Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 02 czerwca 2011 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

UCHWAŁA Nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 02 czerwca 2011 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Numer uchwały: 38
Numer sesji: 7
Rok: 2011

UCHWAŁA
Nr VII/38/2011

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 02 czerwca 2011 roku

w sprawie: przyjęcia Regulaminu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

________________________________________________________________________


              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Regulamin konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

§ 2

1. Przedmiotem konsultacji są:

1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi,

2) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy Jutrosin
z organizacjami pozarządowymi,

§ 3

W konsultacjach w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie uczestniczą organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie działające na terenie Gminy Jutrosin.

§ 4

Konsultacje ogłasza Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w § 3, w sprawie poddanej konsultacji.


§ 5

1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać:

1) cel konsultacji,
2) przedmiot konsultacji,
3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
4) formę konsultacji.

§ 6

1. Konsultacje mogą być prowadzone, w co najmniej jednej z podanych form:

1) otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
2) forum dyskusyjnego z użyciem strony internetowej Gminy,
3) formularza elektronicznego na stronie internetowej Gminy,

2. Możliwe jest łączenie kilku form konsultacji.

3. Wyboru formy konsultacji, w zależności od przedmiotu konsultacji, dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin.

4. Konsultacje przeprowadzane z organizacjami pozarządowymi odbywają się w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty ich rozpoczęcia.

§ 7

1. Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół, którego załącznikiem jest lista obecności uczestników spotkania.

2. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych, kierowane są do wyznaczonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy, w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin pracownik Urzędu Miasta i Gminy rozpatruje w/w opinie i uwagi i przekazuje propozycję stanowiska w tej sprawie do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

4. Wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin, z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

5. Wyniki konsultacji mogą również być prezentowane w trakcie otwartych spotkań.

6. Wyniki konsultacji Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin przedstawia Radzie Miejskiej w Jutrosinie w uzasadnieniu do projektów aktów prawa, o których mowa w § 2.

§ 8

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz Gminy Jutrosin.

§ 9

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony
w uchwale.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 


                                                   Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

                                                     /-/ Ireneusz Mikołajewski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-06-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu