Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół 7/2011 z VII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 02 czerwca 2011r., o godz. 13:00 w Sali MGOK w Jutrosinie

Protokół 7/2011 z VII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 02 czerwca 2011r., o godz. 13:00 w Sali MGOK w Jutrosinie

Numer dokumentu: 7
Rok: 2011

PROTOKÓŁ 7/2011

z VII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia02 czerwca 2011r.,
o godz. 13:00 w Sali MGOK w Jutrosinie

__________________________________________________________


Obecni na Sesji Radni:

1. Barteczka Mirosław
2. Bartkowiak Natalia
3. Hauza Adam
4. Jakubowski Marian
5. Kalka Walerian
6. Kapała Anna
7. Kozica Marek
8. Machowicz Janina
9. May Jakub
10. Mikołajewski Ireneusz
11. Samol Szczepan
12. Stróżyński Łucjan
13. Wybierała Piotr
14. Zuziak Józef

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1, 2 do protokołu.

         Otwarcia VII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Ireneusz Mikołajewski. Powitał przybyłych gości: Pana Adama Sperzyńskiego - Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Miejskiej Górce, Pana Michała Dolińskiego - Prezesa Spółki „Wodociągi Gminne” z siedzibą w Pakosławiu, Pana Pawła Jernasia - Kierownika Rewiru Dzielnicowych, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik i Pana Sekretarza.
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że na Sesji obecnych jest 14 Radnych (nieobecność 1 Radnego – p. S. Janiaka usprawiedliwiona) – większość quorum, co oznacza, że podejmowane przez Radę uchwały będą prawomocne.

Wiceprzewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:
1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu Gminy w roku 2010.
5. Przedłożenie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:
- Uchwały w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2010 rok oraz w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za 2010 rok
6. Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - zespół w Lesznie o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2010 oraz Uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania budżetu za 2010 rok.
7. Dyskusja nad:
- przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010,
- dokumentami przedłożonymi przez Regionalną Izbą Obrachunkową w Poznaniu, Zespół w Lesznie,
- Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie absolutorium dla Burmistrza za rok 2010.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za rok 2010:
a) przeprowadzenie głosowania
b) ustalenie i ogłoszenie wyniku głosowania,
c) przedstawienie treści uchwały w sprawie absolutorium.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jutrosin.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Jutrosin.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zaborowo
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bartoszewice
16. Informacja Kierownika Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Miejskiej Górce o aktualnej działalności.
17. Informacja o programie imprez kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych na okres wakacyjny oraz o prowadzonej działalności:
- Dyr. Ośrodka Kultury w Jutrosinie,
- Dyr. Biblioteki Publicznej w Jutrosinie.
18. Interpelacje i zapytania
19. Wolne głosy i wnioski
20. Zakończenie obrad.

Porządek obrad Rada przyjęła bez sprzeciwu.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami

- udział w 100-leciu jednostki OSP w Jutrosinie i zawodach strażackich,
- udział w posiedzeniach LGD w Pępowie,
- udział w zakończeniu roku szkolnego Uniwersytetu III Wieku,
- udział w promocji rawickich plant,
- udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Miejskiej.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010.

Głos zajęła Pani Skarbnik - Pani Grażyna Niedbała. Po rozpatrzeniu sprawozdań finansowych Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010 trzeba zatwierdzić uchwałą Rady Miejskiej wyżej wymienione sprawozdania.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za”(nieobecność Radnego S. Janiaka - usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr VII/33/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 02 czerwca 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu Gminy w roku 2010.

Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin - Pan Zbigniew Koszarek. Wszelkie szczegóły omawiane były na Komisjach Stałych Rady, gdzie wcześniej każdy otrzymał sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2010 rok.
Budżet Miasta i Gminy Jutrosin na 2010 rok uchwalono w dniu 29 grudnia 2009 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXIV/160/2009 w wysokości:
- dochody - 18.234.520,00
- wydatki - 22.550.856,00
Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Miasta i Gminy na 2010 rok w kwocie 4.316.336,00 zł. stanowiła niedobór budżetu, który miał zostać pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym. W ciągu całego 2010 roku następowały zmiany budżetowe poprzez zwiększenie i zmniejszenie dochodów własnych i wydatków budżetowych 11 razy Uchwałami Rady Miejskiej w Jutrosinie oraz 4 razy Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w wysokości:
- dochody - 1.161.140,00
- wydatki - 251.181,00
Ostateczny plan dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na koniec 2010 roku zamknął się kwotą:
- dochody - 19.395.660,00
- wydatki - 22.802.037,00.
Na koniec roku 2010 różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu wyniosła 3.406.377,00 zł.. co stanowiło niedobór, który został pokryty z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym oraz innych papierów wartościowych i wolnych środków.

Następnie Burmistrz przedstawił szczegółowo jak kształtowały się dochody i wydatki Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2010.

Sprawozdanie w całości znajduje się w sekretariacie UMiG w Jutrosinie
(załącznik nr 4 do protokołu).

Pan Wiceprzewodniczący podziękował p. Burmistrzowi za przedstawione sprawozdanie.

Brak pytań ze strony Radnych i Sołtysów.

Ad. 5
Przedłożenie przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:
• uchwały w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2010 rok oraz w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za 2010 rok.

Wiceprzewodniczący Rady poprosił o zajęcie głosu Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej – Panią Natalię Bartkowiak. Odczytała Ona uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 05 maja 2011 roku w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2010 rok oraz w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za 2010 rok.
Komisja Rewizyjna działając na podstawie art. 18a, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym opiniuje pozytywnie wykonanie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2010 rok i na tej podstawie występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej w Jutrosinie o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin absolutorium za 2010rok.

U Z A S A D N I E N I E:

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2010 rok, zapoznaniu się z wyjaśnieniami złożonymi przez Skarbnika Gminy Jutrosin oraz przedłożoną dokumentacją finansową i sprawozdawczą: Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2010.
Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady Miejskiej w Jutrosinie o udzielenie Panu Zbigniewowi Koszarkowi – Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin absolutorium za 2010 rok.
Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:
- za udzieleniem absolutorium: 3 głosy (jednogłośnie)

Dziękuje Pani Natalii Bartkowiak za przedstawienie uchwały w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu. Stanowi ona załącznik nr 5 do protokołu.

Przechodzimy do pkt kolejnego.

Ad. 6
Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespół w Lesznie o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2010 oraz Uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania budżetu za 2010 rok.

Głos zajęła Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie – Pani Grażyna Niedbała. Odczytała Uchwałę Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2011r.
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu Burmistrza z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2010 rok.
Skład orzekający RIO w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 11/2009 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 06 lipca 2009r. ze zmianami – wyraża o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok opinię pozytywną.

Opinia stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Pani Skarbnik odczytała również Uchwałę Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 10 maja 2011r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za 2010 rok.
Skład orzekający RIO w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 11/2009 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 06 lipca 2009r. ze zmianami – wyraża opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu gminy za 2010 rok został podjęty zgodnie z wymogami prawa.

Opinia stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 7
Dyskusja nad:
- przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010,
- dokumentami przedłożonymi przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu Zespół w Lesznie;
- Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie absolutorium dla Burmistrza za rok 2010.

Wiceprzewodniczący poprosił Radnych o kierowanie pytań do Burmistrza lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – odnośnie przedłożonych sprawozdań i uchwały Komisji Rewizyjnej.

Jeżeli nie ma pytań przechodzimy do pkt kolejnego porządku obrad.
Brak pytań.

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za rok 2010:
a) przeprowadzenie głosowania (jawne)
b) ustalenie i ogłoszenie wyniku głosowania,
c) przedstawienie treści uchwały w sprawie absolutorium.
Projekt uchwały Nr VII/34/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 02 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2010 odczytał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Pan Ireneusz Mikołajewski. Po odczytaniu przystąpiono do głosowania: kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały, tym samym za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi proszę o podniesienie ręki: 14 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuje – zatem Uchwała Nr VII/34/2011 została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Wiceprzewodniczący złożył gratulacje Burmistrzowi, życząc dalszej dobrej współpracy. Wręczył kwiaty, które następnie p. Burmistrz przekazał p. Skarbnik, dziękując Jej za odpowiedzialne gospodarowanie budżetem gminy w roku 2010.

Burmistrz podziękował również Radzie i Sołtysom.

Wiceprzewodniczący ogłosił 10 minut przerwy .
Po przerwie wznowiono obrady od pkt 9.

Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2011.

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr VII/35/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 02 czerwca 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Głos zajął Prezes Spółki „Wodociągi Gminne” z siedzibą w Pakosławiu - Pan Michał Doliński. Spółka złożyła w dniu 19.04.2011 roku wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków wraz ze szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat. Wniosek został złożony w wymaganym terminie i dotyczy taryf na okres od dnia 01.07.2011 do dnia 30.06.2012 roku, obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Jutrosin. Przy ustalaniu taryf przyjęto zasadę ustalania ich na optymalnie niskim poziomie dla odbiorców usług i równocześnie bezpiecznym dla prawidłowej działalności Spółki:
- wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług – 2,34 (wartość netto), z VAT – 2,53; stawka opłaty abonamentowej – 4,00 (wartość netto), z VAT – 4,32.
- wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:
Gospodarstwa domowe i poza przemysłowi odbiorcy usług – 3,30 (wartość netto), z VAT – 3,56
Przemysłowi odbiorcy usług – 6,30 (wartość netto), z VAT – 6,80.

Wiceprzewodniczący przystąpił do odczytania projektu uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 9 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – 5 (p. A. Kapała, p. N. Bartkowiak, p. J. May, p. P. Wybierała, p. M. Jakubowski). Dziękuję, zatem Uchwała Nr VII/36/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 02 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków została przyjęta przez Radę z 5 głosami wstrzymującymi się.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

- p. Samol - miał być zakupiony agregat do Sielca, a coś o nim nie słychać, a ponadto w Grąbkowie jest bardzo niskie ciśnienie wody;

- p. Doliński - agregat już jest zakupiony, a jeśli chodzi o ciśnienie wody to trzeba by wydzielić II strefę ciśnienia;

- p. E. Szymkowiak - w Domaradzicach na 12 hydrantów - 5 jest niesprawnych, a są one ponoć własnością Spółki;

- p. Doliński - w tym roku robiliśmy ich przegląd, około 70% hydrantów wymaga naprawy, ale osoby uczestniczące w tej kontroli szybko i pochopnie wydawały opinię, że niektóre z nich nie nadają się do użytku, chociaż mają tylko drobne usterki;

- p. Doliński - apeluję do władz i do radnych z Dubina, aby mieszkańcy podłączali się do kanalizacji sanitarnej, ponieważ na razie podłączyło się dopiero 36 ze 166 gospodarstw. Jesienią odbyło się spotkanie z mieszkańcami Dubina. Wówczas koniec czerwca 2011 roku podano, jako termin graniczny na podłączenie się do kanalizacji. Wygląda to bardzo kiepsko. Nie wiem dlaczego Dubin tak zwleka. Z punktu widzenia oczyszczalni, to też nie jest dobre, jak wszyscy na raz będą się chcieli podłączyć. Taka sytuacja może negatywnie wpłynąć na pracę oczyszczalni. Obiekt musi być przygotowany na większy zrzut ścieków. Dlatego apeluję do mieszkańców, by jak najszybciej zajęli się tym. Inwestycja była droga, a na razie nie widać jej efektów.

- p. Guziołek - w Rogożewie modernizowana jest stacja uzdatniania wody. Tam, jakieś 30 lat temu, była budowana chyba pierwsza w gminie linia wodociągowa z rur azbestowych. Gwarancja na nie opiewała chyba na 20 lat, a nimi nadal płynie woda do picia. Ciekawi mnie czy nasze „Wodociągi Gminne” mają jakiś plan ich wymiany?

- p. Doliński - według opinii Głównego Inspektora Sanitarnego, niebezpieczeństwo szkodliwości azbestu zawartego w rurach jest tak znikome, że nie bierze się tego pod uwagę. W związku z tym, że rury od środka są pokryte związkami żelaza i manganu, nie szkodzi to zdrowiu człowieka. Azbest jest szkodliwy w momencie jego wdychania. Przy połknięciu jest on wydalany z organizmu. Dlatego, jeżeli rury są w dobrym stanie technicznym, na dzień dzisiejszy nie muszą być wymieniane. Choćby ze względów finansowych.

Brak więcej pytań.

Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jutrosin.

Głos zajął Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin - Pan Zenon Łakomy. Taką pomoc dzieci otrzymują już od 2005 roku. Początkowo wszystkie zakupy musiały być dokumentowane rachunkami. Później tego zaniechano, by ponownie wrócić do tego tematu. Tak więc od 1 lipca tego roku rodzice dzieci otrzymujących wsparcie, znów będą musieli w Ośrodku Pomocy Społecznej przedstawić rachunki i faktury. Pieniądze mogą być wydane tylko na artykuły ze specjalnej listy, na której znalazły się 22 pozycje. Ważne jest, aby kupując plecak czy obuwie na rachunku była adnotacja, że są to przedmioty szkolne lub sportowe. W chwili obecnej z takiej pomocy w gminie Jutrosin korzysta 225 dzieci.
Wysokość miesięcznego stypendium:
- w rodzinie, gdzie dochód na jedną osobę wynosi poniżej 200 zł. - 91 zł;
- w rodzinie, gdzie dochód na jedną osobę jest wyższy niż 200 zł., ale nie przekracza 351 zł. - 73 zł.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 02 czerwca 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. 12
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Głos zajął Sekretarz Miasta i Gminy - Pan Zenon Łakomy. Przedmiotem konsultacji są projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi, projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi. Konsultacje mogą być prowadzone, w co najmniej jednej z podanych form: otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, forum dyskusyjnego z użyciem strony internetowej Gminy czy formularza elektronicznego na stronie internetowej Gminy. Możliwe jest łączenie kilku form konsultacji. Wyboru formy konsultacji, w zależności od przedmiotu konsultacji, dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin. Konsultacje przeprowadzane z organizacjami pozarządowymi odbywają się w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty ich rozpoczęcia.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 02 czerwca 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 13
Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Jutrosin.

Głos zajął Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin - Pan Zenon Łakomy. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Jutrosin przeprowadza się w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Konsultacje mogą być przeprowadzone także w innych, ważnych dla Gminy sprawach, gdy organy gminy zwrócą się do mieszkańców o wyrażenie opinii mających być przedmiotem ich rozstrzygnięć. Konsultacje przeprowadza się na zebraniach mieszkańców jednostek pomocniczych gminy, które zwołuje Burmistrz, określając przedmiot i obszar konsultacji, osobę do przeprowadzenia konsultacji, a także miejsce oraz pierwszy i drugi termin zebrania, wyznaczony co najmniej pół godziny po upływie pierwszego. O zwołanym zebraniu zawiadamia się mieszkańców na 7 dni przed planowanym terminem zebrania poprzez wywieszenie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy, umieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej jednostce pomocniczej.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr VII/39/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 02 czerwca 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. 14
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zaborowo

Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin - Pan Zbigniew Koszarek. W ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w Zaborowie wykonane zostaną następujące działania:
- zagospodarowanie nieużytku przy budynku byłej szkoły,
- wykonanie zadaszonej wiaty i boiska do piłki siatkowej oraz koszykowej,
- adaptacja pomieszczeń niezagospodarowanego i niszczejącego obiektu nieczynnej szkoły na toaletę i mini aneks kuchenny do sporządzania ciepłych posiłków.
Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 85 tys. zł.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 02 czerwca 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad. 15
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bartoszewice

Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin - Pan Zbigniew Koszarek. W ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w Bartoszewicach wykonane zostaną następujące działania:
- zagospodarowanie części budynku byłej szkoły oraz zaniedbanego, przyległego do niego terenu,
- adaptacja części budynku na łazienkę z toaletą oraz zaplecze kuchenne,
- budowa placu zabaw.
Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie około 81 tys. zł.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr VII/41/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 02 czerwca 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad. 16
Informacja Kierownika Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Miejskiej Górce o aktualnej działalności.

Głos zajął Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Pan Adam Sperzyński. Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pobieranych jest obecnie 120 rent strukturalnych. Na dopłaty bezpośrednie złożono 3177 wniosków, z czego wypłacono już ponad 57 mln zł. Do dnia dzisiejszego wpłynęło 3159 wniosków, z czego ponad 2000 mamy wprowadzonych do systemu. Zaapelował o to, aby na bieżąco sprawdzać stronę internetową, czy też bezpośrednio kontaktować się Biurem Agencji w Miejskiej Górce, żeby nie było za późno na złożenie wniosku.

- p. E. Szymkowiak - dlaczego przy wypełnianiu dokumentów ze strony Agencji są zaniżane areały?

- p. Sperzyński - wnioski zmieniały się na przestrzeni lat. W ewidencji gruntów te obszary nie są idealnie wymierzane. My własnym pomiarem decydujemy, który obszar kwalifikuje się do płatności. Będziemy się starali, aby w miarę upływu czasu to prostować.

Ad. 17
Informacja o programie imprez kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych na okres wakacyjny oraz o prowadzonej działalności:

- Dyr. Ośrodka Kultury w Jutrosinie,

Głos zajęła Dyrektor Domu Kultury w Jutrosinie - Pani Krystyna Konieczna. W 2010 roku MGOK w Jutrosinie brał udział w organizacji następujących imprez:
- zbiórce pieniężnej w ramach XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- organizacji Ferii dla dzieci;
- turnieju gry w kopa o Mistrzostwo Gminy Jutrosin;
- podsumowaniu konkursu plastycznego „Rok w Tradycji Polskiej”;
- Gminnego Dnia Kobiet;
- Biegu ulicami Jutrosina;
- Akademii okolicznościowej z okazji Święta Konstytucji 3 Maja;
- festynu rekreacyjnego z okazji Dnia Dziecka;
- festynu dla mieszkańców „Powitanie Lata”;
- wakacyjnego cyklu imprez letnich dla dzieci „Bawimy się Razem”;
- Finale V Otwartych Mistrzostw Wielkopolski w Drezynach Ręcznych;
- Dożynkach Powiatowych;
- X Zjeździe Harcerskim;
- capstrzyku przed pomnikiem na rynku „Narodowe Święto Niepodległości”;
- imprezie plenerowej „Mikołaj w Mieście”;
- wystawie fotograficznej „Fotoimpresje” - Bo piękno po to jest by zachwycało;
- imprezie plenerowej „Sylwester na rynku”.
W 2010 roku imprezy zorganizowane przez MGOK obywały się zgodnie z przyjętym harmonogramem imprez. Podobnie jak w latach poprzednich działalność imprezowa ośrodka kultury opierała się głównie na organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć kulturalnych organizowanych w ramach własnych możliwości organizacyjnych i finansowych. Oprócz imprez własnych bardzo często jesteśmy współorganizatorami wielu imprez organizowanych na terenie gminy przez organizacje społeczne i instytucje. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe zrezygnowaliśmy z organizacji imprez z udziałem artystów profesjonalnych. W większości imprez występują amatorskie zespoły artystyczne działające na terenie naszej gminy lub zespoły amatorskie z sąsiednich gmin. Organizowane są głównie imprezy o charakterze lokalnym z wyjątkiem konkursu plastycznego „Rok w tradycji polskiej”, który uzyskał zasięg ogólnopolski. Dominują imprezy rozrywkowo - zabawowe, okolicznościowe, ludowe oraz tradycyjne obchody różnego rodzaju świąt kościelnych i państwowych.

Całe sprawozdanie stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
PROGRAM IMPREZ LETNICH 2011
organizowanych w gminie Jutrosin
- Cykl imprez organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury pod nazwą
BAWIMY SIĘ RAZEM

9 lipca - Stary Sielec
12 lipca - Grąbkowo
13 lipca - Zaborowo
14 lipca - Bartoszewice
15 lipca - Janowo
19 lipca - Rogożewo i Pawłowo
20 lipca - Płaczkowo
22 lipca - Nad Stawem
25 lipca - Ostoje

- WAKACYJNE SPOTKANIA FILMOWE
Od lipca w każdy czwartek projekcja bajek i animacji dla dzieci oraz filmów familijnych, przyrodniczych, edukacyjnych i dokumentalnych w Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie

- 18 czerwca - POWITANIE LATA festyn rodzinny Szkoły Podstawowej w Jutrosinie
- 19 czerwca - Dzień Dziecka w Śląskowie

- 26 czerwca - TURNIEJ FRMOWY na stadionie w Jutrosinie
- 16 lipca 2011 - Dzień Wioski Jeziora

- 17 lipca 2011 - Mistrzostwa Wielkopolski w Wyścigach Drezyn Ręcznych na dworcu kolejowym w Jutrosinie
- 24 lipca 2011 - Turniej Piłki Plażowej w Ostojach

- 31 lipca 2011 - KONCERT JUBILEUSZOWY z okazji 730-lecia miasta Jutrosina

- występ zespołu coverowego HAKUNA MATATA
- kabaret PAKA
- recital ALICJI MAJEWSKIEJ

- 27 sierpnia 2011 - Harcerskich Wspomnień Czar - zjazd dawnych jutrosińskich harcerzy.

- 18 września 2011 - POŻEGNANIE LATA - Gimnazjum w Jutrosinie
- IMPREZY STRZELECKIE organizowane przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Jutrosinie na strzelnicy sportowej

25 czerwca - strzelanie o Klejnot Herbowy

15 sierpnia - strzelanie o Króla Żniwnego

4 września - zawody o Króla Okręgu Leszczyńskiego

16 października - zawody strzeleckie o Ryngraf Ojca Świętego

- Dyr. Biblioteki Publicznej w Jutrosinie

       Głos zajęła Dyrektor Biblioteki Publicznej w Jutrosinie - Pani Kamila Malecha. W okresie wakacyjnym, w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie oraz w filiach bibliotecznych w Dubinie i w Szkaradowie, będą odbywać się zajęcia dla dzieci. Uczestnicy nie tylko będą mieli okazje spędzić ciekawie wolny czas, ale będą mogli się dowiedzieć wielu nowych rzeczy, poszerzając w ten sposób zasób swojej wiedzy. Tematyka zajęć pozwoli na rozwinięcie wyobraźni twórczej u dzieci oraz na udoskonalenie zdolności manualnych. Postaramy się połączyć „przyjemne z pożytecznym” - trochę nauki i zarazem zabawy. Każde ze spotkań, oprócz czytania książki i wykonywania na jej podstawie zadań, będzie zawierało elementy plastyczne. Tegoroczne wakacje w bibliotece jutrosińskiej będą odbywać się pod ogólnym hasłem „Optymizmu nigdy brak, gdy z Kubusiem ruszasz w świat”. Ulubiony przez dzieci bohater książkowy i bajkowy - Kubuś, będzie zwiedzał świat razem ze swoimi przyjaciółmi. W filiach bibliotecznych w Dubinie i Szkaradowie Zajęcia wakacyjne będą poświęcone tematom w oparciu o wybrane książki. W Szkaradowie dzieci będą miały okazję wysłuchać książeczek czytanych im przez panią bibliotekarkę, na podstawie których potem będą dyskutować np. o szanowaniu innych czy jak należy obchodzić się ze zwierzętami. Potem, już tradycyjnie, dzieci będą miały okazję rozwinąć swoje zdolności manualne podczas warsztatów plastycznych. Przez cały czas młodzi czytelnicy będą mogli korzystać z internetu czy kolorować tematyczne obrazki. Podczas całych wakacji dzieci we wszystkich bibliotekach będą mogły grać w gry planszowe, jak np. szachy, warcaby, bierki, domino, memogrę, uno czy skaczące czapeczki. Poza tym młodsze dzieci mogą układać puzzle lub kolorować obrazki o tematyce bajkowej czy wakacyjnej. Mamy nadzieję, że przy takiej ofercie wakacyjnej dzieci chętnie będą odwiedzać biblioteki, a nam uda się skutecznie konkurować z komputerem i telewizorem. Uczestnicy będą mogli rozwinąć nie tylko swoją wyobraźnię twórczą, ale zdobyć nową i utrwalić dotychczasową wiedzę, a także rozbudzą swoją kreatywność poprzez zajęcia plastyczne.

Cała informacja stanowi załącznik nr 17 do protokołu.


Wakacje w bibliotece
Podróże po świecie z Kubusiem Puchatkiem
Zajęcia rozpoczynają się od godziny 11.30 - trwać będą do godz. 13.30

28.06.2011r. (wtorek) - „By bezpiecznie ruszyć w świat – policjanta słuchaj rad” -spotkanie z policjantem
a) pogadanka na temat bezpieczeństwa
b) przestrogi Kubusia – czytanie książki
c) zajęcia plastyczne – Kubuś
d) rebusy i zagadki

30.06.2011r. (czwartek) - „Fiku miku, fiku miku i jesteśmy już w Meksyku”
a) wietrzna przygoda – czytanie książki
b)„podróże palcem po mapie”- Meksyk
c) zajęcia plastyczne – Kłapouszek
d) zagadki

04.07.2011r. (poniedziałek) - „Lumpka wszyscy lubimy, Afrykę z nim zwiedzimy”
a) „Kubuś i Hefalumpy” - książka
b) „podróże palcem po mapie” - Afryka
c) zajęcia plastyczne – Hefalumpy
d) łamigłówki

05.07.2011r. (wtorek) - „Królik na latającym dywanie odwiedzi azjatyckie kraje”
a) „Najmilsze dni w roku z Kubusiem
Puchatkiem” - czytanie książki
b) „podróże palcem po mapie” - Azja
c) zajęcia plastyczne – Królik
d) rebusy

07.07.2011r. (czwartek) - „Hop, hop, skoki dwa do Australii każdy da...”
a) przygody Maleństwa – czytanie książki
b) „podróże palcem po mapie”- Australia
c) zajęcia plastyczne – Maleństwo
d) zagadki
12.07.2011r. (wtorek) - „Brykniemy, fikniemy i w oceanie zanurkujemy”
a)”Przeprowadzka Tygryska” - książka
b) „podróże palcem po mapie”- Oceania
c) zajęcia plastyczne – Tygrysek
d) rebusy

14.07.2011r. (czwartek) - „My się zimy nie boimy na biegun z Prosiaczkiem polecimy”
a) „Gromadka Kubusia Puchatka”
zaprasza do czytania
b) „podróże palcem po mapie”-Antarktyda
c) zajęcia plastyczne – Prosiaczek
d) łamigłówki


Ad. 18
Interpelacje i zapytania

- p. F. Małecki - apeluję do policjantów o częstsze patrole, bo 2 osoby (jedna z Jutrosina, a druga ze Szkaradowa) niszczą beszczelnie nasze drogi;

Ad. 19
Wolne głosy i wnioski

- p. Kurzawa - czy prawdą jest to, że będzie remontowany ten most od Płaczkowa?

- p. Burmistrz - tak, jakiś czas na pewno będzie tam zamknięte;

-. p. Barteczka - czy w Odnowie wsi w Szkaradowie została ujęta elewacja?

- p. Burmistrz - nie;

- p. Hauza - rada sołecka w Rogożewie czeka na odpowiedź na wniesioną petycję odnośnie Odnowy Wsi Rogożewo;

- p. Burmistrz - propozycje, które zostały w niej ujęte zostaną prawdopodobnie wykonane.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 20
Zakończenie obrad

Na powyższym zakończono obrady VII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:

Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu