Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr VII/35/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 02 czerwca 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na 2011 rok

UCHWAŁA Nr VII/35/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 02 czerwca 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na 2011 rok

Numer uchwały: 35
Numer sesji: 7
Rok: 2011

UCHWAŁA Nr VII/35/2011
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 02 czerwca 2011 roku

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na 2011 rok

____________________________________________________


      Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 212, 222, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:


W Uchwale Nr IV/11/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2011 ustalone w § 1 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2011 oraz w załączniku Nr 1 do Uchwały o kwotę 33.280,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 1 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2011 otrzymuje brzmienie:
„ § 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 21.403.526,00 zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 18.796.713,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2.606.813,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1do Uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.261.678,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”
2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości – 2.568.193,00 zł”


§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2011, ustalone w § 2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2011 oraz w załączniku Nr 2 do Uchwały o kwotę 33.280,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2011 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie - 24.243.722,00 zł
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie – 18.653.339,00 zł, w szczególności na:
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.309.582,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.536.414,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące – 696.588,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.556.055,00 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości
– 12.545,00 zł
e) obsługę długu j.s.t. – 320.000,00 zł
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 222.155,00 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie - 5.590.383,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości - 3.261.678,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości - 68.960,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5,
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości – 2.366.408,00 zł
3. Określa się wydatki majątkowe realizowane w roku 2011, zgodnie z Załącznikiem Nr 6
4. Określa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., realizowanych do roku
2011, zgodnie z Załącznikiem Nr 7”

§ 3.
§ 13 uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2011 otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w wysokości 46.530,00 zł,
2) celowa w wysokości 43.000,00 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 43.000,00 zł”

§ 4.
§ 14 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2011 otrzymuje brzmienie:
„§14 Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 11’
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2011 i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.                                         Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

                                              /-/ Ireneusz Mikołajewski

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-06-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu