Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ 8/2011 z VIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 30 czerwca 2011r. o godz. 13:00 w sali MGOK w Jutrosinie

PROTOKÓŁ 8/2011 z VIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 30 czerwca 2011r. o godz. 13:00 w sali MGOK w Jutrosinie

Numer dokumentu: 8
Rok: 2011

PROTOKÓŁ 8/2011

z VIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 30 czerwca 2011r., o godz. 13:00
w sali MGOK w Jutrosinie
_________________________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:

1. Barteczka Mirosław
2. Bartkowiak Natalia
3. Hauza Adam
4. Jakubowski Marian
5. Janiak Stanisław
6. Kalka Walerian
7. Kapała Anna
8. Kozica Marek
9. Machowicz Janina
10. May Jakub
11. Mikołajewski Ireneusz
12. Samol Szczepan
13. Stróżyński Łucjan
14. Wybierała Piotr
15. Zuziak Józef


Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.


Otwarcia VIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik oraz Pana Sekretarza.

Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy pełen skład Radnych, jest ona zatem władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad sesji.

Porządek obrad Sesji:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2011.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/17/2011 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn.: ”Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Szymonki dla miasta Jutrosin” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie oraz sieci wodociągowej Stary Sielec - Rogożewo”
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn.: ”Kształtowanie centrum wsi Szkaradowo” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. ”Kształtowanie centrum wsi Rogożewo oraz kształtowanie centrum wsi Domaradzice” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
9. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji pn.: ”Kształtowanie centrum wsi Szkaradowo”
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Domaradzice - Śląskowo - Nowy Sielec”
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
12. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących radnemu
13. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia zasad przysługujących diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Jutrosin
14. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy urzędowej ulicy w Jutrosinie
15. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Zespołu dla przygotowania wyboru ławników na kadencję 2012-2015
16. Interpelacje i zapytania
17. Wolne głosy i wnioski
18. Zakończenie obrad.


Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy Sesjami.

- udział w „Dniach Wędliniarstwa” w Rawiczu - Gminę Jutrosin reprezentowały panie z Grąbkowa;
- zakończyliśmy budowę w Jeziorach w ramach Lokalnej Grupy Działania;
- zaczęły się prace na Orliku;
- wczoraj odbył się przetarg na budowę mostu w Jutrosinie;
- Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II odebrał dzisiaj wyniki matur ( nie zdał 1 maturzysta).

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2011.

Głos zajął Pan Burmistrz – Pan Zbigniew Koszarek. Przedstawił zmiany po stronie dochodów jak i wydatków.

- p. N. Bartkowiak - projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie chciałabym dostawać wcześniej - aby jako przewodnicząca komisji rewizyjnej móc się z nią zapoznać;

- p. N. Bartkowiak - chciałabym się dowiedzieć z jakiego przetargu pozostały jakie oszczędności;

- p. Burmistrz - zmniejszamy wydatki w „Kształtowaniu centrum wsi Jeziora” o 53 tys. zł., zmniejszamy wydatki w zadaniu pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie oraz sieci wodociągowej Stary Sielec-Rogożewo” o 320 tys. zł., z innych przetargów są pieniądze, które wpłyną jeszcze do budżetu od Marszałka.
Brak więcej pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr VIII/42/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin - Pan Zbigniew Koszarek. Wszelkie zmiany, które wprowadzamy w budżecie musimy również uwzględnić w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin. Taki jest wymóg. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr VIII/43/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/17/2011 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn.: ”Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Szymonki dla miasta Jutrosin” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin - Pan Zbigniew Koszarek. W marcu podejmowaliśmy już taką uchwałę, nic się w niej nie zmienia po za nazwą, musimy mieć taką jaka jest zapisana w umowie z Urzędem Marszałkowskim. Postanwia się zaciągnąć pożyczkę z budżetu państwa, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu, na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie oraz sieci wodociągowej Stary Sielec-Rogożewo” realizowanego w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” w zakresie działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, w kwocie 841.600,00 zł., w tym w roku 2011 -500.000,00 zł. i w roku 2012 - 341.600,00 zł.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr VIII/44/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie oraz sieci wodociągowej Stary Sielec - Rogożewo”

Głos zajęła Skarbnik Gminy Jutrosin - Pani Grażyna Niedbała. Taki jest wymóg ustawy o finansach publicznych. Uchwała ta ma być przyzwoleniem Rady na to zadanie. Postanawia się zaciągnąć zobowiązanie o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2011 rok w zakresie inwestycji pn. ”Budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie oraz sieci wodociągowej Stary Sielec - Rogożewo„ do kwoty 680.000,00 zł. w 2012 roku. Zobowiązanie finansowane będzie z dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn.: ”Kształtowanie centrum wsi Szkaradowo” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin - Pan Zbigniew Koszarek. Chcemy wystąpić do Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu o dofinansowanie zadania, które jest już teraz realizowane. Pożyczka będzie spłacona z uzyskanych środków z budżetu Unii Europejskiej.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr VIII/46/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. ”Kształtowanie centrum wsi Rogożewo oraz kształtowanie centrum wsi Domaradzice” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin - Pan Zbigniew Koszarek. W marcu podjęliśmy 2 odrębne uchwały odnośnie „Kształtowania centrum wsi Rogożewo” oraz „Kształtowania centrum wsi Domaradzice”. Teraz obie inwestycje zapisujemy w formie jednej uchwały, bo tak życzy sobie Bank Gospodarstwa Krajowego oraz w taki sposób mamy podpisaną umowę z Urzędem Marszałkowskim. Treść uchwały się nie zmienia, tylko jej forma.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr VIII/45/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji pn.: ”Kształtowanie centrum wsi Szkaradowo”

Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin - Pan Zbigniew Koszarek. Uchwała ta jest przyzwoleniem na to, iż w następnym roku będzie można wydać z budżetu kwotę 271.000,00 zł. Zobowiązanie finansowane będzie z dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr VIII/48/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Domaradzice - Śląskowo - Nowy Sielec”

Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin - Pan Zbigniew Koszarek. Temat ten jest już wspomniany w WPI, żeby go przygotować musimy zrobić projekt. Trzeba wydać 70.000 zł. Dzisiaj po konsultacjach z WZIREM doszliśmy do wniosku, żeby ten kolektor szedł jeszcze w Nowym Sielcu. Dlatego wnoszę do radnych aby w uchwale umieścić jeszcze Nowy Sielec, czyli teraz jej treść miała by następujące brzmienie: „Zaciągnięcie zobowiązań w zakresie inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Domaradzice - Śląskowo - Nowy Sielec”.

- p. Samol - skoro ten kolektor będzie budowany w Nowym Sielcu, to można by pomyśleć zaraz o Grąbkowie i Starym Sielcu.

Brak więcej pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr VIII/49/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Głos zajęła Skarbnik Gminy Jutrosin - Pani Grażyna Niedbała. Burmistrz przedstawia pisemną informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, przedstawiającej w formie tabelarycznej kwoty planowanych i wykonanych na 30 czerwca roku budżetowego następujących pozycji wieloletniej prognozy finansowej: dochody bieżące, dochody majątkowe w tym dochody ze sprzedaży majątku, wydatki bieżące, w tym z tytułu gwarancji i poręczeń, wydatki majątkowe, spłata i obsługa długu, przychody budżetu, kwota długu i wynik budżetu.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Po tym punkcie Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę.
Obrady wznowiono od pkt 12

Ad. 12
Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących radnemu

Głos zajął Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan Stanisław Janiak. Temat ten był omawiany na komisjach. Ustalono, że miesięczna dieta dla:
- Przewodniczącego Rady Miejskiej będzie wynosiła - 1.150 zł.
- Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej - 400 zł.
- Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej - 380 zł.
- dla pozostałych radnych - 350 zł.
Za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na posiedzeniu Rady lub Komisji, wysokość diety ulegnie zmniejszeniu o 20%, nie więcej jednak niż o 40% miesięcznej diety.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za”, kto jest przeciwny – „2” (p. N. Bartkowiak, p. P. Wybierała), kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2011 roku została przyjęta przez Radę z 2 glosami przeciwnymi.

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 13
Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia zasad przysługujących diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Jutrosin

Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin - Pan Zbigniew Koszarek. Uzgodniliśmy, że każdemu sołtysowi dołożymy 50 zł. do miesięcznej diety. Jeżeli są jakieś inne propozycje, to proszę o zabranie głosu.

- p. F. Małecki - do tych większych miejscowości, typu Dubin, Szkaradowo - proponowałbym większą stawkę.

Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. 14
Podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy urzędowej ulicy w Jutrosinie

Głos zajął Sekretarz Gminy Jutrosin - Pan Zenon Łakomy. Te 240 działek, które zostały wydzielone na osiedlu potrzebują już powoli nazewnictwa. Na zebraniu Samorządu Mieszkańców skonsultowaliśmy, że ulica na której budowany jest sklep meblowy będzie nosiła nazwę „Akacjowa”.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr VIII/53/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad. 15
Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Zespołu dla przygotowania wyboru ławników na kadencję 2012-2015

Głos zajął Sekretarz Gminy Jutrosin - Pan Zenon Łakomy. Z końcem tego roku upływa kadencja ławników. Musimy ich wybrać z naszego terenu. Dzisiaj upływa termin składania dokumentów. Uzgodniliśmy, żeby w skład zespołu dla przygotowania wyboru ławników na kadencję 2012-2015 weszli Przewodniczący Komisji Stałych Rady, czyli Pani Natalia Bartkowiak, Pan Mirosław Barteczka, Pan Walerian Kalka oraz Pan Józef Zuziak. Zespół ten musi wybrać ze swojego grona przewodniczącego.
Zadaniem Zespołu będzie przedstawienie Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach, list kandydatów na ławników oraz zapewnienie terminowego przygotowania i przeprowadzenia wyboru przez Radę Miejską.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr VIII/54/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad. 16
Interpelacje i zapytania

- p. N. Bartkowiak - mieszkańcy pytają mnie o kolektory słoneczne, można by było ludzi informować na ten temat;

- p. Burmistrz - codziennie - odnośnie kolektorów słonecznych - w radio Elka promuje się firma, pomyślałem również, że zrobię na ten temat naradę z sołtysami;

- p. N. Bartkowiak - strona internetowa Gminy Jutrosin pozostawia wiele do życzenia;

- p. Burmistrz - za jej jakość i treść odpowiada Sekretarz Urzędu, jest ona cały czas udoskonalana, a to czy się komuś podoba czy nie to jest rzecz gustu;

- p. J. May - w Jutrosinie za późno włączane jest światło;

- p. J. May - chciałbym wyjaśnić kwestię wałęsającego się po Dubinie psa, który ostatecznie pogryzł, na szczęście niezbyt dotkliwie mieszkankę Szkaradowa. Ja wiem, jaka obowiązuje procedura, ale chciałbym to usłyszeć z ust urzędników. W gminie brakuje obowiązkowej identyfikacji i rejestracji psów. Są one najczęściej brudne i wychudzone. Zdarza się, że są chore i agresywne nie tylko w stosunku do innych zwierząt, ale i do człowieka. W takich sytuacjach o nieszczęście nietrudno. Kiedyś dojdzie do tragedii i nic nas nie obroni. Sam się do tego przyczyniam, nie podejmując uchwały w sprawie opodatkowania psów. Uważam, że powinniśmy podjąć uchwałę, która jasno określi, jak w takich przypadkach należy się zachować;

- p. M. Antkowiak - przez kilka tygodni moje powiadomienia o wałęsającym się psie pozostawały bez echa;

- p. K. Kasprzak - mieliśmy pożyczyć sprzęt do łapania psów z Miejskiej Górki, tzw. wędkę i kojec. Jednak zanim go otrzymaliśmy, wezwania ucichły i myślałem, że tego psa już nie ma. Często przejeżdżałem przez Dubin i nigdy go nie widziałem. Niestety tak od razu, to my nie mamy ani kim, ani czym złapać psa. Tak naprawdę to robimy to sami narażając nasze zdrowie, a może i życie. Kiedy już go złapaliśmy, to powstał problem, co z nim zrobić, tym bardziej, że przez 15 dni musiał być pod obserwacją weterynarza. Nie chcieli go przyjąć w żadnym z okolicznych schronisk. W końcu trafił do kojca na naszą oczyszczalnię ścieków, gdzie jest karmiony i pojony, a co drugi dzień odwiedza go weterynarz;

- p. K. Kasprzak - najlepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie powiatowej jednostki, która na zlecenie poszczególnych gmin zajmowałaby się wyłapywaniem bezpańskich, a nawet wałęsających się psów. Robiliśmy już wstępne rozeznanie i koszt zakupu odpowiedniego sprzętu wyniósłby kilka tysięcy złotych. To nie jest dużo na powiat i 5 gmin. Do tego jeszcze byłby potrzebny przeszkolony w tej kwestii człowiek, który na nasze zlecenie wyłapywałby te zwierzęta. Nie da się ukryć, że jest to problem, szczególnie na wioskach.

- p. Burmistrz - mamy uchwałę, która jednoznacznie mówi o psach. Obowiązkiem gminy jest jego schwytanie i odwiezienie do schroniska. Problem w tym, że nie ma tam już miejsc. Niestety dużo jest też takich psów, które mają właścicieli. Jeśli takie psy wałęsają się po naszych miejscowościach, to od razu dzwonimy na policję. Niech przyjadą i wlepią mandat. W miejscach publicznych nie może biegać pies bez smyczy. Przede wszystkim najpierw sami musimy zrozumieć problem. Nie możemy wypuszczać swoich psów luzem tłumacząc, że jest to łagodne zwierzę i nie gryzie.

- p. Małecki - nic nie mówimy o suszy, która wystąpiła na terenie całego powiatu rawickiego;

- p. J. May - a co z tymi lampami?

- p. Burmistrz - ci co je regulują to trochę przesadzili z tą późną porą, będę apelował w tej sprawie, bo dopóki jest lato, to pół biedy, gorzej będzie jesienią.

Brak więcej interpelacji i zapytań.

Ad. 17
Wolne głosy i wnioski

- p. R. Krzyżosiak - na sesji Rady Powiatu Rawickiego - z okazji 100-lecia została odznaczona jutrosińska straż pożarna;

- p. Samol - chciałbym zapytać się odnośnie suszy, czy Burmistrz robi jakieś pomiary?

- p. Burmistrz - będziemy musieli posiłkować się pomiarami opadów, będziemy pisać pismo do Wojewody. Jak zdecyduje i ogłosi klęskę suszy, wówczas komisja będzie działać. Zboża ozime nie są takie złe, zboża jare będą gorsze. To nie jest tak, że każdy kto złoży wniosek, dostanie pieniądze;

- p. K. Kasprzak - w tym roku są bardzo mocno zaostrzone procedury szacowania szkód. We wnioskach jest ujęta zarówno produkcja roślinna, jak i zwierzęca. Dopiero 30% strat we wszystkim będzie umożliwiało ubieganie się o pieniądze;

- p. Burmistrz - jesteśmy teraz po kontroli odnośnie wniosków powodziowych z 2010 roku, przeszliśmy ją pozytywnie, mieliśmy prowadzone wszystko zgodnie z przepisami;

- p. Mikołajewski - uchwaliliśmy sobie dzisiaj podwyżki, można by przeznaczyć te 50 zł. dla biednych dzieci na półkolonie;

- p. Wybierała - czemu została wycofana w odnowie wsi Szkaradowo świetlica wiejska?

- p. Burmistrz - ponieważ koszt inwestycji przekraczał 1 mln zł., dlatego ten temat wyrzuciliśmy;

- p. Mocydlarz - gdzie mogę się dowiedzieć co dokładnie zostanie wykonane w związku z tą odnową wsi?

- p. Burmistrz - u p. Marka Glury;

- p. Burmistrz - 14 sierpnia robimy Dożynki Gminne w Ostojach, dziękuję sołtysowi za zaangażowanie; 31 lipca - w ramach Lidera+ odbędzie się pielgrzymka do Kościoła w Błażejewku „Śladami Jakuba”; zapraszam również wszystkich na koncert jubileuszowy z okazji 730 - lecia Jutrosina, który odbędzie się 31 lipca na Rynku;

- p. Burmistrz - rozpoczęły się prace w Domaradzicach w ramach „Odnowy Wsi”, jesteśmy już na ukończeniu robót w Rogożewie;

- p. Burmistrz - jest pomysł na szpital-hospicjum na terenie naszej Gminy. Inwestor chce wejść w spółkę. Byłyby to miejsca na rehabilitację;

- p. Kalka - czy byłoby to hospicjum, czy hotel?

- p. Burmistrz - przyjeżdżałyby tu osoby na rehabilitację i byłby to dom starości. Główną część inwestycji wykonała by ta firma, a my jako gmina udostępnilibyśmy grunt;

- p. Burmistrz - mam pytanie do radnych, czy wyrażają w ogóle wolę wejścia w to?

- p. Kozica - a kto będzie inwestorem?

- p. J. May - chciałbym znać szczegóły tej oferty. Co to jest za działalność i na jakiej podstawie. Żebyśmy - jako gmina w coś nie wpadli.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 18
Zakończenie obrad

Na powyższym zakończono obrady VIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:

Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-08-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-08-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu