NR X/69/2011

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 27.10.2011r.

w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Jutrosin
___________________________________________________________________


     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. wraz z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jutrosin.

§ 2

1. Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale stanowiące własność Gminy Jutrosin.
2. W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jutrosin wchodzą lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony i lokale socjalne wynajmowane na czas określony.
3. Decyzje w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych na socjalne i odwrotnie podejmuje Burmistrz.

§ 3

Lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy przeznaczone są na:
1) wynajem dla osób o niskich dochodach i znajdujących się w trudnych warunkach mieszkaniowych,
2) lokale socjalne w przypadku, gdy na gminie ciąży obowiązek ich dostarczenia,

§ 4

1. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy z wyjątkiem lokali socjalnych wynajmuje się na czas nieoznaczony.
2. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na 1 rok z możliwością jej przedłużenia na następny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy.

Rozdział II
Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jutrosin


§ 5


Gmina Jutrosin wynajmuje lokale osobom, które spełniają kryteria wymienione w § 8 ust. 1, jeżeli wnioskujące osoby, ich małżonkowie, ani żadne z osób wspólnie z nimi prowadzące gospodarstwo domowe, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu (nieruchomości mieszkalnej).

§ 6

Wynajmującym lokale mieszkalne i socjalne jest Gmina Jutrosin reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 7

Najemca, który dokona remontu lokalu mieszkalnego na swój koszt, w uzgodnionym z Gminą zakresie może ubiegać się o zwolnienie z opłacania czynszu najmu na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Rozdział III

Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego.

§ 8

1. Najemcami lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy mogą być osoby, które posiadają stałe zameldowanie w Gminie Jutrosin przynajmniej przez okres ostatnich 3 lat, przed datą umieszczenia w wykazie i spełniają łącznie następujące kryteria:
1) zakończyły na podstawie odrębnych przepisów nadbudowę, rozbudowę lub przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych w obiektach budowlanych stanowiących własność gminy,
2) przekazują dotychczas zajmowany lokal do dyspozycji gminy w zamian za lokal dostarczony przez gminę,
3) zamieszkują w budynku przeznaczonym do remontu kapitalnego,
4) zamieszkują w budynku, który z uwagi na zły stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ludzi lub mienia,
5) utraciły lokal w wyniku klęski żywiołowej,
6) zamieszkują w budynku usytuowanym na działce, która nie jest przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy,
7) zamieszkują w lokalu, w którym na osobę przypada mniej niż 5m2 ogólnej powierzchni pokoi lub zamieszkują w lokalu uznanym za niemieszkalny,
8) opuściły dom dziecka w związku z osiągnięciem pełnoletności, a nie mają możliwości powrotu do lokalu, w którym poprzednio mieszkały.
2. Dochodem uprawniającym do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony jest średni miesięczny dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym w okresie 6 m-cy poprzedzających datę złożenia wniosku nieprzekraczający 100% minimalnego wynagrodzenia w gospodarstwach jednoosobowych i 75% w gospodarstwach wieloosobowych.

§ 9

1. Pierwszeństwo wynajmu lokalu socjalnego przysługuje osobom, które:
1) nabyły prawo do lokalu na podstawie orzeczenia sądowego,
2) zamieszkują w lokalu, który został uznany za niemieszkalny,
3) zamieszkują w budynku, który z uwagi na zły stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ludzi lub mienia,
4) utraciły lokal w wyniku klęski żywiołowej lub katastrofy budowlanej,
5) zamieszkują w budynku usytuowanym na działce, która nie jest przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy,
6) nie mają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego.
2. Dochodem uprawniającym do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego jest średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym w okresie 6 m-cy poprzedzających datę złożenia wniosku nieprzekraczający 75% minimalnego wynagrodzenia w gospodarstwie jednoosobowym i 50% w gospodarstwie wieloosobowym.

§ 10

1. Za dochód uprawniający do przyznania lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego uważa się dochód w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Dochód stanowią wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.
2. Do dochodu, o którym mowa w ust.1 zalicza się dochód uzyskiwany przez wnioskodawcę i członków jego rodziny zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania.


Rozdział IV
Zamiana lokali mieszkalnych


§ 11

1. Najemca może dokonać zamiany lokalu na inny lokal mieszkalny wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany na lokal znajdujący się w innych zasobach za pisemną zgodą wynajmującego.
2. Nie zezwala się na dokonanie zamiany gdy w jej wyniku na osobę będzie przypadać mniej niż 5m2 powierzchni łącznej pokoi lub gdy zamiana jest sprzeczna z zasadami racjonalnej gospodarki lokalami.


Rozdział V
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej

§ 12

1. Wnioski (podania) o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego mogą składać osoby spełniające kryteria określone w Rozdz. III dotyczącym zasad wynajmowania lokali.
2. Wnioski wraz z deklaracją o dochodach wg określonego wzoru należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Jutrosin.
3. Wnioski rozpatrywane są przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin po wcześniejszym ich zaopiniowaniu przez komisję mieszkaniową.

§ 13

1. Raz w roku sporządzane będą i weryfikowane w oparciu o kryteria określone w Rozdz. III wykazy osób uprawnionych do zawarcia
- umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony,
- umowy najmu lokalu socjalnego.
2. Wykazy osób uprawnionych do lokali znajdują się w Urzędzie Miasta i Gminy Jutrosin na stanowisku pracy ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

§ 14

1. Dla oceny warunków mieszkaniowych wnioskodawcy oraz w celu uzyskania opinii w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego Burmistrz Miasta i Gminy może powołać w drodze zarządzenia komisję mieszkaniową..
2. Komisja mieszkaniowa może liczyć od 3 do 5 osób.
3. W skład komisji mieszkaniowej mogą być powołani radni, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, pracownicy Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i przedstawiciele Samorządu Mieszkańców.

Rozdział VI
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.

§ 15


Pełnoletnie dzieci, osoby przysposobione, rodzice, rodzeństwo, małżonek nie będący współnajemcą, osoba, która pozostawała we wspólnym pożyciu z najemcą, którzy pozostali w lokalu opuszczonym przez najemcę mogą ubiegać się o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony. Nie dotyczy to sytuacji, gdy najemca zamieszka w miejscowości na terenie gminy Jutrosin; w lokalu (domu) stanowiącym jego własność, bądź uzyskanym na podstawie umowy najmu lub spółdzielczego prawa do lokalu, a jego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy jest większa niż 5m2 w gospodarstwie wieloosobowym i 10m2 w gospodarstwie jednoosobowym.

§ 16

 
Osoby, które na podstawie przepisów kodeksu cywilnego nie są uprawnione do wstąpienia w stosunek najmu lokalu po śmierci najemcy, mogą ubiegać się o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony, jeżeli zamieszkiwały wspólnie z najemcą do chwili jego śmierci.

§ 17


1. Osoby, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy, lub z którymi nie została zawarta umowa najmu lokalu zobowiązane są, bez wezwania opróżnić, opuścić i wydać lokal wynajmującemu w terminie 30 dni od dnia zdarzenia.
2. W razie bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 1 wynajmujący wytoczy powództwo o opróżnienie lokalu.
3. Osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie.
4. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 3 odpowiada wysokości czynszu, jaki wynajmujący mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu.

Rozdział VII
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2

§ 18


1. Lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2 mogą być oddawane w najem osobom, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lub osobom wpisanym na listę osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony, a gospodarstwo domowe tych osób tworzy co najmniej 5 członków.
2. W przypadku braku osób, o których mowa w ust. 1 wynajem lokalu o powierzchni użytkowej powyżej 80m2 następuje w formie przetargu publicznego organizowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.
3. Umowa najmu zostaje zawarta z osobą, która zaoferowała najwyższy czynsz.
4. Stawka wylicytowanego czynszu będzie ulegała zmianie o wskaźnik wzrostu wysokości czynszów najmu określonych na dany rok.

Rozdział VIII
Przepisy końcowe

§ 19


W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwała obowiązują przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 wraz z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 20

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 


Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-11-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu