Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr VII/39/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 02 czerwca 2011 roku w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Jutrosin

UCHWAŁA Nr VII/39/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 02 czerwca 2011 roku w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Jutrosin

Numer uchwały: 39
Numer sesji: 7
Rok: 2011

UCHWAŁA
Nr VII/39/2011

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 02 czerwca 2011 roku

w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Jutrosin

__________________________________________________________________


       Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co
następuje:

§ 1.

1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Jutrosin, zwane dalej konsultacjami, przeprowadza się w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Konsultacje mogą być przeprowadzone także w innych, ważnych dla Gminy sprawach gdy organy gminy zwrócą się do mieszkańców o wyrażenie opinii mających być przedmiotem ich rozstrzygnięć.

§ 2.

1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców o poddanej konsultacjom sprawie.

2.Konsultacje z mieszkańcami mogą być przeprowadzane z inicjatywy Rady Miejskiej, Burmistrza, jednostek pomocniczych gminy lub organizacji pozarządowych działających na
terenie Gminy.

§ 3.

1. O przeprowadzeniu konsultacji w sytuacji określonej w §1 ust. 1, lub z własnej inicjatywy, decyduje Burmistrz w formie zarządzenia.

2. O przeprowadzeniu konsultacji z inicjatywy pozostałych podmiotów, określonych w § 2 ust. 2, lub z własnej inicjatywy, decyduje Rada Miejska w odrębnej uchwale. Rada Miejska podejmuje uchwałę w przedmiocie konsultacji w terminie 60 dni od daty złożenia wniosku.

§ 4.

Konsultacje obejmują obszar całej Gminy lub wyodrębnionej jednostki pomocniczej.

§ 5.

W konsultacjach mają prawo brać udział mieszkańcy Gminy, stale zamieszkujący na jej obszarze, którzy w dniu odpowiadającym dacie rozpoczęcia konsultacji mają ukończone 18 lat.

§ 6.

1. Konsultacje przeprowadza się na zebraniach mieszkańców jednostek pomocniczych gminy, które zwołuje Burmistrz, określając przedmiot i obszar konsultacji, osobę do przeprowadzenia konsultacji, a także miejsce oraz pierwszy i drugi termin zebrania, wyznaczony co najmniej pół godziny po upływie pierwszego .

2. O zwołanym zebraniu zawiadamia się mieszkańców na 7 dni przed planowanym
terminem zebrania poprzez wywieszenie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy, umieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w dane jednostce pomocniczej.

3. Zebranie jest ważne jeżeli wzięła w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych, prawidłowo poinformowanych o zebraniu.

4. Jeżeli na zwołanym w pierwszym terminie zebraniu nie było wymaganej liczby mieszkańców, to konsultacje przeprowadzone na drugim zebraniu są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób.

§ 7.

1. Przebieg konsultacji (zebrania) winien uwzględniać:

1) przedstawienie treści pytania,
2) przedstawienie informacji i wyjaśnień niezbędnych do udzielenia odpowiedzi,
3) sporządzenie listy obecności zawierającej podpisy osób uczestniczących w zebraniu,
4) przeprowadzenie głosowania.

2. Z odbytych konsultacji sporządza się protokół zawierający:

1) przebieg zebrania,
2) wynik podjętego głosowania.

3. Protokół podpisuje osoba wyznaczona do przeprowadzenia konsultacji.

4. Do protokołu załącza się listę obecności.

§ 8.

Informację o wyniku konsultacji Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej w Jutrosinie oraz podaje do wiadomości publicznej przez ogłoszenie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy, właściwych jednostek pomocniczych gminy oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 9.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

                              Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

                                  /-/ Ireneusz Mikołajewski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-06-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu