Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.

Uchwała Nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.

Numer uchwały: 29
Numer sesji: VI
Rok: 2011

Uchwała Nr VI/29/2011

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 28 kwietnia 2011 roku

w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.

____________________________________________________________________


      Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1,art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr175, poz.1362 ze zmianami) oraz art.4 ust.1, art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz.95 ze zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1
. 1.Przyznawanie świadczeń w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych następuje w drodze decyzji administracyjnej określającej między innymi zakres i częstotliwość usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, miejsce ich świadczenia, a także wysokość odpłatności za te usługi.

2. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

3. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

4. Wysokość odpłatności za usługi, o których mowa w ust.1, uzależniona jest od dochodu osoby samotnej, samotnie gospodarującej lub osób w rodzinie i ustalona jest według poniższej tabeli.

Lp. Dochód w rodzinie% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

Wysokość odpłatności liczona procentowo od kosztu usług opiekuńczych

    Osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca Osoba w rodzinie
1 do 100 % nieodpłatnie nieodpłatnie
2 od 100% - 150% 10% 10%
3 od 150% - 250% 15% 15%
4 od 250% - 350% 20% 25%
5 od 350% - 450% 25% 35%
6 od 450% - 550% 30% 40%
7 powyżej 550% 100% 100%§ 2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom samotnym, samotnie gospodarującym, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej, a w przypadku osób zamieszkujących w rodzinie – kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w art. 8 ust. 1 pkt.2 tej ustawy.


§ 3. Kwoty odpłatności za usługi opiekuńcze ulegają zmianie stosownie do weryfikowanego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej na zasadach określonych w art. 9 ustawy o pomocy społecznej.

§ 4. Usługi opiekuńcze świadczone będą w ramach pomocy sąsiedzkiej poprzez osoby
zatrudnione na umowę zlecenia.

§ 5. Ustala się cenę jednej godziny świadczonej usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w wysokości 10,00.-zł

§ 6. Opłata za usługi zgodnie z wydaną decyzją administracyjną wnoszona jest comiesięcznie do kasy podmiotu świadczącego usługi opiekuńcze.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin oraz Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie .

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXV/129/2005 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2011 roku.


Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-05-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-05-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu