Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr VIII/46/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Kształtowanie centrum wsi Szkaradowo” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

UCHWAŁA Nr VIII/46/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Kształtowanie centrum wsi Szkaradowo” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Numer uchwały: 46
Numer sesji: VIII
Rok: 2011

UCHWAŁA Nr VIII/46/2011
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Kształtowanie centrum wsi Szkaradowo” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

_____________________________________________________________

         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c oraz art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), w związku z art.89 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.
Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z budżetu państwa, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu, na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Kształtowanie centrum wsi Szkaradowo” realizowanej w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 ”Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” w kwocie 257.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) w tym: w roku 2011 – 91.500,00 zł i w roku 2012 - 165.500,00 zł.
§ 2.
Pożyczka wymieniona w § 1 będzie spłacona z uzyskanych środków z budżetu Unii Europejskiej.

§ 3.
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin do zawarcia umowy pożyczki, o której mowa w § 1, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w trybie art.91 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 4.
Wyraża się zgodę na wystawienie weksla in blanco bez protestu, w celu zabezpieczenia wierzytelności Pożyczkodawcy z tytułu udzielonej pożyczki, o której mowa w § 1.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                            /-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-07-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu