Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr VII/36/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 02 czerwca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

UCHWAŁA Nr VII/36/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 02 czerwca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Numer uchwały: 36
Numer sesji: 7
Rok: 2011

UCHWAŁA
Nr VII/36/2011

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 02 czerwca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

____________________________________________________________________


       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 123, poz. 858 wraz z późn. zm.) oraz po rozpatrzeniu wniosku Spółki Wodociągi Gminne Sp. z o.o. w Pakosławiu ul. Leśna 42 z dnia 19 kwietnia 2011 roku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków – Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1
1. Zatwierdza się dla odbiorców z terenu Miasta i Gminy Jutrosin, taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, określone we wniosku przedstawionym przez Spółkę z o.o. „Wodociągi Gminne”: z siedzibą w Pakosławiu.
2. Ceny i stawki opłat ustalone w taryfach na okres od dnia 01.07.2011r. do 30.06.2012r. określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.07.2011 roku.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

                                                     Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

                                                         /-/ Ireneusz Mikołajewski
Uzasadnienie
do uchwały Nr VII/36/2011
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 02 czerwca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

         Na podstawie art. 24, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 123, poz. 858), Spółka z o.o. „Wodociągi Gminne” z siedzibą w Pakosławiu złożyła w dniu 19.04.2011r. wniosek Nr 18/04/2011 o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków wraz ze szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat. Wniosek złożony został w wymaganym terminie i dotyczy taryf na okres od dnia 01.07.2011 do dnia 30.06.2012r., obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Jutrosin.
        W trakcie postępowania zatwierdzającego, w oparciu o przepisy art. 24 ust. 5 ustawy, oraz na podstawie dostarczonej dokumentacji ustalono, że Spółka opracowała taryfy zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 23 ustawy, oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886 z 2006 roku).
         W szczególności taryfy zawierają określone zgodnie z w/w przepisami rodzaje i wysokości cen i stawek opłat wynikające z rodzajów prowadzonej działalności i taryfowych grup odbiorców usług, a także warunki rozliczeń oraz stosowania cen i stawek opłat z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.
       Ceny i stawki opłat określone przez Spółkę w taryfach, zostały skalkulowane na podstawie niezbędnych przychodów i wydatków prowadzenia działalności zaplanowanych na rok obowiązywania taryf, których zróżnicowanie wynika z udokumentowanych:
- kosztów związanych ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
- zmian warunków ekonomicznych i wielkości usług
- planowanych wydatków inwestycyjnych określonych w planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
        Przy ustalaniu taryf przyjęto zasadę ustalania ich na optymalnie niskim poziomie dla odbiorców usług i równocześnie bezpiecznym dla prawidłowej działalności Spółki.
      Uwzględniając powyższe uwarunkowania Rada Miejska w Jutrosinie podjęła uchwałę jak w sentencji.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-06-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu