Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ 9/2011 z IX SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 26.09.2011r., o godz. 13:00 w sali MGOK w Jutrosinie

PROTOKÓŁ 9/2011 z IX SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 26.09.2011r., o godz. 13:00 w sali MGOK w Jutrosinie

Numer dokumentu: 9
Rok: 2011

PROTOKÓŁ 9/2011

z IX SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 26.09.2011r., o godz. 13:00
w sali MGOK w Jutrosinie
___________________________________________________________


Obecni na Sesji Radni:

1. Barteczka Mirosław
2. Bartkowiak Natalia
3. Hauza Adam
4. Jakubowski Marian
5. Janiak Stanisław
6. Kalka Walerian
7. Kapała Anna
8. Kozica Marek
9. Machowicz Janina
10. May Jakub
11. Mikołajewski Ireneusz
12. Samol Szczepan
13. Stróżyński Łucjan
14. Wybierała Piotr
15. Zuziak Józef


Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.


            Otwarcia IX Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości, Radnych, Sołtysów, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Pakosławiu, Pana Burmistrza oraz Panią Skarbnik.

Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy pełen skład Radnych, jest ona zatem władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad sesji.

Porządek obrad Sesji:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2011.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na inwestycję pn. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko - ORLIK 2012” w Jutrosinie
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Jutrosin oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku.
6. Informacja o przyjętych założeniach do projektu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2012 rok, określonych Zarządzeniem Burmistrza.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rawiczu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Piskarnia, część wsi Pawłowo na Piskornia, część wsi Pawłowo.
9. Informacja Dyrektorów Samorządowych Szkół o prowadzonej działalności w roku szkolnym 2010/2011 ze szczególnym uwzględnieniem: osiągnięć dydaktycznych, stanu zagrożeń patologiami społecznymi, funkcjonowania systemu dowozu dzieci do szkół
10.Informacja Dyrektorów Przedszkoli Samorządowych o prowadzonej działalności.
11. Interpelacje i zapytania
12. Wolne głosy i wnioski
13. Zakończenie obrad.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy Sesjami

- 31 lipca odbył się koncert jubileuszowy z okazji 730-lecia Jutrosina
(z tej okazji p. Burmistrz wraz z p. Przewodniczącym Rady Miejskiej wręczył Radnym pamiątkowe medale);
- odbył się wyjazd naszych rodzin do zaprzyjaźnionego Potigny we Francji;
- 14 sierpnia odbyły się Dożynki Gminne w Ostojach (z tej okazji p. Burmistrz złożył podziękowanie sołtysowi za zaangażowanie);
- 21 sierpnia odbyły się Dożynki Powiatowe w Pakosławiu;
- uczestniczyłem w otwarciu oczyszczalni ścieków w Pogorzeli;
- jutro będę uczestniczył w otwarciu oczyszczalni ścieków w Kobylinie;
- drużyny z terenu naszej gminy brały udział w powiatowych zawodach strażackich, które odbyły się w Miejskiej Górce;
- odbyła się narada z dyrektorami szkół odnośnie roku szkolnego 2011/2012;
- trwa budowa „Orlika”, ścieżki rowerowej, mostu koło stacji paliw, kończymy prace w ramach Odnowy Wsi w Rogożewie i Domaradzicach, rozpisujemy przetarg na budowę drogi osiedlowej;
- uczestniczyłem w sobotę w Powiatowym Zjeździe Rowerowym, który odbył się w tym roku na terenie naszej Gminy;
- kończymy remont Posterunku Policji;
- oddajemy do użytkowania modelarnię (budynek po gazowni).

Brak uwag ze strony Radnych

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2011.

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr IX/55/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 września 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.


Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na inwestycję pn. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko - ORLIK 2012” w Jutrosinie

Głos zajęła Pani Skarbnik - Pani Grażyna Niedbała. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 800.000,00 zł. na finansowanie inwestycji pn. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko - ORLIK 2012” w Jutrosinie. Uchwała ta była przedmiotem dyskusji na komisjach. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr IX/56/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 września 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Informacja o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Jutrosin oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku.

Głos zajął Pan Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Poinformował o procentowych wykonaniach budżetu w I półroczu 2011 roku. I tak też dochody budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin wykonano w 48,17%. Dochody własne ogółem wykonano w 33,10%.

W poszczególnych działach kształtuje się to następująco:

- w dziale Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano dochody w wysokości 24,42%;
- w dziale Leśnictwo zrealizowano dochody w wysokości 69,55%;
- w dziale Transport i łączność zrealizowano dochody w wysokości 0,00%;
- w dziale Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano dochody w wysokości 71,58%;
- w dziale Administracja publiczna zrealizowano dochody w wysokości 58,27%;
- w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zrealizowano dochody w wysokości 50,00%;
- w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zrealizowano dochody w wysokości 45,48%;
- w dziale Różne rozliczenia zrealizowano dochody w wysokości 58,42%;
- w dziale Oświata i wychowanie zrealizowano dochody w wysokości 51,06%;
- w dziale Pomoc społeczna zrealizowano dochody w wysokości 51,96%;
- w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano dochody w wysokości 75,51%;
- w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano dochody w wysokości 40,87%;
- w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano dochody w wysokości 50,77%.

Należności pozostałe do zapłaty, zaległości w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe oraz nadpłaty to kwoty 14.051,85 zł. oraz 70.355,82 zł. W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 214 upomnień i 65 tytułów egzekucyjnych. Na dzień sprawozdawczy zahipotekowano należności na kwotę 140.836,48 zł. z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego.

Wydatki budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały zrealizowane w I półroczu 2011 roku w 42,21%, ale w poszczególnych działach z uwagi na zakres i rodzaj zadań kształtują się następująco:

- w dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano środki w 27,85%;
- w dziale Transport i łączność wydatkowano środki w 7,04%;
- w dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano środki w 25,99%;
- w dziale Administracja publiczna wydatkowano środki w 52,97%;
- w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano środki w 50,00%;
- w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano środki w 50,37%;
- w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydatkowano środki w 64,06%;
- w dziale Obsługa długu publicznego – wydatkowano środki w 47,65%;
- w dziale Oświata i wychowanie wydatkowano środki w 51,18%;
- w dziale Ochrona zdrowia wydatkowano środki w 52,47%;
- w dziale Pomoc społeczna wydatkowano środki w 50,77%;
- w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano środki w 64,42%;
- w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano środki w 42,35%;
- w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano środki w 54,90%.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2011r.

- emisja obligacji komunalnych przez Bank DnB NORD O/Rawicz z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej Dubin – Zaborowo i przez wieś Zaborowo oraz budowę drogi gminnej Bielawy w kwocie 2.000.000,00 zł.
wykup w roku 2011 ostatniej emisji (II półrocze) w kwocie 200.000,00 zł.

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej osiedle Jutrosin w kwocie 700.000,00 zł.
spłata w I półroczu roku 2011 w kwocie 175.000,00 zł.
Pozostało do spłaty - w roku 2011 kwota 87.500,00 zł.

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie z przeznaczeniem na rozbudowę Gimnazjum w Jutrosinie w kwocie 500.000,00 zł.
spłata w I półroczu roku 2011 w kwocie 125.000,00 zł.
Pozostało do spłaty - w roku 2011 kwota 125.000,00 zł.

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dubin w kwocie 3.000.000,00 zł.

Wszystkie należne raty z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie ogółem 814.557,58 zł. zostały uregulowane w terminie.
Zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczki na dzień sprawozdawczy wynosi - 6.962.500,00 zł.


Do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za I półrocze 2011 roku dołączono informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze samorządowych instytucji kultury: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Cała informacja odnośnie wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2011 roku stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

- p. J. May - pytanie dotyczy ścieżki rowerowej, czy prawdą jest to, że w planie jest sadzenie żywopłotu na ulicy Mickiewicza?

- p. Burmistrz - w planie jest tam ujęta zieleń;

- p. J. May - posadzony tam żywopłot bardzo ogranicza widoczność przy wyjeździe;

- p. Burmistrz - to są środki unijne, więc jak w projekcie ujęto zieleń to musi ona być;

- p. J. May - czy droga na Dubin będzie oznakowana znakami poziomymi?

- p. Burmistrz - powinno to być, ale zobaczymy;

- p. Burmistrz - robiony będzie nowy asfalt od Starego Sielca w kierunku Domu Kultury, chciałbym, aby przy tej okazji zrobić również ten kawałek asfaltu w stronę sklepu mięsnego, jest to droga gminna, więc sfinansowane by to było z naszego budżetu;

- p. I. Mikołajewski - jak będzie wyglądała sprawa z mediami na działkach na nowym osiedlu;

- p. Burmistrz - będzie robiona dokumentacja.

Brak więcej pytań ze strony Radnych.

Ad. 6
Informacja o przyjętych założeniach do projektu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2012 rok, określonych Zarządzeniem Burmistrza.

Głos zajął Pan Burmistrz - Pan Zbigniew Koszarek. Pracownicy urzędu, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz dyrektorzy instytucji kultury opracowują i przedkładają Burmistrzowi plany finansowe dochodów, przychodów, wydatków oraz wysokości planowanej dotacji na 2012 rok w terminie do dnia 8 października 2011 roku. Skarbnik Gminy na podstawie zebranych materiałów informacyjnych i planistycznych opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu.

Brak pytań ze strony Radnych.

Zarządzenie stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rawiczu

Pani Natalia Bartkowiak - Przewodnicząca Zespołu powołanego do zaopiniowania kandydatów na ławników przedstawiła sprawozdanie - w którym wraz z pozostałymi członkami zespołu (p. M. Barteczka, p. W. Kalka, p. J. Zuziak) uwzględniła kryteria i wymogi ustawowe, dokumenty z Krajowego Rejestru Karnego, opinię Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu oraz własne wypracowane w toku prac Zespołu oceny o poszczególnych kandydatach na ławników - członkowie Zespołu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowali kandydatury 4 osób (pani Mirosławy Domicz, pana Jana Cichego, pani Kingi Szymkowiak oraz pana Jacka Gilewskiego), które zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz obwarowaniami ustawowymi kandydują na ławników do Sądu Rejonowego w Rawiczu, do orzekania w sprawach cywilnych i karnych.

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan Stanisław Janiak spytał Radnych, kto mógłby być w Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono kandydatury pana Adama Hauzy, pana Jakuba Maya oraz pana Mirosława Barteczki. Kandydaci przyjęli propozycje, przy czym pana Adama Hauzę mianowano na przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
Komisja przystąpiła do pracy, przygotowała karty do głosowania, po czym po kilkuminutowej przerwie ogłosiła wyniki.
Pan Adam Hauza - przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół w którym stwierdzono, że po podliczeniu głosów w głosowaniu tajnym przeprowadzonym na IX Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie w dniu 26 września 2011r. kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:
- p. Jan Cichy - 3 głosy,
- p. Mirosława Domicz - 13 głosów,
- p. Jacek Gilewski - 9 głosów,
- p. Kinga Szymkowiak - 4 głosy.
Tak więc, komisja skrutacyjna stwierdziła, że ławnikami do Sądu Rejonowego w Rawiczu zostali wybrani:
- p. Mirosława Domicz,
- p. Jacek Gilewski.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan Stanisław Janiak podziękował Komisji Skrutacyjnej za pracę, po czym przystąpił do odczytania projektu uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr IX/57/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 września 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Piskarnia, część wsi Pawłowo na Piskornia, część wsi Pawłowo.

Głos zajął Pan Burmistrz - Zbigniew Koszarek. Podjęcie uchwały zostało poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami Piskarni oraz wsi sołeckiej Pawłowo, której to Piskarnia stanowi część. Głosujący mieszkańcy opowiedzieli się za wnioskowaną zmianą nazwy urzędowej miejscowości. Proponowana zmiana nie pociągnie za sobą żadnych kosztów finansowych dla gminy, powiatu jak i samych zainteresowanych mieszkańców. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr IX/58/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 września 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 9
Informacja Dyrektorów Przedszkoli Samorządowych o prowadzonej działalności
(przełożony pkt z pkt 10)

Głos zajęła Dyrektor Przedszkola w Szkaradowie - Pani Maria Staśkiewicz. Do Przedszkola w ubiegłym roku uczęszczało 67 dzieci, obecnie uczęszcza ich 70. W wyniku rekrutacji, wszystkie zgłoszone dzieci zostały przyjęte. Dzieci 6-letnich jest 18, 5-letnich - 16, 4-letnich - 20, 3-letnich-16. Ogółem pełno i niepełnozatrudniona kadra liczy w chwili obecnej 16 osób. Dzieci otrzymują w przedszkolu 2 posiłki: śniadanie i obiad, a stawka żywieniowa wynosi 3 zł. W sprawie „Pomocy państwa w zakresie dożywiania” - Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie sześciorgu dzieciom, od stycznia do czerwca pokrywał koszty posiłków. Z przeznaczonych środków finansowych na usługi remontowe, podczas wakacji, zrobiona została wymiana ostatnich okien, naprawiliśmy w salach zajęć dzieci obudowy na grzejniki CO, naprawiona została płyta betonowa wokół kotłowni, wymieniliśmy kawałek rynny, odnowiony został sprzęt na placu zabaw i podłogi w salach dzieci starszych, we współpracy z Radą Sołecką położony został nowy chodnik na alejce prowadzącej do Przedszkola.
Przedszkole działalność edukacyjną opiera na podstawie programowej wychowania przedszkolnego Minister Edukacji Narodowej. Realizujemy: program wychowania przedszkolnego „Razem w Przedszkolu”, program kształcenia religijnego dzieci w wieku 3-6 lat, program „Rytmika w Przedszkolu”, program zajęć logopedycznych, przedszkolny program wychowawczy. W ramach zajęć dodatkowych dla dzieci proponujemy: zajęcia logopedyczne, naukę języka angielskiego, naukę religii i rytmikę. W każdym roku szkolnym organizujemy dla dzieci wewnętrzny konkurs plastyczny. W ubiegłym roku szkolnym zorganizowany został dla dzieci konkurs plastyczny - „Ekologia już w przedszkolu”. Podjęto działania służące ochronie środowiska, prace społeczno-użyteczne, takie jak: zbieranie baterii i nakrętek.

Cała informacja stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

- p. N. Bartkowiak - jaki jest stan zatrudnienia w przedszkolu, ilu pracowników jest zatrudnionych na pełen etat, ilu na pół?

- p. M. Staśkiewicz - 3 osoby są niepełnozatrudnione, 2 - jest to personel pomocniczy, reszta zatrudniona jest na pełen etat.

Brak więcej pytań.

Głos zajęła Dyrektor Przedszkola w Dubinie - Pani Iwona Kwiatkowska. Dzieci brały udział w konkursach plastycznych i muzycznych. W celu udostępnienia dzieciom kontaktu ze sztuką gościliśmy artystów z Krakowa z przedstawieniem teatralnym. Dzieci uczestniczyły w organizowanych przez Przedszkole wycieczkach do: Muzeum w Jutrosinie i Rawiczu, Straży Pożarnej w Rawiczu, sali zabaw w Krotoszynie, turbin wiatrowych w Pępowie, parku w Smolicach czy pałacu w Starym Sielcu. W br. szkolnym do przedszkola uczęszcza 63 dzieci. Wszystkie 6-latki i 5-latki realizują wprowadzony obowiązek przedszkolny. Liczba dzieci w oddziałach: rocznik 2005 - 6-latki - 19 dzieci, rocznik 2006 - 5 - latki - 23 dzieci, rocznik 2007 - 4 latki - 18 dzieci, rocznik 2008 - 3 latki - 3 dzieci. . Z liczby 27 dzieci rodzicie zadeklarowali następującą liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu: do godz. 15:00 - 7 dzieci, do godz. 14:00 - 12 dzieci, do godz. 13:00 - 5 dzieci, od godz. 7:30 do godz. 14:30 - 3 dzieci. Podczas wakacji wymalowano i wytapetowano sale zajęć, wyremontowano jadalnię oraz plac zabaw.

Cała informacja stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

- p. N. Bartkowiak - jaki jest stan zatrudnienia?

- p. I. Kwiatkowska - 13 pracowników, z czego 4 na pełen etat, logopeda i katecheta na 2/22, 7 osób to obsługa, z czego 2 osoby zatrudnione są na 0,5 etatu.

Glos zajęła Dyrektor Przedszkola w Jutrosinie - Pani Urszula Lis. W minionym roku szkolnym do Przedszkola uczęszczało 127 dzieci. W przedszkolu - 91 dzieci, w Domu Kultury - 15 dzieci, w Płaczkowie - 21 dzieci. Dzieci korzystają z dwóch posiłków: śniadania i obiadu. Odpłatność za wyżywienie 3,50 zł. Przedszkole realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego w oparciu o program wychowania przedszkolnego” Nasze Przedszkole” i opracowaną przez Radę Pedagogiczną koncepcję pracy przedszkola. Realizujemy również programy edukacji zdrowotnej dla dzieci 5,6 letnich „Bądźmy zdrowi-wiemy więc działamy”, „Moje dziecko idzie do szkoły” oraz „Czyste powietrze wokół nas”. Poza realizacją zadań z podstawy programowej dzieci mają możliwość korzystania odpłatnie z zajęć j. angielskiego. Sześciolatki mają zajęcia z religii 2 razy w tygodniu po pół godziny. Wszystkie potrzebujące dzieci objęte są terapią logopedyczną. W zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rawiczu. Dzieci uczestniczą w zajęciach, zabawach, spacerach, uroczystościach organizowanych w Przedszkolu i poza nim. Ponadto biorą udział w festiwalu piosenki przedszkolnej, w konkursach plastycznych, przeglądach muzycznych, w których prezentują swoje uzdolnienia. W porównaniu z rokiem ubiegłym jest mniej dzieci sześcioletnich, ponieważ 24 sześciolatków rozpoczęło w tym roku naukę w klasie pierwszej.

Cała informacja stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

- p. N. Bartkowiak - jak funkcjonuje oddział Przedszkola w Płaczkowie?

- p. U. Lis - funkcjonuje od godz. 7:30 do 12:30, nie ma posiłków, uczęszcza do niego 21 dzieci (9 dzieci - 6 letnich, 7 dzieci - 5 letnich, 4 dzieci - 4 letnich oraz 1 dziecko - 3 letnie);

- p. Burmistrz - w mediach jest nagonka, że unieważnili nam uchwałę odnośnie opłat za przedszkole, chodzi tutaj tylko o 1 §, a nie o całą uchwałę.


Ad. 10
Informacja Dyrektorów Samorządowych Szkół o prowadzonej działalności w roku szkolnym 2010/2011 ze szczególnym uwzględnieniem: osiągnięć dydaktycznych, stanu zagrożeń patologiami społecznymi, funkcjonowania systemu dowozu dzieci do szkół
(przełożony pkt z pkt 9)

Głos zajął Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jutrosinie - Pan Waldemar Swornowski. W roku szkolnym 2010/2011 do szkoły uczęszczało 301 uczniów w 14 oddziałach klasowych. Wśród naszych uczniów naukę pobierały 4 osoby z orzeczeniem do realizacji obowiązku szkolnego w szkole specjalnej i 27 z opinią o obniżonych wymaganiach oraz 2 uczniów niepełnosprawnych fizycznie. Średnia szkoły z zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2010/2011 wyniosła 3,96. Frekwencja na zajęciach - 93,73%. W roku szkolnym 2010/2011 Szkoła Podstawowa w Jutrosinie osiągnęła wynik sprawdzianu po klasie VI - 25,19 pkt w przeliczeniu na ucznia. Szkoła zajęła V miejsce w powiecie w konkurencjach sportowych, po czterech Szkołach Podstawowych z Rawicza, które uzyskały przewagę dzięki zawodom w pływaniu. W szkole obserwuje się bardzo duże zaangażowanie w organizację i udział w konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych. Owocem tego są osiągnięcia naszych uczniów na różnych szczeblach konkursowych.
W bieżącym roku szkolnym 2010/2011 na terenie naszej placówki nie odnotowano przypadków kradzieży, pobić skutkujących uszczerbkiem na zdrowiu, wymuszeń czy przypadków znęcania się. Szkoła wolna jest od narkotyków. Nie odnotowaliśmy opuszczania zajęć, czy wagarów. W czasie roku szkolnego doszło do 10 wypadków z udziałem uczniów. Były to stłuczenia, skręcenia i złamania kończyn dolnych lub górnych. Uczniowie dowożeni byli do szkoły przez firmę KRZYKOL . Dowozy funkcjonowały bez większych problemów i w sposób prawidłowy i zgodny z planem. ( Obecnie w związku z objazdem w ciągu 2 tygodni koszty dowozów zwiększyły się o 10 tys. zł.).
Uczniowie mogli rozwijać swoje uzdolnienia na zajęciach pozalekcyjnych, uczestniczyli w przedstawieniach teatralnych, akcjach profilaktycznych, wyjeżdżali na wycieczki klasowe oraz zielone szkoły.

Cała informacja stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

- p. N. Bartkowiak - czy szkoła uczestniczyła w jakiś projektach unijnych oraz czy były podejmowane jakieś dodatkowe inicjatywy ze strony nauczycieli?
- p. W. Swornowski - uczestniczyliśmy w projekcie „Radosna Szkoła”, a dodatkowe programy realizowane są podczas dodatkowych godzin lekcyjnych.

Głos zajął Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubinie - Pan Dariusz Stachowiak. W minionym roku szkolnym szkoła liczyła 6 oddziałów. Do klas I-VI uczęszczało 124 uczniów, w tym jeden uczeń klasy III miał zajęcia w domu. Czworo uczniów realizowało program nauczania dostosowany do potrzeb i możliwości na podstawie orzeczenia Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawiczu. Dowozami objętych było 59 uczniów. Przebiegały one sprawnie i bez większych problemów.
W minionym roku szkolnym średnia ocen z zajęć edukacyjnych uczniów klas IV-VI wyniosła 4,03. Do klasy szóstej uczęszczało 18 uczniów. 17 z nich ukończyło Szkołę Podstawową w terminie, natomiast 1 zdawał egzamin poprawkowy z języka polskiego, który zdał. Wszyscy uczniowie klas I-V uzyskali promocję do klasy programowo wyższej. Średnia frekwencja uczniów na zajęciach przedstawiała się w sposób następujący: edukacja wczesnoszkolna - 95,85%, klasy IV-VI - 92,88%, szkoła - 94,36%, Najwyższą frekwencję miała klasa II (96,44%), a najniższą klasa V (96,44%). Największy procent nieobecności wynikał z choroby uczniów. Nie odnotowano wagarów wśród uczniów.
Do sprawdzianu po klasie VI przystąpiło 18 uczniów. Średni wynik szkoły to 23,22 pkt. Najwyższy wynik ucznia to 35 pkt, najniższy - 10. Od trzech lat szkoła systematycznie osiąga coraz wyższy wynik. Tendencja rozwojowa szkoły wzrasta.
W roku szkolnym 2010/2011 nie odnotowano żadnych pobić skutkujących uszczerbkiem na zdrowiu, wymuszeń czy przypadków znęcania się. Szkoła jest wolna od narkotyków.
W minionym roku szkolnym w szkole prowadzone były zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla uczniów klas I - III oraz z języka polskiego, matematyki i przyrody dla uczniów klas
IV-VI. Uczniowie uzdolnieni i chcący pogłębiać swoją wiedzę mogli uczęszczać na zajęcia prowadzone w ramach kółek zainteresowań. Brali również udział w różnych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Osiągają w nich większe lub mniejsze sukcesy.

Cała informacja stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

- p. N. Bartkowiak - jaka była średnia ze sprawdzianu po klasie VI?

- p. D. Stachowiak - 23,22 pkt;

- p. N. Bartkowiak - czy były jakieś skrajne frekwencje w opuszczaniu zajęć?

- p. D. Stachowiak - w okresie zimowym, spowodowanym chorobami, ale to tylko przez około 2 tygodnie;

- p. N. Bartkowiak - jak funkcjonuje oddział Szkoły w Domaradzicach?

- p. D. Stachowiak - jest tam 1 klasa, w drugim pomieszczeniu znajdują się pomoce naukowe. Na j. angielski i religię dzieci są dowożone do Dubina. 4 dni są w Domaradzicach, 1 dzień - uczą się w Dubinie.

Głos zajęła Dyrektor Zespołu Szkól w Szkaradowie - Pani Irmina Gilicka-Zalas. W skład Zespołu Szkół w Szkaradowie wchodzi: Szkoła Podstawowa licząca obecnie 6 oddziałów (117 uczniów), Gimnazjum liczące 7 oddziałów (124 uczniów). Do szkoły dzieci dowożone są autobusem szkolnym. Wprowadzamy nową podstawę programową. I etap edukacyjny klasy I-III edukacja wczesnoszkolna (otwarto salkę rekreacyjną Radosna Klasa, przeprowadzono akcję „Uwolnij książkę dla malucha”, zebrano 161 książek i utworzono 3 kąciki biblioteczne, kontynuowano zajęcia kółka teatralnego, systematycznie diagnozowano postępy w nauce), II etap edukacyjny gimnazjum (wszyscy uczniowie klas II brali udział w realizacji obowiązkowych projektów edukacyjnych, realizowali tematy z zakresu nauk przyrodniczych oraz wiedzy obywatelskiej). Projekty skutecznie pomagają w budowaniu zintegrowanej wizji świata i człowieka, stymulowano uczniów do uczestniczenia w świecie kultury, poprzez organizowanie artystycznych zajęć pozalekcyjnych, lekcji muzealnych, odbywały się też bardzo ciekawe spotkania z pisarzami.
W dalszym ciągu pracujemy nad poprawą wyników egzaminów zewnętrznych. Sprawdzian po klasie VI: 23,59 pkt, egzamin gimnazjalny - humanistyczny - 24,97; egzamin gimnazjalny matematyczno-przyrodniczy - 22,27; egzamin gimnazjalny z języka angielskiego - 25,97. Organizujemy pomoc psychologiczno-pedagogiczną na nowych zasadach. Wyznaczony zespół nauczycieli, wychowawców i specjalistów przeprowadził rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz ustalił plan działań wspierających. Uczniowie uczestniczą aktualnie w zajęciach sfinansowanych przez organ prowadzący takich jak: ZDW, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, porady i konsultacje pedagogiczne oraz pomoc z zakresu doradztwa zawodowego. Szczególną opieką otaczamy uczniów uzdolnionych. Najważniejszymi działaniami wychowawczymi prowadzonymi w ciągu ostatniego roku było prowadzenie zajęć praktycznych o rozwiązywaniu konfliktów, radzeniu sobie ze stresem i trudnymi emocjami, konsekwentne wymaganie od uczniów przestrzegania zasad dobrego zachowania oraz respektowania 3 głównych zasad: „Szanuj siebie, szanuj innych, szanuj swoją i cudzą własność”.

Cała informacja stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

- p. N. Bartkowiak - na czym polega program naprawczy?

- p. I. Gilicka - Zalas - nie chcemy zmieniać nauczycieli, główny cel jest taki, aby poziom nauczania był ciągle na stałym poziomie, chociaż nie zawsze się to udaje - staramy się.

Głos zajął Dyrektor Gimnazjum w Jutrosinie - Pan Andrzej Musielak. Do Gimnazjum w minionym roku szkolnym uczęszczało 154 uczniów, uczących się w 7 oddziałach, w większości należących do naszego obwodu szkolnego. 2 osoby nie otrzymały promocji do następnej klasy (z klasy I do II). Natomiast wszyscy trzecioklasiści w liczbie 42 ukończyli Gimnazjum, w tym 8 otrzymało świadectwo z wyróżnieniem. Ubiegłoroczne wyniki egzaminu gimnazjalnego na tle gminy, powiatu i województwa nie wypadły najgorzej. W dziewięciostopniowej skali staninowej, tj. od 1 do 9, za część humanistyczną uzyskaliśmy 5, czyli pozycja średnia na skali staninowej, a z części matematyczno - przyrodniczej 6, czyli pozycja wyżej średnia w skali staninowej. Trochę gorzej wypadł egzamin z języka angielskiego, ale w skali staninowej dało to poziom średni. Większość z 42 uczniów Gimnazjum w Jutrosinie ulokowała swoje aspiracje edukacyjne w Jutrosinie. Pozostali wybrali szkoły w Rawiczu, Miliczu, Krotoszynie i jedna osoba w Warszawie.
Uczniowie brali udział w konkursach przedmiotowych i tematycznych, zawodach sportowych i turniejach (etap powiatowy, rejonowy, wojewódzki i wyższy). Realizowano programy, projekty edukacyjne takie jak: „Szkoła bez przemocy”, „Trzymaj formę”, Program „Śpiewająca Polska”, „Dobry zawód - pewna przyszłość” - projekt realizowany przy współpracy z Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową. W szkole nie zauważa się zagrożeń patologiami społecznymi. Wg opinii rodziców i uczniów nasze Gimnazjum jest wolne od dopalaczy i narkotyków. Wszelkie potencjalne zagrożenia jakie mogły powstawać rozwiązywano na linii OPS - Policja.
Dowóz dzieci do szkoły powiązany był ze Szkołą Podstawową w Jutrosinie. Przebiegał sprawnie i optymalnie. Przewoźnik zapewniał konwojenta do opieki nad dowożonymi uczniami.

Cała informacja stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

- p. N. Bartkowiak - jak wyglądają wyniki egzaminu w skali realnej?

- p. A. Musielak - część humanistyczna - 24,86 pkt; część matematyczno - przyrodnicza - 25,26 pkt, natomiast j. angielski - 22,80 pkt.

Głos zajął Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie - Pan Jan Borucki. W roku szkolnym 2010/2011 mury szkoły opuściło 49 licealistów. Prawie wszyscy przystąpili do egzaminu maturalnego i wybierają się do szkół wyższych, pomaturalnych i policealnych. Odeszło także 65 absolwentów ZSZ, z których wielu zamierza kontynuować naukę w szkołach uzupełniających, by ostatecznie zdobyć średnie wykształcenie. Część ustną egzaminu maturalnego zdali wszyscy - 100%, części pisemnej nie zdała jedna osoba - tj. 98%. Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przystąpiło 23 absolwentów w następujących zawodach: kucharz małej gastronomii - 6 absolwentów, sprzedawca - 7 absolwentów, rolnik - 7 absolwentów, monter instalacji i urządzeń sanitarnych - 1 oraz mechanik, operator pojazdów i maszyn rolniczych - 2. Wszyscy zdali część praktyczną - 100%, dwoje poprawi część pisemną - 91,3%.
Podjęto działania profilaktyczne, na które składały się: spotkanie z Arturem Amendą, certyfikowanym instruktorem terapii uzależnień, lektorem w dziedzinie alkoholizmu i narkomanii, udział w programie edukacyjnym „Stres pod kontrolą”, podejmowanie tematyki dot. uzależnień na lekcjach wychowawczych, ankietowanie uczniów mające na celu zorientowanie w poziomie występowania zagrożeń i uzależnień wśród uczniów, badanie stopnia zagrożenia przemocą wśród uczniów klas pierwszych LO i ZSZ. Oprócz tego celem jak najpełniejszego przygotowania uczniów do czekających ich zadań w społeczeństwie dorosłym zorganizowano szereg zajęć dodatkowych, w których brali oni udział, a niejednokrotnie sami pod okiem nauczycieli je organizowali (mówimy tu o Zespole „ARS NOVA”, zajęciach sportowych, zajęciach w zespole recytatorskim, redagowaniu Gazetki Szkolnej „Kujon”, kółkach przedmiotowych, uczestnictwie w konkursach, olimpiadach i zawodach, organizowaniu różnych uroczystości szkolnych).
Młodzież ma stały dostęp do poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz do pedagoga szkolnego.

Cała informacja stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.

- p. N. Bartkowiak - czy wszystkie osoby przystąpiły do matury?

- p. J. Borucki - tak;

- p. N. Bartkowiak - czy Państwo śledzicie co się dalej dzieje z absolwentami szkoły?

- p. J. Borucki - oczywiście, że tak;

- p. M. Barteczka - czy elektroniczna edukacja jest obowiązkowa do wdrożenia?

- p. J. Borucki - to nie jest obowiązkowe, to jest oczywiście związane z kosztami.

Ad. 11
Interpelacje i zapytania

- p. I. Mikołajewski - światło w Jutrosinie. Zapala się wtedy, gdy praktycznie ludzie idą spać, a druga sprawa dotyczy jakiś widokówek, czy innych pamiątek z Jutrosina;

- p. Burmistrz - sprawa światła jest to sprawa Energetyki. Cały czas zajmujemy się nią.
A co do widokówek, to specjalnie nie wznawiamy ich produkcji, bowiem czekamy na dokończenie budowy zbiornika;

- p. M. Jakubowski - jaka jest różnica w opłacie za przedszkole, gdy dziecko jest w nim 8 godzin w stosunku do tego jak było kiedyś, a jak jest teraz przy tej dodatkowej opłacie w kwocie - 1 zł?

- p. U. Lis - do tej pory było to 15 zł, teraz jest 60 zł, tak więc różnica wynosi - 45 zł.;

- p. M. Kozica – czy nie można by było zamontować lampy koło przystanku w Płaczkowie?
- p. Burmistrz – ale dzieci tam praktycznie nie chodzą, tam jest tylko przystanek PKS-u;

- p. A. Hauza – mieszkańcy Rogożewa pytają się, czy jest jakiś określony termin, jaki ma wykonawca odnowy wsi Rogożewo, w którym ma dokonać poprawek?

- p. Burmistrz – już to powinno być zrobione, ale dopilnujemy tego i w najbliższym czasie będzie obiór;

- p. E. Szymkowiak – chodzi o ogrzewanie świetlicy, czy jest jakiś inny sposób pobierania płatności. Kiedy będzie oddana sala w Domaradzicach do użytku?

- p. Burmistrz – od stycznia następnego roku będziemy płacili za ogrzewanie świetlicy w Domaradzicach, tak jak w pozostałych to jest robione; w środę będzie inspektor nadzoru i zobaczymy czy sala jest już gotowa do odebrania;

- p. M. Antkowiak – czy jest możliwość zaplanowania w budżecie Gminy na następny rok pieniędzy na drogę w Dubinie (chodzi mi o ten bruk)?
I jeszcze jedno, trzeba coś zrobić z tym rowem koło PGR-u, jest on cały zasypany;

- p. Burmistrz – jeśli chodzi o ten rów, to zamierzamy się tam do założenia rury, ale warunek jest jeden – mieszkańcy niech się przyłączają do kanalizacji, wtedy możemy przystąpić do oczyszczania. Natomiast jeśli chodzi o tą wspomnianą drogę, to nie mamy jej na razie w planie. Najpierw musimy zrobić Pawłowo, czy Dębinę;

- p. A. Kapała – Burmistrz wspominał o tych rzeczach mieszkańcom, a teraz oni nas się pytają;

- p. M. Jakubowski – mam prośbę, aby obniżyć krawężniki, bo jest to duży problem dla niepełnosprawnych;

- p. G. Bobrowska – co z ogrzewaniem na świetlicy w Płaczkowie?

- p. Burmistrz – projektanci dali złe wyliczenia, niebawem ma przyjechać serwisant i wtedy zadecydujemy co dalej robić.
Brak więcej interpelacji i zapytań.

Ad. 12
Wolne głosy i wnioski

- p. N. Bartkowiak – chciałabym się dołączyć do pań z Dubina odnośnie tego zasypanego rowu. Te rury tam są stare, wszystko się obrywa, będzie problem jak się coś stanie. Bez względu na to, czy się ktoś podłączy do kanalizacji, czy nie;

- p. Burmistrz – w ostatnich latach dużo pieniędzy poszło do Dubina, ale są jeszcze inne wioski, w których też trzeba coś zrobić;

- p. J. May – ustosunkowuję się do p. Sołtys Dubina, co do potrzeby modernizacji tej drogi, ale popieram tutaj też p. Burmistrza, że są jeszcze inne inwestycje, np. rozpoczęta, a niedokończona budowa drogi osiedlowej;
Chodzi mi jeszcze o nasz Rynek, a dokładnie o jego rewitalizację, jak będzie on taki jak teraz, to my turystów do Jutrosina nie przyciągniemy na pewno;

- p. Burmistrz – my poszliśmy na razie w drogi, kanalizację. Jestem za tym aby coś takiego opracować. Musimy nasz Rynek upiększyć. Zmniejszy się na pewno liczba miejsc parkingowych, ale po to jest też robiony parking przy zbiorniku retencyjnym, gdzie będzie można przy większych imprezach parkować. Ale na razie musimy mieć około 2-3 mln zł. do otwarcia zbiornika, a gdzie foldery, promocja. Pamiętajmy, że jest to teren rolniczy, a co za tym idzie dużo azotanów. Z tym wszystkim musimy się zmierzyć;

- p. G. Bobrowska – czy jest szansa, aby w Płaczkowie powstał chodnik?

- p. Burmistrz – myślę, że wspólnymi siłami się to uda;

- p. Burmistrz – przypominam o wyborach do Sejmu i Senatu, które odbędą się 9 października.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 13
Zakończenie obrad

Na powyższym zakończono obrady IX Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:

Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-10-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu