Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół 5/2011 z V Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 28 marca 2011r., o godz. 13:00 w sali MGOK w Jutrosinie

Protokół 5/2011 z V Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 28 marca 2011r., o godz. 13:00 w sali MGOK w Jutrosinie

Numer dokumentu: 5
Rok: 2011

PROTOKÓŁ 5/2011

z V SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 28 marca 2011r., o godz. 13:00
w sali MGOK w Jutrosinie
______________________________________________________


Obecni na Sesji Radni:

1. Bartkowiak Natalia
2. Hauza Adam
3. Jakubowski Marian
4. Janiak Stanisław
5. Kalka Walerian
6. Kapała Anna
7. Kozica Marek
8. Machowicz Janina
9. May Jakub
10. Mikołajewski Ireneusz
11. Samol Szczepan
12. Stróżyński Łucjan
13. Wybierała Piotr
14. Zuziak Józef


Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.


         Otwarcia V Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości, Pana Kazimierza Maciaszka – Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik oraz Pana Sekretarza.
Przewodniczący poinformował, że na 15 Radnych obecnych na Sesji jest 14
(nieobecność 1 Radnego – p. M. Barteczki usprawiedliwiona) – większość quorum, co oznacza, że podejmowane przez Radę uchwały będą prawomocne.

Przewodniczący wraz z Burmistrzem podziękowali za współpracę odchodzącym sołtysom – Panu Józefowi Domanieckiemu z Domaradzic, Janowi Sobkowiak ze Szkaradowa, Tadeuszowi Owczarek z Jezior, Stanisławowi Alcer z Dubina oraz Czesławowi Horała z Płaczkowa.

Wyrazy uznania i życzenia owocnej współpracy skierowali również do nowych sołtysów: Pani Mirosławy Antkowiak z Dubina, Grażyny Bobrowskiej z Płaczkowa, Magdaleny Mocydlarz ze Szkaradowa, Pana Eugeniusza Szymkowiaka z Domaradzic oraz Damiana Wybierały z Jezior.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad sesji.

Porządek obrad Sesji:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2011.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa stacji uzdatniania wody w Szymonkach”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie za rok 2010.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2010.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jutrosin.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: wystąpienia z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Jutrosin do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”
11. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Zaborowo do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”
12. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Bartoszewice do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”
13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2010 rok – podjęcie uchwały wewnętrznej
14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku – podjęcie uchwały wewnętrznej
15. Informacja Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu o sytuacji na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w zakresie zatrudnienia i bezrobocia na terenie Gminy Jutrosin.
16. Interpelacje i zapytania
17. Wolne głosy i wnioski
18. Zakończenie obrad.

       Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych o przesunięcie informacji Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu z pkt 15 na pkt 3 – zaraz po sprawozdaniu Burmistrza. Radni przyjęli propozycję zmiany bez sprzeciwu.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy Sesjami.

- udział w koncercie charytatywnym dla Dawida Rolnika;
- udział w zebraniach sołeckich;
- podpisaliśmy umowę z firmą „Rawbud” na wykonawstwo robót w ramach „Odnowy wsi Jeziora”;
- podpisaliśmy umowę na „Odnowę wsi Dubin” - dotyczącą Kościoła na Borku;
- udział w rozdaniach wyróżnień w ramach konkursu „HIT”;
- udział w sesji powiatu;
- udział w otwarciu sali sportowej LO w Rawiczu;
- udział w Komisjach Stałych Rady;
- udział w naradzie Burmistrzów i Wójtów w Pakosławiu.

Brak pytań

Ad. 3 ( przeniesiony z pkt 15)
Informacja Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu o sytuacji na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w zakresie zatrudnienia i bezrobocia na terenie Gminy Jutrosin.

Głos zajął Pan Kazimierz Maciaszek - Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu. Z końcem grudnia liczba bezrobotnych z terenu Jutrosina była niższa niż w analogicznym okresie roku 2009. Mimo tego spadku bezrobocia, odnotowaliśmy nadal bardzo dużo rejestracji. Niestety większość bezrobotnych nie posiada prawa do zasiłku. Duże zróżnicowanie występuje, jeżeli chodzi o wiek osób pozostających bez pracy. W powiecie dominuje przedział wiekowy 25-34 lat, w Jutrosinie 18-25 lat. Coraz więcej bezrobotnych ma wykształcenie wyższe.
- 279 bezrobotnych mieszkańców gminy Jutrosin było zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w grudniu 2010r.;
- 315 bezrobotnych było zarejestrowanych w marcu 2011r.;
- 55,5% bezrobotnych to kobiety;
- 10 osób wykonywało roboty publiczne;
- 8 osób podjęło prace interwencyjne;
- 19 osób zajmowało się pracami użytecznymi;
- 2 osoby otrzymały stypendia z tytułu dalszej nauki;
- 33 osoby skorzystały ze szkoleń;
- 24 osoby dostały środki na podjęcie działalności gospodarczej;
- 50 osób odbyło staż.

- p. J. May - czy w tym roku Urząd Pracy będzie dysponował mniejszymi nakładami finansowymi na aktywizację bezrobotnych?

- p. Maciaszek - mogę tylko potwierdzić te informacje. Jeśli chodzi o środki algorytmowe, to będą one w granicach 30-40% niższe niż w ubiegłym roku. Z kolei środków na realizację projektów systemowych będzie mniej o ponad 50%. Minister Pracy ma jeszcze rezerwę. Wnioskowaliśmy o dodatkowe pieniądze. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Jedno jest pewne. Pieniądze będą kierowane tam, gdzie będzie zapewnione zatrudnienie.
- p. N. Bartkowiak - co Powiatowy Urząd Pracy może zaoferować młodym ludziom pozostającym bez pracy?

- p. Maciaszek - są to przede wszystkim staże, szkolenia oraz środki na podjęcie działalności gospodarczej.

- p. A. Kapała - czy młodzi ludzie otwierający swoją działalność mogą liczyć na jakąś pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy?

- p. Maciaszek - oczywiście, że tak.

- p. Burmistrz - my, jako gmina korzystamy z prac społecznie użytecznych; chcemy w tym roku 10 osób zatrudnić w ramach robót publicznych. Tematu rowów już nie ma. Chcemy również jak najwięcej stażystów w gminie.

Brak więcej pytań.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2011.

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za”(nieobecność Radnego M. Barteczki - usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr V/16/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 marca 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa stacji uzdatniania wody w Szymonkach”.

Głos zajęła Pani Skarbnik - Pani Grażyna Niedbała. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z budżetu państwa, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu, na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Szymonki dla miasta Jutrosin” realizowanego w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” w zakresie działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, w kwocie 841.600,00 zł.. Pożyczka będzie spłacona z uzyskanych środków z budżetu Unii Europejskiej.
Temat był omawiany na Komisjach. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za”(nieobecność Radnego M. Barteczki - usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr V/17/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 marca 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki

Głos zajął Pan Sekretarz - Pan Zenon Łakomy. Jest to obowiązek ustawowy. Gminy, które chcą przystąpić do funduszu sołeckiego muszą do 31 marca podjąć uchwałę, w której wyrażą zgodę na wyodrębnienie w budżecie miasta i gminy na następny rok środków finansowych go stanowiących.
Temat ten omawiany był na Komisjach. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za”(nieobecność Radnego M. Barteczki - usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr V/18/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 marca 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie za rok 2010.

Głos zajęła Pani Skarbnik - Pani Grażyna Niedbała. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie za rok 2010 wskazując sumę aktywów i pasywów bilansu na koniec roku obrotowego w wysokości 98.296,60 zł. Ustala się, że w roku 2010 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Jutrosinie uzyskał wynik finansowy netto plus 1.662,19 zł.
Temat ten był omawiany na Komisjach. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za”(nieobecność Radnego M. Barteczki - usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr V/19/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 marca 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2010.

Głos zajęła Pani Skarbnik - Pani Grażyna Niedbała. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2010 wskazując sumę aktywów i pasywów bilansu na koniec roku obrotowego w wysokości 5.961,06 zł. Ustala się, że w roku 2010 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jutrosinie uzyskała wynik finansowy netto plus 5.026,06 zł.
Temat ten był omawiany na Komisjach. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za”(nieobecność Radnego M. Barteczki - usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 marca 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jutrosin.

Głos zajął Pan Burmistrz – Zbigniew Koszarek. Gmina musi podjąć taką uchwałę, w związku ze zmianami praw oświatowych. Pięć godzin jest darmowych, natomiast za każdą następną trzeba płacić. Zaczynamy od 1 zł. – tak niska opłata spowodowana jest tym, że mamy na uwadze to, aby wszystkie dzieci były objęte wychowaniem przedszkolnym. W ciągu następnych trzech lub czterech lat dojdziemy do stawki 2,50 zł. za godzinę. Uchwały w tej sprawie będziemy podejmowali co roku. W przypadku, gdy kilkoro maluchów z rodziny chodzi do tej samej placówki, to za drugie dziecko rodzice płacą tylko 0,50 groszy, natomiast trzecie i następne dziecko będzie zwolnione z opłaty.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za”(nieobecność Radnego M. Barteczki - usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 marca 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie: wystąpienia z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości
Głos zajął Pan Sekretarz – Zenon Łakomy. Otrzymaliśmy stosowne dokumenty z których wynika, że w Urzędowym Wykazie Miejscowości w Warszawie zamiast „Piskorni” jest „Piskarnia”. Sprawa z pozoru błaha, może powodować daleko idące konsekwencje. W zaistniałej sytuacji samorząd miał dwa wyjścia. Albo zarządzić wymianę wszystkich dokumentów, w których widnieje Piskornia, w szczególności dowodów osobistych mieszkańców, albo wszcząć procedurę zmiany nazwy urzędowej. Wybraliśmy drugie rozwiązanie, które w sensie logistycznym jest prostsze do przeprowadzenia. Jesteśmy po zebraniach z mieszkańcami Piskorni i Pawłowa, którzy jednoznacznie opowiedzieli się za tym, żeby pozostawić nazwę Piskornia. Po podjęciu uchwały rady gminy, musimy przedłożyć dokumentację, że to nazewnictwo u nas funkcjonuje. Stosowną opinię wyda również starosta rawicki. Myślę, że problemów nie będzie, ale trzeba to uregulować.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za”(nieobecność Radnego M. Barteczki - usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr V/22/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 marca 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Po tym punkcie Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę.

Obrady wznowiono od pkt 11.

Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Jutrosin do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”

Głos zajął Pan Burmistrz – Zbigniew Koszarek. 15 marca Marszałek Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”. Istnieje realna szansa, że te wioski, które korzystały z „Odnowy wsi”, też będą mogły zostać objęte tym programem. Na tym etapie zgłaszamy dwa sołectwa – Bartoszewice oraz Zaborowo.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za”(nieobecność Radnego M. Barteczki - usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 marca 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 12
Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Zaborowo do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”

Głos zajął Pan Burmistrz – Zbigniew Koszarek. Tak jak wcześniej wspominałem sołectwo Zaborowo jest jednym z tych, które zgłaszamy w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi’.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za”(nieobecność Radnego M. Barteczki - usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 marca 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. 13
Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Bartoszewice do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”

Głos zajął Pan Burmistrz – Zbigniew Koszarek. Tak jak wcześniej wspominałem sołectwo Bartoszewice jest jednym z tych, które zgłaszamy w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi’.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za”(nieobecność Radnego M. Barteczki - usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 marca 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.


Ad. 14
Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2010 rok – podjęcie uchwały wewnętrznej

Głos zajęła Pani Wiesława Krajka. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Jutrosin na lata 2008-2010 został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz założenia Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, z których między innymi wynika, że przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo – wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności poprzez działalność wychowawczą edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Jutrosin został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/71/2007r z dnia 13 grudnia 2007r. Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie były środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
W naszej gminie działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizowano w ramach tzw. profilaktyki pierwszorzędowej adresowanej do grupy niskiego ryzyka. Profilaktyka pierwszorzędowa ma dwa cele:
- promocję zdrowego stylu życia, opóźnienie wieku inicjacji, a przez to zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych oraz podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku.
Działania są adresowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do rodziców oraz nauczycieli.
Szkoła z pewnością jest najlepszym miejscem do prowadzenia oddziaływań profilaktycznych ukierunkowanych na zapobieganie narkomanii. W 2010 roku zajęcia profilaktyczne prowadzone były przez Pana Artura Amendę ze Stowarzyszenia Arka Noego – instruktora terapii uzależnień. Programy odbyły się w Gimnazjum w Szkaradowie oraz w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie. W zajęciach wzięło udział 216 uczniów i 79 rodziców. Na zakończenie uczniowie wypełniali anonimowe ankiety na temat zażywania narkotyków i alkoholu. Materiały te posłużyły pedagogom szkolnym do dalszych oddziaływań profilaktycznych.
W 2010 roku zakupiono także literaturę i materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii. Zakupiono 300 sztuk ulotek dla rodziców na temat szkodliwości dopalaczy. Ulotki te „Czy wiecie tyle o dopalaczach co wasze dzieci” i „Rodzice bądźcie czujni” rozdano rodzicom uczniów gimnazjum w Jutrosinie i Szkaradowie oraz rodzicom uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie podczas wywiadówek szkolnych w listopadzie ubiegłego roku. W dniu 21.10.2010r. odbyło się szkolenie dla nauczycieli „Przeciwdziałanie narkomanii i dopalaczom w szkole” przygotowane przez Studio Profilaktyki Społecznej w Krakowie. Aby ograniczyć koszty szkolenie to zostało zorganizowane dla nauczycieli z gminy Jutrosin i Pakosław. Z naszej gminy w szkoleniu wzięło udział 23 nauczycieli .
W 2010r. na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 1.950,00zł. Warto dodać, że zadania wynikające z programu Przeciwdziałania Narkomanii w części pokrywają się z zadaniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwłaszcza w części dotyczącej profilaktyki, która ma na celu zapobiegać uzależnieniom szeroko pojętym.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały wewnętrznej. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za”(nieobecność Radnego M. Barteczki - usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała wewnętrzna Nr 1/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 marca 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. 15
Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku – podjęcie uchwały wewnętrznej

Głos zajęła Pani Wiesława Krajka – Pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przez 10 miesięcy roku szkolnego działały trzy świetlice środowiskowe. Celem działalności świetlicy środowiskowej jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.
Zadaniem świetlicy jest:
- pomoc w nauce,
- organizowanie dzieciom czasu wolnego,
- rozwijanie zainteresowań,
- rozwijanie kultury osobistej dzieci,
- poprawa sprawności fizycznej,
- rozwój umiejętności interpersonalnych,
- współpraca z rodzinami dzieci i instytucjami je wspierającymi.
Zajęcia prowadziło 6 nauczycielek zatrudnionych na umowę zlecenie. W zajęciach regularnie uczestniczyło 75 dzieci i około 50 dzieci okazjonalnie. Łącznie w świetlicach przeprowadzono 775 godzin zajęć. Dzieci ze świetlicy w Jutrosinie uczestniczyły w warsztatach „Lekcja w kinie”, a dzieci z Dubina były na przedstawieniu „Kraina mądrości”. Świetlica w Szkaradowie wyjechała do kina do Wrocławia oraz na basen. Zajęcia w świetlicach odbywały się dwa razy w tygodniu po trzy godziny. Komisja zadbała także o zakupienie materiałów papierniczych i edukacyjnych do prowadzenia zajęć oraz zorganizowała coroczny już „Mikołajkowy turniej świetlic środowiskowych”. Na sali bawiło się około 120 dzieci. Wszyscy uczestnicy brali udział w różnych zabawach i konkurencjach sportowych przygotowanych specjalnie na tę okazję. Imprezę uświetniło przedstawienie baśniowe „Kot w butach” przygotowane przez dzieci z klasy IV Szkoły Podstawowej w Jutrosinie. Nie zabrakło także wspólnego śpiewania kolęd i piosenek świątecznych. Podczas imprezy można było także nabyć kartki świąteczne własnoręcznie wykonane przez uczniów.
Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały drobne upominki zakupione przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nie zabrakło także słodyczy i owoców na stołach. W szkołach podstawowych przeprowadzono także program profilaktyczny „Bezpieczne dzieci bez używek”. Natomiast młodzież z Gimnazjum w Jutrosinie wzięła udział w spotkaniu profilaktycznym „Ławeczka”. Szkoły z terenu gminy przystąpiły także do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, otrzymując materiały edukacyjne zakupione w ramach pakietu.
Gminna Komisja dofinansowała także Zielone szkoły z programem profilaktycznym dla dzieci organizowane przez szkoły w Jutrosinie, Szkaradowie, i Dubinie. W ramach działań o charakterze profilaktycznym w Gimnazjum w Jutrosinie oraz w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie prowadzone były dodatkowe pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów. Miały one na celu przede wszystkim pokazanie młodzieży aktywnego modelu spędzania czasu wolnego bez uciekania się do sięgania po używki oraz utrwalanie zasad czystej rywalizacji i nabywanie umiejętności współżycia w grupie. Zajęcia prowadziło dwóch nauczycieli wychowania fizycznego w których brało udział około 50 uczniów. Przeprowadzono 146 godzin zajęć sportowych. Podczas tych zajęć odbywały się także turnieje sportowe np. turniej siatkówki plażowej, turniej tenisa stołowego. W ubiegłym roku Komisja była także organizatorem wypoczynku letniego dla dzieci. Podczas wakacji 25 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum uczestniczyło w dniach 22.07.2010. do 28.07.2010r. w tygodniowym wyjeździe na kolonię letnią do Kowar k/Karpacza. Komisja dofinansowała także dla 2 uczniów letni obóz sportowy w Żerkowie oraz obóz strażacki dla 15 uczniów w Brennie. W ramach wypoczynku letniego Komisja dofinansowała także wyjazdy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jutrosinie podczas organizowanych tam dyżurów wakacyjnych.
W 2010r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wsparła finansowo :
- Festyny rodzinno – sportowe organizowane z okazji Dnia Dziecka przez rady sołeckie i KGW we wioskach naszej gminy,
- Olimpiadę sportowo - zdrowotną „ Baw się zdrowo” organizowaną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rawiczu oraz konkursy organizowane przez Komendę Powiatową Policji,
- Gminną Spartakiadę Sportową organizowaną w Szkaradowie,
- Festyn rodzinny „Pokaż , że umiesz się bawić „ organizowany przez Szkołę Podstawową w Jutrosinie oraz festyn organizowany przez Gimnazjum w Jutrosinie.
Z budżetu GKRPA w ubiegłym roku zakupiono także elementy placów zabaw. Zamontowano je w dwóch wsiach w Szymonkach i w Janowie, gdzie do tej pory nie było żadnych urządzeń służących dzieciom do zabawy.
Komisja zakupiła także ulotki i materiały edukacyjne dla dzieci na temat uzależnień, oraz broszury i ulotki dla sprzedawców napojów alkoholowych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych była organizatorem szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych „Przeciwdziałanie sprzedaży alkoholu i tytoniu nieletnim w oparciu o przepisy obowiązującego prawa”. Mimo, że wszystkie podmioty handlujące alkoholem na terenie gminy otrzymały zaproszenie na szkolenie, to tylko nieliczni skorzystali. Obecnych było 12 sprzedawców napojów alkoholowych.
Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wzięła udział w szkoleniu organizowanym w Poznaniu przez Krakowską Akademię Profilaktyki na temat „Budowanie gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – w trosce o skuteczność działań”. Członek Komisji uczestniczył także w szkoleniu na temat „Polityka gmin w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych” organizowane przez Wielkopolską Fundację ETOH.
W 2010r. działał nadal punkt konsultacyjny, w którym dyżury pełnią prawnik i psycholog. W ubiegłym roku z porad prawnych skorzystało około 50 mieszkańców gminy. Porady dotyczyły głównie prawa rodzinnego i opiekuńczego przede wszystkim spraw rozwodowych, separacji, alimentów oraz porady z zakresu prawa pracy. Natomiast z porad psychologa korzystają zarówno dorośli mieszkańcy jak również i dzieci.
W 2010r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 9 wniosków o przeprowadzenie rozmów profilaktycznych i leczenie osób nadużywających alkoholu. Komisja zleciła badanie 6 osób przez biegłych sądowych, psychiatrę i psychologa w celu określenia stopnia uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju leczenia. W 5 przypadkach Komisja wystąpiła do sądu o wydanie postanowienia o zobowiązaniu do leczenia. Sąd w pięciu przypadkach wydał postanowienie o przymusowym leczeniu ambulatoryjnym bądź stacjonarnym i ustanowił dozór kuratora nad osobą uzależnioną. Od jednego postanowienia osoba uzależniona wniosła apelację do Sądu Okręgowego w Poznaniu . Sprawa jest jeszcze w toku.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ciągu całego 2010 roku ściśle współpracowała ze szkołami, policją, prokuraturą, służbą zdrowia i Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Wspólnie z policją przeprowadzono także wyrywkową kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Skontrolowano 14 punktów sprzedaży alkoholu. Kontrolowano ważność zezwoleń, wywieszki o zakazie sprzedaży nieletnim, i widoczność cen. Większych uchybień nie zanotowano. Natomiast Policja nałożyła 4 mandaty za spożywanie alkoholu w obrębie sklepu.
Jeśli chodzi o ilość punktów sprzedaży na terenie gminy to wygląda to następująco:
- punkty poza miejscem sprzedaży (są to sklepy) – jest ich 31 w tym: 31 sprzedających piwo, 24-sprzedających piwo i wino, oraz 19 punktów sprzedających również wódkę,
- punkty w miejscu sprzedaży (są to bary i restauracje) – jest ich łącznie 6.
Chciałam dodać, że jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypada na 231 mieszkańców naszej gminy. Przytoczę Państwu jeszcze dane dotyczące wartości sprzedaży alkoholu w naszej gminie w 2010r. Dane te pochodzą z oświadczeń składanych do 31 stycznia corocznie przez właścicieli punktów sprzedaży. I tak w 2010r. sprzedano w sklepach oraz w lokalach gastronomicznych na terenie gminy
- piwa za kwotę 1.425 886,87 zł.
- wina za kwotę 133 268,60 zł.
-wódki za kwotę 1.258 973,98 zł.
Łącznie daje to kwotę 2. 818 129,45 zł. czyli, że statystyczny mieszkaniec gminy Jutrosin w 2010r. wydał około 391,00zł na zakup alkoholu.

- p. J. May – kiedyś mówiliśmy o kontroli, która miała być przeprowadzona wraz z policją, czy doszło do niej?

- p. W. Krajka – tak, było skontrolowanych 14 obiektów, z czego policja nałożyła 4 mandaty.

- p. I. Mikołajewski – czy miały miejsce na naszym terenie jakieś zgłoszenia związane z obecnością narkotyków?

- p. W. Krajka – z danych policji wynika, że nie było takich sytuacji.

Brak więcej pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały wewnętrznej. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za”(nieobecność Radnego M. Barteczki - usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała wewnętrzna Nr 2/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 marca 2011 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad. 16
Interpelacje i zapytania

- p. M. Jakubowski – czy w najbliższym czasie na terenie Jutrosina powstanie „Biedronka”?

- p. Burmistrz – chodzi o grunty w pobliżu „Dino”. Należą one do osób prywatnych, które mają prawo je sprzedać. Są słuchy na temat nowego sklepu. Na dzień dzisiejszy nie mamy takiej wiedzy. Żadna oficjalna informacja do Urzędu nie wpłynęła.

- p. I. Mikołajewski – chodzi mi o zablokowaną przez zaparkowane samochody ulicę Krótką, najlepiej było by postawić tam znak zakazu parkowania, bo naprawdę jest tam ciężko przejechać.
- p. M. Kozica – rolnicy twierdzą, że rów odprowadzający wodę z Bartoszewic do Smolic ma za małe przepusty;

- p. Burmistrz – jeśli chodzi o ten rów to są tam przepusty „100”, WZiR twierdzi, że to wystarczy;

- p. Kurzawa – ulica Podgórna też jest ciągle zablokowana przez samochody.

Brak więcej interpelacji i zapytań.

Ad. 17
Wolne głosy i wnioski

- p. J. Zuziak – na osiedlu jest coraz więcej bezpańskich psów, dzieci idąc do szkoły boją się ich, trzeba coś z tym zrobić;

- p. Burmistrz – ten temat nie dotyczy tylko miasta, ale również wiosek. Jeśli nie zadzwonimy na policję z podaniem imienia i nazwiska właściciela takiego psa, my sami z tym nic nie zrobimy.

- p. A. Kapała – ograniczenie prędkości do 40 km/h w Dubinie często jest nierespektowane, co może być przyczyną nieszczęśliwego wypadku, zwłaszcza w sąsiedztwie szkoły podstawowej. Składaliśmy wniosek o próg zwalniający. Niestety jest to droga powiatowa i dlatego pozwolenia nie otrzymaliśmy.

- p. Burmistrz – tutaj wiele zależy od świadomości kierowców. Niestety, nie mają oni wyobraźni. Prosiłem Komendanta Powiatowego Policji o częstsze patrole w tej okolicy. Zobaczymy, jakie będą tego efekty.

- p. Burmistrz – mam prośbę do sołtysów, aby zmobilizowali rolników do udziału w niedzielnych wyborach do Izb Rolniczych

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 18
Zakończenie obrad

Na powyższym zakończono obrady V Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:

Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-04-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu