Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół 6/2011 z VI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 28 kwietnia 2011r., o godz. 13:00 w sali MGOK w Jutrosinie

Protokół 6/2011 z VI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 28 kwietnia 2011r., o godz. 13:00 w sali MGOK w Jutrosinie

Numer dokumentu: 6
Rok: 2011

PROTOKÓŁ 6/2011

z VI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 28 kwietnia 2011r., o godz. 13:00
w sali MGOK w Jutrosinie


Obrady VI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie rozpoczęły się kilkunastominutowym występem młodzieży z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie
związanym z beatyfikacją Jana Pawła II.

Obecni na Sesji Radni:

1. Barteczka Mirosław
2. Bartkowiak Natalia
3. Hauza Adam
4. Jakubowski Marian
5. Janiak Stanisław
6. Kalka Walerian
7. Kapała Anna
8. Kozica Marek
9. Machowicz Janina
10. May Jakub
11. Mikołajewski Ireneusz
12. Samol Szczepan
13. Stróżyński Łucjan
14. Wybierała Piotr
15. Zuziak Józef


Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.


          Otwarcia VI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości, Pana Tomasza Trawińskiego - Komendanta Powiatowego Policji, Pana Pawła Jernasia - Kierownika Rewiru Dzielnicowych, Pana Krzysztofa Wrzeszcza, Pana Leszka Sierpowskiego, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik oraz Pana Sekretarza.

         Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy pełen skład Radnych, jest ona zatem władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad sesji.

Porządek obrad Sesji:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2011.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyprzedzającego finansowania inwestycji -
Odnowa wsi: Rogożewo
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyprzedzającego finansowania inwestycji -
Odnowa wsi: Domaradzice.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
8. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr V/27/2007 z dnia 15 marca 2007r. w sprawie: Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie za rok 2010 - podjęcie uchwały wewnętrznej.
11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2010.
12. Informacja z działalności Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Jutrosinie.
13. Informacja Kierownika Rewiru Dzielnicowych o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Jutrosin
14. Interpelacje i zapytania
15. Wolne głosy i wnioski
16. Zakończenie obrad.


Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy Sesjami.

- udział w zebraniu KGW,
- udział w wyjeździe studyjnym wójtów, burmistrzów do Niemiec,
- udział w Walnym Zgromadzeniu w Pępowie - „Wielkopolska Gościnna”,
- udział w Komisjach Stałych Rady,
- miała miejsce kontrola MGOK w Jutrosinie - w związku z zakończeniem jego modernizacji,
- Zarząd Dróg Powiatowych dostał pieniądze na modernizację mostu koło stacji paliw w Jutrosinie,
- od 2 maja zatrudniamy 10 osób w ramach robót publicznych.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2011.

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr VI/26/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie wyprzedzającego finansowania inwestycji
- Odnowa wsi: Rogożewo

Głos zajęła Pani Skarbnik - Pani Grażyna Niedbała. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z budżetu państwa za pośrednictwem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu, na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Kształtowanie centrum wsi Rogożewo” realizowanej w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” w zakresie działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, w kwocie 92.824,00 zł.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr VI/27/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie wyprzedzającego finansowania inwestycji
- Odnowa wsi: Domaradzice

Głos zajęła Pani Skarbnik - Pani Grażyna Niedbała. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z budżetu państwa za pośrednictwem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu, na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Kształtowanie centrum wsi Domaradzice” realizowanej w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” w zakresie działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, w kwocie 152.901,00 zł.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr VI/28/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania

Głos zajęła Kierownik MGOPS w Jutrosinie - Pani Mirosława Domicz. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznawane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od dochodu osoby samotnej, samotnie gospodarującej lub osób w rodzinie.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Głos zajęła Kierownik MGOPS w Jutrosinie - Pani Mirosława Domicz. Celem funkcjonowania Zespołu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz inicjowanie i wspieranie działań profilaktyczno - edukacyjnych. Zespół realizuje zadania określone w ustawach, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a także w programach celowych pomocy społecznej i innych uchwalonych na poziomie lokalnym oraz rządowym. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie, w formie zarządzenia. Członkowie Zespołu wybierają Przewodniczącego zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Zawiadomienia o terminie, miejscu i porządku obrad Zespołu przekazywane są członkom i innym osobom zaproszonym w formie obiegowej. Członkowie Zespołu korzystają ze zwolnień w pracy w celu uczestniczenia w posiedzeniach Zespołu. Członkom Zespołu nie przysługuje zwrot kosztów podróży oraz uczestnictwa w posiedzeniach. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół, do którego załącza się w szczególności projekty programów, projekty socjalne oraz inne dokumenty, mające wpływ na politykę prowadzoną przez Gminę Jutrosin w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr VI/30/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

Głos zajęła Kierownik MGOPS w Jutrosinie - Pani Mirosława Domicz.
Celem programu jest w szczególności:
- zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Jutrosin,
- zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
- zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
Powyższe cele będą realizowane przez:
- budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy,
- planowanie i realizacja działań pomocowych w oparciu o diagnozę zjawiska przemocy w gminie,
- udzielenie pomocy ofiarom w rodzinie,
- podnoszenie kompetencji służb i instytucji w zakresie przemocy w rodzinie,
- wypracowanie procedur interwencji wobec ofiar i sprawców przemocy.

Monitoring programu będzie polegał na zbieraniu danych dotyczących zrealizowanych zadań programu od podmiotów zaangażowanych w realizację, przez koordynatora programu: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w celu ocenienia czy program osiąga założone cele. Przewodniczący Zespołu przedłoży sprawozdanie merytoryczne i finansowe Radzie Miejskiej Gminy Jutrosin do dnia 31 marca każdego roku. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie będą środki finansowane z budżetu Gminy Jutrosin.

Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr V/27/2007 z dnia 15 marca 2007r. w sprawie: Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie

Głos zajął Sekretarz Miasta i Gminy w Jutrosinie - Pan Zenon Łakomy. Obowiązek wprowadzenia zmiany w Statucie wynika z faktu, iż w styczniu br. podjęliśmy uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr VI/32/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Po tym punkcie nastąpiła 10 minutowa przerwa.
Obrady wznowiono od pkt 10.

Ad. 10
Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie za rok 2010 - podjęcie uchwały wewnętrznej.

Głos zajęła Kierownik MGOPS w Jutrosinie - Pani Mirosława Domicz. W okresie sprawozdawczym z zadań zleconych - wypłacono następujące świadczenia :

- zasiłki stałe - ogółem dla 8 rodzin na ogólną kwotę - 34.014,00.-zł
w tym przyznany dla osoby:
- samotnie gospodarującej - 6 rodzin - 26.508,00.-zł
- pozostającej w rodzinie -2 rodziny - 7.506,00.-zł
Opłacono również składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej i nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu. Wydatkowano kwotę - 2.722,20.-zł.

- zasiłki okresowe - były przyznawane w okresie (od miesiąca do trzech) głównie z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezradności czy bezrobocia dla osób i rodzin, które spełniają kryterium dochodowe. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - 39 osób otrzymało łącznie 140 świadczeń w łącznej kwocie - 45.285,44.- zł;
w tym:
- dotacja - 39.146,59.- zł,
- środki własne - 6.138,85.- zł.

- zasiłki celowe - wypłacono dla 143 rodzin na kwotę - 61.230,00.-zł.
Środki pieniężne wydano na częściowe dofinansowanie zakupu opału, żywności, leków, pokrycia kosztów leczenia, oraz zakup obuwia i odzieży.

- zasiłki specjalne celowe - dla 69 rodzin na kwotę - 21.040,00-zł., które mogą być wypłacane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe.

Udzielono schronienia dla jednej osoby w schronisku we Wrocławiu - koszt wyniósł 1.311,84.-zł.

- usługi opiekuńcze - świadczone były dla 2 rodzin na kwotę - 6.955,80.-zł.
Usługi opiekuńcze należą do świadczeń o charakterze odpłatnym. Świadczone są w formie pomocy sąsiedzkiej osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym i samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Ośrodek Pomocy Społecznej ustala ich zakres, zasady przyznawania i odpłatności. Umowa zlecenie opiewa na 400 zł miesięcznie- brutto.
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Pobyt w domu pomocy jest odpłatny w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu ogłaszanego corocznie przez właściwego terytorialnie starostę.
Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy są kolejno:
● mieszkaniec domu
● małżonek, zstępni przed wstępnymi
● gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

W 2010r. gmina dopłaciła za pobyt 3 mieszkańców w DPS (Pakówka ,Milicz Baszkowo) kwotę - 29.358,29.-zł.

Dożywianie w szkołach to zadanie realizowane w zależności od zgłaszanych przez rodziców i pedagogów szkolnych potrzeb w odniesieniu do obowiązujących kryteriów dochodowych.
Zadanie to wykonywane jest w ramach realizowanego przez gminę PROGRAMU RZĄDOWEGO „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”.
Dożywianie w formie wydawania posiłków prowadzone było w 6 punktach, w tym 4 na wsi. Do szkół wiejskich, w których nie ma stołówek obiady były dowożone przez firmę GSCH w Jutrosinie.
Programem oprócz szkół w Dubinie, Szkaradowie i Jutrosinie zostały objęte: przedszkola w Jutrosinie, Dubinie i Szkaradowie oraz 2 Gimnazja (w Szkaradowie i Jutrosinie). Dofinansowujemy również koszty żywienia dzieci, które uczęszczają do Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu, Centrum Rehabilitacji Medycznej w Rawiczu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miliczu, oraz w Zespole Szkół w Miejskiej Górce.
Z tej formy pomocy skorzystało 167 osób z 82 rodzin.

Całkowity koszt realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniósł - 69.179,59.-zł., z tego:
z zadań własnych gminy - 27.039,59.-zł.
oraz z zadań zleconych - 39.060,00.-zł.
zasiłki celowe -zlecone - 3.080,00.-zł

Ogółem pomocą w 2010 r. objęto 203 rodziny, w tym na wsi 145 rodzin, 332 osobom przyznano świadczenie bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania. Zawarto 5 kontraktów socjalnych w ramach projektu „Mogę-Potrafię- Teraz”.
MGOPS w 2010 r. przyznał pomoc osobom i rodzinom poszkodowanym w wyniku powodzi, obsunięcia się ziemi i huraganu. Wypłacono zasiłki celowe dla 210 osób na kwotę 456.947,28 zł. w tym :
- dla gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 5 ha w kwocie 4000.-zł dla 34 osób na kwotę 134.868,76.-zł.
- w przypadku gdy nie została zawarta umowa dla 147 osób na kwotę 294.000.-zł.
- dla gospodarstw rolnych o powierzchni do 5 ha w kwocie 2.000.-zł dla 2 osób na kwotę 3.349,72.-zł.
- dla gospodarstw rolnych o powierzchni do 5 ha w kwocie 1000.-zł dla 27 osób na kwotę 24.728,80.-zł.
Wydano 56 decyzji odmownych z powodu nie spełniania wymogów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010r.(Dz. U. Nr 132).

- prace społecznie użyteczne - dają możliwość zatrudnienia z terenu gminy osób długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, bez prawa do zasiłku, jednocześnie z rodzin korzystających z pomocy społecznej.
Osoby te pracują 10 godzin tygodniowo, 46 godzin miesięcznie, wykonując prace społecznie użyteczne, głównie przy porządkowaniu miejsc użyteczności publicznej np. przystanków i wiat autobusowych, stadionu, wokoło świetlic wiejskich, na placach zabaw itp. Stawka za 1 godz. to 7.10 zł
Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy, a gminą Jutrosin świadczenie wykonywało razem 10 osób, na co wydano łącznie kwotę 25.390,60. zł,
z tego:
- 15.053,76 zł.– to refundacja z PUP w Rawiczu,
- 10.336,84 zł. - to środki z budżetu gminy.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie od kilku już lat współpracuje z Bankiem Żywności w Rawiczu. W ramach zawartej umowy otrzymaliśmy ogółem: mąka - 391 kg, makaron świderki - 408 kg, kasza manna - 150 kg, kasza jęczmienna-65,5 kg, kasza jęcz. z warzywami -119,6 kg, krupnik - 186 kg, kawa zbożowa - 68,1 kg herbatniki - 91,2 kg, sery - 308,2 kg, mleko - 1317 l, masło - 160 kg, cukier - 173 kg, dżem -31,98 kg. Żywność rozdysponowano wśród rodzin i osób najuboższych. Wsparcie otrzymało ponad 205 osób.
Na terenie naszej gminy prowadzona jest także działalność w klubach seniora. Są to: klub Wrzos (32 osoby) w Jutrosinie i Aster w Szkaradowie (40 osób). Członków Klubu cieszą wspólne spotkania, które dają możliwość „wspomnień”, wymiany informacji, przynoszą wiele radości, satysfakcji oraz możliwość miłego spędzenia czasu. Seniorzy bardzo chętnie wyjeżdżają na różnego rodzaju spotkania do innych sąsiednich klubów.
Ponadto 5 osób z terenu naszej gminy uczestniczy w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu, który stwarza warunki umożliwiające: dostęp do świadczeń rehabilitacji społecznej, socjoterapii i psychoterapii, opieki lekarsko-pielęgniarskiej, psychologicznej oraz zaspokojenie potrzeb rekreacyjno-kulturalnych. Pobyt w tej placówce jest odpłatny w zależności od dochodu rodziny.

W okresie sprawozdawczym zostały wypłacone stypendia szkolne w okresie od stycznia do czerwca 2010 r. na kwotę - 30.466.-zł. dla 221 dzieci z tego:

- 71 dzieci miało wypłaconą kwotę 50.-zł miesięcznie przy dochodzie poniżej 200,-zł. na osobę w rodzinie;
- 150 dzieci kwotę 45.-zł miesięcznie przy dochodzie powyżej 200.-zł na osobę w rodzinie.
We wrześniu 2010 r. 98 rodziców złożyło wniosek na stypendium, z czego 84 rodziców otrzymało decyzje pozytywne na 206 dzieci i 14 rodziców otrzymało decyzję odmowną z powodu przekroczenia kryterium dochodowego na 31 dzieci. Stypendia wypłacone zostały w grudniu 2010r.dla 206 dzieci na kwotę 19,744.- zł z tego:
- 42 dzieci miało wypłaconą kwotę 91.-zł miesięcznie przy dochodzie poniżej 200,-zł na osobę w rodzinie.
- 164 dzieci 73.-zł miesięcznie przy dochodzie powyżej 200.-zł na osobę w rodzinie.
Zostało wydanych do czerwca 92 decyzje, a do grudnia 98 decyzji z tego 84 decyzje przyznające i 14 odmownych.

Ogółem na stypendia szkolne wydatkowano kwotę 50.210,00.-zł, w tym 5.078.-zł. środki własne gminy.

- świadczenia rodzinne - w 2010 r. wypłacono:
- zasiłki rodzinne z dodatkami – łącznie 22.527 różnych świadczeń, razem w wysokości - 2.068.489,37 zł;
- świadczenia pielęgnacyjne (dla osób rezygnujących z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem lub osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności), łącznie wypłacono świadczeń 387 w kwocie 197,046,00.-zł
- zasiłki pielęgnacyjne (dla niepełnosprawnych dzieci, osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osób, które ukończyły 75 lat, a także osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia ) – łącznie 2247 świadczeń w kwocie 342,720.-zł;
- jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia się dziecka dla 89 rodzin w wysokości razem 89.000,00 zł;
Razem świadczenia rodzinne wypłacono w wysokości 2.697,255,37 zł;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych – głównie dzieci wychowywane przez samotne matki, które mają na te dzieci zasądzone alimenty od drugiego z rodziców - wypłacono 288 świadczeń, łącznie w wysokości 58.540.- zł;

- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla osób rezygnujących z zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem lub osobą dorosłą ze znacznym stopniem niepełnosprawności dla 19 osób tj. ile świadczeń, łącznie w wysokości 24,509,79 zł;
Łącznie w 2010 r. na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki społeczne wydano kwotę 2.780.305,16 zł. dla 640 rodzin. Wydano 1.027 decyzji pozytywnych i 61 decyzji odmownych.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały wewnętrznej. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego sprawozdania proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała wewnętrzna Nr 3/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 11
Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2010.

Głos zajął Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin - Pan Zenon Łakomy. Od 2004r. Gmina prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi. W zakres ich działań wchodzą m.in.: zadania z obszaru ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania patologiom społecznym, upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji mające szczególnie na celu wzbogacanie oferty kulturalnej Gminy Jutrosin oraz promocji lokalnych twórców, współpracy ze społeczeństwem krajowym i europejskim.
W 2010 roku zadania dla organizacji zostały zlecone w formie otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin – 04 lutego 2010 roku.
Komisja konkursowa w składzie:
- Zenon Łakomy – Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie,
- Mirosława Domicz – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Małgorzata Pospiech – Pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie,
- Józef Zuziak – Przedstawiciel Rady Miejskiej w Jutrosinie

po szczegółowej, formalno-prawnej i merytorycznej analizie i ocenie złożonych ofert – na posiedzeniu w dniu 08 marca 2010 roku – rozstrzygnęła o przyznaniu środków publicznych.
Na zadania w ramach „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży zamieszkującej Gminę Jutrosin” ( w których mieści się prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej, prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach sportu w mieście i na terenie Gminy, organizację imprez, w szczególności zawodów sportowych, festynów i turniejów) – przeznaczono kwotę 70.000 zł.
Złożono 4 oferty (spełniające wymogi konkursowe):
- przez Klub Sportowy „ORLA JUTROSIN” - na prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej oraz drużyny młodzieżowej – komisja konkursowa przyznała kwotę – 50.000 zł.;
- przez Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” przy Szkole Podstawowej w Jutrosinie - na zajęcia sportowe: koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną – komisja przyznała kwotę – 5.000 zł.;
- przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Szkaradowo - na prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej – komisja przyznała kwotę – 12.000 zł.;
- przez Uczniowski Klub Tenisowy „RETURN” przy Gimnazjum w Jutrosinie - na naukę gry w tenisa ziemnego – komisja przyznała kwotę – 3.000 zł.
Na zadanie w ramach promocji Gminy, współpracy ze społeczeństwem krajowym i europejskim (działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, budowanie partnerstwa pomiędzy Gminami) – przeznaczono kwotę 8.000 zł.
Złożono 1 ofertę (spełniającą wymogi konkursowe) przez „Towarzystwo Przyjaźni Jutrosin-Potigny” w Jutrosinie – na wyjazd polskich rodzin - w ramach prowadzonej współpracy zagranicznej do Potigny (Francja) – komisja przyznała kwotę - 8.000 zł.
Na zadanie w ramach pomocy społecznej obejmującej pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – przeznaczono kwotę 3.000 zł.
Złożono 1 ofertę (spełniającą wymogi konkursowe) przez Bank Żywności CARITAS w Rawiczu – na udzielanie pomocy żywnościowej dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – komisja przyznała kwotę - 3.000 zł.
Ogólna kwota wydatkowana przez Gminę Jutrosin wyniosła 81.000 zł. Przyznane środki, zostały przez organizacje wykorzystane w pełni, zgodnie z przeznaczeniem uwzględnionym w złożonych ofertach.

Brak uwag ze strony Radnych.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. 12
Informacja z działalności Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Jutrosinie.

Głos zajął Pan Stanisław Janiak. W rejonie działania ZOMGZOSP na 19 wsi sołeckich funkcjonuje 13 jednostek OSP w tym 7 typu „M” i 6 typu „S” z czego 2 decyzją Komendanta Głównego zostały włączone do KSRG, są to OSP Jutrosin i OSP Szkaradowo. Odróżnia je od pozostałych jednostek potrzeba większego wyposażenia w sprzęt podstawowy i specjalistyczny oraz większa dyspozycyjność do niesienia pomocy i usuwania skutków zdarzeń. Z powinności statutowych wynika powoływanie w każdej jednostce grupy o nazwie „Jednostka Operacyjno Techniczna”. ZOMG postuluje do tych Zarządów OSP, które mają ku temu warunki aby powołać taką jednostkę. Nadal jednak będziemy kierować się w tym względzie zasadą, iż powinna to być z prawdziwego zdarzenia JOT, a nie tylko powołanie dla wypełnienia przesłanek statutowych. Decyzję o powołaniu JOT - ów podjęło 9 zarządów OSP w Szkaradowie, Jutrosinie, Śląskowie, Rogożewie, Domaradzicach, Janowie, Ostojach, Grąbkowie i Dubinie. Pozostałe jednostki takie jak: Płaczkowo, Stary Sielec, Pawłowo i Jeziora mają przede wszystkim zabezpieczyć i nieść pomoc w swoim środowisku.
We wszystkich jednostkach zrzeszonych jest 308 strażaków czynnych oraz 110 członków Młodzieżowych i Harcerskich Drużyn Pożarniczych. Spośród mieszkańców miasta i gminy 1190 osób jest członkami wspierającymi i opłacają od 5 - 10 zł. roczną składkę członkowską, na rzecz swoich jednostek. Rozmieszczenie jednostek OSP na terenie objętym działalnością ZOMGZOSP jest właściwe i nie wymaga powołania dodatkowych jednostek OSP. W miejscowościach gdzie nie powołano OSP ustanowiono patronat sąsiednich jednostek i tak w Bartoszewicach - OSP Płaczkowo, w Szymonkach, Nad Stawem, Bielawach, Zmysłowie - OSP Jutrosin, Piskorni - OSP Pawłowo, w Zaborowie - OSP Dubin, Nowy Sielec - OSP Śląskowo. Aby zapewnić szybką i skuteczną pomoc w przypadkach powstałych zagrożeń pożarowych w miejscowościach, których patronat pełnią wyżej wymienione jednostki oraz w przysiółkach przyległych do sołectw wspólnie z sołtysami zorganizowano punkty p. poż. Podstawą działalności OSP są członkowie czynni, którzy muszą być wyposażeni w niezbędny sprzęt, odzież ochronną, a także posiadać odpowiednie wyszkolenie i umiejętności, aby sprostać stale rosnącym zadaniom stojącym przed OSP. Ze względu na stale rosnące potrzeby wyposażenia jednostek OSP w sprzęt, umundurowanie, wykonania indywidualnych ubezpieczeń i badań lekarskich strażaków ochotników, mimo nie dużych dotacji finansowych przekazywanych przez ZOW ZOSP RP w Poznaniu około 40% wartości zakupu zamówionego sprzętu i umundurowania ZO MG ZOSP w Jutrosinie angażuje na ten cel środki, które rok rocznie Wysoka Rada uchwala w budżecie Gminy na ochronę p. poż. i kolejno stara się wyposażyć w niezbędny sprzęt wszystkie jednostki OSP.
Wydatki za rok 2010 wynosiły przede wszystkim:
- usługi - 50.195,00 zł.
- zakupy materiałów, dotacje - 29.700,00 zł.
- zakupy inwestycyjne - 17.100,00 zł.
- koszty osobowe i ubezpieczenia - 22.000,00 zł.
- wydatki na zawody - 5.755,32 zł.
- wydatki na Dzień Strażaka - 2.000,00 zł.
- badania i ubezpieczenia członków OSP - 20.240,00 zł.

Treść informacji dopełnił jeszcze druh Krzysztof Wrzeszcz, który szczególną uwagę zwrócił na stan i ilość hydrantów w naszej gminie.

Cała informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

- p. M. Kurzawa - hydranty na wsiach mają różne dekielki, do których nie pasują wszystkie kluczyki i gdy dochodzi do pożaru to nie można ich odkręcić.

Ad. 13
Informacja Kierownika Rewiru Dzielnicowych o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Jutrosin

Głos zajął Kierownik Rewiru Dzielnicowych - Pan Paweł Jernaś. Rejon służbowy nr 15 to miasto Jutrosin z 1948 mieszkańcami i obsługiwany jest przez mł. asp. Grzegorza Głowacza, natomiast rejon służbowy nr 16 to wszystkie wioski gminy Jutrosin, posiada 5279 mieszkańców i obsługiwany jest przez asp. Krzysztofa Kowalskiego. W 2010r. stwierdzono 40 przestępstw. W porównaniu z analogicznym okresem roku 2009 ilość ta nieznacznie wzrosła o 2 przestępstwa. Ilość przeprowadzonych czynności w trybie KPOW, dotycząca zaistniałych wykroczeń w analogicznym okresie porównawczym wyniosła 31, co w porównaniu z analogicznym okresem daje wzrost o 3.
Łącznie wylegitymowano 1105 osób, przeprowadzono 83 interwencje, w tym 44 domowe - z 23 sporządzono Niebieskie Karty (38 w 2009r.) i 39 publicznych ( 16 w 2009r.) w wyniku których doprowadzono i zatrzymano do wytrzeźwienia 12 osób, a 5 doprowadzono do miejsca zamieszkania. Wykonano 358 pomoce prawne (293 w 2009r.). Uzyskano 74 informacje kryminalne. Odbyto 125 spotkań ze społeczeństwem. Sporządzono 23 wystąpień do podmiotów ds. uzależnień. Procedurą Niebieskiej Karty objęto 20 rodzin. Zatrzymano 25 dowodów rejestracyjnych i 10 praw jazdy. Nałożono 139 mandatów karnych. Zabezpieczono 17 miejsc zdarzeń. W 2010r. w porównaniu do 2009r. odnotowano niewielki wzrost ilości przestępstw o 2 do 40. Na liczbę tą składają się: 8 kradzieży z włamaniem, 3 kradzieże mienia, 17 p-stw drogowych (w tym nietrzeźwych kierujących pojazdami) oraz po jednym p-stwie, jak uszkodzenie mienia, podrobienia dokumentów, posiadania broni palnej bez zezwolenia, p-ko wolności seksualnej i obyczajowości, oszustów, utrudnianie czynności kontrolnych dokonywanych przez Państwowego Inspektora Pracy, narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Sumując wszystkie przestępstwa można stwierdzić, że najbardziej zagrożonym rejonem służbowym jest nr 16, a jeśli chodzi o wykroczenia to rejon nr 14.
Policjanci Rewiru Dzielnicowych zatrzymali na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu sprawców przestępstw: 17 nietrzeźwych kierujących, 1 sprawcę uszkodzenia mienia, 2 sprawców kłusownictwa. Wspólnie z policjantami Wydziału Kryminalnego KPP w Rawiczu ustalono sprawców: włamania do sklepu spożywczego w Rogożewie, usiłowania włamania do stacji benzynowej w Jutrosinie. Dodać należy, że przestępczość kryminalna w 2010r. utrzymała się na takim samym niskim poziomie jak w 2009r. Nastąpił wzrost o 3 do 31, przeprowadzonych przez policjantów Rewiru czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia. Skierowano 27 wniosków o ukaranie w Sądzie Rejonowym w Rawiczu.

Głos zajął również Komendant Powiatowy Policji w Rawiczu - Pan Tomasz Trawiński. Stwierdził, że Gmina Jutrosin jest jedną z najbezpieczniejszych gmin powiatu rawickiego. Wykroczeń nie ma dużo, policjanci spotykają się z różnymi patologiami, ubóstwem. Bardzo często występują w roli mediatorów.
Podziękował wszystkim - w szczególności władzom samorządowym - za dobre współdziałanie z policją. Dbajmy o bezpieczeństwo Gminy Jutrosin przez cały czas.

- p. Burmistrz - aktualnie jesteśmy w trakcie remontu posterunku w Jutrosinie.
Brak więcej pytań.

Ad. 14
Interpelacje i zapytania

Brak

Ad. 15
Wolne głosy i wnioski

- p. M. Jakubowski - czy można by było utworzyć konto na które wpłacano by pieniądze na nowy samochód strażacki?

- p. P. Wachowiak - została naprawiona droga Jutrosin - Pawłowo, a co z odcinkiem Pawłowo - Piskornia?

- p. E. Szymkowiak - czy będą prowadzone dalsze prace przy chodniku w Domaradzicach?

- p. Burmistrz - tak i będzie też w Sielcu i przy starej remizie w Jutrosinie.

- p. M. Guziołek - chodzi o pasy przy przystanku w Rogożewie oraz o dziury na drogach.

- p. Burmistrz - drogi będą robione. Jeśli chodzi o przystanek to dla bezpieczeństwa nasze autobusy jeżdżą już pod świetlice wiejskie. Jedynie te relacji PKS nie. Jak będzie trzeba to pasy zrobimy.

- p. K. Wrzeszcz - ważne jest to aby mieć w jednostkach OSP jak najlepszy sprzęt, bo pamiętajmy o tym, że od powiatu dzieli nas około 30 km, więc w różnych zdarzeniach jesteśmy często zdani tylko na siebie.

- p. Sekretarz - mamy pewne problemy związane ze zmianą nazwy miejscowości. W wykazie urzędowym w Warszawie zamiast „Piskornia” wystąpiła „Piskarnia” i dlatego musimy to wyprostować. Zajmiemy się tym na następnej sesji.

- p. Burmistrz - pamiętajmy o tym aby 1,2,3 Maja wywiesić flagi.

Ad. 16
Zakończenie obrad

Na powyższym zakończono obrady VI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.


Protokołowała:

Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-05-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-05-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu